7 Ιαν 2021

Ἡ πίστη τῶν Ἑλλήνων εἶναι ποὺ ἐνοχλεῖ!

Γράφει ο Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Τελευταῖα, καλοί μου φίλοι, ὅπως εἴπαμε καὶ στὸ προηγούμενο φύλλο, δημοσιεύτηκε μία μεγάλη παγκόσμια ἔρευνα[1] σχετικὰ μὲ τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων στὸν Θεό. Κι εἶναι ἀλήθεια, ὅπως θὰ δοῦμε, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀναδείχθηκαν πρωταθλητὲς τῆς εὐσέβειας!
Συγκεκριμένα ἡ ἔρευνα αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ τὸ Ἀμερικανικὸ Pew Research Center σὲ 34 χῶρες (ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 13 ἀνήκουν στὴν Ε.Ε.) μὲ τὴ συμμετοχὴ 38.426 πολιτῶν, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Χώρας μας.
Καὶ τί προέκυψε; Ὅτι...καταλαμβάνουμε τὴν πρώτη θέση στὸ δυτικὸ κόσμο ὅσον ἀφορᾶ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ ταυτίζεται μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ πρώτη θέση στὸν δυτικὸ κόσμο ἐπίσης (πάνω καὶ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ) ὅσον ἀφορᾶ τὴ σημασία τῆς θρησκείας στὴ ζωή μας. Ἀκόμη ἔδειξε ἡ ἔρευνα αὐτὴ ὅτι καταλαμβάνουμε τὴν δεύτερη θέση στὸ δυτικὸ κόσμο ὅσον ἀφορᾶ τὴ σημασία ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς καὶ ἡ προσευχή, παρακαλῶ, στὴ ζωή μας ἐπίσης!

Κι ἐνῷ ἡ ἔρευνα αὐτὴ ἔδειξε ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ εἶναι μεγαλύτερη στὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες ἀπ’ ὅσο στὶς ἀνεπτυγμένες, ἐξαίρεση σ’ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἡ Ἑλλάδα ποὺ εἶναι πρώτη μὲ δεύτερη τὴν Τουρκία, οἱ ὁποῖες, ἂν καὶ ἔχουν ἀνεπτυγμένες οἰκονομίες, διαφοροποιοῦνται στὸ θέμα!

* * *

Ἀναλυτικότερα, στὴν πεποίθηση ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ εἶναι προϋπόθεση, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς ἠθικός, ἀπὸ τὰ 13 κράτη τῆς Ε.Ε., στὰ ὁποῖα διεν­εργήθηκε ἡ ἔρευνα, ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρώτη μὲ 53%, ἀκολουθεῖ ἡ Βουλγαρία μὲ 50% καὶ ἡ Σλοβακία μὲ 45%. Οἱ «θρησκευόμενες» ΗΠΑ εἶναι μὲ 44%, ὁ δὲ Καναδὰς μὲ 26%. Ἡ Γαλλία μόλις μὲ 15%, ἡ Τσεχία μὲ 14% καὶ ἡ Σουηδία μὲ 9%!

Στὴν ἐρώτηση ἂν ἡ θρησκεία εἶναι σημαντικὴ στὴ ζωή μας, ἡ Ἑλλάδα εἶναι παντοῦ πρώτη (καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν δυτικὸ κόσμο) μὲ τὸ 80% νὰ ἀπαντᾶ ὅτι εἶναι «σημαντικὴ» καὶ «πολὺ σημαντικὴ» καὶ μόλις τὸ 20% νὰ ἀπαντᾶ «λίγο» ἢ «καθόλου»! Στὶς ΗΠΑ εἶναι 70% καὶ 30% ἀντίστοιχα. Δεύτερη στὴν Εὐρώπη, μετὰ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ Πολωνία μὲ 69% καὶ 27% ἀντίστοιχα.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ Σουηδοὶ δήλωσαν σὲ ποσοστὸ 78% ὅτι ἡ θρησκεία ἔχει ἐλάχιστη ἢ καθόλου σημασία στὴ ζωή τους καὶ ἀκολουθοῦν οἱ Τσέχοι μὲ 72%, οἱ Γάλλοι μὲ 66%, οἱ Ὁλλανδοὶ μὲ 60% καὶ οἱ Βρετανοὶ μὲ 60%!

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν προσευχή, τὸ 73% τῶν Ἑλλήνων ἀπάντησε ὅτι παίζει σημαντικὸ ρόλο στὴ ζωή του, ὅπως καὶ ὁ Θεὸς (82%). Ἔτσι μὲ τὰ ποσοστὰ αὐτὰ κατέχουμε τὴν δεύτερη θέση στὸν κόσμο ἀνάμεσα στὶς ἀνεπτυγμένες οἰκονομίες. Τὴν πρώτη θέση κατέχει ἡ Τουρκία μὲ 89% καὶ τὴν τρίτη ἡ Ἀργεντινὴ μὲ 79%!

* * *

Χαρεῖτε καὶ δοξάστε τὸν Θεό! Εἴμαστε ἕνας λαὸς ποὺ θρησκεύει! Καὶ αὐτὸ φαίνεται σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ βίου μας. Μπορεῖ νὰ μὴ εἴμαστε, ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἀλλὰ καὶ ὅπως θὰ θέλαμε, ὅμως τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικὰ μὲ ὅσα συμβαίνουν στὴν Εὐρώπη, στὴ λεγόμενη Δύση καὶ τουλάχιστον στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες τοῦ κόσμου.

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι δὲν μπόρεσε ἡ παγκοσμιοποίηση νὰ μᾶς ἰσοπεδώσει, ὅπως πασχίζει καθημερινά!!!

Φαίνεται ὅτι τὰ τόσο ἰσοπεδωτικὰ ἐπίσης ΜΜΕ, ποὺ δὲν προβάλλουν τίποτα τὸ θρησκευτικὸ (καὶ πατριωτικό!) οὔτε καὶ τὶς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν (πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ μόνο ποὺ θὰ μᾶς ποῦν εἶναι γιά… τὴν ἐπάρκεια τῆς ἀγορᾶς καὶ τὶς τιμὲς τῶν προϊόντων!!!), ναί, τίποτα τὸ οὐσιαστικὸ καὶ αὐτὰ δὲν κατορθώνουν!

Φαίνεται ὅτι δὲν κατορθώνει οὔτε καὶ αὐτὸς ὁ ὑποβιβασμὸς τῆς παιδείας, ἡ παραγκώνιση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καὶ τῆς ἐξομολόγησης τῶν παιδιῶν κ.λπ. κ.λπ. ποὺ ὅλο καὶ ἀτονοῦν καὶ κάποια ἀποτελοῦν ἤδη μία μακρινὴ ἀνάμνηση. Φθάνει νὰ δεῖ κανεὶς τὰ παλιὰ βιβλία τῶν ἀναγνωστικῶν καὶ νὰ τὰ συγκρίνει μὲ τὰ σημερινά, γιὰ νὰ καταλάβει τὸ τί ἔχει ἐπιχειρηθεῖ ἐπ’ αὐτοῦ!

Φαίνεται ὅτι οὔτε οἱ διάφοροι νόμοι ποὺ ἀσταμάτητα ψηφίζονται ἀνεξάρτητα ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ κυβερνᾶ τὴ Χώρα μας (μία ἔρευνα ἐπ’ αὐτοῦ τουλάχιστον γιὰ τὰ τελευταῖα 30 χρόνια θὰ ἄξιζε τὸν κόπο καὶ θὰ μᾶς ἄφηνε ὅλους ἐμβρόντητους!), δὲν ἔχουν ἀποδώσει τοὺς καρποὺς ποὺ στοχεύουν στὸ ὄνομα τάχα τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητας, τῆς δικαιοσύνης κ.λπ. κλπ.!

Φαίνεται ὅτι οὔτε καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ καταιγισμὸς ποὺ ἔχει γίνει τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὶς νέες τεχνολογίες ὅσον ἀφορᾶ τὴν μέσῳ αὐτῆς διακίνηση τῆς διαφθορᾶς, ἰδιαίτερα δὲ στὴ νεολαία, δὲν ἔχει ἀποδώσει τὰ ἀναμενόμενα!

Φαίνεται ὅτι καὶ τὰ ὅσα ἔχουν γίνει τελευταῖα ἀκόμη καὶ μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ κορωνοϊοῦ (ὅπως τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν ἀκόμη καὶ τὴν Μ. Ἑβδομάδα, τὴν προπαγάνδα κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας τοῦ ἀνεπανάληπτου αὐτοῦ θαύματος ποὺ διενεργεῖται δύο χιλιετίες τώρα, τὶς ἐλάχιστες θέσεις πιστῶν ποὺ «ἐπιτρέπεται» νὰ ὑπάρχουν ἐντὸς τῶν Ἱ. Ναῶν κ.λπ.), τίποτα κι ἐδῶ δὲν ἀποδίδουν!

* * *

Λοιπόν, αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ πίστη τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία εἶναι καὶ Ὀρθόδοξη Χριστιανική, εἶναι τὸ μέγιστο πρόβλημα τῆς «διεθνοῦς τῶν πονηρῶν». Ἐκείνης ποὺ δεκαετίες τώρα, ποικιλοτρόπως πασχίζει, νὰ μᾶς πλήξει τὰ πολιτιστικά μας ἀποθέματα, ὅπως τὰ λένε οἱ ἴδιοι, δηλαδὴ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τὴ φιλοπατρία μας, τὴν ἱστορία μας, τὴν γλώσσα μας, τὶς παραδόσεις μας κ.λπ.

Πότε ἐπιτέλους θὰ ἀναρωτηθοῦν ὅτι κάνοντας ὅλα αὐτὰ σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων, μήπως τελικὰ τὰ κάνουν σὲ Ἐκεῖνον ποὺ πιστεύουν οἱ Ἕλληνες καὶ τοὺς στηρίζει; Εἶναι τόσο ἄθεοι καὶ τόσο δεδηλωμένοι ἐχθροί Του τελικά; Καὶ τί πιστεύουν, ὅτι συνεχίζοντάς τα, θὰ νικήσουν; Ἂς δοῦν τί ἔγινε στὴν ἱστορία… Ἂς ἀνοίξουν ὅποιο κεφάλαιό της θέλουν… Καὶ σὲ ὅποια ἐποχὴ θέλουν… 2000 χρόνια, τώρα, ἔχουν πάρα πολλὰ νὰ τοὺς ποῦν!

* * *

Κι ὅσο θὰ εἴμαστε στερεωμένοι στὴν πέτρα καὶ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο ποὺ λέγεται Χριστός, μὴ φοβόμαστε. Τίποτα δὲν μποροῦν νὰ κάνουν οὔτε στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, οὔτε στὴν Πατρίδα μας, οὔτε στὴ ζωή μας.

Ἀπ’ τὴν μία μᾶς πολέμησαν μὲ τὸν νεοπλουτισμὸ ποὺ μᾶς ἔφεραν τὰ λεγόμενα «εὐρωπαϊκὰ κονδύλια» καὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη τὰ γνωστὰ μνημόνια, τὰ ὁποῖα ξαφνικὰ τά… ξέχασαν! Ὡς μὴ ἀποτελεσματικὰ ἆραγε;

Ὡστόσο ἕνα θὰ πρέπει νὰ φοβηθοῦμε. Τὸ νὰ χάσουμε αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πολυτιμότατη Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ γενικότερα αὐτὲς τοῦτες τὶς Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας. Ἐκεῖ, πλέον, θὰ τὰ χάσουμε ὅλα. Μὰ ὅλα! Δὲν θὰ ἔχουμε καμμία διαφορὰ ἀπὸ τὸ ἁλάτι ποὺ χάνει τὴν ἁλμύρα του (ποὺ αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ οὐσία του, ὡς γνωστὸν) καὶ δὲν εἶναι ἱκανὸ γιὰ τίποτα πιά!

Καὶ ἐπιπλέον θὰ κάνουμε κι αὐτό. Θὰ ἐμμένουμε σ’ αὐτὲς καὶ θὰ κάνουμε ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε, διορθώνοντας τὰ λάθη μας, ἁγιαζόμενοι «ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ». Γιὰ νὰ προσελκύουμε ὅλο καὶ πιὸ πολὺ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας.

* * *

Ὁ πολὺς Μακρυγιάννης, παιδιά, μιλοῦσε γιὰ τὸ τζιβαερικό μας, ποὺ εἶναι αὐτὸ τὸ πολύτιμο τὸ ὁποῖο ἔχουμε σὰν λαός. Δηλαδὴ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας. «Τὸ τζιβαερικό μας πάνω ἀπ’ ὅλα, ἂν τὸ χάσουμε, χαθήκαμε γιὰ πάντα», ἔλεγε. Αὐτὸ τὸ τζιβαερικὸ εἶναι ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ποδοπατήσουν, αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ θέλουν καὶ νὰ μᾶς τὸ συλήσουν ἀκόμη, ναὶ αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ τόσο πολὺ τοὺς ἐνοχλεῖ!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Σημείωσις:
[1] Βλέπ. «Καθημερινὴ» 26.07.2020, ἀπ’ τὴν ὁποία καὶ ἀντλοῦμε τὰ ἀναφερόμενα στοιχεῖα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.