25 Αυγ 2020

Π.Ο.Υ: OXI μάσκα σὲ παιδιὰ κάτω τῶν 5 ἐτῶν. Σὲ παιδιὰ 12 κι ἄνω συνιστᾶται μάσκα ὑπὸ προϋποθέσεις!

Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (ΠΟΥ) συγκέντρωσε μία διεθνῆ καὶ διεπιστημονικὴ ὁμάδα ἐμπειρογνωμόνων γιὰ νὰ ἐξετάσει τὰ δεδομένα σχετικὰ μὲ τὸ Covid-19 καὶ τὴ μετάδοσή του σὲ παιδιά, καθὼς καὶ τὰ περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα ὡς πρὸς τὴ χρήση μάσκας σὲ παιδιά.

Μὲ βάση αὐτὲς τὶς πληροφορίες καὶ ἄλλους παράγοντες, ὅπως οἱ ψυχοκοινωνικὲς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν, καθὼς καὶ τὰ διαφορετικὰ στάδια τῆς ἀνάπτυξής τους, ἡ παγκόσμια ἀρχὴ ὑγείας δημοσίευσε τὴν Παρασκευὴ λεπτομερες συστάσεις γιὰ τὰ παιδιά, ἀνὰ ἠλικιακὴ ὁμάδα.
Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ΠΟΥ συνιστᾶ “τὴ χρήση μάσκας γιὰ παιδιὰ ἡλικίας 12 ἐτῶν καὶ ἄνω ὑπὸ τὶς ἴδιες συνθῆκες μὲ τοὺς ἐνήλικες” ὑπὸ 2 προϋποθέσεις ” ἰδίως ὅταν δὲν ὑπάρχει ἐγγυημένη ἀπόσταση τουλάχιστον 1 μ ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ἐὰν ἡ μετάδοση εἶναι γενικευμένη στὴ συγκεκριμένη περιοχὴ ».
Τὰ παιδιὰ ἡλικίας 5 ἐτῶν καὶ κάτω δὲν πρέπει νὰ ὑποχρεοῦνται νὰ φοροῦν μάσκα. “Αυτή ἡ ἔνδειξη βασίζεται στὴν ἀσφάλεια καὶ τὸ γενικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ παιδιοῦ καὶ στὴν....
ἱκανότητά του νὰ χρησιμοποιεῖ σωστὰ μία μάσκα μὲ ἐλάχιστη βοήθεια”, ἀνέφερε ἡ ὑπηρεσία τοῦ ΟΗΕ. 
Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἄτομα ἡλικίας 6 ἕως 11 ἐτῶν, ὁ ΠΟΥ συνιστᾶ ἡ ἀπόφαση γιὰ χρήση μάσκας νὰ βασίζεται σὲ μία σειρὰ παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἐπιπέδου μετάδοσης τοῦ ἰοῦ στὴν περιοχὴ ὅπου διαμένει τὸ παιδὶ καὶ τῆς ἱκανότητάς του νὰ χρησιμοποιεῖ σωστὰ τὴ μάσκα καὶ μὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια.
Πρέπει ἐπίσης νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ἡ πρόσβαση στὶς μάσκες, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα πλύσης ἢ ἀντικατάστασής τους σὲ ὁρισμένες τοποθεσίες, ὅπως σχολεῖα, κατάλληλη ἐπίβλεψη ἐνηλίκων καὶ ὁδηγίες γιὰ τὸ πῶς νὰ τὶς φορέσει.
Ἄλλοι βασικοὶ παράγοντες γιὰ παιδιὰ ἡλικίας 6 ἕως 11 ἐτῶν εἶναι ὁ πιθανὸς ἀντίκτυπος στὴ μάθηση καὶ τὴν ψυχοκοινωνικὴ ἀνάπτυξη καὶ στὶς εἰδικὲς ἀλληλεπιδράσεις τοῦ παιδιοῦ μὲ ἄλλους ποὺ διατρέχουν ὑψηλὸ κίνδυνο νὰ ἀναπτύξουν σοβαρὲς ἀσθένειες, ὅπως τοὺς ἡλικιωμένους καὶ ἐκείνους μὲ ἄλλες προϋπάρχουσες καταστάσεις.
Γενικότερα, ὁ ΠΟΥ τονίζει ὅτι ἡ χρήση τῆς μάσκας σὲ παιδιὰ κάθε ἡλικίας μὲ ἀναπτυξιακὲς ἀναπηρίες, ἢ ἄλλα συγκεκριμένα προβλήματα ὑγείας δὲν πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ πρέπει νὰ ἀξιολογεῖται κατὰ περίπτωση. 

Ο ΠΟΥ σημειώνει ἐπίσης ὅτι τὰ παιδιὰ δὲν πρέπει νὰ φοροῦν μάσκα “ὅταν παίζουν σπὸρ ἢ ἀσκοῦν σωματικὴ δραστηριότητα, ὅπως τρέξιμο, ἅλμα ἢ παιχνίδι σὲ παιδικὴ χαρά, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν παρεμβαίνει στὴν ἀναπνοὴ τους”, καὶ ζητᾶ νὰ διατηρηθεῖ ἀπόσταση τουλάχιστον ἑνὸς μέτρου. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν τύπο μάσκας, ὁ ΠΟΥ ἐξηγεῖ ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ εἶναι σὲ καλὴ ὑγεία μποροῦν νὰ φοροῦν μὴ ἰατρικὴ ἢ ὑφασμάτινη μάσκα καὶ τονίζει ὅτι ὁ ἐνήλικας ποὺ παρέχει τὴ μάσκα πρέπει νὰ διασφαλίσει ὅτι ἡ μάσκα ὑφάσματος εἶναι τὸ σωστὸ μέγεθος καὶ καλύπτει ἐπαρκῶς τὴ μύτη, τὸ στόμα καὶ τὸ πηγούνι.sudinfo 20.2.20 

Συμπέρασμα σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες του ΠΟΥ μὴ ὑποχρεωτικὴ μάσκα σὲ παιδιὰ κάτω τῶν 5 ἐτῶν..Στὰ παιδιὰ ἀνηλίκους ἀπὸ 12 κι ἄνω συνιστᾶται μάσκα ὑπὸ 2 προϋποθέσεις γενικευμένη μόλυνση στὴ συγκεκριμένη περιοχὴ κι ἂν δὲν ὑπάρχει ἐγγυημένη ἀπόσταση ἀσφαλείας 1μ.Στὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ ἀπὸ 5-11 συνιστᾶται μάσκα μόνο ὑπὸ προϋποθέσεις ὅπως ἐπίπεδο μόλυνσης ἀπὸ ἰὸ στὴν περιοχὴ καὶ διασφάλιση ὅτι θὰ τὴν φέρει σωστά….Καλὸ εἶναι ὡς καὶ οἱ ὑπέρμαχοι τῆς μάσκας θέμα νὰ μὴν εἶναι… βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.