2 Ιουν 2020

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ζητᾶ ἐπικοινωνία μὲ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: "Ἀφοῦ ὅλο τὸ Γράμμα ἐξαντλεῖ τὸν λόγο στὰ πατροπαράδοτα, στὰ εὐλόγως καὶ ἀναντιρρήτως ἀποδεκτὰ περὶ αὐτῆς καθ` ἑαυτῆς τῆς θείας Κοινωνίας καὶ γλυκαίνει τὸ αὐτὶ τοῦ ἀναγνώστη, στὸ τέλος ρίχνει τὸ μυστηριῶδες ὑπονοούμενο:
"Ἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐνωτισθῶμεν τόν ἀδελφικόν Ὑμῶν λογισμὸν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινοῦ νά πορευθῶμεν εἰς τήν ποιμαντικὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας".

Οἱ ἀμφισβητήσεις τῶν καθιερωμένων, ἅγιοι δεσποτᾶδες, δὲν ἀντιμετωπίζονται ποιμαντικῶς, ἀλλὰ προστατεύονται, ἀφοῦ ἀπορριφθοῦν ἐξ ἀρχῆς ὡς ἀπαράδεκτες, ἄνευ οὐδεμιᾶς παραχωρήσεως! Νὰ ἀντιμετωπίσετε τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ καθιερωμένου τρόπου (καθ-ἱερῷ = ἁγιάζω, καθιερώνω, καθορίζω κάτι ὡς ἱερό)! Ἀμφισβήτηση ἀπὸ ποιούς; Ἀπὸ τοὺς ἁγίους Νεκτάριο, Ἰουστῖνο Πόποβιτς, Νικόλαο Πλανᾶ, Νικόλαο Βελιμίροβιτς ἢ τοὺς ἀκόμη πιὸ σύγχρονους ἁγίους Παΐσιο, Ἰάκωβο, Πορφύριο, Αμφιλόχιο, Σωφρόνιο, Εφραίμ Κατουνακιώτη, Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστή; Βεβαίως ὄχι!!! Ἀλλὰ ἀπὸ ποιούς; Τοὺς...
συνοδοιπόρους σας στὸν δρόμο τοῦ οἰκουμενιστικοῦ πανδαιμονίου, τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἀληθείας. Εἴθε, θείᾳ παρεμβάσει, νὰ σταματήσει πρὶν κἂν ἀρχίσει, αὐτὸ τὸ ἐπιχειρούμενο πονήρευμα. Διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας ἔχει ἀπομείνει. Ἐξέλειπε κάθε ἐλπίδα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους."


Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά ὑπάρξῃ συντονισμός καί, κατά τό δυνατόν, ὁμοιομορφία μεταξύ τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὡς πρός τό καίριον θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τοῦ τρόπου μεταδόσεως αὐτῆς εἰς τούς πιστούς, ἀπέστειλε πρός ἅπαντας τούς ἀδελφούς Του Μακαριωτάτους Προκαθημένους αὐτῶν τό κατωτέρω παρατιθέμενον ἀπό 17ης λήξαντος μηνός Μαΐου Γράμμα:

«Μακαριώτατε, Χριστός Ἀνέστη!

Ἐβιώσαμεν ἐπωδύνως τάς συνθήκας αἱ ὁποῖαι ἐνεφανίσθησαν εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, λόγῳ τῆς σοβούσης πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ, καί ἔφθασαν ἐνώπιον ἡμῶν, διά γραμμάτων καί ὑπό μορφήν...
ἐρωτήσεων καί προβληματισμοῦ, πανταχόθεν, νέα κατά τόπους δεδομένα καί ποικιλόμορφοι ἐξελίξεις.


Ἡμεῖς, ἐμφορούμενοι ὑπό πνεύματος ἀλληλεγγύης καί συνεργασίας, διά τήν προστασίαν τῆς ὑγιείας τῶν πιστῶν καί τό κοινόν καλόν, ἀπεδέχθημεν τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἄχρι καιροῦ ἄνευ τῆς παρουσίας πιστῶν εἰς τούς ναούς, πλήν ὡς πρωτεῦον μέλημα ἔγνωμεν τήν διαφύλαξιν τῆς πίστεως τῶν Πατέρων ἡμῶν, τῆς ἀεί φωτιζούσης τήν οἰκουμένην.

Ἐπειδή ὅμως, ὁμοῦ μετά τοῦ ἐπαινετοῦ κατά τήν πανδημίαν τοῦ COVID-19, ἐν πολλοῖς, κρατικοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς τῶν ἰθυνόντων ἀξιοζήλου προνοίας, ἠκούσθησαν ἀνοίκειοι ἀπόψεις τινές περί τοῦ τρόπου προσελεύσεως εἰς τά Ἄχραντα Μυστήρια, εἶναι ἀδύνατον εἰς ἡμᾶς νά παραμείνωμεν ἄφωνοι καί ἀμέτοχοι ἐνώπιον μιᾶς τοιαύτης ἀμφισήμου καταστάσεως, ἀδρανοῦντες πρό τῶν ἐξελίξεων καί τῶν κατά Πολιτείαν σχετικῶν ρυθμίσεων καί ἀπαγορεύσεων.

Ὑπηκούσαμεν εἰς τάς προτροπάς τῶν ὑγιειονομικῶν καί πολιτικῶν ἀρχῶν, καί, ὡς εἰκός, ὑπακούομεν, μέχρις, ὅμως, τοῦ σημείου καθ᾽ ὅ οὐ θίγεται ἡ οὐσία καί τό κέντρον τῆς πίστεως ἡμῶν.

Ἡ συγκατάβασις τῆς Ἐκκλησίας φθάνει μέχρι Σταυροῦ, ἀρνεῖται, ὅμως, τήν κατάβασιν ἐξ αὐτοῦ, ἐξ ὑπακοῆς πρός τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας τοῦ κόσμου τούτου, ὅταν ἀμφισβητῆται τό Μυστήριον τῶν μυστηρίων τῆς ζωῆς της, ἡ Θεία Εὐχαριστία.

Εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι γνωστόν τοῖς πᾶσιν ὅτι αὐθεντικός ἑρμηνευτής τῶν Εὐαγγελικῶν καί Ἀποστολικῶν προτροπῶν καί νοημάτων, οὐ μήν ἀλλά καί τοῦ πνεύματος καί τοῦ γράμματος τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, ὑπάρχει ἡ Ἱερά Παράδοσις, συνυφασμένη ἀρρήκτως μετά τῆς καθ᾽ ἡμέραν ἐκκλησιαστικῆς πρακτικῆς καί κενωτικῆς ἐμπειρίας.

Προσφεύγοντες εἰς αὐτήν τήν καθηγιασμένην πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας, βλέπομεν καί ἀδιαψεύστως διαπιστοῦμεν ὅτι αὕτη ζῇ ἐν τῷ κόσμῳ διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, ἤ, ἄλλως, ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἡ ἀποκάλυψις καί ἡ βίωσις τοῦ θεανδρικοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ «ἀοράτως συνών», «ὁ προσφέρων καί προσφερόμενος καί διαδιδόμενος», δίδωσιν ἡμῖν ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ τό ἄχραντον σῶμα καί τό τίμιον Αὐτοῦ αἷμα, καθιστῶν ἡμᾶς «βασιλείας οὐρανῶν πλήρωμα».

Ἐν τῷ πνεύματι καί ἐν τῷ φρονήματι τούτῳ, ἐπικοινωνοῦμεν μετά τῆς λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, προσεπιδηλοῦντες ἐνσυνειδήτως ὅτι οὐδόλως προτιθέμεθα νά ἀποστῶμεν ἐκ τῶν κληροδοτηθέντων πᾶσιν ἡμῖν ὑπό τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν.

Ἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐνωτισθῶμεν τόν ἀδελφικόν Ὑμῶν λογισμόν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινοῦ νά πορευθῶμεν εἰς τήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ἐφ᾽ οἷς καί πόθῳ Χριστοῦ καί φιλήματι ἁγίῳ περιπτυσσόμενοι τήν Ὑμετέραν σεβασμιοπόθητον Μακαριότητα, διατελοῦμεν Αὐτῆς ἀγαπητός ἀδελφός, συλλειτουργός καί συγκοινωνός ἐν τῷ ἑνί καί κοινῷ Ποτηρίῳ, ἐξ οὗ πίοντες, οὐ μή διψήσωμεν εἰς τόν αἰῶνα. Ἀμήν!»

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

11 σχόλια:

 1. Αφού όλο το Γράμμα εξαντλεί τον λόγο στα πατροπαράδοτα, στα ευλόγως και αναντιρρήτως αποδεκτά περί αυτής καθ` εαυτής της θείας Κοινωνίας και γλυκαίνει το αυτί του αναγνώστη, στο τέλος ρίχνει το μυστηριώδες υπονοούμενο:
  "Ἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐνωτισθῶμεν τόν ἀδελφικόν Ὑμῶν λογισμόν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινοῦ νά πορευθῶμεν εἰς τήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας".
  Οι αμφισβητήσεις των καθιερωμένων, άγιοι δεσποτάδες, δεν αντιμετωπίζονται ποιμαντικώς, αλλά προστατεύονται, αφού απορριφθούν εξ αρχής ως απαράδεκτες, άνευ ουδεμιάς παραχωρήσεως! Να αντιμετωπίσετε την αμφισβήτηση του καθιερωμένου τρόπου (καθ-ιερώ = αγιάζω, καθιερώνω, καθορίζω κάτι ως ιερό)! Αμφισβήτηση από ποιους; Από τους αγίους Νεκτάριο, Ιουστίνο Πόποβιτς, Νικόλαο Πλανά, Νικόλαο Βελιμίροβιτς ή τους ακόμη πιο σύγχρονους αγίους Παΐσιο, Ιάκωβο, Πορφύριο, Αμφιλόχιο, Σωφρόνιο, Εφραίμ Κατουνακιώτη, Ιωσήφ τον Ησυχαστή; Βεβαίως όχι!!! Αλλά από ποιους; Τους συνοδοιπόρους σας στον δρόμο του οικουμενιστικού πανδαιμονίου, τους εχθρούς της Αληθείας. Είθε, θεία παρεμβάσει, να σταματήσει πριν καν αρχίσει, αυτό το επιχειρούμενο πονήρευμα. Διότι η αγάπη του Θεού μας έχει απομείνει. Εξέλειπε κάθε ελπίδα από τους ανθρώπους.
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλες αυτές οι καταστάσεις είναι τα απόνερα της συνόδου του ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ....
  Κάποιο έκ των Επισκόπων γνωρίζουν πολλά περισότερα από εμάς.
  Όταν ο Επίσκοπος με τον οποίο μιλάγαμε πρό ημερών έλεγε και ξαναέλεγε πως ο τρόπος μετάδωσεως της Θείας Μεταλήψεως είναι αδιπραγμάτευτος σίγουρα γνώριζε και εννοούσε πολλά.
  Ομως το κακό της μιαρής συνόδου του κλολυμπαρίου είναι η ρίζα του κακού.
  Ο τρόπος και η προσπάθεια προσέγγισης των ετεροδόξων μέσα σε όλα τα άλλα περιελάμβανε και το μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως το οποίο είχαν καμουφλαρει οι συμετέχοντες και τώρα δοθείσης της ευκαιρίας το προσεγγίζουν εκ νέου.
  Πίστεύω οι Ιεράρχες μας να σταθούν στο ύψος τους και να αντιμετωπίσουν την νέα πρόκληση με την σοβαρότητα που απαιτείται...
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλόν το ελπίζειν και πιστεύειν εις την σοβαρότητα της αντιμετωπίσεως της προκλήσεως εκ μέρους των δεσποτάδων, ΠΟΛΥΤΕΚΝΕ, αλλά το σχόλιό σου με τις ορθές αναφορές σε καίρια γεγονότα του παρελθόντος, ειλικρινώς με πείθει, ώστε να κλίνω προς το αντίθετο. Διατί να το κρύψωμεν άλλωστε;

   Διαγραφή
  2. Καταρχήν Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.Καλώς;;;
   Καταδεύτερον ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΜΑΧΙΜΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΣΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ.
   ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΄΄ΟΡΘΗ΄΄ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ.
   ΔΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΧΩΜΕΝ ΑΛΛΩΣΤΕ πως όποιος δεν καταλαβαίνει πως σε ότι ζούμε σήμερα υπάρχει ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΩΝ τότε έχει πρόβλημα.

   Διαγραφή
  3. Εγώ ως τρίτος στη συζήτηση, θα πω ότι καταλαβαίνω ότι λέτε το ίδιο πράγμα ουσιαστικά!

   Διαγραφή
  4. Μα δεν χρειάζεται και μεγάλη αντίληψη για την διαπίστωσή σου 11.23 π.μ. Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ, δίχως να καλοδιαβάσει τι του έγραψα, όρμησε με εφ` όπλου λόγχη! Ας γνωρίζει όμως κάτι επί πλέον. Με ξέρει πολύ καλά και, αν αυτός είναι ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ εγώ είμαι ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ και επί πλέον συμφωνεί απολύτως με τα άρθρα μου, που συχνότατα ανεβάζει το ΡΩΜΑΙΙΚΟ και όχι μόνο.

   Διαγραφή
  5. Αδελφέ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΕ και συμαρτυρούντα την αλήθεια.
   Προσωπικά δεν έχω να χωρίσω τίποτα και με κανέναν.
   ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΟΥ ΚΡΑΤΑΩ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ....
   Ομως το κείμενο σου αν και το διάβασα αρκετή ώρα δεν κατάλαβα ή παρανοησα την φράση '' με πειθει,ώστε να κλίνω προς το αντίθετο''...το τι ακριβώς ενοείς ακόμη δεν το κατάλαβα.
   Το εξέλαβα ότι διαφωνείς με την αποψη μου προς την σύνοδο του Κολυμπαρίου κάτι το οποίο θεωρώ μέγαλο λάθος απο την ορθόδοξη Ιεραρχία.
   Οσο για το αν και με τί συμφωνω και βέβαια συμφωνώ με ότι και όποιον συντάσεται με τον ΘΕΟ και την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

   Διαγραφή
  6. Ψυχραιμία παιδιά...
   μας τσιτώνουν ύπουλα

   να τρωγώμαστε μεταξύ μας.

   Είμαστε ό λ ο ι μας
   α π α ρ α ί τ η τ ο ι !!!

   Διαγραφή
 3. Παρακαλώ σταματήστε να δείχνετε φωτογραφίες με τα Άγια. Είναι ασέβεια, για την ακρίβεια δίνει έδαφος να ασεβήσουν άλλοι. Μη δότε τα άγια τοις κυσί.
  Π Νικόλαος ιερεύς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πανταζής Ιωάννης3 Ιουνίου 2020 - 8:21 π.μ.

  Θα κάνουν υπακοή στον Μοσιαλο !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.