20 Ιουν 2020

Ὑπέρμαχοι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἢ ἀκτιβιστὲς ΛΟΑΤ/Ἀμβλώσεων;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν μέσω τῆς Ὑπατῆς Ἁρμοστείας γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) ἔχει δραστηριοποιηθεῖ ἔντονα τὴν τελευταία δεκαετία στὴν προώθηση τῶν δικαιωμάτων τῆς κοινότητας Λ.Ο.Α.Τ. ἀλλὰ καὶ στὴν νομιμοποίηση τῆς ἄμβλωσης.

Τὸ 2013 ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία ἔχει λανσάρει τὴν καμπάνια «Ἐλεύθεροι καὶ Ἴσοι», ἡ ὁποία προωθεῖ τὰ ἴσα δικαιώματα γιὰ τὰ μέλη τῆς Κοινότητας Λ.Ο.Α.Τ. Τὸ 2017 ἡ καμπάνια εἶχε φθάσει τὶς 2,4 δισεκαττομύρια ἐπικοινωνιακές ἐνέργειες σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ γέννησε ἕνα κύμα ἀπὸ δυνατὰ βίντεο, γραφικὰ καὶ κείμενα ποὺ ἔφτασαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο! Οἱ καμπάνιες αὐτὲς καθὼς καὶ οἱ ἐκδηλώσεις ὀργανώθηκαν σὲ 30 χῶρες μὲ τὴ συμμετοχὴ...
γνωστῶν προσωπικοτήτων. 

Ἂς ἀναφερθεῖ ὅτι ἀνάμεσα στὰ δικαιώματα τῆς κοινότητας Λ.Ο.Α.Τ. εἶναι ὁ γάμος ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου, ἡ τεχνητὴ ἀναπαραγωγή, ἡ υἱοθεσία παιδιῶν, ἡ ἀλλαγὴ φύλου καὶ ὀνόματος κλπ. O O.H.E. δραστηριοποιεῖται ἐπίσης δυναμικὰ γιὰ τὴ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων ὅπου αὐτὲς δὲν εἶναι ἀποδεκτές.

Λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλα τὰ αὐτὰ τὰ φαινόμενα, τὸ Διεθνὲς Παρατηρητήριο γιὰ τὴν Οἰκογένεια δημοσίευσε μία πολιτικὴ ντιρεκτίβα γιὰ τὸ θέμα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὰ τελευταῖα ἑρμηνεύονται ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Ο.Η.Ε.

Συγκεκριμένα τὸ Παρατηρητήριο ἀναφέρει ὅτι ὁ ὄρος «ὑπεραρμαχος τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» ἐμφανίζεται ὅλο καὶ περισσότερο στὰ κείμενα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

«Τὰ ἔθνη θὰ πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι αὐτός ὁ ὅρος χρησιμοποιείται κατὰ κόρον ἀπὸ τοὺς ἀκτιβιστὲς τῶν σεξουαλικῶν δικαιωμάτων ὡς ἕνας εὐφημισμὸς γιὰ τὴν προώθηση τῶν δικαιωμάτων τῶν κοινοτήτων Λ.Ο.Α.Τ. (Λεσβία, Ὁμοφυλόφιλος, Ἀμφιφυλόφιλος καὶ Τρὰνς) καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἄμβλωσης».

Στὴ συνέχεια τὸ Παρατηρητήριο ἀναφέρει ὅτι στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Γραφείου τοῦ Ὕπατου Ἁρμοστῆ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Α.Α.Δ.) ὑπάρχει ἡ ἐρώτηση «Ποιὸς εἶναι ὑπέρμαχος;».

Ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ἐρώτηση, προτείνει τὸ Παρατηρητήριο, πρέπει νὰ θέτουν καὶ τὰ Κράτη Μέλη ὅταν διαπραγματεύονται μὲ τὸν Ο.Η.Ε. γιὰ ὁποιοδήποτε ζήτημα ποὺ ἀναφέρεται «στοὺς ὑπέρμαχους τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σύμφωνα μὲ τὸ Παρατηρητήριο τόσο τὰ ἔγγραφα ποὺ εἶναι ἀναρτημένα στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Υ.Α.Α.Δ., ὅσο καὶ ὁ Εἰδικὸς Εἰσηγητής θεωροῦν τοὺς ἀκτιβιστές τῆς κοινότητας Λ.Ο.Α.Τ. καὶ τοὺς ἀκτιβιστὲς ὑπὲρ τῆς ἔκτρωσης ὡς «Ὑπερμαχους τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» καὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ ἔθνη θὰ πρέπει νὰ σέβονται, νὰ προωθοῦν καὶ νὰ προστατεύουν αὐτοὺς τοὺς ἀκτιβιστές.

Ὅπως ἀναφέρεται: «Αὐτοὶ μερικὲς φορὲς ὑπερασπίζονται τὰ δικαιώματα διαφόρων κατηγοριῶν προσώπων, ὅπως γιὰ παράδειγμα τῶν γυναικών, τῶν παιδιῶν, τῶν ἰθαγενῶν, τῶν προσφύγων, τῶν ἐσωτερικὰ μετακινηθέντων προσώπων, καὶ τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνικῶν, γλωσσικῶν καὶ σεξουαλικῶν μειονοτήτων» (σελίδα 2).

Τόσο ὁ Υ.Α.Α.Δ. ὅσο καὶ ὁ Εἰδικὸς Εἰσηγητὴς πιστεύουν ὅτι ἐντάσσοντας «μία προοπτικὴ φύλου» σημαίνει ὅτι προστατεύεις «ἐκείνους ποὺ ἀμφισβητοῦν τὶς παραδοσιακὲς ἔννοιες τῆς Οἰκογένειας» ἢ ἐκείνους ποὺ προωθοῦν καὶ ὑπερασπίζονται τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό.

Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πηγὲς οἱ γυναῖκες ὑπερασπιστὲς βρίσκονται σὲ μεγαλύτερο κίνδυνο νὰ ὑποστοῦν ὁρισμένες μορφὲς βίας καὶ ἄλλων παραβιάσεων, προκαταλήψεων, ἀποκλεισμοῦ καὶ ἀποκήρυξης ἀπὸ τοὺς ἄνδρες ὁμολόγους τους. Αὐτὸ συχνὰ συμβαίνει γιατί οἱ γυναῖκες ὑπερασπιστὲς ἐκλαμβάνονται ὡς ἀπειλὲς πρὸς τὶς κατεστημένες κοινωνικοπολιστικὲς ἀντιλήψεις, παραδόσεις καὶ στερεότυπα σχετικὰ μὲ τὴν θηλυκότητα, τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὸν ρόλο καὶ τὴ θέση τῶν γυναικὼν στὴν κοινωνία.

Εἶναι πολὺ ἀνησυχητικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Υ.Α.Α.Δ. ἔχει ταυτοποιήσει τὶς θρησκευτικὲς ὁμάδες ὡς ἐμπόδια γιὰ τοὺς ὑπέρμαχους τῶν δικαιωμάτων τῶν Λ.Ο.Α.Τ.

Ἀναφέρεται ὅτι: «Ἐπὶ πλέον, οἱ ἀρχηγοὶ κοινοτήτων καὶ οἱ ὁμάδες ποὺ στηρίζονται στὴν θρησκευτικὴ πίστη ὁλοένα καταφεύγουν στὸν στιγματισμὸ καὶ σὲ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν ὑπερασπιστῶν ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν Λ.Ο.Α.Τ. (Αὐτὴ ἡ παράγραφος ἀρχικὰ ἐμφανίστηκε στὸ A/HRC/4/37/Add.2, παράγρ. 32.) 


Τέλος οἱ ἴδιες πηγές καλοῦν τὰ Κράτη Μέλη νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ δικαιώματα τῶν ἀκτιβιστῶν Λ.Ο.Α.Τ. καὶ νὰ τοὺς προσφέρουν εἰδικὲς καὶ ἐνδυναμωτικὲς μορφὲς προστασίας. «Τὰ Κράτη πρέπει νὰ κάνουν προσπάθειες νὰ προστατέψουν τοὺς ὑπερασπιστὲς τῶν γυναικείων δικαιωμάτων καθὼς καὶ τοὺς ὑπερασπιστὲς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ προωθήσουν τὰ οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα καθὼς καὶ ὅσους ἐργάζονται γιὰ νὰ κρατήσουν τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων, ἰθαγενῶν καὶ Λ.Ο.Α.Τ. Αὐτοὶ οἱ ὑπερασπιστὲς χρειάζονται εἰδικὴ καὶ αὐξημένη προστασία, καὶ στοχευμένες προσπάθειες πρέπει νὰ γίνουν γιὰ νὰ κάνουμε τὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο ἐργάζονται ἀσφαλέστερο καὶ περισσότερο ἐνθαρρυντικὸ καὶ ἀνεκτικό».
(A/63/288 Annex, para. 8)

Σχετικὰ μὲ τοὺς ὑπέρμαχους της ἄμβλωσης εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τόσο ὁ Υ.Α.Α.Δ. ὅσο καὶ ὁ Εἰδικὸς Εἰσηγητής προτείνουν οἱ γυναῖκες ὑπέρμαχοι νὰ τούς συμπεριλάβουν στοὺς ἀκτιβιστές τους. Γίνεται δὲ ἀναφορὰ ὅτι παρατηροῦνται διώξεις ἐναντίον τῶν γυναικὼν ὑπερασπιστῶν τῆς θεραπευτικῆς ἄμβλωσης.

Τὸ Διεθνὲς Παρατηρητήριο γιὰ τὴν Οἰκογένεια συστήνει στὰ Κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ ποὺ ἀντιτίθενται στὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν δικαιωμάτων τῶν Λ.Ο.Α.Τ. καὶ τῆς ἄμβλωσης στὶς χῶρες τους, νὰ προστατέψουν τὴν κρατική τους κυριαρχία ἀπορρίπτοντας στὶς διαπραγματεύσεις τὸν ΟΗΕ οἱεσδήποτε ἀναφορὲς στοὺς «ὑπέρμαχους τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» ἢ σὲ ὅρους ποὺ καλοῦν γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση μίας «προοπτικῆς φύλου», ἐκτὸς ἂν οἱ οἱ ὄροι διευκρινίζονται μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ μὴν χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ προωθοῦν τὴν ἄμβλωση καὶ τὴν προώθηση δικαιωμάτων των Λ.Ο.Α.Τ.

2 σχόλια:

 1. Μόνο η επιστροφή στο Ευαγγελίο και στον Θεό και στην Ορθόδοξη χριστιανική ζωή θα σώσει τον κόσμο.

  Φιλευλαβής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχώς αδερφέ μου,

  η ακαθαρσία στην οποία όταν γεννηθήκαμε
  τσαλαβουτούσαμε έως το
  γόνατο

  έχει φτάσει στό λαιμό
  και συνεχώς ανεβαίνει...

  Για να μή μας πνίξει
  και πάμε χαμένοι...
  θάρθουν τα ...γεγονότα

  για να καθαρίσει ολη αυτή
  η βρωμιά...


  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.