12 Απρ 2021

Ἐπιστολὲς Ἐξώδικης Διαμαρτυρίας Γονέων καὶ Καθηγητῶν γιὰ τὰ Self – Test

Θέτουμε πρὸς ἐλεύθερη χρήση τὶς παραπάνω δύο ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας - δήλωσης μὲ ἐπιφύλαξη κατὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς ἀντίστοιχα. Ἀφοροῦν τὴν παράνομη καὶ καταχρηστικὴ ἀπόφαση τῆς Πολιτείας νὰ ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὰ self test ἐπὶ ποινὴ ἀπαγόρευσης εἰσόδου στὶς σχολικὲς μονάδες γιὰ ὅσους δὲν θελήσουν ἢ ἀποτύχουν νὰ ὑποβληθοῦν σὲ αὐτό. Στὸ περιεχόμενό τους μπορεῖ κανεὶς ἀναλυτικὰ νὰ διαβάσει τοὺς λόγους διαμαρτυρίας.
Μὲ βάση τὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ὅποιος μαθητὴς δὲν συμμορφωθεῖ στὸ self test δὲν θὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος στὸ σχολεῖο καὶ θὰ πάρει ἀπουσία ἐνῶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς καθηγητὲς ποὺ κινδυνεύουν ἔτσι νὰ θεωρηθοῦν ἀδικαιολογήτως ἀπόντες καὶ νὰ κινηθοῦν σὲ βάρος τους... πειθαρχικὲς διώξεις.
Ὑπάρχει δυνατότητα δικαστικῆς ἄμυνας ἀλλὰ θὰ πρόκειται γιὰ μία χρονοβόρα καὶ δαπανηρὴ γιὰ πολλοὺς διαδικασία μὲ ἀμφίβολο ἀποτέλεσμα καθὼς ἐπιλέχθηκε γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου τὸ Λύκειο ποὺ δὲν συγκαταλέγεται στὴν ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ τὸ Σύνταγμα ἐννεαετὴ ἐκπαίδευση. Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν διαδικασία θὰ εἶχε κάποιο νόημα ἐὰν σὲ αὐτὴ συμμετεῖχαν στὴν πλειοψηφία τους οἱ μαθητὲς ἢ καὶ οἱ καθηγητές. Ἡ ἐμπειρία ὅμως ἀπὸ τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικότητας τῆς μάσκας δείχνει ὅτι αὐτὴ ἡ μαζικότητα στὶς διαμαρτυρίες δὲν εἶναι αὐτονόητη. Μακάρι ἡ πράξη νὰ δείξει αὐτὴν τὴ φορὰ κάτι τὸ διαφορετικό.
Οἱ παροῦσες δηλώσεις ἀφοροῦν αὐτοὺς ποὺ θὰ θελήσουν μεν νὰ συμμετάσχουν στὴν διαδικασία τοῦ αὐτοελέγχου ἀλλὰ δὲν θέλουν νὰ θεωρηθεῖ αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ τους ἔγκριση τοῦ αὐταρχικοῦ αὐτοῦ μέτρου. Ἐπίσης οἱ δηλώσεις αὐτὲς ἀφήνουν ἀνοικτὴ τὴν δυνατότητα γιὰ μελλοντικὲς δικαστικὲς ἐνέργειες καὶ διεκδίκηση ἀποζημίωσης γιὰ τὰ ὅσα αὐταρχικὰ ἐπιβάλλει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐκτυπώσουν τὶς αἰτήσεις, νὰ συμπληρώσουν τὰ στοιχεῖα τους καὶ νὰ τὶς ὑποβάλλουν στὴν σχολική τους μονάδα εἴτε ἰδιοχείρως εἴτε μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο πρὸς τὴν διεύθυνση τῆς σχολικῆς μονάδας.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ– ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ SELF TEST ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΑ– ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ SELFTEST ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.