10 Δεκ 2020

ΠΕΘ στὸν Πρωθυπουργό: «Τὸ αἴτημα τῶν μαθητῶν μας γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Ψυχῆς»

Ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν Κυριάκον Μητσοτάκην 
Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκουμε στοὺς/στὶς μαθητὲς/τριές μας, ὡς Θεολόγοι καθηγητὲς/τριες στὸ σχολικὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι διφυὴς ψυχοσωματικὴ ὕπαρξη καί, ἑπομένως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τοῦ σώματος, ἔχει ἐπίσης καὶ ψυχικὲς ἀνάγκες, τὶς ὁποῖες καλύπτει, ὡς Χριστιανός, κυρίως συλλογικά, μὲ τὴ συμμετοχή του στὴ λατρευτικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Οἱ ψυχικὲς αὐτὲς ἀνάγκες πολλαπλασιάζονται, σὲ περιόδους δοκιμασιῶν, κρίσεων ἢ πανδημιῶν, στὶς... ὁποῖες ἀναζητοῦνται, ἄνωθεν, ἰδιαίτερα πνευματικὰ ἀντίδοτα καὶ στηρίγματα.

Μόνον αὐτὸς ὁ τρόπος ὑπάρχει γιὰ νὰ διατηρεῖται ὁ Χριστιανὸς σὲ μία ψυχοσωματικὴ ἁρμονία καὶ ὀντολογικὴ ἰσορροπία, διότι, ὅταν φροντίζει μονομερῶς τὸ σῶμα καὶ δὲν φροντίζει παράλληλα καὶ τὴν ψυχή, ἡ ψυχὴ του ἀρχίζει νὰ αἰσθάνεται μειωμένη, παραμελημένη καὶ ζημιωμένη. Ἀποτέλεσμα μίας τέτοιας ψυχικῆς ἀσιτίας εἶναι νὰ βιώνει ὁ ψυχικός του κόσμος μία ἀπέραντη δυσανεξία, ἀνασφάλεια καὶ ἔλλειψη ψυχικῆς πληρότητας, ποὺ ἀποβαίνει σὲ βάρος καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς σωματικῆς ὑγείας καὶ εὐεξίας. Πρόκειται γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός: «τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήση τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μάρκ. 8, 36).

Οἱ μαθητὲς/τριὲς μας ζοῦν μαζί μας, ἐντός τῆς Κοινωνίας μας καὶ γνωρίζουν, κατανοοῦν καὶ συμμερίζονται τὴν ἀγωνία, τὴν ἀνησυχία καὶ τὶς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες ποὺ κάνει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, μὲ ὅλους τούς λειτουργούς της, προκειμένου νὰ τιθασευτεῖ ὁ ἰός, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ὑγεία καὶ τὴ ζωὴ ὅλων μας, μικρῶν καὶ μεγάλων, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ, -παράλληλα καὶ ἐπιτυχῶς- ἡ ἐξ’ ἀνατολῶν ἐπιθετικότητα, ἡ ὁποία, μάλιστα, ἔχει ἐνταθεῖ τὸν τελευταῖο καιρό.

Θέλουμε, ὡστόσο, μὲ ὅλον τὸν σεβασμὸ ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί σας, νὰ σᾶς θέσουμε τὰ ἔντονα ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα, ποὺ θέτουν οἱ μαθητὲς στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς Θεολόγους ὅλης τῆς χώρας τὶς τελευταῖες ἡμέρες καὶ μᾶς μεταφέρονται μέσω τῶν Παραρτημάτων τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων:

Ἐρωτοῦν οἱ μαθητές μας, γιατί, ἐφόσον μελετῶνται καὶ βρίσκονται ἱκανοποιητικὲς λύσεις γιὰ ὅλες σχεδὸν τῆς δράσεις τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Κοινωνίας δὲν μπορεῖ νὰ βρεθεῖ εὔλογη λύση καὶ στὸ ἄνοιγμα τῶν Ἐκκλησιῶν, σὲ συνεργασία τῆς Πολιτείας μὲ τὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία -λύση ἀσφαλὴς ὡς πρὸς τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα- ἔτσι ὥστε νὰ κάνουμε ἑορτὲς μὲ ἀνοικτὲς καὶ λειτουργοῦσες τὶς Ἐκκλησίες μας;

Ἐρωτοῦν οἱ μαθητές μας, γιατί δὲν λαμβάνεται ὑπόψη ἡ θετικὴ ἐμπειρία τοῦ χρονικοῦ διαστήματος, ἀπὸ τὸν Μάϊο ἕως καὶ τὸν Ὀκτώβριο, ὅπου ἄνοιξαν καὶ λειτούργησαν οἱ Ναοί μας, ἄψογα ἀπὸ ὑγειονομικῆς πλευρᾶς καὶ μετὰ πολλῶν ἐπαίνων ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας;

Ἐρωτοῦν οἱ μαθητές μας, γιατί δὲν λαμβάνονται ὑπόψη τὰ παραδείγματα ἄλλων χωρῶν, ὅπως ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ Ἐσθονία, ὅπου οἱ κυβερνήσεις τους δὲν ἔκλεισαν τὶς Ἐκκλησίες, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας καί, μάλιστα, ἀποφάσισαν νὰ μὴ τὶς βάλουν στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τοὺς κινηματογράφους, τὰ μπὰρ καὶ ἄλλους χώρους ἑστίασης καὶ διασκέδασης καὶ νὰ τὶς ἀφήσουν ἀνοιχτὲς σὲ ὅλο τὸ διάστημα τῆς πανδημίας; Σημειώνουν ἀκόμη ὅτι, σύμφωνα μὲ τὶς εἰδήσεις ποὺ διαβάζουν, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, εὐχαρίστησε τὴν κυβέρνηση τῆς χώρας της, τονίζοντας, μεταξὺ ἄλλων ὅτι: «Οἱ ἄνθρωποι ἐνίσχυσαν πραγματικὰ τὶς ἐλπίδες τους, ἐρχόμενοι στὴν Ἐκκλησία, ἐπικοινωνώντας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς κληρικοὺς καί, ἔτσι, ξεπέρασαν εὐκολότερα τὶς δυσκολίες καὶ τὶς δοκιμασίες τόσο τὶς σωματικὲς ὅσο καὶ τὶς πνευματικές».

Οἱ μαθητὲς/τριες, σκέπτονται καὶ προβληματίζονται, βλέποντας τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθεια, δηλαδή, τὸ φθαρτὸ καὶ εὐάλωτο τῆς ζωῆς μας καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τόσοι συνάνθρωποί μας μολύνθηκαν ἢ καὶ ἀπεβίωσαν, ἀπὸ τὴ μία στιγμὴ στὴν ἄλλη, τόσο ξαφνικὰ ἀλλὰ καὶ τόσο γρήγορα.

Στὸ πλαίσιο αὐτό, μάλιστα, εἶναι παρήγορο τὸ γεγονὸς ὅτι θεωροῦν τὴν περιπέτεια μὲ τὸν κορωνοϊό, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὡς μία παιδαγωγικὴ δοκιμασία, ποὺ ζητᾶ ἀπὸ ὅλους μας μία ἐπανεκτίμηση καὶ ἀνακαίνιση τῶν προτεραιοτήτων ποὺ βάζουμε στὴ ζωή μας, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, χωρίς, τὴ συλλογικὴ καὶ «ἐν Ἐκκλησίαις» ἀπάντηση καὶ προϋπάντηση τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ ἔρχεται καὶ γεννιέται στὶς ψυχές μας, γιὰ νὰ τὶς ἀναγεννήσει, νὰ τὶς φωτίσει καὶ νὰ τὶς ὑψώσει, ὅπως τονίζεται στὴν πρώτη Καταβασία τῶν Χριστουγέννων: «Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε».

Ἕνας μαθητής, μάλιστα, ἀπὸ τὴν Κρήτη, ρώτησε πρόσφατα τὴν Θεολόγο του, στὸ διαδικτυακὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Κυρία, ἔγιναν τόσες προσπάθειες καὶ τόσα πειράματα γιὰ νὰ ἐφευρεθεῖ τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ νὰ μποροῦμε νὰ ἐμβολιαστοῦμε καὶ νὰ προστατέψουμε τὸ σῶμα μας. Το ἐμβόλιο τῆς ψυχῆς, ὅμως, ποὺ τὸ λαμβάνουν, ἐδῶ καὶ 20 αἰῶνες οἱ Χριστιανοί, ὡς ἐπιτυχὲς φάρμακο καὶ ἀντίδοτο τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, θὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ πᾶμε στὶς Ἐκκλησίες μας, τὶς ἅγιες ἡμέρες ποῦ ἔρχονται γιὰ νὰ τὸ λάβουμε;

Ἐμεῖς, ὡς Θεολόγοι Καθηγητὲς/τριες, μεταφέροντάς σας τὰ ὡς ἄνω ἐρωτήματα, τοὺς ὑπαρξιακοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἀνησυχίες τῶν μαθητῶν μας, παρακαλοῦμε γιὰ τὶς δικές σας ἔμπρακτες ἀπαντήσεις καὶ ἐνέργειες.

Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Ὁ Προεδρος                                                         Ὁ Γεν. Γραμματέας

Ἡρακλῆς Ρεράκης                                                Παναγιώτης Τσαγκάρης

Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ                 Ὑπ. Δρ. Θεολογίας

ΚΟΙΝ.:

1. Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ ἅπαντες τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

2. Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖον καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης,

3. Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Δωδεκανήσου

3 σχόλια:

 1. ΑΥΤΟ ΤΟ ""μαθητὲς/τριες,δάσκαλοι//λες κτλ""
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΟΟΗΤΟ.
  ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ,ΕΝΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ,ΑΡΣΕΝ.ΚΑΙ ΘΥΛΗΚ.
  ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ,ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ !
  ΤΟΤΕ,ΟΤΑΝ ΛΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΝΑ ΛΕΤΕ ΚΑΙ..ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο Καλλιόπη!! Αλλα αυτό είναι δυστυχώς το λεξιλόγιος της Αριστερής (και όχι νέας) Τάξης Πραγμάτων. Θα ακολουθήσουν και χειρότερες "διορθώσεις" στο μέλλον.

   Διαγραφή
  2. Της... αριστεροδέξιας ΝΤΠ...
   αδερφέ μου.

   Σωστή η Καλλιόπη!
   μας έφαγε το... πολίτικλικορέκτ.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.