6 Ιαν 2021

Πρὸς ἀρχιερεῖς τοῦ σήμερον ἐπιφανέντος

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης
Σεβασμιώτατοι,
Θεωρεῖτε ὅτι ἀντιστέκεστε στὸν καίσαρα στέλνωντας ἐπιστολὲς καὶ ἐκφράζοντας την δυσαρέσκειά σας καὶ ζητῶντας νὰ ἐφαρμοστῇ ἡ προηγούμενη ἀπόφασις τῶν κυβερνώντων γιὰ 25 ἄτομα κατὰ τὴν λειτουργία τῶν Θεοφανείων, καὶ μετὰ ὅλα πάλι κλειστά;
Ἐνῷ ἔχετε σκλαβώσει καὶ φυλακίσει τὴν ἐκκλησία νομίζετε ὅτι εἶναι ἀντίστασι νὰ ζητᾶτε πιὸ εὐρύχωρο κελί ἀπὸ...τοὺς δεσμῶτες της, τώρα ποὺ σᾶς ἔβαλαν σὲ στενώτερο; «Ἀφῆστε μας γιὰ μιὰ μέρα νὰ λειτουργήσουμε μὲ 25 πιστοὺς» δηλαδὴ νὰ παίξουμε ἄλλη μία μέρα τὸ θέατρό μας; 

Αὐτὸ καὶ μόνον ἀποδεικνύει καὶ τὴν συνεργασία σας μὲ τοὺς διῶκτες, καὶ τὴν προδοσία τῆς ἀποστολῆς σας, καὶ πόσο σᾶς λογαριάζουν αὐτοὶ ποὺ σᾶς χρησιμοποιοῦν. 

Ποτέ, κανεὶς, πουθενὰ δὲν ἐκτίμησε τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς προδότες. 

Τοὺς λέτε ὅτι σᾶς κατηγοροῦν οἱ πιστοὶ ὅτι «μειδοτήσατε σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Λατρεία καὶ τὴν ζωή τῆς ἐκκλησίας» (Ἐκκλ Ἑλλάδος 15/12/2020) καὶ ὅτι «ἀρνηθήκατε τὴν εὐθύνη σας καὶ τὴν ἀποστολή σας κάνωντας ὑπερβολικὲς παραχωρήσεις» (Ἐκκλ Κρήτης 4/1/2021) 

Ἀληθὴ εἶναι αὐτά. Γιατὶ δὲν ἀπαντᾶτε στὶς κατηγορίες; 

Καὶ τί περιμένετε; Νὰ σᾶς λυπηθοῦν; Ὅταν ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους καὶ δὲν θὰ τοὺς εἶστε πλέρον χρήσιμοι, θὰ σᾶς πετάξουν στὰ σκουπίδια σὰν στυμένες λεμονόκουπες. Θὰ πάρετε τὴν ἴδια ἀπάντησι ποὺ πῆρε ὁ Ἰούδας ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς, πρὶν πετάξει τὰ 30 ἀργύρια τῆς προδοσίας: «Τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς; Τί πρὸς ἡμᾶς; Σύ ὅψει». 

Εἶναι ἔτοιμοι, ὅταν δὲν θὰ σᾶς ἔχουν ἀνάγκη πλέον, νὰ ἐξαπολύσουν τὰ ὄργανα τῆς προπαγάνδας τους μὲ μεγαλύτερη ἔντασι κατηγορῶντας σας ὡς αἰτίους κάθε κακοῦ. Τὸ λέτε καὶ οἱ ἵδιοι μιξοκλαίγοντας: «ἡ Ἐκκλησία ὑπομένει καί τίς ἐμμονικές ἐπιθέσεις δημοσίων προσώπων καί μέσων, τά ὁποῖα ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν τήν μάχη κατά τοῦ κορωνοϊοῦ σέ πόλεμο κατά τοῦ «ἀνορθολογισμοῦ τῆς θρησκείας», ἄν καί δέν ἔχει ἐπισημανθεῖ συρροή κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν». (Ἐκκλ Ἑλλάδος 15/12/2020) Καὶ τότε τί θὰ κάνετε; Ποὺ θὰ προστρέξετε; 

Ὁ πιστὸς λαὸς, ποὺ ἀγαπάει τὴν ἐκκλησία του καὶ τὴν πατρίδα του, τό βλέπετε -γιατὶ δὲν νομίζω νὰ εἶστε τόσο τυφλωμένοι- σὲ λίγο δὲν θὰ θέλει κἄν νὰ σᾶς βλέπει καὶ νὰ σᾶς ἀκούῃ. Ἐσεῖς ἀκολουθῶντας τὴν μέθοδο τῶν προπαγανδιστῶν κυβερνώντων, πὲραν τοῦ ὅτι τὸν περιφρονήσατε καὶ τὸν προδώσατε, τὸν κατηγορεῖτε ὡς ψεκασμένο, φανατικὸ, ζηλωτή, καὶ ὅσα ἄλλα ἔχετε ἐκστομίσει. 

Ἄλλὰ ἐκκλησία χωρὶς πιστὸ λαὸ δὲν ὑπάρχει. Ἐπίσης ἐκκλησία χωρὶς τὴν δύναμι τῆς πίστεως δὲν ὑπάρχει. Ἐσεῖς ἀποδεικνύετε μὲ τὶς πράξεις σας ὅτι δὲν πιστεύετε στὸν Θεό. Ἄντὶ νὰ παρηγορήσετε τὸν τρομοκρατημένο λαὸ ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν δαιμονοκίνητων κυβερνώντων, ἀντὶ νὰ τὸν ἐμψυχώσετε, τὸν τρομοκρατεῖτε, τὸν ὑβρίζετε καὶ τὸν ἀπογοητεύετε. Νομίζετε ὅτι αὐτὰ θὰ μείνουν ἀτιμώρητα; Νομίζετε ὅτι παίζετε θέατρο καὶ ὅταν τελειώσει ἡ παράστασι θὰ ἀκούσετε μπράβο καὶ παλαμάκια; 

Εἴδατε σήμερα τί ἔγινε στὶς ἐκκλησίες; Εἴδατε τὸν κόσμο; Γιατί νομίζετε πῆγε; Ἐπειδὴ κάνατε τὸ ἀντάρτικό σας ὅτι δὲν ὑπακοῦτε στὴν κυβέρνησι γιὰ τὸ πλῆρες κλείσιμο τῶν ἐκκλησίῶν; Ἐσεῖς κάνατε δῆθεν ὅτι ἀντιστέκεστε, σὲ συνενόησι μὲ τὴν κυβέρνησι, ἀκριβῶς ἐπειδὴ γνωρίζατε ὅτι θὰ πάῃ ὁ κόσμος. Γιὰ νὰ καρπωθεῖτε κάτι ἀπὸ τὴν προσέλευσι τοῦ κόσμου καὶ νὰ μπορέσετε νὰ χειραγωγήσετε τὸν λαό λέγοντας ὅτι «εἴδατε ὅταν χρειαστεῖ ἀντιστεκόμαστε». Καὶ αὐτὸ γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ σπρώξετε τοὺς ἀνθρώπους μὲ μεγαλύτερη εὐκολία στὸ ἐπόμενο βῆμα προδοσίας καὶ δουλείας ποὺ εἶναι τὰ ἐμβόλια. Ἑξ ἄλλου τὸ λέτε καὶ στὶς ἀνακοινώσεις σας. 

Ἄν ὁ λαὸς ἤξερε τὴν δύναμί του ὅλο τὸ σκηνικὸ τῆς προδοσίας καὶ τῆς ὑποτέλειας θὰ εἶχε πρὸ πολλοῦ καταρεύσει. Ἄν πήγαιναν ὅλοι στοὺς ναοὺς λέγοντας ὅτι πᾶμε στὴν ἐκκλησία γιατὶ εἴμαστε χριστιανοὶ τί θὰ ἔκαναν οἱ κρατοῦντες; Πόσους χωροῦν οἱ φυλακές τους; Πολὺ λίγους. Γι᾿ αὐτὸ θέλουν νὰ κάμουν φυλακὴ ὅλη τὴν γῆ , τοὺς ἀνθρώπους ἐκουσίως φυλακισμένους καὶ ἐσᾶς δεσμοφύλακες τῶν ψυχῶν, ὅπως αὐτοί τῶν σωμάτων. 

Συνέλθετε. Ἀναλογιστεῖτε τί ἐπαγγέλεστε, ἀναλογιστεῖτε ποιὸν ὑποσχεθήκατε νὰ ὑπηρετῇτε. Τό νὰ σᾶς πετάξουν οἱ δαιμονάνθρωποι τοὺς ὁποίους ὑπηρετεῖτε στὰ σκουπίδια τοῦ κόσμου τούτου δὲν εἶναι καὶ τόσο κακό, οὔτε γιὰ τὴν ἐκκλησία οὔτε γιὰ σᾶς τοὺς ἰδίους. Μὴν σᾶς πετάξει στὰ αἰώνια σκουπίδια τῆς κολάσεως ὁ Δίκαιος Κριτής, ὁ Παλαιὸς τῶν ἡμερῶν, ὁ Τρισάγιος καὶ μαζί σας ὅσους σᾶς ἀκολουθοῦν. Αὐτὸ θὰ εἶναι φοβερό. 

Ἕνας ψεκασμένος ἀπὸ τὸν ἁγιασμό τοῦ παπά. 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων 6/1/2021 Τῶν Φώτων.

9 σχόλια:

 1. Αυτος που κανει τον πρωθυπουργο της Ελλαδας σημερα,ενα καλα Χριστουγεννα κ ενα χρονια πολλα για τα αγια Θεοφανεια δεν μπορεσε να πει στον ελληνικο λαο.
  Ο κορωνοιος μεταδιδεται μεσα κ απο ορθοδοξες ευχες ;

  Oι υπολοιποι αρχιερεις...προφητης Ηλιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θαρραλέα φωνή βοωντος σε...ώτα κωφών
  και δειλων!☦️🇬🇷

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολιτική η απόφαση της κυβέρνησης για τα Θεοφάνεια, σχετικά με τους κλειστούς ναούς.

  Μιλά ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

  "Τέλος για τον εορτασμό των Θεοφανίων είπε ότι «δεν τέθηκε στην επιτροπή το θέμα» και πρόσθεσε: «Πεποίθησή μου ήταν ότι, ό,τι έγινε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα γινόταν και στα Θεοφάνια. Η θέση μας είναι γνωστή, δεν πρέπει να υπάρχει συνωστισμός. Και η εκκλησία πρέπει να δει το θέμα λίγο ευρύτερα. Η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση, το θέμα δε συζητήθηκε στην επιτροπή, καλό είναι να μην πολώνονται τα πράγματα»"

  Πηγή:
  https://www.naftemporiki.gr/story/1677650/batopoulos-gia-eortasmo-theofanion-den-tethike-stin-epitropi-to-thema

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να αγιάζεις, καλέ μου άνθρωπε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τι να σχολιάσουμε και τί να πούμε πλέον;
  Οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί και νομίζουν ότι κάνουν το σωστό. Δεν θέλω να πιστέψω ότι το κάνουν επίτηδες. Όπως και να έχει σήμερα είδα την πίστη του
  κόσμου. Υπομονετικά όλοι μέσα στο κρύο να λειτουργούνται αυτή την άγια μέρα. Είμαι τόσο σίγουρος πια ότι ο Θεός είναι μαζί μας που δεν με πολυνοιάζει τι κάνουν αυτοί. Είμαστε στα χέρια του Πλάστη μας κι αυτό είναι υπέροχο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, δυστυχώς! Αν η Ιεραρχία κρατούσε σθεναρή στάση από την αρχή, μη δεχόμενη το κλείσιμο των ιερών ναών επ' ουδενί, τώρα δε θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Δεν επέτρεψαν τον πιστό λαό να παραβρεθεί στην ακολουθία των Χαιρετισμών, οι ναοί ήταν κλειστοί τη Μ. Εβδομάδα και τόσες άλλες Κυριακές, δεν έγινε περιφορά του Επιταφίου και το κυριότερο, δε γιορτάσαμε Ανάσταση! Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να παρακαλάνε τον Κούλη να μας αφήσει να πάμε στην εκκλησία τα Φώτα. Αν φοβόντουσαν την επίθεση από τα κατευθυνόμενα Μ.Μ.Ε. είναι άξιοι της μοίρας τους. Οι εξωνημένοι δημοσιογράφοι και όλο το αντίθεο σύστημα μια ζωή είναι απέναντι στην Εκκλησία και στους πιστούς και δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό απ' αυτούς. Τώρα, πολύ φοβάμαι ότι θα αργήσουμε πολύ να ξαναδούμε τους ναούς ανοιχτούς, έστω και μ' αυτά τα μέτρα. Είναι πλέον φανερό, να το πάρουμε χαμπάρι και να παρακαλόυμε τον Θεό να μας δίνει δύναμη: Έχουμε ΔΙΩΓΜΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. «Γιὰ τὸν συνήγορο τοῦ ψεύδους ποιός κλῆρος, ποιά μερίδα, ποιά γνησιότητα
  ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει ;
  Τὴν Ἐκκλησία ποὺ κατὰ τὸν Παῦλον, εἶναι "στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας",
  ἡ ὁποία καὶ μένει, μὲ τὴ χάρι τοῦ Χριστοῦ, διαρκῶς ἀσφαλὴς καὶ ἀκράδαντη,
  παγίως ἐστηριγμένη σὲ ἐκεῖνα, ἐπάνω στὰ ὁποῖα ἔχει στηριχθῆ ἡ ἀλήθεια ;

  Διότι πράγματι, ὅσοι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τῆς ἀληθείας·
  καὶ ὅσοι δὲν εἶναι τῆς ἀληθείας, δὲν εἶναι οὔτε τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

  καὶ τόσο περισσότερον, ὅσον αὐτοὶ ψεύδονται στὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό τους,
  ἀποκαλώντας τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον
  ποιμένες καὶ ἀρχιποίμενες ἱερούς ·
  ἔχομε διδαχθῆ ὅμως ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ πρόσωπα,
  ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς Πίστεως»

  Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Από καιρό παίζεται το βρώμικο παιχνίδι κατά της πίστεως και της Εκκλησίας, των ποιμένων αιθεροβατούντων. Τι νόμιζαν; Τι έλπιζαν; Πως θα συνεχίζουν να τους ψευδοτιμούν και να τους κάνουν τις τεμενάδες του συμφέροντος και της υποκρισίας; Είναι έτσι ακριβώς, όπως τα λέει ο κ. Γιώργος. Και φοβερή θα είναι η αυριανή απαξιωτική και σε επίπεδο ύβρεως φράση: "Τι προς ημάς; Συ όψει"! Μοντέρνα και νέου τύπου ΕΣΣΔ!Από την άλλη ο λαός... Τι θα έχετε να πείτε; Η σφύρα θα κινηθεί αίφνης επί του άκμονος και αλίμονό σας! Μια είναι η λύση: Αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των κυβερνώντων αλλά και όλων των λοιπών επίδοξων προς διακυβέρνηση της χώρας, των ανηκόντων στο κοινό σχέδιο της εξόντωσης της Εκκλησίας, οφείλουν οι υπεύθυνοι ποιμένες, ενόσω είναι ακόμη καιρός, να την απεγκλωβίσουν, να την απαγκιστρώσουν από το κράτος, με κάθε τίμημα, προκειμένου να υπάρξει μια καινούρια αρχή ελευθερίας, με την χάρη του Θεού και την συμπαράσταση του πιστού λαού, ο οποίος μέσα στην ιστορία έδειξε πολλές φορές πως μπορεί να την στηρίξει. Σύμφωνα πάντως με την τρέχουσα κατάσταση, το αύριο δεν θα παραμένει μόνο άδηλο αλλά και θα επέλθει οδυνηρότερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.