5 Ιουν 2020

Covid-19: Φτάνει πιὰ ἡ συναίνεση!

του Τιερὶ Μεϊσᾶν 

Θεωρητικά, οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ γιατροὶ εἶναι ἐπιστήμονες ἀφοῦ σπούδασαν γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἀλλὰ στὴν πράξη, σπάνιοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀκολουθοῦν ἐπιστημονικὴ προσέγγιση. Κανεὶς σήμερα δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα ποὺ ἔχουν ληφθεῖ (περιορισμὸς κατ’ οἶκον, κοινωνικὲς ἀποστάσεις, χρήση μασκῶν καὶ γαντιῶν). Ὅλοι καταφεύγουν σὲ συλλογικὲς ἀποφάσεις, σὲ ἐπίκληση τῆς Ἐπιστήμης καὶ στὴ συναίνεση. 
Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς δεξιά: ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας ἀνακοινώνουν ἀντισυνταγματικὰ μέτρα. Δίνουν τὸ λόγο στὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Covid-19 καὶ τῆς Ἐθνικῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Δεοντολογίας γιὰ νὰ λάβουν τὴν «ἐπιστημονικὴ» εὐλογία του

Πρόσοψη συναίνεσης 

Ἡ ἐπιδημία Covid-19 ξαφνίασε τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες ποὺ ἔχουν ξεχάσει τὸν πρωταρχικὸ ρόλο τους: τὴν προστασία τοῦ πολίτη. Πανικόβλητοι, ἀπευθύνθηκαν σὲ μερικοὺς γκουρού. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση στὸν μαθηματικὸ Neil Ferguson τοῦ Imperial College [1] καὶ στὸν γιατρὸ Richard Hatchett τοῦ CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), πρώην συνεργάτη τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἄμυνας Donald Rumsfeld [2]. Γιὰ νὰ κοινοποιήσουν τὶς ἀποφάσεις ποὺ...
εἶχαν λάβει, ἀπευθύνθηκαν ταυτόχρονα σὲ ἐπιστήμονες γιὰ νὰ τὶς αἰτιολογήσουν καὶ σὲ ἠθικὲς προσωπικότητες γιὰ νὰ τὶς ἐγκρίνουν. 
Ἔτσι, στὴ κοσμικὴ Γαλλία, ὁ πρόεδρος Ἐμμανουὴλ Μακρὸν ἀπέκτησε μία Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ Covid-19 , ἀποτελούμενη κυρίως ἀπὸ μαθηματικοὺς καὶ γιατρούς, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Δεοντολογίας . 
Ὁ καθένας μπόρεσε νὰ παρατηρήσει ὅτι, ἐνώπιό της ἐπιδημίας, οἱ ἐπιστήμονες γενικὰ δὲν συμφωνοῦσαν καθόλου μεταξύ τους. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἐπιλογὴ τῶν μελῶν αὐτοῦ του Συμβουλίου ἔγινε μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ ἀποκλειστοῦν ἐκ τῶν προτέρων ἐκεῖνοι ποὺ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ ἀκουστοῦν καὶ νὰ δοθεῖ ὁ λόγος μόνο σὲ ἐκείνους ποὺ ἤθελαν νὰ ἀκουστοῦν. Στὴν συνέχεια, ὁ διορισμὸς μίας ἠθικῆς προσωπικότητας γιὰ νὰ ἡγηθεῖ αὐτοῦ του συστήματος σχεδιάστηκε γιὰ νὰ δικαιολογήσει ἀποφάσεις στέρησης τῆς ἐλευθερίας ποὺ θεωρήθηκε ἀπαραίτητο ἐνῶ ὡς γνωστὸ εἶναι ἀντισυνταγματικό. Μὲ ἄλλα λόγια, αὐτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν ἦταν παρὰ μόνο μία κάλυψη γιὰ νὰ ξεχαστεῖ ἡ εὐθύνη τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς κυβέρνησής του. Ἐξάλλου, ὑπάρχουν ἤδη μία διοίκηση δημόσιας ὑγείας καὶ ἕνα συμβούλιο ὑψηλῆς στελέχωσης γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία, ἐνῶ ὅλα αὐτὰ δὲν ἔχουν καμία νομικὴ βάση. Οἱ συζητήσεις σχετικὰ μὲ τὰ μέσα πρόληψης τῆς ἐπιδημίας καὶ τῶν θεραπειῶν ποὺ πρέπει νὰ ἐφαρμοστοῦν γρήγορα μετατράπηκαν σὲ πυγμαχία. Ὁ πρόεδρος Macron διόρισε – γιὰ τὴ τάξη – ἕναν δεύτερο θεσμό, τὴν Ἐπιτροπὴ ἀνάλυσης καὶ ἐμπειρογνωμοσύνης, ἡ ὁποία ὑπερασπίστηκε τὶς θέσεις τοῦ CEPI ἐνάντια στὴν ἐμπειρία τῶν κλινικῶν ἰατρῶν. Ὁ ρόλος τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν εἶναι νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς πολίτες καὶ τὸ σύνταγμα καὶ ὄχι νὰ κυκλοφοροῦν μὲ ἀκριβὰ αὐτοκίνητα καὶ ὅταν ἔρχονται τὰ δύσκολα νὰ ζητοῦν βοήθεια, ὅπως ἐξ ἄλλου ὁ ρόλος τῶν γιατρῶν εἶναι νὰ θεραπεύουν τοὺς ἀσθενεῖς τους καὶ ὄχι νὰ συμμετέχουν σὲ σεμινάρια σὲ παραλίες στὶς Σεϋχέλλες. Ἡ περίπτωση τῶν μαθηματικῶν εἶναι διαφορετική. Ὁ ρόλος τοὺς εἶναι νὰ ἐκφράσουν μὲ ἀριθμοὺς κάποιες παρατηρήσεις ἢ κάποια συμβάντα. Κάποιοι ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς προκάλεσαν πανικό, προκειμένου νὰ βρεθοῦν στὰ σκαλιὰ τῆς Ἐξουσίας. Ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ ἰατρικὴ ὡς ἐπιστῆμες Τόσο ἡ πολιτική, ὅσο καὶ ἡ ἰατρικὴ εἶναι ἐπιστῆμες. Ὡστόσο, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, καὶ οἱ δύο μορφὲς ἔχουν ὑποκύψει στὸ θέλγητρο τοῦ κέρδους καὶ ἔχουν γίνει τὰ πιὸ διεφθαρμένα ἐπαγγέλματα στὴ Δύση, ἀκολουθούμενες στενὰ ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα τῶν δημοσιογράφων. Σπάνιοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπανεξετάσουν τὶς βεβαιότητές τους, τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῶν ἐπιστημόνων. Ἀντίθετα κυνηγᾶνε μὲ κάθε μέσον τὴν καριέρα. Ὑπερασπιζόμαστε πολὺ ἄσχημα αὐτὴν τὴν ὑποβάθμιση τῆς κοινωνίας μας. Πρῶτον, δίνουμε στὸν ἑαυτό μας τὸ δικαίωμα νὰ ἐπικρίνουμε τοὺς πολιτικοὺς , ἀλλὰ περίεργα, ὄχι τοὺς γιατρούς. Δεύτερον, μηνύουμε γιατροὺς ὅταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς τους πεθαίνει, ἐνῶ δὲν τοὺς ἐπαινοῦμε ὅταν καταφέρουν νὰ τὸν σώσουν. Κλείνουμε τὰ μάτια στὴ διαφθορά τους ἀπὸ τὴ φαρμακευτικὴ βιομηχανία. Καὶ ὅμως, δὲν εἶναι μυστικὸ ὅτι αὐτὴ ἡ βιομηχανία ἔχει τὸν μεγαλύτερο προϋπολογισμὸ γιὰ ἄσκηση πιέσεων (lobbying) καὶ διαθέτει ἀκόμα ἕνα τεράστιο δίκτυο ἐκπροσώπων ἄσκησης πιέσεων πρὸς κάθε γιατρὸ στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες, μὲ τοὺς λεγόμενους «ἰατρικοὺς ἐπισκέπτες». Μετὰ ἀπὸ δεκαετίες αὐτοῦ του τσίρκου τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα ἔχει χάσει τὸν δρόμο του Βέβαια ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις, τόσο στοὺς πολιτικούς, ὅσο καὶ στοὺς γιατρούς. Ἡ θνητότητα ἀπὸ covid 19 διέφερε μέχρι καὶ 5 φορές, ἀνάλογα μὲ τὸ νοσοκομεῖο στὸ ὁποῖο μεταφέρθηκε ὁ ἀσθενής. Ὡστόσο, οἱ γιατροὶ ποὺ τοὺς παρακολούθησαν εἶχαν ὅλοι τὶς ἴδιες σπουδὲς καὶ τὸν ἴδιο ἐξοπλισμό. Πρέπει νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ μάθουμε τὰ ἀποτελέσματα κάθε νοσοκομειακῆς ὑπηρεσίας. Ὁ καθηγητὴς Didier Raoult ἀντιμετωπίζει ἐπιτυχῶς μολυσματικοὺς ἀσθενεῖς, γεγονὸς ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ συστήσει τὸ πρωτοποριακὸ ἵδρυμά του στὴ Μασσαλία. Ἡ καθηγήτρια Karine Lacombe ἐργάζεται γιὰ τὴν βιομηχανία Gilead Science, γεγονὸς ποὺ τῆς ἐπέτρεψε νὰ διοριστεῖ ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος μολυσματικῶν ἀσθενειῶν τοῦ Νοσοκομείου Saint-Antoine στὸ Παρίσι. Η Gilead Science εἶναι ἡ ἑταιρεία ποὺ προηγουμένως διηύθυνε ὁ Ντόναλντ Ράμσφελντ – ὁρίστε! Πάλι αὐτός! – ποὺ παράγει τὰ πιὸ ἀκριβὰ καὶ συχνὰ τὰ λιγότερο ἀποτελεσματικὰ φάρμακα στὸν κόσμο. Παρακαλῶ, καταλάβετε τὸ καλά, δὲν λέω ὅτι οἱ γιατροὶ εἶναι διεφθαρμένοι, ἀλλὰ ὅτι διευθύνονται ἀπὸ «μανδαρίνους» καὶ μία διοίκηση ἡ ὁποία εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ διεφθαρμένη. Αὐτὸ εἶναι ὅλο τὸ πρόβλημα τῶν γαλλικῶν νοσοκομείων, τὰ ὁποία διαθέτουν προϋπολογισμοὺς πολὺ ὑψηλότερους ἀπὸ αὐτοὺς τῶν περισσότερων ἀνεπτυγμένων χωρῶν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν παρὰ μόνο μέτρια ἀποτελέσματα. Δὲν εἶναι ζήτημα χρήματος, ἀλλὰ προσδιορισμοῦ του ποῦ πηγαίνει. Ὁ ἰατρικὸς Τύπος δὲν εἶναι πλέον ἐπιστημονικὸς Ὁ ἰατρικὸς Τύπος δὲν εἶναι πλέον καθόλου ἐπιστημονικός. Δὲν ἀναφέρομαι στὶς ἀκατάστατες ἰδεολογικὲς προκαταλήψεις ποὺ καταγγέλθηκαν τὸ 1996 ἀπὸ τὸν φυσικὸ Ἄλαν Σοκάλ [3], ἀλλὰ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ τρία τέταρτα τῶν ἄρθρων ποὺ δημοσιεύονται σήμερα δὲν εἶναι ἐπαληθεύσιμα. Σχεδὸν ὁμόφωνα, τὰ mainstream media συμμετεῖχαν σὲ μία ἐκστρατεία δηλητήριο ὑπὲρ μίας μελέτης ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ Lancet ποὺ καταδικάζει τὸ πρωτόκολλο Raoult καὶ ποὺ ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ τὸ φάρμακο τῆς Gilead Science, τὸ Remdesivir [4]. Δὲν ἔχει σημασία ὅτι δὲν εἶναι ἐπαληθεύσιμη, οὔτε ὅτι ὁ κύριος συγγραφέας, ὁ Δρ. Mandeep Mehra ἐργάζεται στὸ Νοσοκομεῖο Brigham τῆς Βοστώνης γιὰ νὰ προωθήσει τὸ Remdesivir, ἐν συντομία δὲν πρόκειται γιὰ ἔργο τυχαῖο. Μοναδικὴ φάλτσα νότα: The Guardian! Χάλασε λίγο τὴν συγχορδία καὶ σημείωσε ὅτι τὰ βασικὰ δεδομένα αὐτῆς τῆς μελέτης ἦταν προφανῶς παραποιημένα [5]. Διαβάστε αὐτὴ τὴ “μελέτη”, δὲν θὰ πιστέψετε τὰ μάτια σας: πῶς μπορεῖ νὰ ἔχει δημοσιευτεῖ μία τέτοια φάρσα σὲ ἕνα “διάσημο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ” (sic) ὅπως τὸ The Lancet ; Ἀλλὰ μήπως δὲν παρατηρήσατε πανομοιότυπες ἐξαπατήσεις στὰ πολιτικὰ μέσα «ἀναφορᾶς» ὅπως οἱ New York Times ἢ τὸ Le Monde; Ὁ ἐκδότης τοῦ Lancet εἶναι ὁ μεγαλύτερος στὸν ἰατρικὸ κόσμο, ὁ ὅμιλος Elsevier, ὁ ὁποῖος κερδίζει ἂφ ἑνὸς ἀπὸ τὴν πώληση ὑπερτιμημένων μεμονωμένων ἄρθρων καὶ ἂφ ἑτέρου ἀπὸ τὴν ἔκδοση πλαστὼν ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν ποὺ συντάσσονται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὴ φαρμακευτικὴ βιομηχανία γιὰ νὰ προωθήσει τὰ προϊόντα της [6].Πρόσφατα, σᾶς προειδοποίησα γιὰ τὴ ἐπιχείρηση τοῦ ΝΑΤΟ μὲ στόχο τὴν προώθηση μὲ μηχανὲς ἀναζήτησης, ὁρισμένων πηγῶν “ἀξιοπιστης” (sic) πληροφόρησης εἰς βάρος ἄλλων [7]. Πάντως, σὲ καμία περίπτωση, τὸ ὄνομα ἑνὸς ἐκδότη ἢ ἑνὸς μέσου δὲν εἶναι ἐγγύηση ἱκανότητας καὶ εἰλικρίνειας. Κάθε βιβλίο καὶ κάθε ἄρθρο, πρέπει νὰ κρίνονται ἀπὸ σᾶς τοὺς ἴδιους μὲ γνώμονα τὴν κρίση σας. Ἡ «ἐπιστημονικὴ συναίνεση» ἐνάντια στὴν Ἐπιστήμη Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, οἱ διπλωματοῦχοι ἐπιστήμονες δὲν ἐνδιαφέρονται πλέον γιὰ τὴν Ἐπιστήμη, ἀλλὰ γιὰ τὴ «συναίνεση». Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ τὸν 17ο αἰώνα, ὅταν οἱ ἀστρονόμοι τῆς ἐποχῆς ἑνώθηκαν ἐναντίον τοῦ Γαλιλαίου. Ἐφόσον δὲν εἶχαν κανένα τρόπο νὰ τὸν κάνουν νὰ σιωπήσει, στράφηκαν πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τὸν καταδίκασε σὲ φυλάκιση ποὺ μετατράπηκε σὲ κατ’ οἶκον περιορισμό. Ἡ Ρώμη, δηλαδὴ δὲν ἔκανε τίποτα ἄλλο παρὰ μόνο νὰ εὐθυγραμμιστεῖ μὲ τὴν «ἐπιστημονικὴ συναίνεση».Παρομοίως, πρὶν ἀπὸ δεκαέξι χρόνια, τὸ Ἐφετεῖο τοῦ Παρισιοῦ ἀπέρριψε διαδοχικὰ τὶς καταγγελίες μου κατὰ μεγάλων ἐφημερίδων ποὺ μὲ εἶχαν δυσφημίσει μόνο μὲ τὸν λόγο ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔγραφα δὲν μποροῦσε παρὰ μόνο νὰ εἶναι ψευδές, δεδομένης τῆς “δημοσιογραφικῆς συναίνεσης” ἐναντίον μου. Δὲν εἶχαν καμιὰ σημασία τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ποὺ παρεῖχα.Ἢ ἀκόμα, εἶναι στὸ ὄνομα τῆς «ἐπιστημονικῆς συναίνεσης» ποὺ πιστεύουμε ἀκράδαντα στὴν «ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη» ποὺ προώθησε ἡ πρώην πρωθυπουργὸς τῆς Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ [8]. Ἄκυρες εἶναι οἱ πολλὲς ἐπιστημονικὲς συζητήσεις.Ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι μία γνώμη, ἀλλὰ μία διαδικασία. Δὲν μπορεῖ νὰ τεθεῖ σὲ ψηφοφορία, ἀλλὰ πρέπει πάντα νὰ ἀμφισβητεῖται. Τιερὶ Μεϊσᾶν 

Μεταφραση Κριστιᾶν Ἀκκυριὰ 


Πηγή Ινφογνωμων Πολιτικὰ (Ἑλλάδα) 
[1] “Covid-19: Neil Ferguson, ὁ φιλελεύθερος Λυσσένκο”, τοῦ Τιερὶ Μεϊσᾶν, Μετάφραση Κριστιᾶν Ἀκκυριά, Ἰνφογνώμων Πολιτικὰ (Ἑλλάδα) , Δίκτυο Βολταῖρος, 19 avril 2020. [2] “Η Covid-19 καὶ ἡ Κόκκινη Αὐγή”, τοῦ Τιερὶ Μεϊσᾶν, Μετάφραση Κριστιᾶν Ἀκκυριά, Ἰνφογνώμων Πολιτικὰ (Ἑλλάδα) , Δίκτυο Βολταῖρος, 28 avril 2020. [3] Impostures intellectuelles, Alan Sokal et Jean Bricmont, Odile Jacob ed. (1997). [4] “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis”, Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, Frank Ruschitzka, Amit N. Patel, The Lancet Online, May 22, 2020. [5] “Questions raised over hydroxychloroquine study which caused WHO to halt trials for Covid-19”, Melissa Davey, The Guardian, May 28, 2020. [6] “Elsevier published 6 fake journals”, Bob Grant, The Scientist, May 7, 2009. [7] “Η ΕΕ, τὸ ΝΑΤΟ, ἡ NewsGuard καὶ τὸ Δίκτυο Βολταίρος”, τοῦ Τιερὶ Μεϊσᾶν, Μετάφραση Κριστιᾶν Ἀκκυριά, Ἰνφογνώμων Πολιτικὰ (Ἑλλάδα) , Δίκτυο Βολταῖρος, 5 mai 2020. [8] « 1997-2010 : L’ecologie financiere », par Thierry Meyssan, ?dnako (Russie) , Reseau Voltaire, 26 avril 2010.

1 σχόλιο:

  1. Μετα τον covid-19, σειρα θα εχει,το θερμο επεισοδιο με τους τουρκους μεσα στο καλοκαιρι,αυτο διερρευσε απο τις μυστικες υπηρεσιες της τουρκιας (ΜΙΤ) και το ανακοινωσε η ρωσικη εφημεριδα (izvestia) σημερα το πρωι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.