1 Οκτ 2020

Τό Συνοδικό σύστημα σέ δοκιμασία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΙΣΙ) ματαιώθηκε. Αὐτή ἦταν ἡ θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, αὐτήν ἀκολούθησαν, κατά τό Ἀνακοινωθέν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς 29ης Σεπτεμβρίου τρ.ε., κατά πλειοψηφία τά μέλη Αὐτῆς καί σέ αὐτήν συμμορφώθηκαν, πάντα κατά τό Ἀνακοινωθέν τῆς ΔΙΣ, τά περισσότερα μέλη τῆς (ΙΣΙ).
Τό ἀναφερόμενο στό Ἀνακοινωθέν τῆς ΔΙΣ ὅτι «μετετέθη ἐν εὐθέτω χρόνω ἡ σύγκληση τῆς ΙΣΙ» εἶναι προσχηματικό. Πρῶτον στόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἀναφέρεται πουθενά ἡ χρονική μετάθεση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ. Το σοβαρότερο πλῆγμα στό Συνοδικό σύστημα διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὅτι ἀπό σήμερα καί μετά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ ΔΙΣ ἔλαβαν ἐπισήμως τήν ἔγκριση ἀπό τήν πλειονοψηφία τῆς ΙΣΙ νά μήν... συγκληθεῖ αὐτή ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία. Νά μήν συγκληθεῖ οὔτε σέ τακτική, οὔτε σέ ἔκτακτη συνέλευση.

Ὁ λόγος τῆς ματαίωσης τῆς τακτικῆς συνέλευςής της ἦταν ἡ πανδημία, καί αὐτή θά διαρκέσει γιά ἄγνωστο καιρό ἀκόμη, πάντως κατά τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες μπορεῖ καί ὅλο τό 2021. Έως τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν πανδημία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά διοικεῖται μόνο ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο, μέ ἀνοικτή καί ἐκ τῶν ὑστέρων ἐγκρινόμενη ἐξουσιοδότηση ἀπό τήν ΔΙΣ, καί ἀπό τήν ΔΙΣ, ὅποτε αὐτή καί γιά ὅσες ἡμέρες θά συνεδριάζει. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν θέληση τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν τῆς ΙΣΙ, χωρίς καμία δικαιολογία, δέν θά διοικεῖται πλέον κατά τό Συνοδικό Σύστημα, ὅπως τό ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Καταστατικός Της Χάρτης.

Τό ὅτι οἴ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἔστερξαν στήν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπέχουν κανονική εὐθύνη γιά τήν ἔκπτωση τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος, φυσικά δέν συζητεῖται. Ὅπως εἶναι σήμερα ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὅπως οἱ περισσότεροι συμφώνησαν μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο ποιός θά τούς ζητήσει κανονικές εὐθύνες καί ποιός θά θελήσει τήν παραπομπή τους στά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια, μέ βάση τόν Νόμο 5383/1932; Οὐδείς. Ἀπεναντίας ἔχουν τήν εὔλογη εὐαρέσκεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς πῆγαν ἐνάντια στούς Ἱερούς Κανόνες καί στόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι σήμερα ἡ κατάσταση τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας. Γιά ἱστορικούς λόγους νά ἀναφερθεῖ πώς δεκαέξι (16) ἤσαν οἱ Μητροπολίτες πού «δέν προσκύνησαν τόν Βάαλ». Μεταξύ αὐτῶν οἱ Ξάνθης, Διδυμοτείχου, Σερρῶν, Σιδηροκάστρου, Φιλίππων, Πειραιῶς, Νικοπόλεως, Λαρίσης, Καλαβρύτων, Κυθήρων, Κερκύρας, Κονίτσης, Κιλκισίου, Ζιχνῶν, Παροναξίας καί Μαρωνείας.

Τό λυπηρό γιά τούς Ἱεράρχες πού εἶναι συνυπεύθυνοι γιά τήν παράνομη καί ἀντικανονική ματαίωση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου εἶναι οἱ χωρίς λογική δικαιολογίες γιά τούς λόγους πού τούς ἔκαμαν νά συμφωνήσουν μέ τήν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μίλησαν ἀπό ἔλλειψη ξενοδοχείων γιά νά μείνουν στήν Ἀθήνα, ἕως τό ὅτι συζητώντας καί ἀποφασίζοντας γιά τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας θά γίνουν «βορά τῶν ΜΜΕ». Ἄλλοι ὑποστήριξαν ὅτι ἔτσι θά ἱκανοποιηθεῖ ἡ κυβέρνηση καί θά δώσει κάποιες ἐπί πλέον ὀργανικές θέσεις κληρικῶν, καί κάποιοι ἄλλοι ὅτι θά προχωρήσει σέ κάποια ἑκατομμύρια χορηγία στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ἀπίστευτο νά ὑπάρχουν Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι παραβαίνουν τούς Ἱερούς Κανόνες καί παραβιάζουν τή συνείδησή τους ὡς ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας ἀντί πινακίου πλουσιοτέρου της φακῆς.

Τό χειρότερο ἐπιχείρημα ἦταν ὁρισμένων Ἀρχιερέων, πού εἶπαν ὅτι φοβοῦνται μήν κολλήσουν τόν κορωνοϊό. Αὐτοί οἱ Ἀρχιερεῖς δέν σκέφθηκαν ὅτι μέ τό νά λένε ὅτι φοβοῦνται μήπως κολλήσουν τόν κορωνοϊό σέ ἕνα μεγάλο χῶρο συσκέψεως, ὅπου θά ἤσαν μόνο ὀγδόντα ἄνθρωποι καί ὅπου θά εἶχαν ληφθεῖ ὅλα τά μέτρα ὑγιεινῆς, οἱ ἴδιοι καταργοῦν τήν Ἱερά Σύναξη τῆς Ἐνορίας. Πῶς θά λένε στόν λαό νά προσέρχεται στήν Ἐκκλησία καί νά συμμετέχει στή Θεία Λειτουργία, νά κοινωνεῖ καί νά παίρνει ἀντίδωρο, γιατί δέν κολλάει ὁ κορωνοϊός, ὅταν οἱ ἴδιοι φοβοῦνται νά προσέλθουν σέ ὑποχρεωτική συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας;

Τήν ἡμέρα πού ἡ ΔΙΣ ἀνακοίνωσε τήν ματαίωση τῆς ΙΣΙ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου δημοσίευσε ἄρθρο μέ τίτλο « Ὀρθόδοξη Θεολογία καί “παραθεολογικοί ἰοί”». Πρόκειται γιά ἕνα κείμενο 2040 λέξεων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότερες εἶναι κοινότοπες καί μέ πολλά λόγια σκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀναμεμιγμένες μέ ἀόριστες διαπιστώσεις. Στό τέλος τοῦ κειμένου καί στό «δέον γενέσθαι» πάλι διαπιστώσεις, καί, ἐπί τέλους, στό τέλος ἀναφέρει τό τί πρέπει νά κάνουν οἱ χριστιανοί: «Βεβαίως πρέπει νά ὑπακούουμε στήν φωνή τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας». Καί πάρα κάτω: «Γενικά πρέπει νά ἀκολουθοῦμε τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας...». Καί πάρα κάτω: «Ἔχουμε λοιπόν τήν Ἐκκλησία στήν ὁποία θά κάνουμε ὑπακοή καί δέν θά ἀκοῦμε κάθε Κληρικό, θεολόγο, διδάσκαλο πού εἰσάγει στήν ἁγία μας Ἐκκλησία ξένες παραδόσεις, ξένα ἤθη...».

Εἶναι πρόκληση τό ἄρθρο τοῦ Σεβ. Τό δημοσιεύει τήν ἡμέρα πού καταπατεῖται τό Συνοδικό Σύστημα, τήν ἡμέρα πού μπαίνει φίμωτρο στήν φωνή τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἡμέρα πού ἀρνεῖται ἡ ΙΣΙ νά ἐκφράσει τόν πατρικό καί πατερικό της λόγο, ὥστε νά μήν ἀκούγονται διάφορες φωνές Κληρικῶν – μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ δική του – ἀλλά νά ὑπάρχει ἡ αὐθεντική καί πατερική φωνή τῆς Ἱεραρχίας.

Ὁ ἴδιος ἦταν εἰσηγητής στήν ματαιωθεῖσα Ἱεραρχία, γιά νά ἐξηγήσει τίς ἐνέργειές του, στήν μέ βάση τίς ἐντολές τῆς κυβέρνησης ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Δέν ἐνοχλήθηκε ἀπό τή ματαίωση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ, μέ τήν ὁποία ἀφήνεται ἡ κατάσταση σέ αὐτή ποῦ κατηγορεῖ; Θά ἦταν χρήσιμο νά πληροφορηθεῖ ὁ πιστός λαός ποιά ἦταν ἡ ἄποψή του γιά τήν ματαίωση τῆς ΙΣΙ καί τήν αἰτιολογία τῆς ἀπόφασής του. Ἄς μήν κάνει τόν κήνσορα. Ἄς σκεφθεῖ τί ἔλεγε τόν Ὀκτώβριο 2008 στήν πρώτη τακτική συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας ἐπί σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου αὐτῆς. Ἀκόμη ἠχοῦν στά αὐτιά μου, ἤμουν παρών στή συνέντευξη Τύπου, οἱ λόγοι του, ὅτι ἐπί σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου τό Συνοδικό Σύστημα θά λειτουργεῖ ἄψογα. Ἐπί τόσα χρόνια βλέπει τόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν, τόν τρόπο διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, τόν τρόπο τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ λογικοῦ ποιμνιου ἀπό τήν ΔΙΣ καί δέν μίλησε ποτέ γιά τήν κατάντια τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος. Καί τώρα τό μόνο πού βρῆκε νά πεῖ στό λάλο ἄρθρο του γιά τήν πανδημία ἦταν ἀντί πατερικοῦ λόγου νά ὑπακοῦνε οἱ πιστοί στήν Ἱερά Σύνοδο, τήν Ἱερά Σύνοδο, πού δέν λειτουργεῖ....-

1 σχόλιο:

 1. ΔΙΣ: «μετετέθη ἐν εὐθέτω χρόνω ἡ σύγκληση τῆς ΙΣΙ».

  Πως το γνωρίζει η ΔΙΣ, ότι ο σατανάς (που διέδωσε ΕΠΙΗΔΕΣ τον ιό), θα δώσει και νέες ευκαιρίες για την σύγκληση της ΙΣΙ;
  Η Αγία Γραφή λέγει: ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ στον διάβολο, και αυτός θα απομακρυνθεί από εσάς.

  Η υποχώρηση στα σχέδια του σατανά, θα δώσει νέο θράσος στον σατανά για να συνεχίσει τα αντίχριστα σχέδια του. Δεν ανησύχησαν οι επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μήπως δεν θα τους δοθεί μια νέα ευκαιρία για την σύγκληση της ΙΣΙ;

  Για όσους πιστεύουν ακόμα αφελέστατα, ότι ο ιός διαδόθηκε "τυχαία", παραπέμπω στο επόμενο κείμενο:

  Ισραηλινή συγγραφέας έγραψε πριν από 23 χρόνια βιβλίο για μια πανδημία που θα ερχόταν το 2020!

  http://redskywarning.blogspot.com/2020/04/23-2020.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.