20 Ιουν 2020

Ἔγγραφα-φωτιὰ γιὰ Τσιόδρα καὶ ἄλλους ἐπιστήμονες! Πακτωλὸς χρημάτων ἀπὸ φαρμακευτικὲς σὲ λοιμωξιολόγους!

Ἔγγραφα-φωτιὰ για Τσιόδρα καὶ ἄλλους ἐπιστήμονες. 
Τὸ δίλημμα περὶ νόμιμου καὶ ἠθικοῦ καὶ ἡ ἀνάγκη ἀλλαγῆς νομοθεσίας

Πόσο ἀπαλλαγμένες εἶναι οἱ ἀποφάσεις τῶν κρατικῶν λειτουργῶν ἀπὸ τὰ συμφέροντα τῶν φαρμακευτικῶν ἐταιριῶν, ὅταν πρόκειται νὰ ἐγκρίνουν μία δημόσια δαπάνη στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Ὑγείας; Ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ 2010 ἀπὸ τὴν πλέον ἔγκριτη βρετανικὴ ἰατρικὴ ἐπιθεώρηση «British Medical Journal», σὲ συνεργασία μὲ τὸν Κέντρο Ἐρευνητικῆς Δημοσιογραφίας, εἶχε δείξει, γιὰ παράδειγμα, πὼς κάποιοι ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ποὺ συμβούλευαν τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (ΠΟΥ) γιὰ τὴν πανδημία τῆς γρίπης H1N1, ποὺ ξέσπασε τὸ 2009, εἶχαν δηλωμένες οἰκονομικὲς σχέσεις μὲ τὶς ἐταιρίες ποὺ παρήγαγαν τὰ ἐμβόλια.
Εἶχε δείξει, ἀκόμα, πὼς κάποιος ἀπὸ τοὺς ἐμπειρογνώμονες ποὺ συνέταξαν σχετικὴ ἔκθεση γιὰ νὰ καθοδηγήσουν τὸν ΠΟΥ γιὰ τὴ χρήση ἀντιιικῶν φαρμάκων σὲ μία πανδημία λάμβανε γιὰ συμβουλευτικὸ ἔργο καὶ διδασκαλία πληρωμὲς ἀπὸ τὴ φαρμακευτικὴ ἐταιρία ποὺ παρήγαγε ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντιιικὰ φάρμακα. Κι ἐνῶ οἱ ἐπιστήμονες ποὺ πρόσφεραν τὶς συμβουλευτικὲς ὑπηρεσίες τους δὲν ἔκρυψαν ποτὲ τὶς σχέσεις τους μὲ τὶς φαρμακευτικὲς ἐταιρίες ποὺ παρήγαγαν τὰ ἐμβόλια, ὁ ΠΟΥ δὲν παρουσίασε ποτὲ αὐτὲς τὶς σχέσεις δημόσια. Μάλιστα, σὲ...
κάποιο σημεῖο ἡ ἔρευνα ποὺ πραγματοποίησε ἡ «British Medical Journal» ἐπισήμαινε πὼς ὁ ΠΟΥ δὲν δημοσιοποίησε ποτὲ τὴν ταυτότητα τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ συστήθηκε εἰδικὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς γρίπης H1N1. 


Χρηματοδότηση 
Τὰ πράγματα δὲν εἶναι καθόλου διαφορετικὰ στὴ χώρα μας. Οἱ ἐπιστήμονες ποὺ μετέχουν στὶς ἐπιτροπὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πανδημιῶν καὶ τὴ χρήση φαρμακευτικῶν οὐσιῶν χρηματοδοτοῦνται ἀντίστοιχα ἀπὸ φαρμακευτικὲς ἐταιρίες γιὰ ἐρευνητικὰ προγράμματα. Καὶ μπορεῖ, ὅταν πρόκειται γιὰ ἐπιστήμονες ποὺ ἐργάζονται στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια, οἱ χορηγίες τῶν φαρμακευτικῶν ἐταιριῶν νὰ γίνονται μὲ ἔγκριση τῶν πανεπιστημίων, ὅμως τὸ κονδύλι φαίνεται πὼς δίνεται ἀπευθείας ἀπὸ τὴ φαρμακευτικὴ ἐταιρία στοὺς ἐπιστήμονες. Φυσικά, ἡ πρακτικὴ αὐτὴ δὲν εἶναι παράνομη στὴ χώρα μας. Ὅπως ὁρίζει τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Ν. 2530/1997, τὸ ἐπιστημονικὸ προσωπικὸ τῶν πανεπιστημίων πλήρους ἀπασχόλησης μπορεῖ νὰ ἀμείβεται γιὰ κάθε εἴδους εἰδικὸ ἔργο. 
Στ’ ἀλήθεια, ὅμως, πόσο ἀνεπηρέαστος μπορεῖ νὰ παραμείνει ἕνας πανεπιστημιακὸς γιατρὸς ποῦ μετέχει σὲ μία ἐπιτροπὴ ἡ ὁποία χαράζει τὴν ἐθνικὴ πολιτικὴ ὅσον ἀφορᾶ τὴ χρήση ἑνὸς φαρμάκου στὴν περίπτωση πανδημίας, ὅταν ἔχει λάβει ἀπὸ συγκεκριμένες ἐταιρίες μεγάλα ποσὰ γιὰ τὴν ἀπαιτούμενη ἔρευνα; 
Ὡς γνωστόν, ὅ,τι εἶναι νόμιμο δὲν εἶναι καὶ ἠθικό. Μήπως πρέπει, ἐπιτέλους, νὰ ἀναθεωρηθεῖ ἡ σχετικὴ νομοθεσία; Μήπως ὀρθότερο θὰ ἦταν τὰ σχετικὰ κονδύλια ποῦ δίνονται ἀπὸ φαρμακευτικὲς ἐταιρίες γιὰ ἔρευνα νὰ πηγαίνουν στὰ ταμεῖα τῶν πανεπιστημίων, ἀλλὰ οἱ ἐπιστήμονες νὰ μὴν ἔχουν καμία γνώση γιὰ τὴν πηγὴ τῆς χρηματοδότησης; Μήπως θὰ ἔπρεπε οἱ ἐπιστήμονες ποῦ λαμβάνουν μέρος σὲ τόσο κρίσιμες ἐθνικὲς ἐπιτροπὲς νὰ μὴ δέχονται κονδύλια γιὰ ἔρευνα ἀπὸ φαρμακευτικὲς ἐταιρίες, παρὰ μόνο ἀπὸ κρατικοὺς πόρους; 
Οἰκονομικὴ συνεργασία 
Πῶς μπορεῖ νὰ γνωρίζει ὁ Ἕλληνας πολίτης ὅτι ἡ κρίση αὐτῶν τῶν ἐπιστημόνων παραμένει ἀνεπηρέαστη, ὅταν προηγουμένως ἔχει αὐτοῦ του εἴδους τὴν οἰκονομικὴ συνεργασία μὲ ἐταιρίες τῶν ὁποίων τὰ συμφέροντα εἶναι τεράστια στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Ὑγείας; Οἱ νόμιμες περιπτώσεις, ποὺ φαντάζουν ὡστόσο ἀνησυχητικές, εἶναι πολλές. Πρῶτο παράδειγμα, ὁ Σωτήρης Τσιόδρας. 
Ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς λοιμωξιολόγων ποὺ συστήθηκε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διάδοσης τοῦ νέου κορονοϊοῦ κι ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας γιὰ τὴν πανδημία ὁρίστηκε ὁ, διάσημος πλέον σὲ ὅλη τὴ χώρα, Σωτήρης Τσιόδρας. Δυστυχῶς, ὁ κ. Τσιόδρας, ποὺ μὲ σχετικὴ ἀπόφαση διορίστηκε, ἀπὸ μόνιμος ἀναπληρωτὴς καθηγητής, καθηγητὴς πρώτης βαθμίδας μὲ μονιμότητα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ) τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2019, δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἐξαίρεση στὸν κανόνα τῆς τακτικῆς χρηματοδότησης ἀπὸ φαρμακευτικὲς ἐταιρίες. Μία σειρὰ ἐγγράφων, τὰ ὁποία μάλιστα ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ καὶ μέρες νὰ παρουσιάζει ὁ Γιῶργος Τράγκας στὴν ἐκπομπή του ἀπὸ τὸν ΕΛΛΑΔΑ FM πλέον, ἀποδεικνύει μᾶλλον τὸ ἀντίθετο. Δηλαδή, πὼς ὁ Σωτήρης Τσιόδρας ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀγαπημένους ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητὲς τῶν φαρμακευτικῶν ἐταιριῶν ὅταν πρόκειται γιὰ ἔρευνα. 

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2019, γιὰ παράδειγμα, ὅταν δηλαδὴ στὴν Κίνα ἐμφανίζεται τὸ πρῶτο κροῦσμα Covid-19, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔγιναν ἀργότερα γνωστά, στὸν Σωτήρη Τσιόδρα ἐγκρίνεται μέσω τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου «Ἀττικὸν» κλινικὴ μελέτη γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ «Baloxavir Marboxil γιὰ τὴ μείωση τῆς ἄμεσης μετάδοσης τῆς γρίπης ἀπὸ κατὰ τὰ ἄλλα ὑγιεῖς ἀσθενεῖς σὲ διαμένοντες κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια στέγη». 


Στὴ συγκεκριμένη ἔρευνα, στὴν ὁποία ὁ κ. Τσιόδρας εἶναι ἐπιστημονικὰ ὑπεύθυνος, τὸ συνολικὸ κονδύλι ὁρίζεται στὰ 42.000 εὐρώ, ἐνῶ χορηγὸς εἶναι o γνωστὸς φαρμακευτικὸς κολοσσὸς F. Hoffmann – La Roche AG, ποὺ στὴν Ἑλλάδα ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὴ Roche (Hellas) A.E. Εἶναι σημαντικὸ νὰ ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ πὼς ἡ φαρμακευτικὴ ἐταιρία F. Hoffmann – La Roche AG παράγει τὸ γνωστὸ Tamiflu, τὸ φάρμακο δηλαδὴ ποὺ χορηγεῖται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς γρίπης Η1Ν1. 

Ἐπίσης, ὁ κ. Τσιόδρας, o ὁποῖος ἐργαζόταν ἀπὸ τὸ 2001 ὡς σύμβουλος στὸ Κέντρο Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ἐργαζόταν ὡς σύμβουλος καὶ στὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας ἐπὶ θητείας τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου, ὅταν δηλαδὴ ἀγοράστηκαν συνολικὰ 16.000.000 δόσεις ἐμβολίων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς Η1Ν1 γιὰ μία χώρα ὁ πληθυσμὸς τῆς ὁποίας δὲν ξεπερνᾶ τὰ 11.000.000, ἐκ τῶν ὁποίων κάποιες ἦταν ἀπὸ τὸ Tamiflu τῆς Roche καὶ κάποιες ἀπὸ τὸ Relenza τῆς GlaxoSmithKline. Ἀλλὰ καὶ ἡ GlaxoSmithKline δὲν μοιάζει νὰ εἶναι μία ἄγνωστη ἐταιρία στὸν κ. Τσιόδρα. Τὸν ἴδιο ἀκριβῶς μήνα, δηλαδὴ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2019, ἐγκρίνεται ἐρευνητικὸ πρόγραμμα μέσω τοῦ ΕΚΠΑ, ὕψους 20.195,86 εὐρώ, γιὰ τὴν «παρακολούθηση δραστηριοτήτων τοῦ Combacte», ποὺ μελετᾶ τὴν ἀντοχὴ ποὺ ἀναπτύσσουν τὰ βακτήρια στὴν Εὐρώπη ἀπέναντι στὶς ὑπάρχουσες οὐσίες, τὸ ὁποῖο χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν GlaxoSmithKline, ἐνῶ ἐπιστημονικὸς ὑπεύθυνος ὁρίζεται καὶ πάλι ὁ κ. Τσιόδρας. 

Πρόστιμο 3 δίσ. δολαρίων 
Γιὰ τὴν ἱστορία καὶ πάλι, ἡ GlaxoSmithKline εἶχε κριθεῖ ἔνοχη τὸ 2010 στὶς ΗΠΑ, ὅπου της ἐπιβλήθηκε πρόστιμο 3 δίσ. δολαρίων γιὰ παράνομη προώθηση ἐννέα διαφορετικῶν συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Καὶ αὐτὲς δὲν εἶναι οἱ πρῶτες περιπτώσεις ποὺ ὁ κ. Τσιόδρας ἀμείβεται ἀπὸ φαρμακευτικὲς ἐταιρίες. Τὸν Μάιο τοῦ 2019, γιὰ παράδειγμα, μέσω τοῦ ΕΚΠΑ ὁ κ. Τσιόδρας λαμβάνει ἀμοιβὴ ὕψους 1.688,89 εὐρὼ ἀπὸ τὴ φαρμακευτικὴ ἐταιρία Pfizer Hellas Α.Ε., καὶ μάλιστα γιὰ ὑπηρεσίες ποὺ δὲν διευκρινίζονται ἐπακριβῶς. Διαβάζουμε στὸ σχετικὸ ἔγγραφο: «Ἀμοιβὴ γιὰ παροχὴ ὑπηρεσιῶν στὴν ἑταιρεία Pfizer Hellas A.E. τοῦ ἀναπληρωτῆ καθηγητῆ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς κ. Τσιόδρα Σωτηρίου, σύμφωνα μὲ τὸν Ν. 2530/1997, ἄρθρο 2, πάρ. ε΄». 

Η Pfizer, ὡστόσο, εἶναι ἡ ἐταιρία ἡ ὁποία πλήρωσε 2,3 δίσ. δολάρια πρόστιμο στὶς ΗΠΑ τὸ 2009 γιὰ παράνομη προώθηση τοῦ ἀναλγητικοῦ Bextra καὶ ἄλλων τριῶν φαρμάκων, καὶ 75.000.000 δολάρια ἔπειτα ἀπὸ ἐξώδικο συμβιβασμό, καθὼς παραποίησε στοιχεῖα ἔρευνας γιὰ ἀντιβιοτικό της ποὺ στὴ συνέχεια ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν ἀγορά, γιατί ἀποδείχτηκε θανάσιμα ἡπατοτοξικό. Τὸν ἴδιο ἀκριβῶς μήνα ὁ Ἕλληνας καθηγητὴς πῆρε ἀκόμα 1.295,80 εὐρὼ καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐταιρία MSD AΦΒΕΕ γιὰ ὑπηρεσίες ποὺ ἐπίσης δὲν διευκρινίζονται. Συμμετοχὴ σὲ προγράμματα καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας 

Πολλὰ ἦταν τὰ προγράμματα στὰ ὁποῖα ὁ κ. Τσιόδρας συμπεριελήφθη καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κρίσης τοῦ Covid-19 στὴ χώρα μας. 

Συγκεκριμένα, τὸν περασμένο Φεβρουάριο μέσω τοῦ ΕΚΠΑ ὁρίζεται ἐπιστημονικὸς ὑπεύθυνος στὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα «Horizon 2020», ὕψους 150.000 εὐρώ, γιὰ τὴ μελέτη τῆς πανδημίας, ὅπου χορηγὸς εἶναι ἡ ἐταιρία λογισμικοῦ Exus Software. Τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, πάλι, μέσω τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου «Ἀττικόν», o Ἕλληνας καθηγητὴς χρίζεται ἐπιστημονικὸς ὑπεύθυνος σὲ πρόγραμμα γιὰ τὴ «χορήγηση κολχικίνης σὲ ἀσθενεῖς μὲ Coronavirus disease-19», στὸ ὁποῖο δὲν ὁρίζεται τὸ ποσὸ τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς κλινικῆς μελέτης, ὁρίζεται ὅμως ὡς χορηγὸς ἡ Ἑλληνικὴ Ρυθμολογικὴ Ἑταιρεία καὶ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ χορηγοῦ ἡ ἐταιρία ἐρευνῶν ZEINCRO. 

Τέλος, καὶ πάλι μέσω τοῦ ΕΚΠΑ, τὸν ἴδιο μήνα ἐγκρίνεται στὸν κ. Τσιόδρα τὸ ποσὸ τῶν 20.000 εὐρὼ γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ὑποστήριξή του στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ ἀπὸ ἕναν «εἰδικὸ λογαριασμὸ κονδυλίων ἔρευνας», γιὰ τὸ ὁποῖο στὰ ἔγγραφα ποὺ ἔχουν ἀναρτηθεῖ δὲν δίνονται περισσότερες πληροφορίες. Καὶ ἡ λίστα τῶν χορηγιῶν σὲ ἐπιστημονικὰ προγράμματα συνεχίζεται…


1 σχόλιο:

  1. οποιος γνωρίζει τα των πανεπιστημίων και τών ΕΛΚΕ γνωρίζει πως δεν υπάρχει κατι σκανδαλώδες

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.