23 Νοε 2020

Οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο παρακολουθοῦν ψηφιακά τους πολίτες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ

Γράφει ὁ Ρόμπερτ Μέντικ, 18 Νοεμβρίου 2020 
 GCHQ (σημ. μυστικὲς ὑπηρεσίες) ἔχει ἐνσωματώσει μία ὁμάδα σὲ ἕναν πυρήνα στὴν ὁδὸ Downing Street προκειμένου νὰ προσφέρει στὸν Μπόρις Τζόνσον πληροφορίες σὲ πραγματικὸ χρόνο ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ μάχεται τὴν «ἀναδυόμενη καὶ μεταβαλλόμενη ἀπειλή» ἡ ὁποία προκλήθηκε ἀπὸ τὸν Covid-19, ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἐφημερίδα Telegraph… 
Ἡ συλλογὴ πληροφοριῶν τῆς κυβέρνησης καὶ ἡ ὑπηρεσία παρακολούθησης ἔχουν χρησιμοποιήσει τοὺς εἰδικοὺς ὥστε νὰ ἐργάζονται ἐκ τῶν ἔσω στὰ Γραφεῖα τῆς Προεδρίας μὲ σκοπὸ νὰ διαχωρίσουν τὶς μεγάλες ποσότητες... ἀπὸ σημαντικὰ δεδομένα προσπαθώντας νὰ παρέχουν στὸν κ. Τζόνσον τὶς πιὸ πρόσφατα ἐνημερωμένες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴ μετάδοση τοῦ ἰοῦ. 

Στούς ἀναλυτές το GCHQ δόθηκε ἢ κινητῶν τηλεφώνων προκειμένου νὰ ἐντοπίσουν τὰ κινήσεις τῶν πολιτῶν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐθνικοῦ ἐγκλεισμοῦ (lockdown). Οἱ σημερινὲς ἀναφορὲς σχετικὰ μὲ τὴ συμμόρφωση δίνονται στὸν Πρωθυπουργὸ ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἀποφασίσει σὲ διάστημα λιγότερο τῶν δύο ἑβδομάδων ἂν θὰ λήξει τὴν ἀπαγόρευση στὶς 2 Δεκεμβρίου. 

Οἱ ἀναλυτὲς τῶν πληροφοριῶν ἐρευνοῦν ἐπίσης τὸ Google καὶ ἄλλη διαδικτυακὴ μηχανὴ ἀναζήτησης δεδομένων σχετικὰ μὲ τὴν ἀπασχόληση, ἕνας βασικὸς δείκτης γιὰ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας. 

Τὰ δεδομένα – ποὺ προσφέρουν ἄπειρες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς ἀναζητήσεις γιὰ θέσεις ἐργασίας σὲ ὅλη τὴ χώρα – παρέχουν ἄμεση ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη, καταστροφικὴ ἀπειλὴ τῶν θέσεων ἐργασίας ἡ ὁποία προκλήθηκε ἀπὸ τὸν Covid-19 μὲ μεγαλύτερη ταχύτητα ἀπὸ ὅτι τὰ ἐπίσημα νούμερα ποὺ συλλέγονται ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία. 

Γίνεται κατανοητὸ πὼς τὰ δεδομένα περὶ ἐργασίας τὰ ὁποία ἐρευνοῦνται ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ GCHQ πιθανὸν νὰ ἀποτελοῦν ἕνα παράγοντα ποὺ συμβάλλει ἔτσι ὥστε ἡ Κυβέρνηση νὰ ἀποφασίσει νὰ παρατείνει τὸ σχέδιο γιὰ ἄδεια ἄνευ ἀποδοχῶν – κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἴδια ἡ Κυβέρνηση πληρώνει τὸ 80% τοῦ μισθοῦ σὲ ὅσους δὲν ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ ἐργαστοῦν- μέχρι τὸ ἑπόμενο ἔτος. 

Τὰ δεδομένα ἀναζήτησης στό Google κατά τὴ διάρκεια τῶν διακοπῶν ὑποβάλλονται ἐπίσης σὲ λεπτομερῆ ἀνάλυση, ἀναπτύσσοντας ἔτσι μία περιγραφὴ σχετικὰ μὲ τὴ μεταβαλλόμενη συμπεριφορὰ τῶν πολιτῶν, περιγραφὴ ἡ ὁποία βοηθάει τὴν πολιτικὴ καθοδήγησης ὅπως εἶναι γιὰ παράδειγμα, ὁ ἐξαναγκασμὸς τῶν τουριστῶν νὰ ἐπιστρέψουν σὲ κατ’ οἶκον ἀπομόνωση. 

Ἡ ὁμάδα τοῦ GCHQ ἐπίσης ἐργάστηκε πάνω στὰ τέστ τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας καὶ τὴν ἐφαρμογὴ (πρόγραμμα στὸν ὑπολογιστή, κινητὸ τηλέφωνο κλπ) ἐντοπισμοῦ, βεβαιώνοντας πὼς τὰ εὐαίσθητα δεδομένα παραμένουν ἀσφαλῆ καὶ ἀνώνυμα, ἀποτρέποντας ἔτσι τὰ ξένα ἐχθρικὰ κράτη νὰ προσπαθοῦν νὰ ἀποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στὴν ἐφαρμογὴ αὐτή. 

Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ὀργανισμοῦ πληροφοριῶν, ποὺ ἐνσωματώθηκε στὴν ἁρμοδιότητα τῆς Προεδρίας τῆς Κυβερνήσεως, μοιάζει σημαντικὴ γιὰ νὰ παρέχει ἀμερόληπτα καὶ αὐτόνομα δεδομένα γιὰ τὸν Μπόρις Τζόνσον πάνω στὰ ὁποῖα θεμελιώνονται οἱ βασικὲς ἀποφάσεις ὅπως ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ λοκντάουν. 

Ἡ Κυβέρνησή του ἔχει ἀπειλήσει νὰ θέσει τὸν ἑαυτὸ τῆς πιὸ χαμηλὰ προκειμένου νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ ἀνταγωνιστικὰ συμφέροντα τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Εὐθύνης, τὸ ὁποῖο ἀσκεῖ πίεση γιὰ σκληρότερα μέτρα καὶ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τὸ ὁποῖο προέτρεψε τὸν Πρωθυπουργὸ νὰ διατηρήσει τὴν οἰκονομία καὶ νὰ ἐμποδίσει τὶς καταστροφικὲς ζημιὲς γιὰ τὴν ἐργασία. 

Ἡ ἐφημερίδα Telegraph κατανοεῖ πώς, οἱ ἀναφορὲς ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ GCHQ ἔχουν βοηθήσει τὸν Πρωθυπουργὸ «νὰ ἀλλάξει κατεύθυνση ὅπως αὐτὴ χρειαζόταν», φιλτράροντας ἄπειρες συλλογὲς δεδομένων τὰ ὁποία ἀντλήθηκαν ἀπὸ ἕνα μεγάλο φάσμα πολιτῶν ποὺ συμπεριλαμβάνουν οἰκονομικὰ καὶ δημόσιας ὑγείας δεδομένα καὶ θεωρητικὰ ἐπιτρέπουν στὸν κ. Τζόνσον νὰ ἑστιάσει στὶς βασικὲς πληροφορίες. 

Ἡ ὁμάδα ἔχει ἐρευνήσει τὰ δεδομένα ἀναζήτησης στὸ Google τὰ ὁποία τῆς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναλύσει τὴν κοινωνικὴ συμπεριφορά, μὲ «τὸ καλύτερο ἡμερήσιο ἀποκορύφωμα» ξεπερνώντας στὸ Νούμερο 10 γιὰ νὰ διευκολύνει «τὴν καλύτερη διαμόρφωση τῆς πολιτικῆς» 

Στὶς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔχει ἀνατεθεῖ νὰ ἀνταποκρίνονται σὲ «μεταβαλλόμενες καὶ ἀναδυόμενες ἀπειλὲς» – συνήθως ἐφαρμόζονται σὲ ἄτακτα ἔθνη καὶ τρομοκρατικοὺς ὀργανισμοὺς – ἀλλὰ αὐτὴ ἡ δικαιοδοσία ἔχει ἐπεκταθεῖ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ βρετανικὴ ὑπηρεσία πληροφοριῶν MI5 πρόσφατα ἀπεκάλυψε ὅτι ἐρευνοῦσε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐξαπλώνεται ὁ ἰός, ποὺ στηρίχθηκε σὲ ἐργασία στὸ ἐργαστήριο χημικῶν ὅπλων τῆς Κυβέρνησης στὸ Πόρτον Ντάουν, στὴ Γουιλσάιρ. 

Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ GCHQ στὴν καρδιὰ τῆς Κυβέρνησης θὰ εἶναι ὑποβοηθούμενη ἀπὸ τὸν διορισμὸ τὸν Σεπτέμβριο, τοῦ Simon Case ὡς Ὑπουργὸ τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς Πολιτικῆς Ὑπηρεσίας. Ὁ κ. Case εἶχε προηγουμένως ἐργαστεῖ στὸν GCHQ ὡς στρατηγικὸς διευθυντής, τὸ 2015. 

 Jeremy Fleming, διευθυντὴς τοῦ GCHQ, ἀνέφερε σὲ μία σπάνια δημόσια ἐμφάνιση τὸ καλοκαίρι ὅτι ἡ ὑπηρεσία του, ἡ ὁποία ἔχει τὰ κεντρικά της γραφεῖα στὴν πόλη Τσέλτεναμ, ἀναμείχθηκε στὴν ἀνταπόκριση τῆς Κυβέρνησης γιὰ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ συζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες. 

Ὁ ἴδιος ἀνακοίνωσε στὴν ἐπιστημονικὴ ἑορτὴ στὸ Τσέλτεναμ: «Ἔχουμε δανείσει ὑποστήριξη καὶ ἐνίσχυση σὲ ἐπιστημονικὰ δεδομένα γενικὰ σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Κυβέρνησης. Ἔχω προικιστεῖ μὲ σχεδὸν 10.000 ἀνθρώπους στὸν GCHQ.. πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔχουν πολὺ ἰσχυρὸ τεχνικὸ ὑπόβαθρο. Ἔχουν νὰ παίξουν ἕνα πιὸ γενικὸ ρόλο γιὰ προστατέψουμε τὶς δυνατότητες τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων μας καὶ τὶς τεχνολογικὲς ἱκανότητές μας, συμπεριλαμβάνοντας ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Κυβερνήσεως, ὅπου ἀπαιτεῖται. Ἑπομένως, προσφερόμαστε ὥστε νὰ βοηθήσουμε σὲ αὐτό.» 

Ἀνέφερε πὼς «οἱ κυβερνήσεις παγκοσμίως» πρέπει νὰ «σκεφτοῦν πολὺ προσεκτικὰ τὴν ὁμαδοποίηση τῶν δεδομένων» τὰ ὁποία εἶναι χρήσιμα στὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας καὶ πρόσθεσε ὅτι «ἀπὸ τὴν δική μου προοπτική, ἡ διαμόρφωση τῆς πολιτικῆς ποὺ βασίζεται στὰ δεδομένα, τὴ διακυβέρνηση μὲ βάση τὰ δεδομένα, τὴν προστασία ποὺ βασίζεται στὰ δεδομένα, αὐτὰ εἶναι πολὺ θετικὰ βήματα πρὸς τὰ ἐμπρός.» 

Λέχθηκε στὴν ἐφημερίδα Telegraph πὼς οἱ ἀναλύσεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸν GCHQ στὰ ἐσωτερικὰ γραφεῖα τῆς Κυβερνήσεως δὲν χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ κατασκοπεύουν τὶς δυνατότητες ποὺ ἀναπτύσσονται ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία. «Αὐτὸ δὲν εἶναι μία δομὴ ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ GCHQ, μόνο τὰ στελέχη ὑποστηρίζουν τὴν ὑπηρεσία τῆς Κυβερνήσεως», ἀνέφερε μία πηγὴ τῆς Βρετανικῆς Κυβέρνησης. 

Ὁ κ. Τζόνσον ἐπικρίθηκε πὼς χρησιμοποίησε παλιὲς πληροφορίες γιὰ τὰ σενάρια θανάτων ἀπὸ Covid-19 προκειμένου νὰ δικαιολογήσει τὸ δεύτερο ἐθνικὸ λοκντάουν. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ τακτικὴ αὐξάνει τὴν πιθανότητα πὼς εἶχε ἐπίσης στὴν κατοχὴ του περισσότερες πρόσφατες πληροφορίες ποὺ παρέχονταν ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ GCHQ οἱ ὁποῖες δὲν μποροῦσαν νὰ κοινοποιηθοῦν στὸ κοινό. Ἡ χρήση τῶν δεδομένων τῆς Google προκειμένου νὰ ἐρευνήσουν τὴν συμπεριφορὰ τοῦ κοινοῦ ἴσως νὰ ἐξηγεῖ τὴν παρουσία τοῦ Demis Hassabis, ἕνας συνιδρυτὴς τοῦ τμήματος ἀνειλικρινῶν πληροφοριῶν τῆς Google σὲ μία πρόσφατη συνεδρίαση μὲ τὴν Κυβερνητικὴ Ἐπιστημονικὴ Συμβουλευτικὴ Ὁμάδα Ἔκτακτης Ἀνάγκης ποὺ συνεδρίασε τὸν Μάρτιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.