25 Ιουλ 2020

Τεράστια ἀνατροπή - Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὸ Privacy Shield


Σὲ μιὰ σημαντικὴ ἀπόφαση τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο ἔκρινε ὅτι ἡ συμφωνία Privacy Shield δὲν προστατεύει πλήρως τὰ προσωπικὰ δεδομένα

Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες διαιρετικὲς γραμμὲς ἀνάμεσα στὶς δύο ὄχθες τοῦ Ἀτλαντικοῦ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων στὴν ψηφιακὴ ἐποχή. Αὐτὸ καθίσταται ἀκόμη πιὸ ἐπιτακτικό, ἐὰν δοῦμε τὸν τεράστιο ὄγκο προσωπικῶν δεδομένων ποὺ εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ διαχειρίζονται οἱ κολοσσοὶ τῶν νέων τεχνολογιῶν.

Ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ ζήτημα ἡ Εὐρώπη τείνει πολὺ περισσότερο πρὸς τὴν προστασία αὐτῶν τῶν δεδομένων, ὅπως ἀποτυπώθηκε ἄλλωστε καὶ στὸν Κανονισμὸ GDPR μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ συμμορφώνονται ὅλοι οἱ φορεῖς, δημόσιοι καὶ ἰδιωτικοί. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ ἀμερικανικὴ νομοθεσία τείνει νὰ προσφέρει πολὺ μεγαλύτερα περιθώρια σὲ κρατικὲς ὑπηρεσίες νὰ ἔχουν...
πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα καὶ νὰ μποροῦν νὰ τὰ ἐπεξεργαστοῦν.

Τὸ πρόβλημα ποὺ προκύπτει ἀφορᾶ το τί γίνεται μὲ δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν στὴν Εὐρώπη, ὑπόκεινται στὸ εὐρωπαϊκὸ δίκαιο καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ χρησιμοποιοῦν τὶς ψηφιακὲς πλατφόρμες (π.χ. τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης) ἑταιρειῶν ποὺ ἔχουν ὡς βάση λειτουργίας τὶς ΗΠΑ καὶ ἄρα τὰ προσωπικὰ δεδομένα εὐρωπαίων πολιτῶν θὰ μποροῦν νὰ εἶναι προσπελάσιμα ἀπὸ τὶς ἀμερικανικὲς κρατικὲς ὑπηρεσίες χωρὶς τὶς ἀσφαλιστικὲς δικλείδες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαίου.

Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀνάδειξε, μὲ διαδοχικὲς προσφυγές του στὰ εὐρωπαϊκὰ ὄργανα ἕνας Αὐστριακὸς δικηγόρος καὶ ὑποστηρικτὴς τῆς προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ὁ Μαξ Σρεμς.

Ὁ Σρεμς χρήστης τοῦ Facebook ἀπὸ τὸ 2008, ὑποστήριξε ὅτι παρότι ἡ ἑταιρεία μὲ τὴν ὁποία συμβάλλεται ὡς χρήστης εἶναι ἡ Facebook Ireland, ἡ συγκεκριμένη θυγατρικὴ τῆς Facebook Inc ἔστελνε τὰ δεδομένα στὶς ΗΠΑ, ὁπότε αὐτὰ δὲν ἐτύγχαναν τὰ ἀπαραίτητα τῆς ἴδιας προστασίας.

Ἀρχικὰ ὑπέβαλε ἕνα αἴτημα πρὸς τὸν ἁρμόδιο Ἐπίτροπο, ζητῶντας οὐσιαστικὰ νὰ ἀπαγορευτεῖ στὴ Facebook Ireland νὰ μεταφέρει δεδομένα στὶς ΗΠΑ, ἐφόσον ἐκεῖ δὲν θὰ εἶχαν τὴν ἀπαραίτητη προστασία.

Τὸ αἴτημά του απορρίφτηκε, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα καὶ ἐπειδὴ ὑπῆρχε ἡ ἀπόφαση 2000/520 τῆς Ἐπιτροπῆς, ποὺ ὑποστήριζε ὅτι οἱ ΗΠΑ προσφέρουν ἐπαρκῆ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων.

Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἰρλανδίας στὸ ὁποῖο προσέφυγε ὁ Σρεμς ἀκύρωσε τὴν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματος, ἐνῶ κατὰ τὴ διερεύνηση τοῦ ζητήματος ἀποδείχτηκε ὅτι ὄντως ἡ Facebook Ireland ἔστελνε δεδομένα στὶς ΗΠΑ.

Ἀντίστοιχα θεωρήθηκε ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο ἄκυρη ἡ ἀρχικὴ ἀπόφαση, ἐνῶ ἡ συνεχιζόμενη διερεύνηση καταδείκνυε ὅτι ὄντως μποροῦσαν οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχὲς νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα.

prosopika dedomena 01

Ἡ συμφωνία Privacy Shield καὶ τὰ κενά της

Ἕν τῷ μεταξὺ ὑπὸ τὸ βάρος καὶ τέτοιων προσφυγῶν διαμορφώθηκε ἡ συμφωνία Privacy Shield (ἀσπίδα προστασίας ἰδιωτικῆς ζωῆς).

Ἡ ἀσπίδα προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς στηρίζεται σὲ ἕνα σύστημα αυτοπιστοποίησης μέσῳ τοῦ ὁποίου οἱ ὀργανισμοὶ τῶν ΗΠΑ δεσμεύονται νὰ τηροῦν ἕνα σύνολο ἀρχῶν προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, τὶς ἀρχὲς δηλαδὴ ποὺ περιλαμβάνονται στὸ πλαίσιο τῆς ἀσπίδας προστασίας ἰδιωτικῆς ζωῆς.

Ὡστόσο, ἐπειδὴ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο συνέχισε νὰ ἐξετάζει τὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ συγκεκριμένη ρύθμιση, ἦρθε τώρα ἡ ἀπόφασή του, ποὺ οὐσιαστικὰ ἀπορρίπτει καὶ τὸ Privacy Schield θεωρῶντας ὅτι ἀποτυγχάνει νὰ προστατεύσει τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων στὴν ἰδιωτικὴ ζωή, τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ τὴ δυνατότητα θεραπείας.

Γιὰ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εἶναι μιὰ σημαντικὴ ἐπιτυχία, καθὼς θεωροῦν ὅτι δικαιώνει τὴ μόνιμη κριτική τους ὅτι δὲν ὑπάρχει στὶς ΗΠΑ ἐπαρκὴς προστασία γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ καὶ τὰ προσωπικὰ δεδομένα.

Τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ Δικαστήριο ἔκρινε ὅτι ἕνας παράλληλος μηχανισμός, οἱ τυποποιηµένες συµβατικές ρῆτρες γιὰ τὴ διαβίβαση δεδοµένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα σὲ τρίτες χῶρες, εἶναι νόμιμος καὶ μπορεῖ νὰ συνεχίσει νὰ χρησιμοποιεῖται. Αὐτὸ δίνει καὶ μιὰ διέξοδο στὶς ἐπιχειρήσεις, γιὰ ὅσο καιρὸ θὰ γίνεται ἡ διαπραγμάτευση γιὰ μιὰ ἕνα νέο πλαίσιο συμφωνίας ἀνάμεσα στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ΕΕ. Τὸ πλαίσιο αὐτὸ θεωρεῖται ὅτι παρέχει σχετικὰ ὑψηλότερη προστασία ὡς πρὸς τὰ προσωπικὰ δεδομένα.

Βασίλης Σωτηρόπουλος: «Τὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης βρίσκει ελλιποβαρή τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων στὶς ΗΠΑ»

Στὸ in.gr μίλησε γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἀπόφαση ὁ γνωστὸς δικηγόρος καὶ εἰδικὸς στὰ θέματα προστασίας προσωπικῶν δεδομένων κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος.

«Γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης συγκρίνει τὴν εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία γιὰ τὴν προστασία προσωπικῶν δεδομένων μὲ τὴν ἀμερικανική. Καὶ βρίσκει τὴν δεύτερη ελλιποβαρή.

Ἔχουμε λοιπὸν μιὰ δικαστικὴ ἀπόφαση σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο μὲ τὴν ὁποία καταργεῖται ἡ «ἀσπίδα προστασίας» ποὺ ὀργάνωσε ἡ Κομισιὸν μὲ πράξη τοῦ 2016 γιὰ νὰ ἐπιβάλλει στὶς ΗΠΑ κάποια ἀντίβαρα στὴν ἐλλιπῆ ἀμερικανικὴ νομοθεσία.

Τὸ κλειδὶ τῆς ὑπόθεσης, νομίζω ὅτι εἶναι τὸ σοβαρὸ ἔλλειμμα δικαστικῆς προστασίας στὶς ΗΠΑ: ὅσες προστατευτικὲς διατάξεις κι ἂν προσέθεσε ἡ Κομισιὸν τὸ 2016, δὲν μπορεῖ φυσικὰ νὰ μεταβάλει τὴν ἀμερικανικὴ νομοθεσία. Οἱ δικαστικὲς κόντρες Ε.Ε. - Η.Π.Α. γι' αὐτὸ τὸ θέμα ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὸ μακρινὸ 2005, ὅταν τὸ τότε Δικαστήριο Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων ἀκύρωσε τὴν συμφωνία μὲ τὶς ἀμερικανικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν διαβίβαση δεδομένων ἐπιβατῶν ἀπό/πρός/δια Ε.Ε. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν μιὰ νέα συμφωνία τότε.

Τώρα ὅμως, πραγματικὰ θεωρῶ ὅτι ἡ διοικητικὴ παρέμβαση τῆς Κομισιὸν ἔφτασε στὸ ὅριό της. Ἔχουν ἀσκηθεῖ πλέον ὅλα τὰ μέσα πίεσης στὶς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες ἁπλά ἀρνοῦνται νὰ θεσπίσουν ἕναν «δικό τους» GDPR. Ἡ τωρινὴ δικαστικὴ ἀπόφαση ἀφήνει βέβαια ὀρθάνοιχτο τὸ παράθυρο τῶν τυποποιημένων συμβατικῶν ρητρῶν, τοὐλάχιστον γιὰ τὴν ὥρα. Ἑπομένως, πρακτικὰ οἱ διαβιβάσεις δεδομένων πρὸς τὶς ΗΠΑ μποροῦν νὰ συνεχιστοῦν μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πιὸ εἰδικὸ νομικὸ ἐργαλεῖο, μέχρι βέβαια τὴν ἑπόμενη ὑπόθεση ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναδείξει τὰ τρωτὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ συστήματος.

Θὰ εἶχε πάντως ἐνδιαφέρον καὶ μιὰ ἀντίστοιχη δίκη ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ, ὥστε νὰ μάθουμε τὶς ἀπόψεις τῶν ἀμερικανῶν ἀνώτατων δικαστῶν γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία!»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.