16 Φεβ 2021

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπιμένει στὸ «πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ» - Ἂν δὲν ἐμβολιαστεῖς τί γίνεται;

Γράφει ὁ Κώστας Πετροπουλος
Ἐπιμένει ὅπως φαίνεται ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, στὸ νὰ δημιουργηθεῖ Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ἐμβολιασμοῦ.
Στόχος τοῦ “ἐγχειρήματος” εἶναι οἱ πολίτες τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Ε.Ε., ἀλλὰ καὶ συνεργαζόμενων, ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ γιὰ τὸν Covid 19, νὰ μποροῦν νὰ ταξιδεύουν χωρὶς νὰ ὑπόκεινται σὲ περιορισμοὺς - καραντίνα καὶ σταδιακά, οἱ ὑπόλοιποι νὰ ἀνακτοῦν τὶς χαμένες ἐλευθερίες τους.
Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Πρωθυπουργὸς ἀνέφερε ἀπόψε σὲ συνέντευξή του στό Bloomberg καὶ τὸν δημοσιογράφο John Micklethwait:
Ἐλπίζω πὼς κάποια στιγμὴ καὶ σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο, θὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ συμφωνήσουμε σὲ ἕνα κοινὸ τύπο πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ γιὰ ὅλες... τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες…

Οὐσιαστικὰ ἕνα πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ θὰ ἐπιτρέπει τὴν εἴσοδο στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ ἐπιδείξει κανεὶς ἀρνητικὸ τέστ Covid ἢ νὰ ὑποστεῖ περιορισμοὺς καραντίνας…

Πολλὰ κράτη - μέλη τῆς Ε.Ε. ἐνδιαφέρονται νὰ διερευνήσουν περαιτέρω αὐτὴ τὴν ἰδέα. Καὶ πιστεύω πὼς ὁ λόγος εἶναι ὅτι οἱ πολίτες τους ἐπιθυμοῦν νὰ ταξιδέψουν καὶ θέλουν νὰ διευκολύνουν τὰ ταξίδια ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, κυρίως κατὰ τὴ διάρκεια τῶν καλοκαιρινῶν διακοπῶν…

 

Ἡ Ε.Ε. μικρότερη τῶν περιστάσεων γιὰ τὸ θέμα

 Τὴ στιγμὴ ποὺ κάθε μέρα ποὺ περνάει, εἶναι σὰν νὰ γινόμαστε πρωταγωνιστὲς διαφορετικῶν ἐπεισοδίων τοῦ Black Mirror ἢ ἥρωες τῶν βιβλίων τοῦ Ὄργουελ, ἡ Ε.Ε. ἀποδεικνύεται γιὰ ἀκόμη μία φορὰ μικρότερη τῶν καταστάσεων καὶ τῶν καιρῶν, μίας καὶ δὲν τολμᾶ νὰ ἔχει κοινὴ γραμμὴ γιὰ τὸ θέμα.

Ἡ Δανία γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τοὺς ἐπιχειρηματίες ποὺ πηγαινοέρχονται στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας της κατέθεσε στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου σχέδιο γιὰ ψηφιακὸ διαβατήριο.

Ἀντίστοιχη ἐνέργεια ἀναμένεται νὰ κάνει καὶ ἡ Σουηδία.

Στὴν Πολωνία ἰσχύουν ἀπὸ τὰ τέλη Δεκεμβρίου προνόμια γιὰ ὅσους ἔχουν ἐμβολιαστεῖ, ἐνῶ στὴ Ρουμανία οἱ τουρίστες ποὺ ἔχουν κάνει τὸ ἐμβόλιο δὲν ὑπόκεινται σὲ περιορισμούς.

Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ Γερμανία δὲν ἀσπάζεται τὶς παραπάνω ἐνέργειες καὶ πρὸς τὸ παρὸν κρατάει στάση ἀναμονῆς.

 

Ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἄλλη συμφώνησε μὲ τὸ Ἰσραὴλ ὥστε οἱ πολίτες ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ νὰ μποροῦν νὰ ταξιδεύουν ἐλεύθερα μεταξὺ τῶν χωρῶν, μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ἀπαραίτητου πιστοποιητικοῦ.

 

Τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ καὶ βιομετρικὰ δεδομένα στὸν ἀέρα…

Σύμφωνα μὲ ἔκθεση τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Ἔξετερ στὴ Μεγάλη Βρετανία, ἡ ὕπαρξη ψηφιακῶν διαβατηρίων ὑγείας «θέτει σὲ κίνδυνο τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα».

Ὅπως ἀναφέρει ἡ καθηγήτρια Νομικῆς Ἀνὰ Μπεντούστσι, «τέτοιου εἴδους μέτρα θὰ περιορίσουν τὴν ἐλευθερία ὅσων δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἐμβολιαστοῦν καὶ συνεπῶς δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀποδείξουν τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας τους».

Στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας ἡ ὑπόθεση θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκτήσει μία ἀκόμη σκοτεινὴ διάσταση λόγω τῆς συμφωνίας ποὺ ἔχει πραγματοποιήσει ἡ χώρα μας μὲ τὴν ἀμερικανικὴ Palantir – μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἑταιρεῖες ποὺ δημιουργήθηκαν χάρη σὲ ἐπενδυτικὰ προγράμματα τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.

Ἡ Palantir προσφέρει, μεταξὺ ἄλλων, τὸ λογισμικὸ γιὰ τὴν ἐπεξεργασία προσωπικῶν δεδομένων ὑγείας ἑκατομμυρίων πολιτῶν. Πολλὲς ὀργανώσεις γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὰ προγράμματα τῆς Palantir, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν «ἐξάρτηση» ποὺ δημιουργεῖται ἀνάμεσα στὶς χῶρες καὶ τὴν ἑταιρεία.

Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι ἡ Βρετανία πλήρωσε ἀρχικὰ τὸ συμβολικὸ ποσὸ τῆς μίας στερλίνας γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει προγράμματα τῆς ἀμερικανικῆς ἑταιρείας, ἀλλὰ στὴ συνέχεια ἀναγκάστηκε νὰ πληρώσει ἕνα ἑκατομμύριο λίρες, ὅταν πλέον εἶχε διοχετεύσει προσωπικὰ δεδομένα ἑκατομμυρίων πολιτῶν στὰ συστήματα τῆς Palantir. *

Ποῖοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ διαχειρίζονται τὰ εὐαίσθητα βιομετρικὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν καὶ κατὰ πόσο “ἀπορρητα” θὰ εἶναι τὰ ὑγειονομικὰ διαβατήρια;

Χῶρες ὅπως τὸ Ἰσραὴλ ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν ἀγορὰ μεγάλων ποσοτήτων ἐμβολίων, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει γίνει μὲ χῶρες τῆς Ε.Ε. καὶ κάπως ἔτσι δημιουργοῦνται οἱ πολίτες 2 ἢ καὶ παραπάνω ταχυτήτων… Πόσο δημοκρατικὸ εἶναι κάτι τέτοιο;

Τὸ ἐν λόγω πιστοποιητικὸ θὰ εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ διαβατήριο ἀνάκτησης τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν. Τί θὰ συμβεῖ ὅμως μὲ ἐκείνους ποῦ δὲν θέλουν νὰ ἐμβολιαστοῦν;

 

Θὰ περιοριστοῦν ἐκ νέου οἱ ἐλευθερίες τους;

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προτρέχει νὰ κάνει διακρατικὲς συμφωνίες, ἀψηφώντας βασικοὺς κινδύνους γιὰ τὶς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν, μὲ πρόσχημα τὴν ἐπαναφορὰ στὴν κανονικότητα.

Κατὰ πόσο σίγουρος εἶναι πὼς κάτι τέτοιο θὰ τὸ ἀσπαστεῖ τὸ σύνολο τῆς Ε.Ε.;

Γιὰ παράδειγμα ἂν οἱ Γερμανία ἢ ἡ Γαλλία ἀρνηθοῦν στὸ νὰ συμμετέχουν σὲ ἕνα τέτοιο “διαβατήριο ἐμβολιασμῶν” οἱ τουρίστες ἀπὸ αὐτὲς τὶς χῶρες θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ μπαίνουν σὲ καραντίνα ὅταν θὰ ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα;

Γιά ἀκόμη μία φορὰ ἡ ἐπιπολαιότητα καὶ ἡ ἔπαρση ἔχουν ξεπεράσει κάθε λογική…

*ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Ἄρη Χατζηστεφάνου στό sputniknews.gr

sportime

3 σχόλια:

 1. Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΕΙ, ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ, ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΩΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΜΕΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΙΧΑΜΑ της ανθρωποτητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επιλογή Ελλήνων και δη χριστιανών ψηφοφόρων που θέλησαν να εμπλέξουν την πολιτική με τα της εκκλησίας.
  Αυτους τους καρπούς της ολιγοπιστιας - απιστίας ειναι που γευόμαστε σήμερα σαν κοινωνία.
  Όταν λοιπόν η είσοδος εντός των Ναών θα επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμενους τότε θα καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της αποστασίας μας.
  Έλα όμως που κάποιοι θα ψάχνουν ακόμα και τότε εάν η μάσκα εντος των Ναών είναι αμαρτια.
  Τελικά αυτό που είναι να φοβίζει κάποιον είναι ο Έλληνας και οι επιλογές του.
  Πως αλλιώς να εξηγήσει κάποιος την εμμονή του σύγχρονου Έλληνα να εμπισυευτει τις τύχες του στον ανεπαγγελτο, απόγονο του συνεργάτη των Γερμανών;;
  Ένα παιδαρελι ανεπαγγελτο το οποίο εργάζεται μανιωδος να διασυτεβλωσει κάθε ιστορική αλήθεια, να κάνει το άσπρο μαύρο, και να αφανίσει κάθε τι το το οποίο θυμίζει Ελληνισμό και Ορθοδοξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.