28 Απρ 2021

Ἡ τελετὴ τοῦ Νιπτῆρος καὶ τὸ σύμπλεγμα τοῦ ἀσπασμοῦ τῆς παπικῆς παντόφλας

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες βλέπουμε στὶς ὀθόνες τoν πάπα νὰ πλένει καὶ νὰ ἀσπάζεται τὰ πόδια 12 κρατουμένων ἡ ὁποία δῆθεν συμβολίζει τὸ πλύσιμο τῶν ποδιῶν τῶν Ἀποστόλων (γνωστὴ ὡς Τελετὴ τοῦ Νιπτῆρος) ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἡ τελετὴ τοῦ Νιπτῆρος γίνεται στὶς κατὰ τόπους ἐκκλησίες ἢ στὶς μοναστικὲς κοινότητες.Τὸ σημαντικὸ σὲ αὐτὴν τὴν τελετὴ δὲν εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμετοχόντων,ἀλλὰ ἡ μεταξύ τους σχέση.
Ὁ ἀνώτερος στὴν ἱεραρχία πλένει τὰ πόδια τῶν ὑπολοίπων,ὅμως ἔχουν μεταξύ τους μία σχέση ἀγάπης καὶ μαθητείας,ὑπάρχει πνευματικὴ ἑνότητα.Δὲν εἶναι ἕνα συνηθισμένο πλύσιμο ἀλλὰ ἕνα συμβολικό,γι'αὐτὸ ὁ Χριστὸς τοὺς λέει: "ὁ λελουμένος οὐ χρείαν ἔχει ἢ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ' ἔστι καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροὶ ἐστε, ἀλλ' οὐχὶ πάντες", ἐννοώντας ...
τὸν Ἰούδα ποὺ Τὸν πρόδωσε. 
Τὸ πλύσιμο τῶν ποδιῶν στοὺς Ἑβραίους δὲν ἦταν μία παράσταση ταπεινοφροσύνης,ἀλλὰ μία ἀπολύτως συνηθισμένη πράξη φιλοξενίας.Μετὰ ἀπὸ ἕνα μεγάλο δρόμο,ὁ φιλοξενούμενος,ποὺ φοροῦσε σανδάλια,εἶχε τὰ πόδια τοῦ σκονισμένα.Τὸ νὰ δώσεις νερὸ γιὰ τὸ πλύσιμο τῶν ποδιῶν εἶναι ἴδιο μὲ τὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν σήμερα. 
Τὸ νὰ πλένεις ὁ ἴδιος τὰ πόδια τοῦ φιλοξενούμενου,ἦταν δεῖγμα σεβασμοῦ.Ὁ Χριστὸς λοιπὸν πλένει τὰ πόδια τῶν μαθητῶν ὡς δεῖγμα σεβασμοῦ ἀκολουθώντας μία ἰουδαϊκὴ παράδοση ἀπολύτως συνηθισμένη καὶ διαδεδομένη σὲ κάθε σπίτι.Ὁ Χριστὸς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἤθελε νὰ δείξει ὅτι ὁ πιὸ μεγάλος πρέπει νὰ ὑπηρετεῖ τὸν πιὸ μικρό,χωρὶς νὰ χωράει ντροπὴ σὲ αὐτό. 
Τὸ πλύσιμο τῶν ποδιῶν ἀπὸ τὸν πάπα καὶ ὁ ἀσπασμὸς αὐτῶν ἔχει ἕναν ὁλότελα διαφορετικὸ χαρακτήρα,εἶναι μία πολιτικὴ σκηνοθεσία,σὰν τὴν ὁποιαδήποτε τελετὴ ὁλοκληρωτικοῦ τύπου ἐξυμνήσεως τοῦ ἡγέτη. 
Πρόκειται γιὰ μία χριστιανικὴ φόρμα τῶν βορειοκορεάτικων καὶ τῶν σταλινικῶν σκηνῶν:ὁ ἡγέτης ἀγκαλιάζει μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ τοὺς προσφυγες,τις μειονότητες καὶ τὸν θρησκευτικὸ πλουραλισμό.Τί δουλειὰ ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν μεγάλη Πέμπτη καὶ τὸ πλύσιμο τῶν ποδιῶν ἀπὸ τὸν Χριστό,δὲν ξέρουμε.Οὔτε ξέρουμε ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τοῦ πάπα μὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς πλένει τὰ πόδια καὶ γιατί τὰ πλένει. 
Ὁ ἀσπασμὸς τῶν ποδιῶν εἶναι ἐντελῶς κάτι διαφορετικὸ-μία πράξη δυσάρεστη καὶ ταπεινωτικὴ-γιὰ τὸ ἁπλὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχει κάποιο νόημα.Δὲν βλέπουμε τὸν Χριστὸ νὰ φιλάει τὰ πόδια κάποιου.Ἡ ταπεινοφροσύνη ποὺ μᾶς φέρνει ὁ Χριστὸς δὲν γίνεται μὲ τὴν ταπείνωση (ἐξευτελισμὸ)τοῦ προσώπου,ἀλλὰ μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον ὅπως πρὸς τὸν ἑαυτό σου. 
Ἴσως ὁ πάπας κατὰ βάθος νὰ ξαναζεῖ τὸ σύμπλεγμα τῆς παπικῆς τελετῆς τοῦ ἀσπασμοῦ τῆς παπικῆς παντόφλας,καὶ νὰ κάνει μία ἀντίστροφη κίνηση,φιλώντας ἐκεῖνος τὸ πόδι σὲ μία τελετὴ ταπείνωσης ὑπερβολική.Ὅμως αὐτὸ τὸ τελετουργικὸ ἔχει ἀντίθετο ἀποτέλεσμα:ἀντὶ νὰ δείξει ταπείνωση ὁ πάπας,γίνεται ἀντικείμενο ἐγκωμίων,ἀφοῦ ὅλη μιλᾶνε γιὰ τὴν μεγάλη του ταπεινότητα.Κανεὶς δὲν μιλάει γιὰ τὸν Χριστὸ ὅταν παρουσιάζεται ἡ εἴδηση τοῦ ἀσπασμοῦ τῶν ποδιῶν ἀπὸ τὸν πάπα,πράγμα ποὺ πρέπει νὰ μᾶς βάλει σὲ σκέψεις. 
Τί καταλαβαίνουμε σήμερα ἀπὸ τὴν ταπεινότητα τοῦ Χριστοῦ;Ἡ ταπεινότητα ποὺ προκαλεῖ τὸν θαυμασμὸ τοῦ κόσμου εἶναι μία ψεύτικη ταπείνωση.Ἐπειδὴ ἡ ἀληθινὴ Ταπείνωση σταυρώθηκε μὲ μίσος... 
Ἕνα πράγμα εἶναι βέβαιο:ἐὰν ὁ Χριστὸς ἀντὶ νὰ πλύνει τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του,θὰ φιλοῦσε τὰ πόδια ὅλως τῶν κοινωνικῶν κατηγοριῶν,χωρὶς ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα ἐπιστροφῆς στὸν Θεό,δὲν θὰ εἴχαμε Πάσχα,ἐπειδὴ δὲν θὰ εἴχαμε σταύρωση. 
Ἕνας τέτοιες Χριστὸς θὰ ἔφτανε στὴν ἡλικία τοῦ πάπα Φραγκίσκου,καὶ θὰ πέθανε σὲ μεγάλη ἡλικία σ'ἕνα μαρμάρινο παλάτι ἀπ'ὅπου θὰ ἔβγαινε μία φορὰ τὸ χρόνο γιὰ νὰ ἐκπληρώσει μία τελετὴ συμφιλιώσης,ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ προέκυπτε ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς αὐτοκρατορίας.Τί θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πιὸ ταπεινὸ καὶ ἄξιο θαυμασμοῦ ἀπὸ αὐτό:Μόνο ποὺ ὁ Χριστὸς μετὰ τὸ πλύσιμο τῶν ποδιῶν σύρθηκε στὸν σταυρό, τὸν ἔφτυσαν καὶ τὸν χτύπησαν καὶ τελικὰ τὸν σταύρωσαν.Τὴν τρίτη ἡμέρα ἀναστήθηκε καὶ μᾶς ἄφησε τὴν καινὴ διαθήκη Του, ἀπ'ὅπου μαθαίνουμε γιὰ Ἐκεῖνον καὶ γιὰ τὸν σκοπὸ καὶ τὴν ἔννοια ποὺ εἶχε τὸ πλύσιμο τῶν ποδιῶν τῶν μαθητῶν Του. 

Του ιερομ.Σαββάτιου Μπαστοβόι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.