18 Μαΐ 2021

Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο: Τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ καὶ ἀρνητικοῦ τέστ γιὰ τὸν Covid-19, δὲν θὰ θεωροῦνται ταξιδιωτικὰ ἔγγραφα, οὔτε προϋπόθεση ἐλεύθερης μετακίνησης

Tό Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἐνέκρινε τὴν διαπραγματευτική του θέση σχετικὰ μὲ τὴν πρόταση γιὰ τὸ πιστοποιητικὸ ποὺ ἐπανεπιβεβαιώνει τὸ δικαίωμα ἐλεύθερης μετακίνησης στὴν ΕΕ παρὰ τὴν πανδημία.
Οἱ εὐρωβουλευτὲς συμφώνησαν ὅτι οἱ κανόνες γιὰ τὸ νέο «πιστοποιητικό τῆς ΕΕ γιὰ τὴν νόσο COVID-19», ἀντὶ ἑνὸς «Ψηφιακοῦ Πράσινου Πιστοποιητικοῦ» σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς, θὰ πρέπει νὰ τεθοῦν σὲ ἰσχὺ τὸ πολὺ γιὰ 12 μῆνες.
Τὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ νὰ διατίθεται σὲ ψηφιακὴ ἢ ἔντυπη μορφή, θὰ βεβαιώνει ὅτι ἕνα ἄτομο εἴτε ἔχει ἐμβολιαστεῖ κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, εἴτε ἔχει λάβει ἀρνητικὴ διάγνωση μετὰ ἀπὸ διεξαγωγὴ τέστ στὸ πρόσφατο παρελθόν, εἴτε ἔχει ἀναρρώσει ἀπὸ τὴν νόσο. Ὡστόσο, τὰ ἐν λόγῳ πιστοποιητικὰ δὲν θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ταξιδιωτικὰ ἔγγραφα, οὔτε νὰ ἀποτελοῦν... προϋπόθεση γιὰ τὴν ἄσκηση τοῦ δικαιώματος ἐλεύθερης μετακίνησης, τονίζουν οἱ εὐρωβουλευτές.

Ἡ νομοθετικὴ πρόταση ποὺ ἀφορᾶ τοὺς ὑπηκόους τῆς ΕΕ ἐγκρίθηκε μὲ 540 ψήφους ὑπέρ, 119 κατὰ καὶ 31 ἀποχές, ἐνῶ ἡ πρόταση γιὰ τοὺς ὑπηκόους τρίτων χωρῶν ἐγκρίθηκε μὲ 540 ψήφους ὑπέρ, 80 κατὰ καὶ 70 ἀποχές. Ἡ ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Τὸ Κοινοβούλιο καὶ τὸ Συμβούλιο εἶναι πλέον σὲ θέση νὰ ἀρχίσουν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ στόχο τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς θερινῆς τουριστικῆς περιόδου.

Χωρὶς πρόσθετους ταξιδιωτικοὺς περιορισμούς, δωρεὰν διαγνωστικὰ τέστ

Σύμφωνα μὲ τὸ Κοινοβούλιο, οἱ κάτοχοι πιστοποιητικοῦ τῆς ΕΕ γιὰ τὴν νόσο COVID-19 δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπόκεινται σὲ πρόσθετους ταξιδιωτικοὺς περιορισμούς, ὅπως καραντίνα, αὐτοαπομόνωση ἢ διεξαγωγὴ διαγνωστικῶν τέστ. Οἱ εὐρωβουλευτὲς τονίζουν ἐπίσης ὅτι, προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ἐνδεχόμενη διακριτικὴ μεταχείριση εἰς βάρος ὅσων δὲν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ καὶ γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, οἱ χῶρες τῆς ΕΕ θὰ πρέπει «νὰ ἐξασφαλίζουν τὴν διεξαγωγὴ καθολικῶν, εὔκολα προσβάσιμων, ἔγκαιρων καὶ δωρεὰν διαγνωστικῶν τέστ».

Συμβατὸ μὲ ἐθνικὲς πρωτοβουλίες

Τὸ Κοινοβούλιο θέλει νὰ διασφαλίσει ὅτι τὸ πιστοποιητικὸ θὰ εἶναι παράλληλα συμβατὸ μὲ ὁποιαδήποτε πρωτοβουλία ληφθεῖ ἀπὸ τὰ κράτη μέλη, ἡ ὁποία θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ τηρεῖ τὸ ἴδιο κοινὸ νομικὸ πλαίσιο.

Τὰ κράτη μέλη πρέπει νὰ δέχονται τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ ποὺ ἐκδίδονται σὲ ἄλλα κράτη μέλη γιὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Φαρμάκων («EMA») ἐμβόλια στὴν ΕΕ (πρὸς τὸ παρὸν ἔχουν ἐγκριθεῖ αὐτὰ τῶν Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca καὶ Janssen), ὑπογραμμίζουν οἱ εὐρωβουλευτές. Ἐναπόκειται στὰ κράτη μέλη νὰ ἀποφασίσουν ἐὰν θὰ δέχονται ἐπίσης πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπὸ ἄλλα κράτη μέλη καὶ ἀφορούν εμβολια ποὺ περιλαμβάνονται στὸν κατάλογοτοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ) γιὰ ἐπείγουσα χρήση.

Ἐγγυήσεις γιὰ τὴν προστασία προσωπικῶν δεδομένων

Τὰ πιστοποιητικὰ θὰ ἐλέγχονται γιὰ τὴν πρόληψη περιστατικῶν ἀπάτης καὶ πλαστογράφησης, ἐνῶ θὰ ἐλέγχεται ἐπίσης καὶ ἡ γνησιότητα τῶν ἠλεκτρονικῶν σφραγίδων ποὺ περιλαμβάνονται στὸ ἔγγραφο. Τὰ δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα ποὺ θὰ βρίσκονται στὰ πιστοποιητικὰ δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀποθηκευτοῦν στὰ κράτη μέλη προορισμοῦ καὶ δὲν θὰ δημιουργηθεῖ κεντρικὴ βάση δεδομένων σὲ ἐπίπεδο ΕΕ. Ὁ κατάλογος τῶν φορέων ποὺ θὰ ἐπεξεργάζονται τὰ δεδομένα θὰ εἶναι δημόσιος, ὥστε οἱ πολίτες νὰ μποροῦν νὰ ἀσκοῦν τὰ δικαιώματά τους ὅσον ἀφορᾶ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων, βάσει τοῦ γενικοῦ κανονισμοῦ γιὰ τὴν προστασία προσωπικῶν δεδομένων («GDPR»).

Παγκόσμια διάθεση ἐμβολίων σὲ προσιτὲς τιμὲς

ΟΙ εὐρωβουλευτὲς τονίζουν, τέλος, ὅτι τὰ ἐμβόλια κατὰ τῆς COVID-19 πρέπει νὰ παράγονται σὲ μεγάλη κλίμακα, νὰ διατίθενται σὲ προσιτὲς τιμὲς καὶ νὰ κατανέμονται σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἐκφράζουν ἐπίσης τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὰ σοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπὸ ἑταιρεῖες ποὺ δὲν συμμορφώνονται μὲ τὰ χρονοδιαγράμματα παραγωγῆς καὶ παράδοσης. (πηγή:europarl.europa.eu)

Δεῖτε τὴν ἐγκριθεῖσα ΤροπολογίαΨηφιακὸ πράσινο πιστοποιητικὸ - Πολίτες τῆς Ἕνωσης

Δεῖτε τὴν ἐγκριθεῖσα Τροπολογία Ψηφιακὸ πράσινο πιστοποιητικὸ- Ὑπήκοοι τρίτων χωρῶν

legalnews

id-ont

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.