12 Αυγ 2020

Ὁ Ἰωάννης Μάζης γιὰ τὴ συμφωνία μὲ τὴν Αἴγυπτο: Οἱ δυνητικὲς συνέπειές της γιὰ τὴν Ἑλλάδα

“Γιατί ὠρὲ σὸρ Νικολάκη, ἀπὸ παρτσινέβελος νὰ γενῶ σέμπρος τοῦ Μισιρλῆ καὶ τοῦ Τούρκου, στὸ δικό μου τὸ νιτερέσσο;”[1] 

ὑπὸ τοῦ Προφεσσόρου, στὸ οὐνιβερσιτὰ το νατσιoνάλε, τοῦ Κόντε Καποντίστρια τσῆ Ἀθήνας, 
τοῦ σὸρ Γιαννάκη Μάζη ἀπὸ τὴ Μπαρουνιὰ Μαρτσέλλο, τσοὺ Κορφούς. 
Ἢ διὰ τὸ πιστὸν 
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) “ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΟΖ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ” ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
Ἰωάννης Θ. Μάζης, 
Καθηγητὴς Οἰκονομικῆς Γεωγραφίας καὶ Γεωπολιτικῆς ΕΚΠΑ 
Πρὶν ἀρχίσει κανεὶς τὴν ἀνάγνωση τοῦ παρόντος κειμένου θὰ ἦταν καλὸ νὰ ἀκούσει κανεὶς τὶς κατωτέρω συνεντεύξεις τοῦ συντάκτου ἀπό: 
i) 5-12-2019: Ἀνακήρυξη ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδος, https://youtu.be/8pHnKVFU6To?t=331 καὶ μετὰ 1.30 λεπτό: Ὁριοθέτηση Ἑλλάδος – Κύπρου: https://youtu.be/8pHnKVFU6To?t=419 
ii) 9-12-2019: Ἀνακήρυξη ΑΟΖ ὁλόκληρής της...
Ἑλλάδος ἢ μερικὴ ὁριοθέτηση Κρήτης – Κύπρου, https://youtu.be/KlifoZez4B0?t=664 
iii) 20-12-2019: Ἀνακήρυξη ΑΟΖ ὁλόκληρής της Ἑλλάδος, https://youtu.be/nVmdKnW10cc?t=3 καὶ στὸ ἴδιο βίντεο μερικὴ ὁριοθέτηση Κρήτης καὶ Δωδεκανήσου μὲ Κύπρο: https://youtu.be/nVmdKnW10cc?t=385 
iv) 3-6-2020: Ὁριοθέτηση μὲ Κύπρο, ( https://youtu.be/jc5zdIKHODU?t=47
vi) 2-07-2020 και 6-7-2020: https://youtu.be/DxUZ2rbUXZ4?t=637 
vii)17-7-2020: Προβλήματα ὁριοθετήσεως μὲ Αἴγυπτο (δυτικὰ 28ου) https://youtu.be/fLspFtPF5jc?t=792 καὶ ἕνα λεπτὸ ἀργότερα ὁριοθέτηση μὲ Κύπρο οπου περιέγραψα μεταξὺ ἄλλων ποὺ προαναφέρονται συνοπτικῶς ἀνωτέρω – προβλέποντας ἐπακριβῶς – τὴν ἀτυχῆ, ἐλιπὴ καὶ συνεπῶς ἐπικίνδυνη γιὰ τὰ ἐθνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα Συμφωνία (μερικῆς) ὁριοθετήσεως Ἑλλάδος-Αἰγύπτου, ἡ ὁποία θεωροῦσα – καὶ δικαίως – ὅτι ἔχει ἀποφασισθεῖ σὲ κυβερνητικὸν ἐπίπεδον. Ἐπιβεβαιώθηκα δυστυχῶς. Εἰς αὐτὲς συνεντεύξεις, ὑπεγράμμισα, συνολικῶς, τὰ ἑξῆς:

α) θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχομε ἤδη προβεῖ εἰς τὴν ἀνακήρυξη ( declaration) τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ ἡ ὁποία εἶναι μονομερὲς δικαίωμα τοῦ παρακτίου κράτους 

β) ὅρισα τὴν διαφορὰ μεταξύ declaration (ἀνακήρυξης) και delimitation (καθορισμὸς) τῆς ΑΟΖ 

γ) ἐτόνισα ὅτι πρέπει νὰ ἀρχίσομε τὴν ὁριοθέτηση μὲ τὴν Κύπρο καὶ κατόπιν νὰ προχωρήσομε μὲ τὴν Αἴγυπτο ὥστε ἀφενὸς νὰ ἀποφύγομε ὀδυνηρὲς ἐκπλήξεις καὶ ἀφετέρου νὰ θέσομε τὴν Τουρκία ἀντιμέτωπη μὲ τὴν διεθνῆ νομιμότητα 

δ) ἐτόνισα ὅτι τίποτε χειρότερον δὲν ἠδύνατο ἡ Τουρκία νὰ πράξει εἰς βάρος τῆς χώρας μας ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς διεθνῶς ἐγκύρου ὁριοθετήσεως, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη πράττει 

ἐ) προέβλεψα τὸ τελικῶς συμφωνηθὲν ὅριον τοῦ 28ου μεσημβρινοῦ καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἀποδοχή του καὶ 

στ) προσδιόρισα τὰ τεράστια κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου ποὺ εὑρίσκονται στὰ σημεῖα ὅπου ἔχομε ἀποφασίσει νὰ παραχωρήσομε στὴν Αἴγυπτο καὶ ἄλλα… 

Α) Ὁρισμένες ἐπισημάνσεις ἐπι των “διαπραττομένων” καὶ καταγραφομένων εἰς τὸν δημόσιον διάλογον. 

  1. Γενικὴ παρατήρησις εἶναι τά, μέχρι ἑρμηνευτικῆς παρεξηγήσεως, θλιβερὰ “ἑλληνικὰ” τῆς ἑλληνογλώσσου ἐκδοχῆς τῆς Συμφωνίας! Δὲν εἶναι μόνον θέμα κακοποιήσεως τῆς ἑλληνίδος φωνῆς, καὶ μάλιστα εἰς ὑψηλῆς σημασίας διπλωματικὸν κείμενον, εἶναι καὶ οἱ ἀσάφειες οἱ ὁποῖες παρεισφρύουν εἰς τὴν ἑρμηνείαν τοῦ κειμένου, πράγμα ἄκρως ἐπικίνδυνο γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Συνεπῶς, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δημοσιευθεῖ – πρὸς αὐστηρότερον ἐπιστημονικῶς σχολιασμὸν – τὸ ἀγγλόγλωσσον κείμενον. 
  2. Δὲν πρόκειται περὶ “28ου παραλλήλου” ἀλλὰ περὶ “28ου μεσημβρινού”. Δὲν ἐπιτρέπεται εἰς ἀναλυτὲς διεθνῶν φαινομένων νὰ ἀγνοοῦν θεμελιώδη γεωγραφικὰ μεγέθη. 
  3. Τὸ Σύμπλεγμα τοῦ Καστελορίζου ἔχει 13 νησιὰ καὶ νησίδες καὶ ὄχι 3. 
  4. Ἡ νῆσος Μεγίστη εἶναι ἡ κοινὴ ὀνομασία τοῦ “Καστελορίζου” καὶ δὲν ὑπάρχουν δύο νησιά: Ἡ “Μεγίστη” καὶ τὸ “Καστελόριζο”! Ὅπως δὲν ὑπάρχουν ἐπίσης δύο νησιά: ἡ “Μυτιλήνη” καὶ ἡ “Λέσβος”! 
  5. Ἡ Συμφωνία, παρόλο ποὺ εἶναι -ὅπως ὅλες ἄλλωστε- ἀποτέλεσμα πολιτικῆς/διπλωματικῆς διαπραγματεύσεως μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων Μερῶν, καταλήγει εἰς ἕνα συμβατικὸν κείμενον τεθὲν πρὸς ὑπογραφήν, τὸ ὁποῖον ἐλέγχεται κατὰ πόσον πληροὶ ὄχι μόνον τὰ στενὰ νομικὰ κριτήρια συμορφώσεώς του μὲ τὸ Γενικὸν καὶ Εἰδικὸν Διεθνὲς Δίκαιον ἀλλὰ καὶ κρίσιμα διὰ τὴν Ἑλλάδα γεωπολιτικὰ κριτήρια συνάδοντα ἐξίσου μὲ τὸ Διεθνὲς Δίκαιον. Δύναται ὅμως κάλλιστα νὰ δημιουργήσει νομικὸν δεδομένον ποὺ ἀσφαλῶς θὰ σταθμιστεῖ, κατὰ μείζονα λόγον, ἀπὸ τὴ δικαστικὴν/δικαιοδοτικὴν κρίσιν εἰς ἐνδεχόμενες μελλοντικὲς ἀποφάσεις διεθνῶν δικαιοδοτικῶν ὀργάνων μὲ ἀντίστοιχες συνέπειες γιὰ τὴν Ἑλλάδα. 
O κὸς Τσαβούσογλου, παραδείγματος χάριν, τὴν 10η Αὐγούστου 2020, ἐδήλωσε “δικαιωμένος” διότι: 

“Έτσι ὅπως φαίνεται, ἔχουν γίνει ὑποχωρήσεις ἀπὸ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῶν νησιῶν καὶ τῆς Κρήτης κι αὐτὸ οὐσιαστικὰ ἐνισχύει τὶς θέσεις μας. Αὐτὴ ἡ συμφωνία μᾶς συμφέρει, διότι κανένας δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς πεῖ πὼς προκαλοῦμε ἔνταση. Kανένας δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς πεῖ νὰ μὴν πᾶμε στὶς περιοχὲς αὐτές. Κανένας δὲν μπορεῖ ὁτιδήποτε γιὰ τὶς ἔρευνες καὶ τὶς γεωτρήσεις ποὺ κάνει ἡ Τουρκία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσογειο”[2]. 

O κὸς Τσαβούσογλου ἐννοεῖ φυσικὰ τὴν ζώνη ἀπὸ τὸν 28ο μεσημβρινὸ μέχρι καὶ τὴν νῆσο Στρογγύλη ἡ ὁποία, ὅπως καὶ ὁλόκληρον τὸ Σύμπλεγμα τοῦ Καστελορίζου, δὲν “καλύπτεται” ἀπὸ τὴν “μερικὴ ὀριοθέτηση” τῆς Συμφωνίας! Θὰ πεῖ κανεὶς ὅτι προβλέπεται ἀπὸ τὴν συμφωνία νὰ ὁρισθεῖ εἰς τὸ μέλλον” καὶ βεβαίως ὁ κὸς Τσαβούσογλου θὰ τοῦ ἀπαντησει “Ποιὸ μέλλον; Καὶ πῶς γνωρίζετε σὲ ποιὸν θὰ ἀποδοθεῖ ἡ περιοχὴ ὅταν, ὀψέποτε, καθορισθεῖ; Διότι ἀγαπητοὶ Ἕλληνες δὲν μπορεῖτε πλέον νὰ ὁριοθετήσετε ΑΟΖ μὲ τὴν Κύπρο ποὺ θὰ “σᾶς κάνει τὰ χατίρια”, ἂν δὲν ρωτήσετε τὴν Αἴγυπτο! Τὸ ὑπογράψατε κύριοι στὴν Συμφωνία σας μὲ τὸ Κάιρο! Καὶ ἐφόσον τὸ Κάιρο “δὲν σᾶς ἔκανε τὸ χατήρι” τώρα ποὺ ἔχει καὶ φιλικὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα Κυβέρνηση Σίσι, γιατί νὰ σᾶς τὸ κάμει στὸ μέλλον, ὅταν πολὺ πιθανὸν νὰ ἔχει κυβέρνηση Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων ποὺ εἶναι καὶ δικά μας καρντάσια;”. Καὶ τὸ φρικτὸν εἶναι ὅτι θὰ ἔχει δίκαιο. Καὶ ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ πλέον ἐπιεικὴς ἀπάντησις… Διότι σήμερα οἱ τουρκικὲς ναυτικὲς μονάδες ἔχουν ἤδη εἰσέλθει εἰς τὴν ἑλληνικὴν ὑφαλοκρηπίδαν τῆς “ἀκαλύπτου” κατὰ τοὺς Τούρκους, περιοχῆς αὐτῆς “μὲ ἐντολὴν τοῦ Προέδρου μας” ὅπως δηλώνει στὴν ἴδια ἀναφορὰ τοῦ ὁ κὸς Τσαβούσογλου! 

5.1. Ἐρωτῶ καὶ πάλιν λοιπόν: τί περισσότερον ἐφοβεῖτο ἡ Ἑλλὰς ὅτι θὰ πράξει ἡ Τουρκία, χειρότερο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη πράττει, και δεν ὁριοθέτησε ΑΟΖ ἐξ ἀρχῆς μὲ τὴν Κύπρο ὥστε νὰ ἔχει τουλάχιστον τὴν ἰδανικὴ γιὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα καὶ ἀπολύτως νόμιμη ὁριοθέτηση ἀλλὰ καὶ τὴν διεθνῆ νομικὴ ἀσπίδα; Π.χ το Oruc Reis βρίσκεται, τώρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, 88νμ νοτίως του Καστελορίζου καὶ 10 νμ ἐντός της ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος μὲ ἁπλωμένα τὰ καλώδια τῶν μικροφώνων του γιὰ τὸ ἠχοβολιστικὸ σῆμα! Δηλαδὴ διεξάγει παρανόμως ἔρευνα στὴν ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα… Φυσικά, ἀνατολικῶς τοῦ 28ου μεσημβρινοῦ, ἐπαληθευομένου λοιπὸν τοῦ κοῦ Τσαβούσογλου καὶ τὸ ἰδικού μου ἐρωτήματος καταλήγοντος… “ρητορικού”! Ὁρισμένοι δὲ λαλίστατοι δημοσιολογοῦντες καὶ βουλευταὶ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν παρανομεῖ ἡ Τουρκία εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν διότι “το ἠχοβολιστικὸν σῆμα δὲν ἀκούγεται λόγω θορύβου τῶν προπελλῶν τῶν ἑλληνικῶν σκαφων” ῆ ἄλλοι, ἀκόμη χειρότερα ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ Τουρκοι “δεν παρανομοῦν, διότι τὸ Oruc Reis… δὲν ἐξέπεμψε ἠχοβολιστικὸν σήμα”, ἀγνοοῦντες ἠθελημένα ὅτι μέγα μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ ΠΝ ἐκπέμπει σῆμα πρὸς ἄμεση ἀποχώρηση τοῦ τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους ἀπὸ τὴν περιοχήν, ὅπου εὑρίσκεται παρανόμως διεξάγον ἔρευνα ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ὑφαλοκρηπίδος! 

5.2. Ἐρωτῶ καὶ πάλιν λοιπόν: Δὲν θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἀπονομιμοποιούσομεν τὴν Τουρκία ἐξ ἀρχῆς μὲ μία ἀνάλογη ὁριοθέτηση ΑΟΖ Ἑλλάδος-Κύπρου, καὶ νὰ τὴν ἀναγκάσομε νὰ ἔλθει σαφῶς καὶ ἀναποδράστως ἀντιμέτωπη μὲ τὴν διεθνῆ νομιμότητα ἐὰν προέβαινε σὲ ὁποιαδήποτε προκλητικὴ κίνηση, ὅπως πράττει τώρα, στὴν περιοχὴ αὐτὴ (28ου-32ου μεσημβρινῶν); 

5.3. Ἐρωτῶ καὶ πάλιν λοιπόν: τί ή ποιός ή ποιοί εμπόδισαν και συνεχίζουν νὰ ἐμποδίζουν την Ἀθήνα νὰ πράξει ἀναλόγως; Ἀπάντησιν ἀναμένω. Πειστικήν… 

6. Δὲν ὑπάρχει πρόβλεψις τοῦ Δικαίου τῆς Θαλάσσης γιὰ “μερικὲς ὀριοθετήσεις” οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι παράνομες ἀλλὰ ἐλέγχονται ὡς πρὸς τὴν σκοπιμότητά τους στὴν συγκεκριμένη γεωπολιτικὴ συγκυρία. 

Ἐν ὀλίγοις ἐρωτῶ: τί ἐλάβαμε ὡς ἀντάλλαγμα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον για νὰ τῆς παραχωρήσομε περὶ τὸ 9% τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς ἰδικῆς μᾶς ὑφαλοκρηπίδος[3] καὶ μάλιστα εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μεσογειακῆς Ράχης ὅπου, ὅπως ἐγκαίρως εἶχα ἀναφέρει, ἡ γεωλογικὴ δομὴ τῶν ἁλατούχων δόμων[4] ἐγγυᾶται τὴν ὕπαρξιν τεραστίων ποσοτήτων φυσικοῦ ἀερίου; Δεν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαιτήσομε τουλάχιστον τὴν ἀναγνώρισιν τῆς κατὰ νόμον ἐπήρειας τοῦ Συμπλέγματος τοῦ Καστελορίζου καὶ δὴ τῆς Στρογγύλης ἡ ὁποία μᾶς ἐξασφαλίζει τὴν ἐπαφὴν τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ μὲ αὐτὴν τῆς Κύπρου; 

7. Ἀπὸ πλευρᾶς ὁρολογίας, αὐτή, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλη διεθνὴς συμφωνία, “κυρούται” καὶ δὲν “ψηφίζεται” εἰς τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια, σύμφωνα μὲ τὶς σχετικῶς προβλεπόμενες διαδικασίες (περὶ κύρωσης) τῆς ἐσωτερικῆς ἔννομης τάξης κάθε χώρας. 

8. Η πρωτοκόλληση ἢ μη της ὁποιασδήποτε διεθνοῦς πράξεως εἰς τὸ ἀποθετήριον τοῦ ΟΗΕ, εἶναι μὲν σημαντικὴ καὶ ἀπαραίτητη διαδικασία γιὰ τὴ διεθνῆ πρακτικὴ (ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐπίσημη διαδικασία θέσεως ὑπόψιν τοῦ κειμένου τῆς Συμφωνίας στὴ διεθνῆ κοινότητα ἐκ μέρους τῶν ἴδιων τῶν ὑπογραφομένων), ἀλλὰ σαφώς δεν παράγει ἀπὸ μόνη της διεθνῆ ἔννομα ἀποτελέσματα. 

9. Ἡ Αἴγυπτος δὲν ἀποτελεῖ κλειδὶ λύσεως τοῦ προβλήματος ἀλλὰ πρόσχημα ἀνασχέσεως τῆς ἐπήρειας τοῦ Συμπλέγματος τοῦ Καστελορίζου ὑπὸ τὶς ὑποδείξεις ἄλλων… 

10. Εἶχα ἐπανειλημμένως προαναγγείλει σὲ συνεντεύξεις μου (Παραπολιτικὰ / 18η Ἰουνίου 2020, Σκαϊ / 24η Ἰουνίου 2020 καὶ 2α Ἰουλίου 2020 καί, κ.τ.λ) ὅτι κάποιοι προφαζίζονται ἀντιδράσεις τῆς Αἰγύπτου σχετικὰ μὲ τὴν ἐπήρεια τοῦ Συμπλέγματος τοῦ Καστελορίζου γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐλλιπῆ και ζημιογόνα μελλοντικὴ “μερικὴ ὀριοθέτηση” ΑΟΖ μεταξὺ Ἑλλάδος-Αἰγύπτου καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν χάραξη γραμμῶν βάσεως ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἡ Αἴγυπτος ἔχει χαράξει γραμμὲς βάσεως μὲ ἀντίστοιχα ἐμβαδικὰ κέρδη στὴν ἐπιφάνεια τοῦ βυθοῦ. Δυστυχῶς ἡ Ἑλλάς, λειτούργησε καὶ ἐδῶ κατ’ ἀπομίμηση τῆς ἐπίσης, ζημιογόνου γιὰ τὰ ἑλληνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα, συμφωνίας, αὐτῆς μεταξὺ Ἑλλάδος-Ἰταλίας. Συνεπῶς τὴν εἶχα πρὸ-καταγγείλει καὶ τὴν ἀνέμενα, δυστυχῶς… 

11. Εἶχα τονίσει πολλάκις (φορές, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός…), μάλιστα ἐσχάτως, εἰς τὸν Σκάι (2/07/2020) ὅτι πρέπει νὰ προηγηθεῖ ὁ καθορισμὸς ΑΟΖ μεταξὺ Ἑλλάδος-Κύπρου καὶ νὰ ἀκολουθήσει αὐτὸς μὲ τὴν Αἴγυπτο, λαμβάνοντας τὴν ἀπάντηση ἀπὸ κυβερνητικὸ στέλεχος: “μὲ τὴ σειρὰ θὰ γίνουν ὄλα”. Καὶ εἰς τὴν ἐρώτησή μου: “…καὶ ποιὸς ὁρίζει τὴν “σειρὰ” ἂν ὄχι ἐμεῖς;”, δὲν ἔλαβα ἀπάντησιν[5]. 

12. Θεωρῶ, ἐπιεικῶς, ἀσύγνωστη ἀμετροέπεια ἀλλὰ καὶ κακὴ ἰδεοληπτικὴ προαίρεση γιὰ ἀκαδημαϊκούς, νὰ καταγγέλουν “γιὰ ἐθνικισμόν”…τὸν Σύριζα (!) καὶ τὸν κὸ Κοτζιά! Τὸ μόνο τὸ ὁποῖον θὰ ἠδύνατο νὰ προσάψει κάποιος στὶς ἀντιρρήσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ κοῦ πρώην ΥΠΕΞ, σχετικῶς πρὸς τὴν ἀνωτέρω συμφωνία, εἶναι “νομικὸ καὶ διπλωματικὸ ὀρθολογισμὸ” καὶ – πάντως καλοδεχούμενη – “ὡριμότητα εἰς τὴν προάσπιση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων”. Γιὰ τίποτε ἄλλο, ἐὰν τιμοῦμε τὸν ἀκαδημαϊκό μας θῶκο καὶ τὴν ἐπιστημονική μας ἀμεροληψία. 

Ὑπενθυμίζω ὅτι ὑπῆρξα ἀπολύτως ἀντίθετος -καὶ ἐνεργῶς πολέμιος- τῆς ὑπὸ τοῦ κοῦ Κοτζιᾶ ὑπογραφείσης καὶ ὑπὸ τῆς κυβερνήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κυρωθείσης “Συμφωνίας τῶν Πρεσπών” καὶ οἱ θέσεις μου μέχρι σήμερα διατηροῦνται ἀναλοίωτες. Συνεπῶς εἶμαι ὁ τελευταῖος ὁ ὁποῖος θὰ ἐπεδίωκε νὰ “θωπεύσει τὰ ὤτα” τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου κοῦ Κοτζιᾶ ἀλλὰ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. 

Β) Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου τῆς Συμφωνίας 

Ἂς ἐξετάσουμε τώρα τὶς δύο παραγράφους τοῦ Ἄρθρου 1 τῆς Συμφωνίας καὶ κατόπιν τὸ Ἄρθρον 3 τῆς αὐτῆς συμφωνίας. 

Ἄρθρο 1, Παράγραφος (δ) 

“Οι γεωγραφικὲς συντεταγμένες τοῦ σημείου (Ἃ) μποροῦν νὰ ἀναθεωρηθοῦν πρὸς τὰ Ἀνατολικὰ καὶ τοῦ σημείου (Ἐ) πρὸς τὰ Δυτικὰ μὲ συμφωνία μεταξὺ τῶν δύο Μερῶν[6], σὲ περίπτωση μελλοντικῆς ὁριοθέτησης τῆς ΑΟΖ μὲ ἄλλα ἐνδιαφερόμενα γειτονικὰ κράτη, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ ἀναθεώρηση περιορίζεται στὴν περίπτωση αὐτὴ στὸ σημεῖο (Ἃ) προεκτεινόμενο (ΣΣ.: ἕνα “σημεῖο” δὲν “προεκτείνεται”! Τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ συντάκτης καὶ πῶς τὸ ἐννοεῖ;) πρὸς τὰ Ἀνατολικὰ καὶ στὸ σημεῖο (Ἐ) προεκτεινόμενο πρὸς τὰ Δυτικά.” 

Ἄρθρο 1, Παράγραφος (ἐ) 

“Μη θιγομένης τῆς διάταξης τοῦ Ἄρθρου 1(δ), ἐὰν ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ δύο Μέρη διεξάγει διαπραγματεύσεις μὲ σκοπὸ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ τοῦ μὲ ἄλλο κράτος ποὺ μοιράζεται μὲ τὰ δύο Μέρη τὶς θαλάσσιες ζῶνες τους, τὸ Μέρος αὐτό, προτοῦ καταλήξει σὲ τελικὴ συμφωνία μὲ τὸ Τρίτο κράτος, θὰ ἐνημερώσει καὶ θα διαβουλευθεί με τὸ ἄλλο Μέρος.” 

Παρατηρήσεις: 

1η. Τὸ σημεῖο (Ἃ) μὲ τὴν γεωμετρικὴ ἰδιότητά του ὡς “σημεῖο” δὲν “προεκτείνεται” ἀλλὰ “μετακινείται” ἢ “μεταφέρεται” ἢ “ἐπανατοποθετείται” πρὸς τὰ Ἀνατολικά. 

2η. Μὲ δεδομένη τὴν ἰσχὺ τοῦ 1(ἐ), ἐὰν ἡ Ἑλλάδα θελήσει νὰ ἐπαναπροσδιορίσει ἕνα νέο σημεῖο, μετὰ τὸ (Ἃ) ἢ νὰ μετακινήσει τὸ ἴδιο τὸ (Ἃ) πρὸς τὰ Ἀνατολικὰ καθορίζοντας τὴν ΑΟΖ τῆς μὲ τὴν Κύπρο -πράγμα ποὺ ἔχει τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ πράξει μὲ τὴν συμφωνία μόνο τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος, τώρα ἁπλῶς…δὲν δύναται νὰ τὸ πράξει! Ἀπολυται δηλαδὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο τὸ ἐκ τοῦ Δ.τ.Θ ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ καθορίσουν ἀποκλειστικῶς μεταξὺ τῶν τὰ ὅρια τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν τους, ἐὰν δὲν συμφωνήσει καὶ ἡ…Αἴγυπτος!!! Καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται εἶναι: 

α) ἐφόσον σήμερα, μὲ μία κυβέρνηση ἄκρως ἐχθρικὴ ἀπέναντι στὴν Τουρκία, ἡ Αἴγυπτος δὲν συναίνεσε νὰ προχωρήσει στὴν ὁριοθέτηση ἀνατολικότερα τοῦ 28ου μεσημβρινοῦ, καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἐπήρεια τοῦ Συμπλέγματος τοῦ Καστελορίζου ὅπως ὁρίζει τὸ ἄρθρο 121, πάρ. 2, τοῦ Δ. τ. Θ., γιὰ ποιὸν λόγο νὰ συναινέσει αὔριο, ὅπου ἡ κυβέρνηση Σίσι μπορεῖ νὰ μὴν εὑρίσκεται πλέον στὴν ἐξουσία ἐνῶ τὴν θέσιν της θὰ ἔχει ἀναλάβει μία κυβέρνηση τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων; Ποιός τὸ ἐγγυᾶται αὐτὸ εἰς τοὺς συντάκτας τῆς Συμφωνίας; 

β) τί ἐφοβήθη ἡ Ἀθήνα καὶ δὲν προχώρησε στὴν ἄμεση καὶ ἀπρόσκοπτη ὁριοθέτηση μὲ τὴν Κύπρο ὅπου 

ι) θὰ εἶχε πλήρη ἀναγνώριση τῆς ἐπήρειας τοῦ Συμπλέγματος τοῦ Καστελορίζου καὶ 

ἰι) θὰ εἶχε ἐξασφαλίσει τὴν πλήρη ἐπαφὴ τῶν ΑΟΖ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, φέροντας τὴν Τουρκία ἀντιμέτωπη μὲ τὴν διεθνῆ νομιμότητα (ὅπως ἰσχυριζόμεθα ὅτι ἐκάμαμε τώρα, μὲ τὴν σύναψη αὐτῆς τῆς ἐλλειποὺς καὶ ἐπικινδύνου συμφωνίας μας μὲ τὴν Αἴγυπτο) καὶ μάλιστα μὲ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένα ἀπὸ διεθνοδικαΪκὴς πλευρᾶς, καὶ νομικῶς καὶ θεσμικῶς ἔγκυρα τετελεσμένα; 

γ) Ἐὰν αὐτὸ συνέβαινε μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, καὶ ἡ Αἴγυπτος εἶχε τὴν ὁποιαδήποτε ἀντίρρηση ποιὸς θὰ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ προσφύγουμε, ἀμφότερες οἱ χῶρες, εἰς τὴν Χάγη; Καὶ αὐτὸ θὰ ἦτο ἐφικτὸν καὶ μονοσήμαντον, διότι καὶ οἱ δύο χῶρες ἀναγνωρίζουν τὸ Δ.τ.Θ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν διεθνῶν δικαιοδοτικῶν ὀργάνων, ἐνῶ ἡ Τουρκία ὄχι! 

δ) Τί τὸ χειρότερον θὰ ἔπραττε ἡ Τουρκία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη ἑξαγγέλει καὶ ὑλοποιεῖ εἰς βάρος τῆς Χώρας μας; Μήπως, πρὸ τῆς καταθέσεως τοῦ σχεδίου τῆς “Γαλάζιας Πατρίδας”, οἱ παλαιότερες ἀπαιτήσεις τῆς Τουρκίας δὲν ἐθεώρουν τὸν 28ο μεσημβρινὸ ὡς ὅριον τῆς τουρκικῆς ΑΟΖ; Eμείς τώρα, ἁπλῶς τό… ἐπιβεβαιώνομε (!) προσθέτοντας καὶ τὸ “εἰδικὸν στρατηγικὸν βάρος” τῆς Αἰγύπτου ἐναντίον μας καὶ εἰς ἐπίρρωσιν τῶν τουρκικῶν θέσεων! 

ε) Μήπως ὁ καθορισμὸς τῆς Ἑλληνο-Κυπριακῆς ΑΟΖ δὲν θὰ ἀκύρωνε ἀπολύτως τὸ ἀνυπόστατο Τουρκολιβυκὸ ΜOU, προστατεύοντας σαφῶς τὰ ἐθνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἀναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τὶς γεωστρατηγικὲς δυνατότητες τοῦ Διπόλου του Ἑλληνισμοῦ Ἑλλάδος-Κύπρου στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ ἄρα τὴν γεωστρατηγικὴ ἀξία τοῦ Διπόλου αὐτοῦ γιὰ τὴν Δύση; 

στ) Μήπως δὲν μᾶς τὸ ἐπέβαλε αὐτὸ καὶ ἡ θεσμικὴ διεθνὴς θέσις τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἐγγυητρίας Δυνάμεως γιὰ τὴν Κύπρο; 

ζ) Ἀπεποιήθημεν συνεπῶς, αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς μας εὐθύνης ἔναντί του Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ πότε; Αυτό ἐννοοῦσε ὁ Ἕλλην σύμβουλος ἐθνικῆς ἀσφαλείας, διαχωρίζοντας τὴν περίπτωσιν Κύπρου/Barbaros καὶ Ἑλλάδος/Oruc Reis; Nα μᾶς ἐνημερώσουν αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι τὸ ἔπραξαν νὰ τοὺς γνωρίζομε. Νὰ τοὺς ἐνθυμεῖται καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία. 

ἡ) Θὰ βοηθοῦσε σημαντικότατα ἢ ὄχι, τοὺς καλοὺς ὑπερατλαντικοὺς συμμάχους μας ποὺ ἀναγνωρίζουν τὴν ἰσχὺ τοῦ Δ.τ.Θ. γιὰ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ ἀλλὰ καὶ τοὺς νομοταγεῖς εὐρωπαίους Ἑταίρους τῆς Ἑλλάδος, ἐὰν θὰ ἠδύναντο νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὸ νομικὸν τετελεσμένον τῶν καθορισθέντων Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου ἔναντι μίας “ἀναθεωρητικής” καὶ κατὰ κοινὴν εὐρωπαϊκὴν καὶ ἀμερικανικὴν ὁμολογίαν,“ἐκτὸς διεθνοῦς νομιμότητος”, Τουρκίας; 

θ) Τί τὸ ἀρνητικὸν εἰς βάρος μας θὰ ἔπραττε τὸ Κάιρον, ἀφενὸς μὲν εὑρισκόμενο ἀπέναντι εἰς τὴν διεθνῆ νομιμότητα τῆς ὁποίας τὴν ἰσχὺ ἀναγνωρίζει, τὴν ὁποία ὑπερασπίζει ἡ Δύσις καὶ τῆς ὁποίας τὴν ἀρωγὴν ἔχει τὸ Κάιρον ἀπόλυτον ἀνάγκην; 

ζ) Τί τὸ ἀρνητικὸν θὰ ἔπραττε εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος τὸ Κάιρον, εὐρισκόμενον εἰς τὴν κρίσιμη κατάσταση μίας ἐνδεχομένης πολεμικῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς τουρκικῆς ἐπεκτατικῆς δραστηριότητος στὴν Λιβύη, πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Σύρτης καὶ ἐν ὀλίγοις τῆς Βεγγάζης, ἄρα εἰς τὰ δυτικά του σύνορα; 

ἡ) Θὰ ἀγνοοῦσε τὴν βοηθητικὴ στάση τῆς Ἑλλάδος ἔναντί του καὶ τὰ κοινὰ τῶν ἀμυντικὰ συμφέροντα ἔναντί της ἀναθεωρητικῆς Τουρκίας; 

θ) Γιατί λοιπόν, κατόπιν τούτων, “βάζομεν ἀκροσφαλῆ συνεταίρον” τὸ Κάιρον εἰς τὶς ἐθνικές μας ἀποφάσεις ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐδαφική μας κυριαρχία καὶ τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα, μέσω τῆς ρήτρας τοῦ Ἄρθρου 1, (ε) τῆς παρούσης Συμφωνίας; 

Τέλος ἐρωτῶ κερκυραϊστί: “Γιατί ὠρὲ σὸρ Νικολάκη, ἀπὸ παρτσινέβελος νὰ γενῶ σέμπρος τοῦ Μισιρλῆ καὶ τοῦ Τούρκου, στὸ δικό μου τὸ νιτερέσσο;” 

Ὕγ: θὰ ἀκολουθήσει καὶ συνέχεια μὲ Χαρτογραφικὴ ἀνάλυση. 

[1] Σ.Σ.: Φράση στὸ κερκυραϊκὸ ἰδίωμα, ποῦ σημαίνει: “Γιατί κύριε Νίκο ἀπὸ ἀφεντικὸ νὰ γίνω ὑπάλληλος τοῦ Αἰγυπτίου στὴ δικιά μου τὴν ἰδιοκτησία/ἐπιχείρηση;” 

[2] https://www.cnn.gr/kosmos/story/230224/tsavoysogloy-h-symfonia-mas-symferei-me-entoli-erntogan-ta-ploia-kateythynontai-stin-perioxi 

[3] βλ. https://youtu.be/PgptPmr1xnA, ὁρίζω προχείρως τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ τῆς συμφωνίας, ὡς παραχωρηθὲν ποσοστὸ στὴν Αἴγυπτο περίπου τὸ 10% ἐπὶ ζημίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα χωρὶς ἀντάλλαγμα εἰς τὴν ἐπήρεια τοῦ Καστελορίζου! 

[4] 2-07-2020 και 6-7-2020: https://youtu.be/DxUZ2rbUXZ4?t=637 και17-7-2020: Προβλήματα ὁριοθετήσεως μὲ Αἴγυπτο (δυτικὰ 28ου) https://youtu.be/fLspFtPF5jc?t=792

1 σχόλιο:

  1. Οι Συριζαίοι παραδέχθηκαν ότι στη συμφωνία των Πρεσπών ενήργησαν όπως τους διέταξαν Αμερικανοί και Γερμανοί.Οι Κυανοί υπέγραψαν υπό το κράτος πανικού λόγω του Τουρκολυβικού συμφώνου.Μήπως δεν κατενόησαν το αγλικό κείμενο η φοβήθηκαν την λαϊκή οργή για την προδοσία.Δεν το δημοσίευσαν ,γιατί; Κατά αλλοδαπούς πολιτικούς οι έλληνες πολιτικοί είναι ικανοί να προδώσουν την πατρίδα των,προκειμένου να διατηρήσουν την εξουσία! 14-8-2020

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.