25 Απρ 2021

Ὁ Λειτουργιολόγος Φουντούλης καταρρίπτει τὴν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ περὶ τῆς Ἀναστάσεως

Ὁ χαρακτηρισθεῖς καὶ «Πρύτανης τῶν Λειτουργιολόγων» ἀείμνηστος Καθηγητὴς Ἰ. Φουντούλης εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ζήτημα τῆς τελέσεως τῆς Ἀναστάσεως. Παρακάτω θὰ παραθέσουμε τὸ κείμενό του, ποὺ ἀποτελεῖ κόλαφο πρὸς τὴν ΔΙΣ ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς κυρίους Διονύσιο Ἀνατολικιώτη, συντάκτη τοῦ Κανοναρίου τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ Ἀναστάσιο Βαβοῦσκο, Ἄρχοντα τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως, οἱ ὁποῖοι μὲ κείμενά τους ἔσπευσαν νὰ «διαγράψουν» τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ τὴν Ἱ. Παράδοση, γιὰ νὰ ἐπικροτήσουν τὴν αὐθαιρεσίαν. 
Παραθέτουμε τὸ κείμενο:
«Κατὰ τὴν νύκτα τοῦ Πάσχα σχεδὸν ἀπὸ τοὺς πρώτους χρόνους τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας ἐτελεῖτο μακρὰ ὁλονύκτιος ἀκολουθία, ποὺ ἄρχιζε ἀπὸ τὸ ἑσπέρας... τοῦ Σαββάτου καὶ ἐτελείωνε τὸ πρωϊ τῆς Κυριακῆς. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχαιοτέρα χριστιανικὴ παννυχίς. Κατὰ τὸ βυζαντινὸ λειτουργικὸ τυπικὸ περιελάμβανε τὸν ἐσπερινὸ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, κατὰ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ὁποίου ἐγίνετο τὸ βάπτισμα τῶν κατηχουμένων, τὴν Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, μακρὰ ἀνάγνωσι ἐκ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, τὴν ἀκολουθία τοῦ μεσονυκτικοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, στὸ ὁποῖο ἀντὶ τοῦ συνήθους τριαδικοῦ κανόνος ψάλλεται ὁ κανὼν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι θαλάσης», τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ τὴν ἀναστάσιμο Λειτουργία.

Στὶς ἐνορίες γιὰ ποιμαντικοὺς λόγους ἡ μακρὰ ἀκολουθία χωρίσθηκε στὰ δύο καὶ ὁ ἑσπερινὸς μὲ τὴν Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μετετέθη στὸ πρωὶ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου γιὰ νὰ διευκολυνθῆ ἡ κοινωνία τῶν πιστῶν, τὸ βάπτισμα τῶν κατηχουμένων ἔπαυσε πιὰ νὰ τελῆται, ἡ μακρὰ ἀνάγνωσις τῶν Πράξεων, ποὺ συνέδεε τὴν Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μὲ τὸ μεσονυκτικό, δὲν γίνεται πιὰ καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς παννυχίδος περιωρίσθηκε μόνο στὸ μεσονυκτικό, στὸν ὄρθρο καὶ στὴν λειτουργία.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀναστάσεως στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο τῶν ἀκολουθιῶν αὐτῶν εὑρίσκεται μετὰ τὴν ἀπόλυσι τοῦ μεσονυκτικοῦ καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ ὄρθρου, τοῦ ὁποίου καὶ ἀποτελεῖ τὴν κάπως ἰδιόρρυθμο ἔναρξι. Ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ λειτουργικὴ θέσις τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως ὑποδηλώνει, ὅτι αὐτή ἐτελεῖτο κατὰ τὶς πρῶτες μετὰ τὸ μεσονύκτιο ὧρες, τότε δηλαδὴ ποὺ ἄρχιζε καὶ ἡ συνήθης ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου.

Τοῦτο ρητῶς ἄλλως τε διατάσσουν καὶ ὠρισμένα ἀρχαία Τυπικά με τὶς χαρακτηριστικὲς φράσεις: «τῆς ἀρμοζούσης ὥρας τοῦ ὄρθρου ἐνστάσης (ἢ «φθασάσης») ἐξερχόμεθα κλπ.» ἢ «περὶ ὥραν ὄρθρου», ὅπως σημειώνει τὸ τυπικό τοῦ ἐντύπου Πεντηκοσταρίου.

Ἄλλα ἐξ ἄλλου Τυπικὰ τοποθετοῦν τὴν ἔναρξι τῆς ἀναστασίμου ἀκολουθίας μετὰ τὴν ὀγδόη ἢ μετὰ τὴν ἐνάτη ὥρα τῆς νυκτός, δηλαδὴ περίπου μετὰ ἀπὸ τὶς 2 ἢ 3 μετὰ τὰ μεσάνυκτα.

Ἄλλα τὴν θέτουν ὀλίγες ὧρες πρίν. Κατ’ αὐτὰ ἡ ἀπόλυσις πρὸ τῆς Ἀναστάσεως ἀκολουθίας ἐγίνετο περίπου κατὰ τὴν ἕκτη ὥρα τῆς νυκτός, δηλαδὴ τὰ μεσάνυκτα. Παρ’ ὅλη τὴν ποικιλία ποὺ παρουσιάζουν ἐκ πρώτης ὄψεως οἱ μαρτυρίες αὐτῶν τῶν ἀρχαίων Τυπικῶν, εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι συμφωνοῦν στὸ ὅτι ἡ Ἀνάστασις γίνεται μετὰ τὰ μεσάνυκτα καὶ πρὶν ἀκόμη ἀρχίση νὰ ὑποχωρῆ ἡ νύκτα, δηλαδὴ «ὄρθρου βαθέως» τῆς Κυριακῆς. Ἡ πράξις αὐτὴ αἰτιολογεῖται ἀπὸ ἕνα μεταγενέστερο (τοῦ ἔτους 1813) χειρόγραφο Τυπικὸ τῆς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὅρους ὡς ἑξῆς: «ὅταν γίνη ἡ Ἀνάστασις πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἕκτη ὥρα τῆς νυκτὸς ἀπερασμένη, διότι ὁ Κύριός μας μετὰ τὸ μεσονύκτιον ἀνεστήθη».

Ὑπῆρχε ὅμως παραλλήλως καὶ ἡ ἄλλη παράδοσις, ὅτι ὁ Κύριος ἀνεστήθη τὸ μεσονύκτιο. Στὸ συναξάριο ἐπὶ παραδείγματι τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ποὺ περιέχεται στὸ Πεντηκοστάριο καὶ ποὺ εἶναι γραμμένο ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Ξανθόπουλο λέγεται ὅτι «περὶ μέσον τῆς νυκτὸς» κατῆλθε ὁ ἄγγελος καὶ ἀπεκύλησε τὸν λίθο τοῦ μνημείου. Ἡ παράδοσις αὐτή, καθὼς καὶ ἡ τάσις νὰ ἐπιταχυνθῆ ἡ λῆξις τῆς ὅλης ἀκολουθίας, ἐπηρέασε καὶ τὴν σημερινὴ πράξι καὶ ἡ Ἀνάστασις τελεῖται ἀκριβῶς κατὰ τὸ μεσονύκτιο. Παρά τοῦτο σὲ ὠρισμένα μέρη καὶ τῆς πατρίδος μας ἀκόμη, τελοῦν τὴν Ἀνάστασι μετὰ τὸ μεσονύκτιο κατὰ τὶς 3 τὸ πρωί, δηλαδὴ κατὰ τὴν ἐνάτη ὥρα τῆς νυκτός, ὅπως εἴδαμε σὲ μερικὰ ἀρχαῖα Τυπικά. Αὐτὸ δὲν γίνεται μόνο γιὰ λόγους ἀνάγκης, ὅταν δηλαδὴ ἕνας ἱερεὺς ἐξυπηρετῆ δύο χωριά, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ὁμαλὲς συνθῆκες κατὰ παλαιὰ παράδοσι» (Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικᾶς Ἀπορίας, τ. Α΄, σ. 168-170. Ἀντιγραφή: «Ὀρθόδοξος Τύπος»)

Ἡ Ἱ. Παράδοσις εἶναι σαφής, ὡς καταδεικνύεται ἀπὸ τὰ παραπάνω, καὶ ἐπιπλέον ἔχει ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ χαρακτήρα σύμφωνα μὲ τὸν 89ο Κανόνα τῆς Πενθέκτης Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἂν ἀμφισβητοῦν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, τότε ἀμφισβητοῦν τὴν Ἐκκλησία!

Ἡ Ἀνάστασις τελεῖται ὑποχρεωτικὰ τὸ ἐνωρίτερο στὶς 12 μ.μ. Ἀκόμα καὶ ὅταν πρέπει νὰ τελεστοῦν περισσότερες ἀπὸ μία Ἀναστάσεις λόγω ὁποιασδήποτε ἀνάγκης, ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν δὲν γίνεται νὰ τελεστῆ πρὶν τὸ μεσονύκτιο! Ἑπομένως, τὰ ὅσα ἀπεφάσισε ἡ ΔΙΣ καὶ ἐπικροτοῦν τινὲς καταρρίπτονται ἐνώπιον τῆς Ἱ. Παραδόσεως.

orthodoxostypos

18 σχόλια:

 1. Αποφάσεις της εκκλησίας του έξω απο εδώ και όχι της εκκλησίας του Χριστού ουαί ουαί ανόητοι δούλοι του Πάπα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επειδή την Ανάσταση εορτάζουμε όλες τις Κυριακές του Έτους, φέτος θα μείνει Αλειτούργητη η Κυριακή του Πάσχα 2021;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανωνυμοοςειπε


   Νομίζουμε ότι το ΚΕΝΤΡΟ του κόσμου είναι η ελλαδίτσα μας, άκα μικρό γιουνανιστάν.
   Σιγά βρε μην βάλουμε και τα κλάματα που λίγες εκκλησίες της ψευτοελλάδος του ψευτορωμέικου ΔΕΝ θα κάνουν Ανάσταση την ημέρα του Κυρίου!!!

   Ολη η υπόλοιπη Ορθοδοξία, θα κάνε όπως είναι ταγμένο και ταμένο τόσους αιώνες, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! Βρείτε την κατακόμβη σας.

   Διαγραφή
 3. Ηρεμαααααα....στην Κατοχη του'40 η Εκκλησια εκανε την Ανασταση το απογευμα του Μ.Σαββατου γιατι οι Γερμανοι δεν αφηναν να κυκλοφορει κανεις οταν σουρούπωνε...γίναμε καθολικοι; ..οχι....τότε κατοχη Γερμανων σημερα κατοχη αντιχριστων...η Εκκλησια δε κολλαει πουθενα...αυτοι θα πεσουν ο Χριστὸς οχι... εχουμε πολλες μεταφορες ωρας...δες Σταυρωση δες αποκαθηλωση δες προηγιασμένες...δε προκειται να γινει συνηθεια...μη κολλαμε τόσο...με τετοιες αντιχριστες δυναμεις κρυβομαστε..δεν αντιδρουμε κατα μετωπο ... δες κατακομβες..ξερανε τι κάνουν...με τα δικα μας μυαλα εκείνοι στις κατακομβες ειναι δειλοι και ριψασπιδες..με τα μάτια ομως του Θεου ηταν Αγιοι...με το καλό η Μ.Εβδομαδα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ για την απάντηση θίγεται το έθιμο λόγω εξωτερικών λόγων ... αλλά όπως σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος θα μπορούσε η μοναδική Λαμπριάτικη θ.Λειτουργία να τελεσθεί όρθρου βαθέως την Κυριακή

   Διαγραφή
  2. Για αυτό με την Κατοχή είσαι σίγουρος; Γιατί άλλοι λένε ότι στην Κατοχή γινόταν την Κυριακή το πρωί. Βρείτε πηγές.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε 3:28, μη διαδίδεις ψεύδη. Στην Κατοχή γινόταν το πρωί: https://krufo-sxoleio.blogspot.com/2021/04/blog-post_28.html

   Διαγραφή
 4. «Άλλα εξ άλλου Τυπικά τοποθετούν τὴν έναρξι της Αναστασίμου Ακολουθίας μετά τήν ογδόη ή μετὰ τὴν ενάτη ώρα της νυκτός, δηλαδή περίπου μετά από τις 2 ή 3 μετά τα μεσάνυκτα».
  Συγκινούμαι με αυτή την αναφορά από τον μεγάλο μας λειτουργειολόγο. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου είχε προλάβει στο χωριό του ορεινού Δομοκού όπου μεγάλωσε, λίγο πριν ή λίγο μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την αναστάσιμη ακολουθία να τελείται στις 3 το πρωί! Χωρίς να το ξέρουν οι άνθρωποι του χωριού διατηρούσαν άθικτη μια πανάρχαια παράδοση! Άλλωστε, κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας τοποθετούν την Ανάσταση του Χριστού στις 3 το πρωί της Κυριακής (υπάρχουν και αντίθετες απόψεις που τοποθετούν την Ανάσταση στα μεσάνυχτα ακριβώς).

  Προσωπικά θεωρώ, υπό τις παρούσες συνθήκες, σωστότερη την τέλεση του Αναστάσιμου Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή νωρίς το πρωί - και επειδή έχουμε... «μπλεξει» με την απαγόρευση κυκλοφορίας, ας ξεκινήσουμε 5:30 ή 6:00 το πρωί! Μετά χαράς διαπίστωσα ότι λίγες μητροπόλεις (πχ. Μαντινείας) αλλά και μεμονωμένες ενορίες σε άλλες περιοχές με ειδική άδεια του Επισκόπου, θα κάνουν ακριβώς αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό που λέει ο π. Νικόλαος παραπάνω είναι πιστεύω η πιο σωστή κίνηση αυτή τη στιγμή. Πρέπει οι ιερείς και το πιστό εκκλησίασμα να το απαιτήσουν και οι επίσκοποι να δώσουν αδεια. Δεν μπορεί η εκκλησία να λειτουργεί μόνο με τη λογική της βραδινής μαγειρίτσας....

  Διαφορετικά όλοι ξέρουμε τι πρεπει να γίνει το βράδυ του Μ. Σαββατου.

  Γεωργία Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στο Άγιον Όρος που η Ιερά Παράδοση διατηρείται πάνω από χίλια χρόνια, ξεκινούν στις εννιά με διάβασμα των πράξεων των Αποστόλων, συνεχίζουν έπειτα κανονικά τον κανόνα κύματι θαλάσσης, και κατά τις δώδεκα λένε Χριστός Ανέστη. Έπειτα όλα πανηγυρικά Όρθρος και θεία λειτουργία και τελειώνουν κατά τις τέσσερις το πρωί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι Ορθόδοξοι φονταμενταλιστές δεν έχουν κανένα πρόβλημα να γιορτάζουν τη Μεγάλη Δευτέρα κατά το εσπέρας της Κυριακής, τη Μεγάλη Παρασκευή κατά το εσπέρας της Πέμπτης, το Μεγάλο Σάββατο κατά το εσπέρας της Παρασκευής, αλλά όχι να μας μετακινήσουνε και το Πάσχα κατά 2-3 ώρες λόγω έκτακτων εξωγενών συνθηκών! Αίρεση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιοί είναι οι ορθόδοξοι φονταμενταλιστές Πέτρο Μανιτάκη;
   Πού τους είδες; Είδες κανένα ορθόδοξο να αποκεφαλίζει σαν τους πραγματικούς φονταμενταλιστές; Ή να χρησιμοποιεί την βία για ν΄ αλλαξοπιστήσει ο άλλος χωρίς την θέληση του;
   Τί είναι αυτοί οι όροι που χρησιμοποιείς;;

   Διαγραφή
  2. Γιατι να μετακινηθει το Πασχα κατα 2-3 ωρες ; Eπειδη ετσι θελει ο καθε μητσοτακης ;

   Διαγραφή
  3. Πέτρε...

   κυνηγέ γενναίε

   τού φονταμενταλισμού,


   τού κακοποιούντος
   ψυχολογικά τε
   και
   κατασφαγιάζωντος

   τάς καϋμένας,
   τάς
   εν πλήρη ελευθερία
   εκφραζομένας

   γ ν ώ μ α ς,

   εις την
   πάνυ ελευθέραν χώραν μας,

   του
   αθώου νεοέλληνος πιστού...


   που τόσον θάλπει
   η λατρευτή μας
   κυβέρνησις
   και οι αγαπητικώς κι εμπόνως
   συνθάλπωντες τής
   εύχαρους ΔΙΣ μας,

   δίδαξέ μας...

   υπάρχει ως λέγεται κανών τις

   που απαγορεύει
   την κατάλυσιν

   τής αυστηράς νηστείας τού Μεγάλου Σαββάτου πρό τής δωδεκάτης;

   Λεπτομέρειες ίσως
   αλλά...
   στί λεπτομέρειες
   κρύβεται λέγουσιν

   υποψιάζεσαι... ποίος...

   Διαγραφή
 8. Με δεσποτάδες -κομισσάριος θρησκευτικούς υπουργούς του κράτους

  ωσαν

  τον Πειραιώς,
  τον Πατρών,
  τον Μεσσηνίας.
  τον Ναυπάκτου
  τον Δημητριάδος
  τον Δράμας
  τον Αλεξανδρουπόλεως
  τον Θεσσαλονίκης
  τον Νέας Ιωνίας
  τον Φθιώτιδας
  τον Κοζάνης
  τον πρώην Θηβών,
  και τους άλλους νεοταξίτες,
  επιβεβαιώνεται
  ο αφορισμένος Κούλης Τσιπροτάκης
  Που έλεγε ότι αυτοί (οι δεσποτάδες), είναι κότες...

  Το αστείο είναι ότι όταν τους το είπε ο αναθεματισμένος Κούλης Τσιπροτάκης
  δεν μίλησε κανείς τους.

  Τσιμουδιά
  Κίχ
  Άκρα του τάφου σιωπή

  Τώρα τους φταίμε εμείς οι λαικοί

  Που δεν τους ακούμε

  Θεομπαίχτες
  Ιούδες Ισκαριώτες

  ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ
  ΑΝΑΞΙΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και να ήξερες τι παίχτηκε την περασμένη ΤΕΤΑΡΤΗ στην συνεδρίαση της ΔΙΣ....
   Τι ζητηθηκε τι προτάθηκε και τι τελικά έγινε.
   ΑΝ πάμε δε στα οικονομικά τότε θα πρέπει να τους πάρουμε με τις πέτρες.
   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ!!!
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 9. κ.Ευάγγελε Χ.Ο. 26 Απριλίου 2021....γιατί τον λες Κ.Τσιπροτάκης,τον παρομοιάζεις με τον αντίχριστο Άλεξ Τσιπρά,κατανοώ και σωστά τα λες,όμως να τον αποκαλέσεις επ'ακριβώς εις το όνομαν του...Μωυσής Κυριάκος (κατά κόσμον Κυριάκος) Μητσοτάκης....εντάξει...Καλή Ανάσταση 12.01'' και αγάπη,όχι μίση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ,, έπρεπε Κυριακή πρωί... λυπάμαι για την απόφαση τους 😔

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.