12 Ιουν 2020

Ἡ Ἀγγλία θὰ ἐκλαμβάνει ὡς δεδομένη τὴ συγκατάθεση γιὰ ἀφαίρεση ὀργάνων ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δηλώνονται ὡς νεκροὶ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ο Antony McCarthy, ἡγέτης κινημάτων κατὰ τῶν ἀμβλώσεων καὶ ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, ὑποστηρίζει ὅτι τὸ νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς δεδομένη ἠ συγκατάθεση (ἀφαίρεσης ὀργάνων) σημαίνει πὼς τὸ σῶμα σου στὴν πράξη ἀνήκει στὸ Κράτος μετὰ τὸ θάνατο.
Ἡ ἀγγλικὴ νομοθεσία θὰ ἐπιτρέπει ἀπὸ δῶ καὶ πέρα στὸ κράτος νὰ ἐκλαμβάνει ὡς δεδομένη τὴ συγκατάθεση γιὰ ἀφαίρεση ὀργάνων ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δηλώνονται νεκροί.
Ὁ νέος νόμος ποὺ τέθηκε σὲ ἰσχὺ τὴν περασμένη ἑβδομάδα παραχωρεῖ στὴν κυβέρνηση τὴν ἐξουσία νὰ παίρνει ὄργανα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διαπιστώνονται ὡς νεκροὶ ἐκτὸς ἐὰν τὸ πρόσωπο εἶχε συγκεκριμένα καταχωρήσει ἐγγράφως ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ ὄργανά του. Ἡ κυβέρνηση λέει ὅτι ἡ σχετικὴ νομοθεσία τροποποιήθηκε «γιὰ νὰ βοηθήσει στὴ σωτηρία καὶ βελτίωση περισσοτέρων ἀνθρωπίνων ζωῶν.»
Παρόμοιος νόμος ὑπάρχει στὴν Οὐαλία ἀπὸ τὸ 2015. Στὴ Σκωτία ἀναμένεται νὰ νομοθετηθεῖ ἡ θεώρηση συγκατάθεσης γιὰ δωρεὰ ὀργάνων τὸν Μάρτιο τοῦ 2021.
Ὁ Δρ. Antony McCarthy της βρετανικῆς ὁμάδας κατὰ τῶν ἀμβλώσεων Κοινωνία γιὰ τὴν...
Προστασία τῶν Ἀγέννητων Παιδιῶν (Society for the Protection of Unborn Children – SPUC) δήλωσε στο LifeSite ότι ὑπάρχουν ἀρκετὰ ζητήματα προβληματισμοῦ καὶ ἀνησυχίας σχετικὰ μὲ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή.
«Ὁ ἐπονομαζόμενος ‘ἐγκεφαλικὸς θάνατος’ παρέχει τὴ δυνατότητα στοὺς γιατροὺς νὰ ἀφαιροῦν ζωτικὰ ὄργανα ἀπὸ ἀσθενεῖς ποὺ ἀκόμη εἶναι πιθανότατα ζωντανοὶ ἂν καὶ ἐνδεχομένως ἄνευ τῶν αἰσθήσεών τους καὶ κοντὰ στὸ θάνατο,» ἐξήγησε ὀ McCarthy.
«Οἱ καρδιὲς τῶν δωρητῶν, γιὰ παράδειγμα, πρακτικὰ ἀφαιροῦνται ἀπὸ (ὅπως χαρακτηρίζονται) ‘πτώματα ποὺ καρδιοχτυπούν’. H ἐνθάρρυνση τῶν ἀνθρώπων νὰ δωρίσουν τὰ ὄργανά τους ἐξέλαβε πολὺ μεγάλη δημοσιότητα χωρὶς νὰ ἀποκαλύπτεται ὅτι οἱ δωρητὲς μὲ τὶς καρδιὲς ποὺ χτυποῦν μποροῦν ἀκόμη καὶ νὰ κινοῦνται καθὼς ἀφαιροῦνται τὰ ὄργανά τους, ἐκτὸς ἂν εἶναι σὲ παραλυσία ἀπὸ ἀναισθητικὰ φάρμακα,» συνέχισε.
«Οἱ χειροῦργοι ἰατροὶ ἐπὶ τῶν μεταμοσχεύσεων τὸ γνωρίζουν αὐτό, ὅπως ἐπίσης γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀρτηριακὴ πίεση τοῦ δωρητῆ αὐξάνεται τὴ στιγμὴ ποὺ γίνεται ἡ τομὴ (ὡς φυσιολογικὴ ἀντίδραση ζωντανοῦ ἀκόμη ὀργανισμοῦ). Κάποιοι ἀναισθησιολόγοι συστήνουν (γιὰ τὸν παραπάνω λόγο) νὰ γίνεται ἀναισθησία στὸ ὑποτιθέμενο ‘πτῶμα’ ὅταν ἀφαιροῦνται τὰ ὄργανά του.»
Ο McCarthy τόνισε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συμφωνοῦν νὰ γίνουν δωρητὲς ὀργάνων δὲν γνωρίζουν ὅλες αὐτὲς τὶς ἀλήθειες ποὺ ἐνέχει ἡ διαδικασία στὴν ὁποία θὰ ὑποβληθοῦν.
«Οἱ περισσότεροι δωρητὲς ὀργάνων, συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν ποὺ δίνουν τὴ ρητή τους συγκατάθεση πρὶν πεθάνουν, ἀγνοοῦν ὅτι πιθανῶς οἱ καρδιές τους νὰ χτυπᾶνε ὅταν τὰ ὄργανά τους ἀφαιροῦνται, καὶ ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι ροδαλοί, θερμοί, ἱκανοὶ νὰ θεραπεύσουν πληγές, νὰ καταπολεμήσουν λοιμώξεις καὶ νὰ ἀνταποκριθοῦν σὲ ἐρεθίσματα,» ἀνέφερε.
«Ἰσχύει ἀκόμη ὅτι οἱ ὑποτιθέμενοι ἐγκεφαλικὰ νεκροὶ (ὅπως ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες ποὺ τοὺς δίνεται ὑψηλῆς τεχνολογίας ἰατρικὴ ὑποστήριξη) μπορεῖ νὰ ἐμφανιστοῦν νὰ ἐπιβιώνουν γιὰ μῆνες κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων μάλιστα νὰ ἐπιδεικνύουν ἐνταγμένη σωματικὴ δραστηριότητα κάποιου εἴδους ποὺ ἀναμφίβολα μαρτυρεῖ ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει ζωή.»
Ο McCarthy εξέφρασε ἐπίσης τὴν ἀνησυχία ὅτι ὁ καρδιακὸς θάνατος μπορεῖ μερικὲς φορὲς νὰ δηλώνεται «ὑπερβολικὰ σύντομα» ἔτσι ὥστε νὰ ἀποκτῶνται ἀξιοποιήσιμα ὄργανα.
«Μία ἀνησυχητικὴ ἐξέλιξη ποὺ ἔχει παρουσιαστεῖ στὴν Αὐστραλία εἶναι ἡ μετακίνηση ἀπὸ τὴ δήλωση πὼς ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων πρέπει μόνο νὰ ἐπιχειρεῖται κατόπιν ‘μὴ ἀναστρέψιμης’ ἀπώλειας καρδιακῆς λειτουργίας πρὸς τὸ νὰ λέγεται ὅτι πρέπει μόνο νὰ ἐπιχειρεῖται κατόπιν ‘μόνιμης’ ἀπώλειας καρδιακῆς λειτουργίας, ὅπου τὸ τελευταῖο μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει καὶ σενάρια στὰ ὁποῖα ἔχει ἤδη ληφθεῖ ἡ ἀπόφαση νὰ μὴν ἐπιχειρηθεῖ τεχνητὴ ἀναπνοὴ καὶ γενικὰ οἱ προβλεπόμενες διαδικασίες ἀνάνηψης. Ὅπως εὔστοχα τὸ θέτει μία ἔρευνα, ‘δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ὑποστηρίξει ὀρθῶς ὅτι ἔχει ὄντως ἐπέλθει θάνατος ἐὰν ὑπάρχει τρόπος νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ καρδιακὴ λειτουργία, ἀκόμη καὶ ἐὰν ἡ ἀπόφαση ποὺ ἔχει ληφθεῖ εἶναι νὰ μὴ γίνει κάτι τέτοιο.’»
Ο McCarthy πρόσθεσε ὅτι ἡ θεωρούμενη ἐξ’ ὁρισμοῦ καὶ ἐκ τῶν προτέρων ὡς δεδομένη συγκατάθεση γιὰ δωρεὰ ὀργάνων ἐπιπλέον σημαίνει πὼς τὸ Κράτος οὐσιαστικὰ ἔχει τὴν ἰδιοκτησία τοῦ σώματός σου μετὰ θάνατον.
«Ἕνα δῶρο εἶναι κάτι ποὺ δίνεται ἐλεύθερα. Δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις δωρεὰ τὰ ὄργανά σου, δηλαδὴ νὰ τὰ δώσεις ὡς δῶρο, ἐὰν τὸ Κράτος ἔχει ἤδη ὑφαρπάξει τὴν ἰδιοκτησία τοῦ σώματός σου καὶ ἐσὺ δὲν ἔχεις καν ἐξετάσει τὸ ζήτημα,» ἐξήγησε.
«Ὑπὸ τὸ νέο σύστημα τῆς θεωρούμενης ὡς δεδομένης συγκατάθεσης μπορεῖς νὰ ἐπιλέξεις νὰ ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ τὸ νὰ ‘δωρίσεις’ τὰ ὄργανά σου. Ἐὰν ὅμως δὲν τὸ κάνεις αὐτό, τὰ ὄργανά σου μποροῦν νὰ ἀφαιρεθοῦν καὶ οἱ συγγενεῖς σου μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνίκανοι νὰ τὸ σταματήσουν αὐτό.»
Εἶναι πάντως μέχρι στιγμῆς δυνατὰ καὶ τὰ δύο, νὰ καταγραφεῖς ὡς δωρητὴς ὀργάνων, ἢ νὰ ἐπιλέξεις νὰ ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση καὶ νὰ δηλώσεις πὼς δὲν ἐπιθυμεῖς νὰ δωρίσεις τὰ ὄργανά σου ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τοῦ θανάτου σου. Οἱ κάτοικοι τῆς Ἀγγλίας ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ καταχωρήσουν τὴν ἀπόφασή τους μποροῦν νὰ τὸ κάνουν online, ἢ τηλεφωνώντας στὸ: 0300 303 2094. Σὲ ὅσους ἐπιλέξουν νὰ τὸ κάνουν προτείνεται νὰ ἐνημερώσουν τοὺς φίλους καὶ συγγενεῖς τους γιὰ τὴν ἀπόφασή τους καὶ νὰ φυλάξουν τὸ γράμμα ποὺ θὰ λάβουν μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀπόφασής τους σὲ ἕνα ἀσφαλὲς σημεῖο.

1 σχόλιο:

  1. Τρελλά φαινόμενα στον αποστατημένο κόσμο της Νέας Τάξης!!!

    Στ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.