22 Ιουλ 2020

Ἀπογοήτευσις

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Πολλὲς φορὲς ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀπογοητεύει. Ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ στενοί του συνεργάτες – ποὺ συν­ήθως εἶναι ὁμόφρονες καὶ ἄβουλοι – λύνουν καὶ δένουν ἀνάλογα μὲ τὶς προσωπικές του φιλοδοξίες, χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπόψη τί λένει οἱ συνοδικοὶ ἀρχιερεῖς- ἐννοοῦμε τοὺς ἐλεύθερους, ποὺ ἔχουν παρρησία καὶ ἐνάρετο βίο καὶ ὄχι τοὺς καιροσκόπους καὶ προσκυνημένους.
Ἡ κύρια ἔγνοια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι νὰ ἐκλέγονται ἀρχιερεῖς δικοί του κληρικοί, ποὺ τοὺς γνωρίζει καὶ τοὺς ἀναγνωρίζει ἱκανότητες καὶ ἀρετὲς ὅμοιες μὲ τὶς δικές του. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἴδιος δὲν ἔχει καθαρὸ πνευματικὸ προσανατολισμὸ καὶ ρυθμίζει τὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ρυθμίζει τὴν προσωπική του ζωή. Δὲν ἀγωνιᾶ γιὰ τυχὸν κακὲς ἐπιλογές, ποὺ ἐπιπόλαια καὶ ἰδιοτελῶς κάνει. Ἀδιαφορεῖ γιὰ τοὺς ἀνάξιους Μητροπολίτες, ποὺ ὑστεροῦν στὸ ἦθος, ἔχουν μόνο κοσμικὰ προσόντα καὶ προκαλοῦν συνεχῶς τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς σκανδαλίζουν. Πρόκειται γιὰ Μητροπολίτες, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ ποιμαντικὴ εὐαισθησία καὶ τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ ἐντυπωσιασμὸς τοῦ πλήθους, ἡ ἀνθρώπινη δόξα καὶ ἡ ἐξουσία. Θέλουν νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν κακῶς ἐννοούμενη μακαριότητα τῆς ἀρχιερωσύνης. Τοὺς λείπουν τὰ ὁράματα καὶ οἱ εὐγενικὲς ἐπιδιώξεις. Τὰ προβλήματα τῆς μητροπόλεώς τους δὲν τοὺς ἀπασχολοῦν, γιατί ἀναθέτουν τὴ λύση τους σὲ ἄλλους, χωρὶς νὰ ἐξετάζουν ἂν ἔχουν τὶς ἱκανότητες ἀλλὰ καὶ τὴν ἁγνὴ...
πρόθεση. Δὲν θέλουν κοντά τους κληρικοὺς μὲ ἱερὸ ζῆλο, καθαρὴ σκέψη καὶ ἀποφασιστικότητα γιὰ μικρὲς καὶ μεγάλες θυσίες. Δὲν ἀνέχονται κληρικοὺς μὲ περισσότερα ἀπ’ αὐτοὺς προσόντα καὶ μὲ ἦθος ποὺ εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὸ δικό τους. Ἔτσι ὅλα μένουν στάσιμα ἢ ἐπιδεινώνονται, σὰν νὰ μὴ ὑπάρχει μητροπολίτης! Σὰν νὰ μὴ ὑπάρχει ποιμένας στὸ ποίμνιο! Αὐτὴ ἡ κατάσταση διατηρεῖ τὰ ἀδύνατα σημεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἰσέρχονται οἱ αἱμοδιψεῖς λύκοι καὶ καταστρέφουν τὸ ποίμνιο! Κι ἐνῷ συμβαίνουν αὐτὰ στὶς προβληματικὲς Μητροπόλεις, ἔρχεται καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ συλλειτουργεῖ μὲ τοὺς Μητροπολίτες του καὶ εὐφραίνεται γιὰ τὶς «ἄριστες» ἐπιλογὲς ποὺ ἔκανε, «φωτιζόμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα». Καὶ ὅταν φτάνουν στὸ γραφεῖο του τὰ παράπονα καὶ οἱ καταγγελίες γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῶν συγκεκριμένων αὐτῶν Μητροπολιτῶν, μένει ἀδιάφορος καὶ τὰ ρίχνει ὅλα στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων, ἀφοῦ ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ὁ ἴδιος δὲν κάνει λαθεμένες ἐπιλογές, ἀλλὰ ἁπλῶς οἱ ἄνθρωποι παρασύρονται ἀπὸ κακόβουλους συκοφάντες, ποὺ δὲν διακρίνονται γιὰ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία.
Ἀλλὰ τὸ κακὸ δὲν σταματᾶ ἐδῶ. Οἱ συγκεκριμένοι Μητροπολίτες χειροτονοῦν ἱερεῖς μὲ κλειστὰ μάτια. Δὲν ἐξετάζουν τίποτα. Γι’ αὐτοὺς ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι εἶναι ἄξιοι νὰ ἐνδυθοῦν τὸ ράσο, χωρὶς κανένα ἐμπόδιο. Τὰ κωλύματα ἱερωσύνης δὲν λαμβάνονται ὑπόψη. Γι’ αὐτοὺς ὅλα «οἰκονομοῦνται» καὶ οἱ νέοι κληρικοὶ καλοῦνται νὰ ἐργαστοῦν χωρὶς ἐλπίδα ἐπιτυχίας. Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι θὰ συνεχίσουν τὸν πρότερο ἁμαρτωλό τους βίο καὶ θὰ προκαλοῦν σκάνδαλα, χωρὶς κανένας νὰ τοὺς ἐλέγχει.
Ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὸ μεγάλο σκανδαλισμὸ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς ἀνάξιους κληρικοὺς ποὺ χειροτονήθηκαν ἀπὸ ἀνάξιους Μητροπολίτες, θὰ καταλήξει στὸ ἀποκαρδιωτικὸ συμπέρασμα ὅτι «τὸ ψάρι βρωμάει ἀπὸ τὸ κεφάλι». Εἶναι μεγάλη ἡ εὐθύνη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν συν­εργατῶν του.
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ παραλείπουν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ μεγαλόσχημοι τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἀναπληρώνουν οἱ λίγοι ἄξιοι καὶ ἐνάρετοι κληρικοί, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ πνευματικὸ προζύμι, μὲ τὸ ὁποῖο ζυμώνεται ἡ κοινωνία. Εἶναι τὸ φῶς καὶ τὸ ἁλάτι. Εἶναι ἡ ἀναγκαία πυξίδα καὶ ἡ σωτήριος λέμβος. Αὐτοὶ στηρίζουν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν παραμικρὴ ἐνίσχυση ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους Μητροπολίτες. Αὐτοὶ καλοῦνται πολλὲς φορὲς ἀπὸ τοὺς καλοπροαίρετους χριστιανοὺς νὰ δώσουν ἐξηγήσεις γιὰ τὴν ἄθλια συμπεριφορὰ Μητροπολιτῶν καὶ κληρικῶν καὶ νὰ καθησυχάσουν συνειδήσεις. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα δύσκολο ἔργο, τὸ ὁποῖο δὲν πρέπι νὰ παραβλέπουν, ἀλλὰ νὰ ἐνημερώνουν μὲ πραγματικὰ στοιχεῖα καὶ συγχρόνως νὰ ἐπιστρατεύουν τοὺς ἀνησυχοῦντες χριστιανοὺς μὲ προσ­ευχή, προκειμένου ὁ Θεὸς νὰ βελτιώσει τὴν κατάσταση, ὁδηγώντας τοὺς ὑπεύθυνους στὴ μετάνοια καὶ τὴ συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς τους.

13 σχόλια:

 1. Στην ΑΡΓΚΟ της νέας Ελληνικής θα μου επιτραπεί να πω πως ''ζούμε έργα και ημέρες απείρου κάλλους''
  Σε πανηγυρίζοντα Ι.Ναό των Αθηνών επίσημοι προσκεκλημένοι ο Δήμαρχος των Αθηναίων Κος ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και μέλη του Δημοτικού συμβουλίου.
  Κάποιοι εκ των πιστών δυσανασχέτησαν κάποιοι άλλοι βρήκαν ευκαιρία για δημόσιες σχέσεις και κάποιοι λίγοι-ελάχιστοι εξέφρασαν την αποστροφή και την αγανάκτηση τους.
  Ο προϊστάμενος του Ναού απολαμβάνει της βουλευτικ εεεε σκετο της ασυλίας όπως απολαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι....ΣΩΣΤΑ;;;
  Γλείφουμε λίγο τον κόσμο για τα μπικικίνια...λίγο την πολιτική ηγεσία για να βγαίνουν σε χρόνο ΡΕΚΟΡ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ και στο τέλος και τον επίσκοπο για να φανεί η φιλοδοξία,,,,εεεε συγνώμη το έργο μας ήθελα να πω και να αποκτήσουμε τα εύσημα και την εύνοια πάντων και να παγιωθούμε στις καρέκλες...
  ....Ω ανόητοι και βραδείς τήν καρδία......ΣΩΣΤΑ;;;
  Ο εν λόγω ιερέας έπαυσε των καθηκόντων του τον νεωκόρο και δεν θέλω να επεκταθώ.
  Το παράδοξο της υποθέσεως είναι πως ο ταλαίπωρος νεωκόρος κατέχει την ιδιότητα του πολυτέκνου....
  Τώρα θα μου πείτε με τέτοια θα ασχολούμαστε;;;Εδώ παίζεται η καριέρα και το μέλλον της Ιεροσύνης και του Αρχιεροσύνης...ΣΩΣΤΑ;;;
  Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό...στηρίζουμε και μας στηρίζουν άνθρωποι της προόδου και της δημοκρατίας.
  Ναι ντε αυτούς που σφράγισαν τους Ναούς...που απαγόρευσαν την περιφορά του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ....που δεν επέτρεψαν να πάρουμε το ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ...που επέτρεψαν όμως περιορισμένο αριθμ.ο πιστών εντός των Ναων....
  Με τις ΓΚΕΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ...την ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στους απανταχού ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ...με τα ΤΖΑΜ(ΑΚ)ΙΑ ΤΟΥΣ τα ΠΑΡΑΔΑΚΙΑ τους και όλα τα καλούδια τους...
  Ελάτε τώρα βρε εσείς...Τι και αν ο Έλληνας υποφέρει...
  Όλα βαίνουν καλώς...σε δουλειά να βρισκόμαστε.....
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μα πλέον είναι πολιτική η χειροτονία. Δούναι και λαβείν. Σφάζονται κυριολεκτικά για μια καρέκλα της Δόξης!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μήτε ο αντιοικουμενιστής π. Διονύσιος Τάτσης συμφωνεί με την πλάνη της καταναγκαστικής αποτείχισης!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γι'αυτό σε λίγο δεν θα υπαρχει εκκλησια.Γι'αυτο ο Θεός την βάζει στην κατακομβη τώρα,επειδή οι χριστιανοί είναι κότες,όχι αποτειχιση ούτε διαμαρτυρία δεν κανουν

   Διαγραφή
  2. "Αρτζι" η Εκκλησία θα υπάρχει πάντοτε. Το αν λιγοστεύουν οι πιστοί είναι διότι ο κόσμος δεν θέλει να ζει χριστιανικά και προτιμάει την εύκολη ηδονική ζωή.
   Μην τα κρίνεις όλα τόσο πολύ στενοκέφαλα με γνώμονα την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!!! Ξύπνα!!!

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
  3. Θα υπάρχει πάντοτε,όμως στην κατακομβη,στους πιστούς και χωρίς εσένα μέσα,κάποιους μητροπολίτες,τον Άρειο,τον Καλέκα κλπ.Καποιοι από τους αιρετικούς ήτανε ως τέλους πρακτικα μέλη της εκκλησίας ομως καταδικάστηκαν μετά θάνατον,όπως αυτοί που παιδευσαν τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητη.Αυτο να φοβάσαι όχι αν κάνεις "σχίσμα"απο τους αιρετικούς.

   Διαγραφή
  4. Αρτζι πλανεμένε, άρτζι μπούρντζι και πάλι είναι το σχόλιο σου 11:56 μμ.
   Κατακομβική γίνεται η Εκκλησία όταν διώκεται όχι όταν εφαρμόζουμε την πλάνη της καταναγκαστικής αποτείχισης!!!
   Ξύπνα Αρτζι και μην τα μπερδεύεις τόσο πολύ!!
   Τρικύμια εν κρανίω έχεις Αρτζι!!!

   Αντιαιρετικός και Αντισχισματικός

   Διαγραφή
  5. Ο π. Διονύσιος Τάτσης δεν ξέρει περισσότερο απο σένα Αρτζι τί συνέβαινε με τους αγίους και με τους αιρετικούς και ξέρεις εσύ;

   Μόνο εσύ, ο π. Τρικαμηνάς και 2-3 άλλοι ξέρουν και όλοι οι Ορθόδοξοι πλανώνται;;
   Μιλάς σοβαρά ή αστειεύεσαι;

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
 4. Σωστά και λογικά έρχεται αυτός ο προβληματισμός.
  Αυτό που έπεται της συνέχειας είναι πόσος κίνδυνος υπάρχει να θεωρηθούν αιρετικοί και αποαποτειχισμένοι όλοι αυτοί και να πέσουμε στον αντίποδα της απόσχισης και της δημιουργίας ομάδων "καταστολής".
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενώ οι άλλοι τι ειναι;ορθοδοξοι;είναι ορθοδοξοι για εσένα οι φαύλοι καταστροφείς και οι αντιδρώντας αιρετικοί.Μηπως πρέπει να ανοίξεις κάνα βιβλίο φιλε

   Διαγραφή
  2. Αρτζι άνοιξε εσύ κανένα βιβλίο εκτός από τις τρικαμηνικές φυλλάδες των άρθρων και τα τρικαμηνικά βιβλία!!!
   Οι καταστροφείς ευνοούνται με τα περιττά σχίσματα της πλάνης της υποχρεωτικής αποτείχισης!!
   Ξύπνα Αρτζι και άνοιξε κανένα βιβλίο!!

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.