21 Ιαν 2021

Ἡ ἐξέλιξη τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν μέχρι τὸ χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου

Γράφει ὁ Γεώργιος Βλάχος (ἐρευνητὴς)

Ὅσοι ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου δὲν ἔχουν συνηδειτοποιήσει καλὰ ὅτι, τὸ χάραγμα ἔχει σχέση μόνο μὲ τὶς οἰκονομικὲς συναλλαγές. Γι΄ αὐτὸ ἀποφάσισα νὰ δώσω μία περιγραφὴ ὅλων τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν τῆς ἀνθρωπότητας, ποὺ ἔχουν γίνει μέχρι τώρα, κατὰ περιόδους. Ἡ πέμπτη καὶ τελευταία περίοδος τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν θὰ διεξαχθεῖ ἐπὶ ἀντιχρίστου καὶ θὰ διαρκέσει μόνο 3,5 χρόνια. Στὰ 3,5 αὐτὰ χρόνια, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παγκόσμια κυβέρνηση καὶ τὴν παγκὸσμια θρησκεία, ὁ σατανικὸς ἀντίχριστος θὰ ἐπιβάλλει...

καὶ τὸ χάραγμα σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους.

1η περίοδος οἰκονομικῶν συναλλαγῶν (μόνο μὲ ἀνταλλαγὴ προϊόντων)

Τὴν πρώτη περίοδο τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου δὲν ὑπῆρχε ἡ τεχνικὴ δυνατότητα νὰ κοποῦν μεταλλικὰ νομίσματα ἢ χαρτονομίσματα, οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς γίνονταν μὲ ἀνταλλαγὴ προϊόντων. Π.χ. ἔδινες μία ποσότητα λαχανικῶν καὶ ἔπαιρνες μία ποσότητα φρούτων.

2η  περίοδος οἰκονομικῶν συναλλαγῶν (μόνο μὲ μετρητὰ)

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔφτασαν σὲ σημεῖο νὰ μποροῦν νὰ κόβουν μεταλλικὰ νομίσματα καὶ χαρτονομίσματα, δηλ. χρήματα, τότε ἄρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ χρῆμα γιὰ τὶς οἰκονομικές τους συναλλαγές. Γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ ἀσυδοσίας, ἡ δυνατότητα αὐτὴ ἔπρεπε νὰ εἶναι προνόμιο τῆς κάθε κυβέρνησης, τοῦ κάθε κράτους. Ἔτσι, σιγὰ-σιγὰ ὁρίστηκαν τιμὲς γιὰ τὰ διάφορα προϊόντα καὶ τὶς ὑπηρεσίες, καὶ μὲ τὰ χρήματα γίνονται ἀκόμη οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς (ἀγορὲς καὶ πωλήσεις).

3η  περίοδος οἰκονομικῶν συναλλαγῶν (μὲ μετρητὰ καὶ τραπεζικὲς κάρτες)

Μὲ τὴν ἐξέλιξη ὅμως τῆς τεχνολογίας (καὶ δῆθεν γιὰ περισσότερη ἐξυπηρέτηση, ἀσφάλεια καὶ ταχύτητα), τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 20ου αἰώνα ἐπινοήθηκε ἕνας νέος τρόπος οἰκονομικῶν συναλλαγῶν. Δόθηκε ἡ δυνατότητα μὲ τραπεζικὲς κάρτες (χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς) νὰ κάνουμε ἀπὸ τὰ αὐτόματα μηχανήματα  τραπεζῶν, ἀναλήψεις καὶ καταθέσεις χρημάτων. Ἐπίσης, νὰ πληρώνουμε μὲ τὴν ἴδια τραπεζικὴ κάρτα τὶς ἀγορὲς ποὺ κάνουμε στὰ διάφορα καταστήματα.

Κάθε τραπεζικὴ κάρτα συνδέεται μ’ ἕνα τραπεζικὸ λογαριασμό. Κάθε κατάθεση ἢ ἀνάληψη ποὺ γίνεται στὸ αὐτόματο μηχάνημα τῆς τράπεζας, καταχωρεῖται στὴ μαγνητικὴ λωρίδα ποὺ ἔχει ἡ τραπεζικὴ κάρτα. Κάθε πληρωμὴ ποὺ κάνουμε στὴ συσκευὴ πληρωμῶν τοῦ καταστήματος, καταχωρεῖται ἐπίσης στὴ μαγνητικὴ λωρίδα τῆς τραπεζικῆς κάρτας.

Ὑπάρχει ὅμως μία τάση τὰ τελευταία χρόνια, ὁ τρόπος αὐτὸς τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν μὲ τραπεζικὲς κάρτες, νὰ αὐξάνεται ὅλο καὶ περισσότερο. Οἱ κυβερνήσεις ἀπαιτοῦν οἱ ἠλεκτρονικές μας συναλλαγὲς ν’ αὐξηθοῦν. ΄Ἔτσι, ἡ κυβέρνηση μς ἐπέβαλλε οἱ πληρωμὲς μὲ τραπεζικὲς κάρτες νὰ ἀντιστοιχοῦν στὸ 30% τῶν ἐτήσιων ἐσόδων μας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχουμε κυκλοφορία χρήματος  κατὰ 70%. Μετὰ ἀπὸ μερικὰ χρόνια, ἡ κυβέρνηση θ’ ἀπαιτήσει οἱ πληρωμὲς μὲ τραπεζικὲς κάρτες νὰ εἶναι 45%. Στὴν περίπτωση αὐτή, τὰ μετρητὰ ποὺ θὰ κυκλοφοροῦν θὰ εἶναι τὸ ὑπόλοιπο, δηλ. 55%. Ὅταν φτάσουμε στὸ 90%, τὰ μετρητὰ ποὺ θὰ κυκλοφοροῦν θὰ εἶναι τὸ ὑπόλοιπο, δηλ. 10%.

Ἐμεῖς, πρὸς τὸ παρόν, διανύουμε τὴν 3η περίοδο οἰκονομικῶν συναλλαγῶν, διότι κάνουμε χρήση καὶ μετρητῶν καὶ τραπεζικῶν καρτῶν.

  περίοδος οἰκονομικῶν συναλλαγῶν (ἀχρήματη κοινωνία, μόνο μὲ τραπεζικὲς κάρτες)

Ὅταν φτάσουμε στὸ σημεῖο, οἱ οἰκονομικές μας συναλλαγὲς νὰ γίνονται ὅλες 100% μὲ τραπεζικὲς κάρτες, δὲν θὰ κυκλοφοροῦν καθόλου μετρητὰ (χρήματα). Τότε θὰ διανύουμε μία ‘’ἀχρήματη κοινωνία’’. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν ἀπάνθρωπων στελεχῶν τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Νὰ φτάσουμε στὴν ἐποχὴ μίας ἀχρήματης κοινωνίας. Χωρὶς μετρητά, θὰ μποροῦν νὰ μᾶς ἐλέγχουν ἀσφυκτικά, καὶ θὰ χάσουμε γιὰ πάντα τὰ πλεονεκτήματα καὶ τὴ χαρὰ τοῦ φυσικοῦ χρήματος. Ἡ περίοδος αὐτὴ τῆς ἀχρήματης κοινωνίας, θὰ διαρκέσει μέχρι τὸν ἐρχομὸ τοῦ ἀντιχρίστου. Εἶναι δὲ ἀπαραίτητη, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐφαρμοστεῖ ἡ τελευταία περίοδος, τὴν ὁποία θὰ ἐπιβάλλει ὁ ἀντίχριστος. 

   περίοδος οἰκονομικῶν συναλλαγῶν (ἀχρήματη κοινωνία, μὲ τραπεζικὲς κάρτες καὶ τὸ χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου)

Ἡ περίοδος αὐτὴ ποὺ θὰ διαρκέσει μόνο 3,5 χρόνια, θὰ εἶναι ἡ χειρότερη ἐπὶ τῆς γς. Μόλις ὁ σατανικὸς ἀντίχριστος σχηματίσει τὴν παγκόσμια κυβέρνησή του, θὰ ἀπαιτήσει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ λάβουν τὸ χάραγμά του. Ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ στίχο τῆς Ἀποκάλυψης, κανένας δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει ἢ νὰ πωλήσει, παρὰ μόνο ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἔχει τὸ χάραγμα. Ἀποκάλυψη Ἰωάννη, Κεφάλαιο 13, στίχοι 16-18: "Καὶ κάνει ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους, πλούσιους καὶ φτωχούς, ἐλεύθερους καὶ δούλους, νὰ ἔχουν ἕνα χάραγμα εἰς τὸ δεξί τους χέρι ἢ εἰς τὸ μέτωπό τους, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ κανεὶς ν' ἀγοράσει ἢ νὰ πωλήσει  παρὰ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὸ  χάραγμα, δηλαδὴ τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματός του. Ἐδῶ εναὶ ἡ σοφία. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει νόηση ἂς λογαριάσει τὸν ἀριθμὸ τοῦ θηρίου. Εἶναι ἀριθμὸς ἀνθρώπου καὶ ὁ ἀριθμὸς εἶναι χξς΄ (666).

Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, τὸ χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου: α) θὰ εἶναι ὁ γραμμωτὸς κώδικας μὲ τὰ τρία 666 (ὁ γραμμωτὸς αὐτὸς κώδικας μὲ τὰ τρία 666, ὑπάρχει ἤδη τυπωμένος σὲ ὅλα τὰ προϊόντα), β) θὰ χαραχτεῖ στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο, σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐπὶ παγκόσμιας κυριαρχίας τοῦ ἀντιχρίστου, γ) ὡς κωδικὸς ἀριθμός, θὰ ἐνεργοποιεῖ τὶς τραπεζικὲς κάρτες, δ) θὰ εἶναι ἀόρατος μὲ γυμνὸ μάτι, ε) θὰ εἶναι ἀνεξίτηλος, δηλ. ἀφοῦ χαραχτεῖ μετὰ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἀφαιρεῖται.

Οἱ τραπεζικὲς κάρτες θὰ συνεχίσουν νὰ ὑπάρχουν, διότι χωρὶς αὐτὲς δὲν μποροῦν νὰ καταχωρηθοῦν οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς (ἀγορὲς ἢ πωλήσεις). πότε, οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς θὰ γίνονται καὶ μὲ τὸ χάραγμα καὶ μὲ τὴν τραπεζικὴ κάρτα.

Τὸ χάραγμα θὰ λειτουργεῖ ὡς κωδικὸς ἐνεργοποίησης τῆς τραπεζικῆς κάρτας καὶ θὰ εἶναι μοναδικός. Τώρα, γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση τῶν τραπεζικῶν καρτῶν, πληκτρολογοῦμε ἕναν τετραψήφιο ἀριθμὸ πάνω στὸ τραπεζικὸ μηχάνημα ἢ στὸ μηχάνημα πληρωμῶν τοῦ καταστήματος. Τὴν ἐποχὴ τοῦ ἀντιχρίστου, ἡ ἐνεργοποίηση τῶν τραπεζικῶν καρτῶν θὰ γίνεται μόνο μὲ τὸ χάραγμά του.

Ἐλπίζω ὅτι, μετὰ ἀπὸ προσεκτικὴ ἔρευνα πολλῶν ἐτῶν ποὺ ἔχω κάνει, ἔδωσα μία σαφῆ εἰκόνα γιὰ τὶς ἐξελίξεις τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν. Οἱ ἐξελίξεις αὐτές, θὰ μᾶς ὁδηγήσουν πράγματι στὴν τελευταία, ἡ ὁποία θὰ εἶναι μέσω χαράγματος τοῦ ἀντιχρίστου καὶ τραπεζικῶν καρτῶν.

1 σχόλιο:

  1. Παντως υπαρχουν και αλλοι ορθοδοξοι ερευνητες που υποστηριζουν οτι ΔΕΝ ειναι ο γραμμωτος κωδικας το χαραγμα του Θηριου. Αυτες οι αποψεις (περι γραμμωτου κωδικα ως το χαραραγμα) πρωτοειπωθηκαν στην Αμερικη αρχες 10ετιας του 80 και θεωρουνται ξεπερασμενες. Πιο πιθανο το χαραγμα να ειναι ενα ειδους microchip.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.