20 Μαρ 2021

Τὰ ἀντισυνταγματικά, ἄδικα καὶ ἀντιχριστιανικὰ μέτρα πού ἐπιβάλλει ἡ κυβέρνηση, λόγω τοῦ κορονοϊοῦ

Γράφει ὁ Γεώργιος Βλάχος, ἐρευνητής
Ἀπὸ ἀρχὲς Μαρτίου τοῦ 2020, ἀρχίσαμε νὰ βιώνουμε μία σειρὰ αὐστηρῶν μέτρων, ποὺ παρόμοια δὲν ἔχουν ξαναϋπάρξει. Ἐξαιτίας τοῦ ἐπικίνδυνου κορονοϊοῦ, ἕνα φοβικὸ σύνδρομο ἄρχισε νὰ καταλαμβάνει τὴν κυβέρνησή μας, ἐπιβάλλοντας αὐστηρὰ μέτρα ἀπὸ τὰ ὁποία μερικὰ εἶναι ἀντισυνταγματικά, ἄδικα καὶ ἀντιχριστιανικά. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι, δὲν ἀποδίδουν κανένα θετικὸ ἀποτέλεσμα.
Λυπούμαστε γιὰ τοὺς αὐξανόμενους θανάτους ἀπὸ τὸν κορονοϊό, κατανοοῦμε τὸ φόρτο ἐργασίας τῶν γιατρῶν καὶ νοσηλευτῶν στὰ νοσοκομεῖα, τὸ φόβο ποὺ ἔχουν πολλοὶ μὴν τυχὸν κολλήσουν, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν δικαιολογεῖ τὴ λήψη ἀκραίων αὐστηρῶν μέτρων ἐκ μέρους τῆς κυβέρνησης. Δυστυχῶς εἴμαστε ἡ χώρα μὲ τὰ... πιὸ αὐστηρὰ μέτρα στὴν Εὐρώπη.
Ἂς δοῦμε τὰ ἀκραία αὐστηρὰ μέτρα ποὺ ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὴν αὐταρχικὴ κυβέρνηση, σὲ τρεῖς κατηγορίες:

1. Τὰ ἀντισυνταγματικὰ μέτρα τῆς κυβέρνησης

    Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ποὺ ἐπιβάλλονται τὰ αὐστηρὰ μέτρα κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ, εὐαίθητοι δικηγόροι, ποινικολόγοι, συνταγματολόγοι, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ πολίτες, διαπιστώνουν ὅτι ἡ δημοκρατία μας παραβιάζεται, χάριν τῆς δημόσιας ὑγείας. Κανένας λαὸς ὅμως δὲν πρέπει νὰ στερεῖται τὴν ἐλευθερία του καὶ τὰ δικαιώματά του, χάριν τῆς δημόσιας ὑγείας. Ἐὰν ἡ κυβέρνηση θεωρεῖ ὅτι βρισκόμαστε σὲ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης, αὐτὸ δὲν τῆς δίνει κανένα δικαίωμα νὰ παραβιάζει τὸ Σύνταγμα καὶ νὰ καταπατεῖ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά μας.

    Τὰ κάτωθι μέτρα εἶναι ἀντισυνταγματικὰ καὶ μᾶς δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι, δὲν ἔχουμε δημοκρατία ἀλλὰ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία. Παραβιάζουν τὶς ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά μας. Ἐπιπλέον, ἡ ἐφαρμογή τους δὲν φέρνει κανένα θετικὸ ἀποτέλεσμα. Δὲν συμβάλλουν στὸν περιορισμὸ τοῦ κορονοϊοῦ καὶ πρέπει νὰ σταματήσουν.

1.  Ἀπαγόρευση κυκλοφορίας μετὰ τὶς 9 ἢ μετὰ τὶς 6 τὸ βράδυ. Τὸ μόνο ποὺ πετυχαίνει, εἶναι νὰ φυλακίζει τὸν κόσμο περισσότερο στὸ σπίτι καὶ νὰ δημιουργεῖ περισσότερα ψυχολογικὰ προβλήματα. Λόγω τοῦ ἐγκλεισμοῦ μας γιὰ περισσότερο διάστημα στὸ σπίτι, τὰ περιστατικὰ βίας ἐντὸς οἰκογενειῶν ἔχουν αὐξηθεῖ καὶ ἡ λήψη ψυχοφαρμάκων σημείωσε ἄνοδο. Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπιδημίας ἔχουν αὐξηθεῖ ἐπίσης οἱ αὐτοκτονίες, οἱ ὁποῖες κρύβονται ἐπιμελῶς ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης.

2. Ἀπαγόρευση κυκλοφορίας μεταξὺ Noμν ἢ μεταξὺ Δήμων. Στερεῖ τὸ δικαίωμα σὲ ὅσους θέλουν νὰ μετακινηθοῦν, ἐὰν ἔχουν κάποια ἀνάγκη. Κατ’ ἐξαίρεση, ἐπιτρέπεται ἡ μετακίνηση γιὰ ἐπίσκεψη σὲ ἄρρωστα ἄτομα ποὺ εἶναι συγγενεῖς.

3. Κυκλοφορία, μόνο μὲ μηνύματα κινητοῦ τηλεφώνου ἢ γραπτὲς βεβαιώσεις. Τὸ πιὸ ἀντισυνταγματικὸ καὶ ἄχρηστο μέτρο ποὺ μποροῦσε νὰ ἐπιβάλλει ἡ αὐταρχικὴ κυβέρνηση. Παραβιάζει τὸ δικαίωμά μας γιὰ ἐλεύθερη κυκλοφορία. Τέτοια ἀπαίτηση δὲν ἔχει ἐφαρμοστεῖ ποτέ, οὔτε στὴ δικτατορία Παπαδόπουλου οὔτε στὴ Γερμανικὴ κατοχή. Δὲν ἐφαρμόζεται ἐπίσης σὲ καμία ἄλλη χώρα. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τοῦ Κωνστατίνου Βαθιώτη, ὁ ὁποῖος παραιτήθηκε ἀπὸ τὴ θέση ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου, στὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, δήλωσε: ‘’Δὲν σπούδασα ἐγὼ νομικά, γιὰ νὰ μὲ προσβάλλει ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νοιώθω νὰ ἐξευτελίζεται ἡ ἀξιοπρέπειά μου, ὅταν προκειμένου νὰ βγῶ ἔξω πρέπει νὰ ἔχω στείλει τηλεφωνικὸ μήνυμα ἢ νὰ ἔχω μαζί μου γραπτὴ βεβαίωση’’.

2. Τὰ ἄδικα καὶ ἐξοντωτικὰ πρόστιμα ποὺ ἐπιβάλλει ἡ κυβέρνηση

    Γιὰ μὴ χρήση μάσκας, ἔλλειψη τηλεφωνικοῦ μηνύματος ἢ γραπτῆς βεβαίωσης ποὺ ἀφορᾶ τὶς μετακινήσεις καὶ παραβίαση τοῦ χρόνου ἀπαγόρευσης κυκλοφορίας, τὸ πρόστιμο στὴ χώρα μας εἶναι 300 €, ὅταν ὁ κατώτατος καθαρὸς μισθὸς εἶναι 537 €. Τὸ πρόστιμο αὐτὸ εἶναι ἐξοντωτικὸ καὶ ἄδικο. Δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπερβαίνει τὰ 80 € (δηλ. τὸ 15% ἐπὶ τοῦ κατώτατου καθαροῦ μισθοῦ). Συγκρίνατε τὸ πρόστιμο στὴν Ὀλλανδία τῶν 90 € μὲ κατώτατο καθαρὸ μισθὸ 1.800 €,  καὶ τὸ πρόστιμο στὴ Γερμανία τῶν 150 € μὲ κατώτατο καθαρὸ μισθὸ 1.500 €.

    Ὑπάρχουν κι ἄλλα πρόστιμα ποὺ εἶναι ἐξοντωτικά. Τὰ παραθέτω ὅπως ἀκριβῶς ἔχουν γραφεῖ σὲ ἰστότοπο τοῦ διαδικτύου:

α) Ὅσον ἀφορᾶ τὶς κυρώσεις στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ στὰ νομικὰ πρόσωπα ποὺ λειτουργοῦν κατὰ παράβαση τῆς ἀναστολῆς λειτουργίας, γιὰ κάθε παράβαση προβλέπεται διοικητικὸ πρόστιμο 5.000 €.

    β) Γιὰ τὴ μὴ τήρηση ἀποστάσεων ἀπὸ τοὺς πωλητὲς στὶς λαϊκὲς ἀγορὲς τὰ πρόστιμα ξεκινοῦν ἀπὸ 1.500 € μὲ ἀναστολὴ δραστηριότητας 15 ἡμερῶν καὶ φτάνουν τὰ 3.000 € καὶ 30 ἡμέρες ἀναστολὴ λειτουργίας. Σὲ περίπτωση ποὺ κατὰ τὸν ἔλεγχο διαπιστωθοῦν περισσότερες ἀπὸ 5 παραβάσεις,  ἡ λαϊκὴ ἀγορὰ κλείνει τὴν ἴδια μέρα, ἐπὶ 7 ἡμέρες. Ὑψηλότερα εἶναι τὰ πρόστιμα, ξεκινοῦν ἀπὸ 5.000 € καὶ φθάνουν τὰ 10.000 € γιὰ μὴ τήρηση τῆς διαδικασίας γιὰ τὴ λειτουργία παράλληλων ἀγορῶν, μὲ ἀναστολὴ 7-15 ἡμέρες. 

    γ) Γιὰ τὴν παράβαση τοῦ ὡραρίου λειτουργίας στὰ καταστήματα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος προβλέπεται διοικητικὸ πρόστιμο 5.000 € καὶ ἀναστολὴ λειτουργίας 15 ἡμέρων, γιὰ τὴν πρώτη παρὰβαση καὶ 10.000 € καὶ 30 ἡμέρες ἀναστολὴ γιὰ τὴ δεύτερη. Ἂν διαπιστωθεῖ καὶ τρίτη παράβαση, τότε ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία γιὰ 60 ἡμέρες καὶ ἀπαγορεύεται ἡ ἀδειοδότηση γιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη δραστηριότητα τῆς ἐγκατάστασης γιὰ 6 μῆνες. 

3. Τὰ ἀντιχριστιανικὰ μέτρα ποὺ στεροῦν τὴ Θεῖα Λειτουργία στοὺς πιστοὺς καὶ ἀπαγορεύουν ὁρισμένες τελετὲς.

    Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι, ὁ ὀρθόδοξοι ἱεροὶ Ναοὶ δὲν ἔκλεισαν ποτέ, οὔτε ἀπὸ δικούς μας Ἕλληνες κυβερνῆτες οὔτε ἀπὸ ξένους κατακτητές.

    Τὸ δικαίωμα κάθε ἕλληνα πολίτη στὴ θρησκευτικὴ λατρεία εἶναι κατοχυρωμένο στὸ Σύνταγμά μας. Ὁ ὑπερβολικὸς φόβος ἐκ μέρους τῆς κυβέρνησης μὴν τυχὸν κολλήσουν οἱ πιστοὶ ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν, σὲ καμμία περίπτωση δὲν τῆς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ ἀπαγορεύει τὴ συμμετοχὴ πιστῶν στὴ Θεία Λειτουργία, οὔτε γιὰ μικρὰ οὔτε γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα. Ἡ λύση εἶναι νὰ ἐπιτρέπεται ἡ προσὲλευση πιστῶν μὲ μέτρα, δηλ. φορώντας μάσκα καὶ τήρηση ἀποστάσεων καὶ ὄχι πλήρης ἀπαγόρευση στὴν προσέλευση.

    Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε πὼς σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ δική μας χώρα, σὲ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ὀρθόδοξες χῶρες, ἡ Θεία Λειτουργία ἐπιτρέπεται ὅλες τὶς Κυριακὲς καὶ ἑορτές. Οἱ πιστοὶ προσέρχονται τηρώντας τὰ μέτρα. Τὸ νὰ συμβαίνει αὐτὸ μόνο στὴ δική μας χώρα, σημαίνει πὼς ἡ κυβέρνησή μας διακατέχεται ἀπὸ μίσος κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ ἐκφράζει μὲ πλήρη ἀπαγόρευση. Ἔτσι, εἴδαμε νὰ ἐπιβάλλουν πρόστιμα σὲ ἱερεῖς ποὺ τόλμησαν νὰ τελέσουν Θεία Λειτουργία, νὰ δώσουν κρυφὰ Θεῖα Κοινωνία ἢ νὰ τελέσουν ἁγιασμὸ ὑδάτων. Εἴδαμε ἐπίσης περιπολικὰ ἀστυνομίας μὲ ταινίες ἀπαγόρευσης, μπροστὰ σὲ ἐκκλησίες, νὰ κλείνουν τὴν πρόσβαση τῶν πιστῶν.

    Τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, ὁ μητροπολίτης Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων Ἱερώνυμος, συνοδευὸμενος ἀπὸ τὸν πρώην Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο ἔκανε ἁγιασμὸ ὑδάτων, στὴ θάλασσα στὸ Αἴγιο. Ἡ τελετὴ ἔγινε μὲ παρουσία δύο πιστῶν οἱ ὁποῖοι βούτηξαν γιὰ νὰ πιάσουν τὸν σταυρό. Κατόπιν εἰσαγγελικς ἐντολῆς ἐπενέβη τὸ λιμενικὸ καὶ ἐπέβαλλε 1.500 πρόστιμο στὸν μητροπολίτη καὶ ἀπὸ 300 € στοὺς δύο πιστούς. Στὴν παραλία Θεσσαλονίκης, τὴν ἴδια ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, δύο νεαρὰ ἄτομα ποὺ ἔριξαν τὸ Σταυρὸ στὴ θάλασσα, συνελήφθησαν ἀπὸ ἀστυνομικούς. Τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα εἶναι ντροπὴ γιὰ τὴν ὀρθοδοξία μας. Δείχνουν τὸ ἀντιχριστιανικὸ μένος τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσουν. Δὲν ὑπῆρχε κανένας λόγος ἀπὸ πλευρᾶς τῆς κυβέρνησης, νὰ ἀπαγορεύσει τὸν ἁγιασμὸ ὑδάτων σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους. Τὸ πρόσχημα ὅτι, θὰ συγκεντρώνονταν πολλοὶ πιστοὶ καὶ θὰ κολλοῦσαν κορονοϊὸ εἶναι παραπλανητικὸ καὶ δὲν μᾶς πείθει. Σὲ ὅλη τὴ χώρα, οἱ ἁγιασμοὶ ὑδάτων σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους μποροῦσαν νὰ γίνουν, μὲ μέτρα καὶ μὲ παρουσία λίγων ἀτόμων. 

 Ἂν ἐμβαθύνουμε τὸ θέμα, ὡς εὐαίσθητοι χριστιανοὶ θὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι, οἱ στερήσεις αὐτὲς καὶ τὰ βαριὰ πρόστιμα, στὴν πραγματικότητα ἀποτελοῦν διωγμὸ τῆς χριστιανικῆς μας πίστης. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀντιχριστιανικὲς ἐνέργειες δὲν θὰ συνέβαιναν, ἐὰν ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τηροῦσε σκληρὴ στάση καὶ ἦταν ἀνένδοτη. Δυστυχῶς, ἡ ἐνδοτική της συμπεριφορὰ ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ ἡγεσία, συνεχίζεται.    

6 σχόλια:

 1. Για όλα αυτά που περιγράφει ο αρθρογράφος, ξαναψηφίστε την νουδούλα από φόβο μη βγει ο άθεος Τσίπρας. Θαρρείς και δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Όποιος ξαναψηφίσει αυτά τα κόμματα να γνωρίζει ότι διαπράττει μεγάλη αμαρτία και έγκλημα κατά της πατρίδας. Τέλος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. > ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ , ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  > ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ , ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !!

  > ΞΥΠΝΑΜΕ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι αδελφέ. Χρόνια πολλά.
   Κυριακή της Ορθοδοξίας γιορτάζουμε την Νίκη της Ορθοδοξίας ενάντια στην εικονομαχία και σε όλες τις αιρέσεις.
   Και πάλι η Νϊκη θα είναι της Ορθοδόξου πίστεως.
   Όχι στην αίρεση της μάσκας που αμφισβητεί την Παντοδυναμία του Θεού.

   Διαγραφή
 4. Μονο το τριτο σκελος ειναι αληθες...τα υπολοιπα δεν ισχυσαν στην πραξη ΠΟΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.