29 Μαΐ 2021

Κατατέθηκε ἡ τροπολογία γιὰ τὸ πιστοποιητικὸ covid 19...

Ἐρωτήματα - Ἀπορίες ΙD-on't:
Δὲν προβλέπει τὰ self test. Γράφει γιὰ rapid ἢ PCR καὶ προβλέπει "δομὴ διενέργειας διαδικασίας". Ἀπὸ αὐτὸ καὶ μόνο φαίνεται ὅτι ἑξαιρεῖ τὰ self test.
Εἶχαν πεῖ ἀρχικὰ ὅτι τὸ Πιστοποιητικὸ θὰ ἰσχύει γιὰ τὰ ταξίδια ἀπὸ καὶ πρὸς τὸ ἐξωτερικό. Ὅμως στὴν ἀρχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ κειμένου τῆς τροπολογίας γράφει ὅτι ἐκδίδεται γιὰ τὴν "διευκόλυνση ἄσκησης τοῦ δικαιώματος ἐλεύθερης μετακίνησης τῶν φυσικῶν προσώπων-κατόχων τους κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας COVID-19". Ἡ διατύπωση αὐτὴ δίνει τὸ περιθώριο νὰ ἀφορᾶ καὶ τὶς μετακινήσεις στὸ ἐσωτερικό.
Γιὰ νὰ μὴν καταστεῖ οἰκονομικὰ ἀδύνατον νὰ ὑποβάλλεται κάποιος σὲ covid test καὶ ἔτσι νὰ ὑποστεῖ διακρίσεις ὡς ἀποτέλεσμα τῆς μὴ κατοχῆς αὐτοῦ τοῦ... "Πράσινου Πιστοποιητικοῦ" λόγω μὴ ἐμβολιασμοῦ του, ἡ ΕΕ ἀποφάσισε νὰ διαθέσει χρήματα γιὰ τὰ τέστ, εἰδικὰ ἐκεῖ ποὺ εἶναι συχνὲς οἱ διασυνοριακὲς μετακινήσεις λόγῳ ἐργασίας ἢ οἰκογένειας (europarl.europa.eu). Δὲν ἀναφέρεται στὸ Ἑλληνικὸ κείμενο κάποια πρόβλεψη γιὰ τὸ κόστος τῶν rapid ἢ pcr test ποὺ θὰ ὑποβάλλονται οἱ μὴ ἐμβολιασμένοι Ἕλληνες.

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ κείμενο ἀναφέρει "τὸ πιστοποιητικὸ θὰ εἶναι διαθέσιμο εἴτε σὲ ψηφιακὴ εἴτε σὲ ἔντυπη μορφὴ" ἐνῶ ἡ Ἑλληνικὴ τροπολογία προβλέπει "Ψηφιακὸ Πιστοποιητικὸ" μόνο. Δὲν γράφει ρητὰ ἐὰν θὰ εἶναι διαθέσιμο σὲ ἔντυπη μορφή.

Δὲν καθορίζεται μὲ αὐτὴν τὴν τροπολογία ἡ "διάρκεια ζωῆς" τοῦ Πιστοποιητικοῦ ποὺ θὰ ἐκδίδεται κατόπιν PCR ἡ rapid test. Δηλ. πόσο συχνὰ πρέπει νὰ ὑποβάλλεται κάποιος σὲ test προκειμένου νὰ μετακινηθεῖ;

____________________

Ποιὰ στοιχεῖα περιλαμβάνει τὸ ψηφιακὸ πιστοποιητικὸ covid 19 τόσο γιὰ ὅσους ἔχουν ἐμβολιαστεῖ ὅσο καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν νοσήσει. Ἡ τροπολογία.

Τροπολογία γιὰ τὸ ψηφιακὸ πιστοποιητικὸ covid 19 καὶ σειρὰ θεμάτων κατατέθηκε στό νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ποὺ ψηφίζεται τὴν ἄλλη ἑβδομάδα.

Ἡ τροπολογία περιγράφει τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ ἀναγράφονται στὸ ψηφιακὸ πιστοποιητικὸ covid 19. Εἰδικότερα, ὅπως ἀναφέρει:  

Θεσπίζεται «Ψηφιακὸ Πιστοποιητικὸ COVID-19» μὲ σκοπὸ τὴν διευκόλυνση τῆς ἄσκησης τοῦ δικαιώματος ἐλεύθερης κυκλοφορίας τῶν φυσικῶν προσώπων - κατόχων τους κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19. Τὸ Ψηφιακὸ Πιστοποιητικὸ COVID-19 περιέχει πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση τοῦ φυσικοῦ προσώπου-κατόχου του ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἐμβολιασμό, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακῶν ἐλέγχων (rapid test) ἢ μοριακῆς μεθόδου ἀνάλυσης (PCR test), ἢ τὴν νόσηση ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ COVID-19, κατὰ περίπτωση.

2α. Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἐμβολιασμὸ κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, τὸ Ψηφιακὸ Πιστοποιητικὸ COVID-19 περιέχει τὰ ἀκόλουθα δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα: α) ὄνομα, β) ἐπώνυμο, γ) ἡμερομηνία γέννησης, δ) στοχευόμενη νόσο, ε) εἶδος ἐμβολίου, στ) σκεύασμα ἐμβολίου, ζ) κάτοχο ἀδείας κυκλοφορίας ἢ παρασκευαστὴ τοῦ ἐμβολίου, η) ἀριθμὸ σὲ σειρὰ ἐμβολιασμῶν/δόσεων καὶ θ) ἡμερομηνία συνεδρίας ἐμβολιασμοῦ μὲ ἀναφορὰ τῆς ἡμερομηνίας τῆς τελευταίας ληφθείσας δόσης. 2β· Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἀποτέλεσμα τῆς τελευταίας δοκιμασίας, τὸ Ψηφιακὸ Πιστοποιητικὸ COVID-19 περιέχει τὰ ἀκόλουθα δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα: α) ὄνομα, β) ἐπώνυμο, γ) ἡμερομηνία γέννησης, δ) στοχευόμενη νόσο, ε) εἶδος τῆς δοκιμασίας, στ) ὀνομασία δοκιμασίας, ζ) κατασκευαστὴ τῆς δοκιμασίας, η) ἡμερομηνία καὶ ὥρα συλλογῆς τοῦ δείγματος τῆς δοκιμασίας, θ) ἡμερομηνία καὶ ὥρα παραγωγῆς τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δοκιμασίας, ι) ἀποτέλεσμα τῆς δοκιμασίας καὶ ια) δομὴ διενέργειας τῆς δοκιμασίας.

2β. Ὅσον ἀφορά στήν νόσηση ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ COVID-19, τὸ Ψηφιακὸ Πιστοποιητικὸ COVID-19 περιέχει τὰ ἀκόλουθα δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα: α) ὄνομα, β) ἐπώνυμο, γ) ἡμερομηνία γέννησης, δ) στοχευόμενη νόσο ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει νοσήσει τὸ φυσικὸ πρόσωπο καὶ ε) ἡμερομηνία τοῦ θετικοῦ ἀποτελέσματος.

3. Τὸ Ψηφιακὸ Πιστοποιητικὸ COVID-19 ἐκδίδεται μέσῳ εἰδικῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας ποὺ λειτουργεί στην Ἑνιαία Ψηφιακὴ Πύλη τῆς Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καὶ φέρει μοναδικὸ ἀναγνωριστικὸ ἀριθμὸ καὶ κρυπτογραφικὴ ψηφιακὴ ὑπογραφὴ μὲ βάση τὴν ὁποία ἐλέγχεται ἡ ἐγκυρότητατου. Γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν πλατφόρμα ἀπαιτεῖται αὐθεντικοποίηση τοῦ φυσικοῦ προσώπου - χρήστη μὲ τὴν χρήση τῶν κωδικῶν - διαπιστευτηρίων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης (taxisnet).

2 σχόλια:

  1. Επίσης η Ευρωπαϊκή επιτροπή είχε αποστείλει στα Μέλη κράτη εγκύκλιο που λέει να μην είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο και να μην δημιουργούνται πολίτες Β & Γ κατηγορίας..!!
    Μόνο στην Ελλάδα πιπιλανε μέρα νύχτα στα ΜΜΕ για τις υποχρεωτικοτητες κτλ. Κατά τα άλλα δημοκρατία...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Όπου πιστοποιητικό το συνώνυμο του ταυτότητα... Άρα έχουμε την ψηφιακή ταυτότητα.. Και εμείς ψαχνόμαστε μήπως μας δώσουν οπότε και εάν τις νέες ταυτότητες... Αυτοί μας τις σερβίρουν αλλιώς.. Και εμείς πασχιζουμε μην και δεν τις λάβουμε...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.