10 Δεκ 2020

Wolf-Dieter Ludwig, καθηγητὴς-ἐπικεφαλὴς τῆς Ἐπιτροπῆς Φαρμάκων τῆς Γερμανικῆς Ἰατρικῆς Ἐταιρείας: "Δὲν θὰ ἐμβολιαστῶ. Εἶναι ἀνεπαρκὲς κι ἄγνωστο τὸ δείγμα τῶν δοκιμῶν."

Ὁ ἐπικεφαλὴς τῆς Ἐπιτροπῆς Φαρμάκων τῆς Γερμανικῆς Ἰατρικῆς Ἐταιρείας δηλώνει πώς δὲν θὰ ἐμβολιαστεῖ πρὸς τὸ παρὸν κι ἐπικρίνει τὴν κατάσταση τῆς μελέτης μὲ τοὺς κατασκευαστὲς ἐμβολίων mRNA. Καταγγέλει ὄτι οἰ φαρμακοβιομηχανίες στηρίζουν τὰ ὅποια ἀποτελέσματά τους σὲ μηδαμινὸ πολὺ περιορισμένο ἀριθμὸ ἐθελοντῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν στὸν ἐμβολιασμό. Ἐπικρίνει ὄσους μίλησαν γιά ἀσφαλὴ ἐμβόλια. Δηλώνει δὲν θὰ ἐμβολιαστῶ. Καταγγέλει εἶναι ἀνεπαρκὲς κι ἄγνωστο τὸ δείγμα τῶν δοκιμῶν καὶ ὄτι δὲν δημοσιεύθηκε πρωτοφανῶς κλινικὴ μελέτη. Ἐνῶ εἶπε δὲν ξερουμε πόσο θὰ διαρκεῖ ἡ ἀνοσία καὶ ποιές οἰ παρενέργειες... κυρίως για πιο εὐπαθεῖς. 

Μόνο 170 “μολυσμένα” ἄτομα ἀπὸ BioNTech καὶ 90 ἀπὸ τὴ Moderna δόθηκαν ὡς ἀποδεικτικὰ στοιχεία – ἆν καὶ δὲν ἦταν σαφὲς ἐάν ἦταν ἐπίσης ἄρρωστοι. 
Σὲ μία συνέντευξη στὴν Die Welt 5/12/20, ὀ προεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Φαρμάκων τῆς Γερμανικῆς Ἰατρικῆς Ἐταιρίας, ὁ καθηγητής Wolf-Dieter Ludwig, μὲ τίτλο “δὲν γνωρίζουμε ἐπὶ τοῦ παρόντος πῶς λειτουργεῖ τὸ ἐμβόλιο σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου” ἐπέκρινε τὴν κατάσταση τῆς μελέτης μὲ τὰ ἐμβόλια τῆς BioNTech καὶ τῆς Moderna – καὶ ὡς ἐκ τούτου πρὸς τὸ παρὸν δήλωσε δὲν θὰ ἐμβολιαζόταν κατὰ τοῦ Covid-19. 

Ὄταν ρωτήθηκε σχετικὰ μὲ τὸ ὄτι ὁ ἰολόγος καθηγητὴς Alexander Kekulι δὲν θέλει νὰ ἐμβολιαστεῖ πρὸς τὸ παρόν, ὁ καθηγητὴς Ludwig ἀπαντά: 

«Ὁ κ. Kekuli εἶναι μέλος τῆς ἐπιτροπῆς μας. Δὲν συμφωνῶ πάντα μὲ ὄλα ὄσα λέει, ἀλλὰ σὲ αὐτὴν τὴν περιπτωση θὰ κάνω τὸ ἴδιο. Εἶμαι ἤδη στὴν ὁμάδα κινδύνου ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἠλικία μου. Περιμένω ὄμως νὰ δημοσιευτοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῶν κλινικῶν μελετῶν. 

Συγκεκριμένα, θὰ ἤθελα νὰ δῶ ποιες ἠλικιακὲς ὁμάδες ἐξετάστηκαν, ποιες ἦταν οἰ παρενέργειες στοὺς μεμονωμένους πληθυσμούς. Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ μάθω πόσο διαρκεῖ ἡ ἀνοσία. Δὲν εἶναι σαφὲς ἐάν ὁ ἐμβολιασμὸς πρέπει νὰ ἀνανεωθεῖ, ὄπως μὲ τὸν τέτανο, τὴ διφθερίτιδα ἢ τὸν κοκκύτη. 

 γιατρὸς ἐπίσης ἄσκησε κριτικὴ στὴ δήλωση τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ὑπουργοῦ Ἔρευνας Anja Karliczek (CDU) ὄτι τὸ ἐμβόλιο εἶναι ἀσφαλὲς καὶ κανεῖς δὲν χρειάζεται νὰ ἀνησυχεῖ. Διότι μὲ τὴν τρέχουσα κατάσταση τῶν ὄσων γνωρίζουμε- μελέτης, μια τέτοια προτάση εἶναι «ἀπρόσεκτη». 

 ὑπουργὸς θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ ὄτι δὲν ἔχουν βρεθεῖ ἀκόμη ἐνδείξεις σοβαρῶν, ὀξείων παρενεργειῶν. Ἀλλὰ δὲν ξέρει σὲ ποιό βαθμὸ ἔχουν δοκιμαστεῖ καθόλου ἰδιαίτερα στὰ εὐάλωτα ἄτομα. 

Φυσικά, κανείς δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει τὶς μακροπρόθεσμες παρενέργειες. Τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε εἶναι δελτία τύπου ἀπὸ τοὺς παρασκευαστές. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ ἔχω βιώσει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὰ ὁποία ἔχω ἀξιολογήσει κλινικὲς μελέτες γιά τὰ φάρμακα», λέει ὀ καθηγητὴς Ludwig der Welt. 

Μὲ τὴν ὑποτιθέμενη ἀποτελεσματικότητα, ὁ καθηγητὴς Ludwig παίρνει μία σκληρὴ γραμμή. Ἐπειδὴ αὐτὸ ποὺ παρουσιάστηκε στὸ παγκόσμιο κοινὸ “τοῦ ὑπενθύμισε μία δημοπρασία”. 

Η BioNTech ὑποσχέθηκε ἀποτελεσματικότητα 90% γιά νὰ τὴν περάσει ἡ Moderna μὲ 94%, ἐνῶ ἡ BioNTech μιλάει γιά 95%. Ὠστόσο, θὰ προτιμοῦσε νὰ γνωρίζει ”ποιός δοκιμάστηκε, ποιά τελικὰ σημεῖα ἐξετάστηκαν καὶ ποιό ἦταν τὸ ποσοστὸ τῶν ἠλικιωμένων μὲ συννοσηρότητα». Δὲν εἶναι σαφὲς ἐᾶν ὑπήρχαν ἀσθενεῖς μὲ κίνδυνο μεταξὺ τῶν ἐξεταζομένων. Λείπουν ἀκριβεῖς πληροφορίες σχετικὰ μὲ αὐτό. 

 γιατρὸς θεωρεῖ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐξετάσεων ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ ἄλλα ἀδύνατα σημεῖα. Ἐπειδὴ ἡ BioNTech ἀναφέρεται σὲ 170 μολυσμένα ἄτομα γιά νὰ ἀποδειχθεῖ ἀποτελεσματικότητα. 162 ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι στὴν ὁμάδα σύγκρισης καὶ ὀκτῶ στὴν ὁμάδα ἐμβολίων. Στὴν Moderna, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, εἶναι 90 ἔναντι πέντε. 

Για τὸν καθηγητὴ Ludwig εἶναι ἐπομένως σαφές: 

«Συνολικά, αὐτὰ εἶναι πολὺ λίγα τεκμήρια. Ἐάν θέλετε νὰ διαθέσετε ἕνα νέο φάρμακο στὴν ἀγορὰ μὲ τέτοια δεδομένα, ἔχετε πρόβλημα. Καὶ αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνοχλεῖ ἀκόμη περισσότερο: Δὲν γνωρίζουμε ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ 170 ἢ 95 μολυσμένοι ἀνθρωποι. Νέοι ποὺ εἶναι θετικοὶ ἀλλὰ χωρὶς συμπτώματα; Ἢ μήπως ἠλικιωμένοι ἀσθενεῖς μὲ δυνητικὰ σοβαρὲς ἀσθένειες; Πρὸς τὸ παρὸν δὲν γνωρίζουμε πῶς λειτουργεῖ τὸ ἐμβόλιο σὲ ἀσθενεῖς ποὺ διατρέχουν κίνδυνο, δηλαδὴ σὲ ἐκείνους ποὺ πρέπει πρώτα νὰ προστατευτοῦν» 

 καθηγητὴς Ludwig σχολίασε ἐπίσης μία πιθανὴ ἀπαίτηση ἐμβολιασμοῦ στὸ ORF – τὴν ὁποία ἀπέρριψε σαφῶς:  
Ὁ καθηγητὴς Ἰατρικς και Ἐρευνητὴς Dr Wolf-Dieter Ludwig εἶναι Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Φαρμάκων τῆς Γερμανικῆς Ἰατρικῆς Ἔνωσης καὶ συν-συντάκτης τοῦ “DER ARZNEIMITTELBRIEF” (ISDB) ἀπὸ τὸ 2006. Εἶναι ἐπίσης μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων ς ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἰατρικῆς Ἐταιρείας ἀπὸ τὸ 2013. Ἀπὸ τὸ 2001 ἕως τὸν Αὔγουστο τοῦ 2017, διετέλεσε Ἰατρικὸς Διευθυντὴς καὶ Προϊστάμενος τοῦ Τμήματος Αἱματολογίας, Ὀγκολογίας, Ἀνοσολογίας Ὄγκου καὶ Παρηγορητικς Φροντίδας στὸ HELIOS Clinic Berlin-Buch (πρώην Charitι). Σπούδασε ἰατρικὴ στὰ πανεπιστήμια Louvain, Ἴνσμπρουκ καὶ Βερολίνου. Πῆρε τὸ Μεταπτυχιακὸ καὶ τὸ Διδακτορικό του ἀπὸ τὸ Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο τοῦ Βερολίνου, μὲ πτυχία για ἐξειδίκευση στὴν ἐσωτερικὴ ἰατρική, τὴν ἰατρικὴ μετάγγισης καὶ τὴν αἱματολογία / ὀγκολογία.

5 σχόλια:

 1. Ο καθηγητής Φαρμακολογίας στο ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας: Ανεξήγητη σιωπή για τα φάρμακα μονοκλωνικών αντισωμάτων.

  https://www.youtube.com/watch?v=6jVlyRllfjQ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σαν πολλοί δε γίνανε οι ειδικοί που μιλάνε ενάντια στα εμβόλια;

  Ας ελπίσουμε πως δε θα τα μαζέψουν αργότερα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή ἐσύ τί πιστεύεις γιά τά ἐμβόλια, σύμφωνα μέ τά δικά σου ἐπιστημονικά κριτήρια?

   Διαγραφή
  2. Δεν διαφωνω μαζι σου αδερφέ μου

   απλα ,

   συχνά ο εχθρός
   εφαρμόζει τακτικές

   α ν α δ ί π λ ω σ η ς

   και π α ρ α π λ ά ν η σ η ς

   οπότε

   ας μην εφησυχάζουμε...
   κι ας μην εμπιστευόμαστε
   εύκολα κι αβασάνιστα...

   κάποια γεγονότα...!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.