1 Μαΐ 2020

Θεία Κοινωνία, ἀσπασμὸς τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἤ τῆς χειρὸς τοῦ ἱερέως, συνάθροιση καὶ συγχρωτισμός στους Ἱεροὺς Ναούς μας

Χριστὸς Ἀνέστη!

Νὰ σκεφτεῖ καὶ μόνο ὡς λογισμό, κάποιος κάτι άσχημο και προσβλητικό γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία, Αὐτὸ Το Σῶμα καὶ Το Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι μεγίστη Βλασφημία. Φοβοῦμαι καὶ μόνο τὴν σκέψη.

Ἀσπασμὸς τῶν Εἰκόνων: Ἡ 7ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀπαντᾶ γιὰ τὶς Εἰκόνες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἀντικείμενα πού ὀφείλουμε ἀσπασμοῦ. Ἄν θεωρῶ ὅτι ἀσπάζομαι τήν ἐπιφάνεια μέ τὸ κραγιὸν ἤ τὸ λίπος τῶν χειλέων τῶν νωριτέρων ἀσπασμῶν καὶ ὄχι τὸ Ἱστορηθὲν στὴν ἁγία Εἰκόνα Πρόσωπο, εἶμαι κάποιας ἄλλης πίστεως καὶ δὲν μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ προσάψω τὴν εὐθύνη μεταδόσεως στὴν Ἁγία Εἰκόνα ἤ στὸν Ναὸ, ἀλλὰ στην προαίρεσίν μου. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν καθαρίζονται ἐπαρκῶς καὶ συχνότατα, ὄχι διά τὸν φόβο τῆς ἀσθενείας, ἀλλὰ διὰ τὸν...
σεβασμὸ στὸ εἰκονιζόμενο Πρόσωπο νὰ μην περιέχει στὴν ἐπιφάνεια ὑποδοχῆς ἀσπασμῶν, τα στίγματα χειλέων, ἤ Στον «ἁγιάσαντα»* τον Ναόν.

Το χέρι τοῦ Ἱερέως ἤ τοῦ Ἀρχιερέως, ὅταν διακονεί στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλὰ καὶ νῦν καὶ ἀεὶ, δὲν εἶναι δικὸ μας· εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν τὸ ἀσπάζεται κάποιος, ἀσπάζεται τὴν Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ. Τα δικά μᾶς χέρια δανείζονται στὸν Ἴδιο Τον Χριστὸ πού εἶναι ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος πού μελίζει καὶ διαμερίζει τὸν Ἀμνὸ τοῦ Θεοῦ, Αὐτὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ!! Εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι μεταφορέας ἀσθενειῶν; Μέγιστη βλασφημία καὶ μόνο νὰ τὸ σκεφτοῦμε.

Ἡ πυκνὴ ἤ ἀραιὴ συνάθροιση ἐν τῷ Ναὼ: Εἶναι δυνατὸν νὰ διαβάζουμε στὴν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ που οι Ἀρχιερεῖς μας τελούν, τὰ φοβερὰ ἐκεῖνα λόγια πού οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐν Αγίω Πνεύματι κατέγραψαν, καὶ νὰ θεωροῦμε ὅτι θὰ μεταδοθεῖ ἀσθένεια – ἀκόμη καὶ λέπρα ἤ πανώλη – ἂν βρίσκομαι κοντὰ ἤ δίπλα σε κάποιον μη ἀσθενή, καὶ θὰ τοῦ μεταδώσω τὴν ἀσθένειὰ μου; Μὰ, δὲν μεσολαβεῖ μεταξὺ ἐμοῦ καὶ ἐκείνου τὸ Πανάγιο Πνεῦμα πού πλημυρίζει κάθε σπιθαμὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ;

Δὲν εἰσερχόμαστε στὸ Ναὸ «δεόμενοι ἁγιασθεῖναι»*;

Δὲν ψάλλουμε στὴν ἀκολουθία αὐτὴ: «Τοῦτον τὸν Οἶκον ὁ Πατὴρ ὠκοδόμησε· τοῦτον τὸν Οἶκον ὁ Υἱὸς ἐστερέωσε· τοῦτον τὸν Οἶκον τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἀνεκαίνισε, τὸ φωτίζον, καὶ στηρίζον καὶ ἁγιάζον»*;

Δὲν γονατίζουμε ὅλοι μας κάποια στιγμὴ καὶ πάλι ὁ Ἀρχιερέας λέει: «…κατάπεμψον τὸ πανάγιὸν Σου Πνεῦμα καὶ ἁγίασον τὸν Οἶκον τοῦτον· πλήρωσον αὐτὸν φωτὸς ἁϊδίου· αἱρέτισον αὐτὸν εἰς κατοικίαν Σὴν· ποίησον αὐτὸν σκήνωμα δόξης Σου·…. Κατάστησον αὐτὸν λιμένα χειμαζομένων, ἰατρεῖον παθὼν, καταφυγὴν ἀσθενῶν, δαιμόνων φυγαδευτήριον, ἐν τῷ εἶναι τοὺς ὀφθαλμοὺς Σου ἀνεωγμένους επ΄αυτόν ἡμέρας καὶ νυκτὸς καὶ τὰ ὦτα Σου προσέχοντα εἰς τὴν δέησιν τῶν ἐν φόβω Σου καὶ ευλαβεία ἐν αυτὼ εισιόντων…»*;


Τι σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνας Ναὸς μὲ ἕνα κομμωτήριο ἤ ἕνα παντοπωλεῖο ἤ μία τράπεζα ἤ μία ἐφορία ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλο κλειστὸ ἤ ἀνοικτὸ χῶρο; Καμία σχέση ἐκεῖνοι οἱ χῶροι μὲ τὸν Ἱερὸ Ναὸ. Ὁ κάθε Ἱερὸς Ναὸς «ἐγκαινίζεται τῷ τιμίω καὶ ζωηρρύτω Αἵματι, τῆς ἀχράντου καὶ ἀκηράτου πλευρὰς, τοῦ σαρκωθέντος ἐκ τῆς Ἁγίας Παρθένου, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν»*… καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο λέμε (καὶ ἄρα πιστεύουμε) ὅτι ὁ Ναὸς «τῷ σὼ τιμίω ἐκ πλευρὰς ζωηφόρου, Αἵματι ραντίζεται»* γι αὐτὸ καὶ πρέπει καὶ μποροῦν «ἀθροισθεῖσαι τῶν πιστῶν αἵ χορεῖαι»* χωρὶς νὰ ὑπάρχει οὔτε κατὰ διάνοια πιθανότητα μετάδοσης τῆς ὁποιασδήποτε ἀσθενείας. Ἄν ἐμεῖς, κλήρος και λαὸς τοῦ Θεοῦ δὲν εἴμαστε πεπεισμένοι γι’ αὐτὸ, πὼς θὰ βοηθηθούν οἱ ὀλιγόπιστοι ἤ καὶ ἀσεβεῖς ἄρχοντες και λαός μας; Μα ο κάθε Ναός ἡ κάθε ἐκκλησία «Οὐ ψάμμον ἀλλὰ Χριστὸν θεμέλιον ἔχουσα»*.

Δὲν παρακαλοῦμε ὅλοι μαζὶ, κατὰ τὴν ὥρα τῶν Ἐγκαινίων, ἐκ στόματος τῶν Ἀρχιερέων μας που ὀφείλουν να μᾶς ἔχουν ὅλους στὴν καρδιακὴ τοὺς ἀγκάλη, ἐκεῖ στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ, πρὶν ἀκόμη εἰσέλθει κανεὶς στό Ναό: «Δέσποτα Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγματα καὶ στρατιὰς Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων, εἰς λειτουργίαν τῆς σὴς δόξης, ποίησον, σὺν τὴ Εισόδω ἡμῶν, εἴσοδον ἁγίων Ἀγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ἡμῖν (γιὰ ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς), καὶ συνδοξολογούντων (γιὰ ὅλο τὸ λαὸ) τὴν σὴν ἀγαθότητα»*;

Δὲν πιστεύουμε ὅτι μπαίνουμε μὲ συνοδεία Ἀγγέλων ἐντὸς τοῦ Ναοῦ;

Δὲν δεόμασθε πάλι ὅλοι μαζὶ λέγοντας ἐκ στόματος Ἀρχιερέων: «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καὶ ταύτην τὴν δόξαν τοῖς ὑπὲρ σοῦ ἁθλήσασιν ἁγίοις Μάρτυσι δωρησάμενος, τὸ σπείρεσθαι ἐν πάση τὴ γῆ τὰ Λείψανα αὐτῶν ἐν τοῖς ἁγίοις Οἴκοις Σου, καὶ καρποὺς ἰαμάτων βλαστάνειν· ...»*; 

Ἱάμματα βλαστάνουν μέσα στοὺς Ναοὺς μας και ὄχι ἀσθένειες!

Οὔτε ἡ ἀνάγκη, οὔτε ὁ φόβος, οὔτε ἡ δῆθεν ἔγνοια γιὰ τὸν συνάνθρωπο - ὑγιὴ ἤ ἀσθενὴ - οὔτε ὁ ἐκβιασμός, οὔτε ἡ ἀπειλὴ ἦταν ἡ αἰτία γιὰ τὴν πικρὴ ἀπόφαση παύσεως τῶν Ἀκολουθιῶν καὶ σφραγίσεως τῶν Ναῶν μας. Μη γένοιτο!!! Ὅλοι οἱ Ἅγιοὶ καὶ Μάρτυρὲς μας, ἂν σκεφτόταν τον ὁποιοδήποτε ἐκβιασμό, ὁποιαδήποτε ἀπειλὴ ἤ ἀνάγκη τους, ἤ ἀνάγκη και ἔγνοια κάποιων ἄλλων, θὰ ἦταν τώρα στὸν Οὐρανό; [(Ματθ. 8,22) «ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς»] Δὲν θυσίασαν τὴν ὁποιαδήποτε ἀνάγκη, δική τους ἤ ἄλλων, ἀκόμη καὶ τὴν ζωὴ τοὺς για τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ ὥστε σήμερα ἐμεῖς νὰ ἀπολαμβάνουμε τὰ Τίμια Λείψανὰ τοὺς ἐπὶ τῶν ὁποίων στερεώνουμε τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς μας;

Ὁ Χῶρος τοῦ Ναοῦ δεν εἶναι «Καινός»*; Δεν εἶναι «Οὐρανός»*; Δεν εἶναι σκηνὴ ἀχειροποίητος «ὑπὲρ χρυσίον λάμπουσαν»* πού ἐκεῖ συναθροίζονται ὅλοι οἱ ἐν δυνάμει ναοὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;. Εἶναι χώρος βέβαια γι’ αὐτὸ καὶ γίνεται ἁγιασμένος και καινὸς ἀμετάκλητα ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ πού οἱ Ἀρχιερεῖς μας, τελοῦν τὴν ακολουθία (Μυστήριο!) τῶν Ἐγκαινίων τῶν Ναῶν μας καὶ παραμένει ἔτσι μέχρι 2ἂς Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας, ἐκτὸς ἂν συληθεῖ ἀπὸ αἱρετικοὺς ἤ ἀλλοθρήσκους. Οἱ ἄλλοι ὅλοι Ναοί, οἱ ἔμψυχοι, γίναμε μὲν Ναοί Ἁγίου Πνεύματος ἐν δυνάμει κατὰ τὸ Μυστήριο τοῦ βαπτίσματος καὶ Χρίσματος, ἀλλὰ λόγω τῆς ἐλευθερίας μας, λερωνόμαστε καὶ ἀσθενοῦμε ἐκ τῆς προαιρέσεὼς μας, καὶ ὄχι ἐκ τῶν ἁγιασθέντων χώρων ἤ ἀντικειμένων, ἀσθενοῦμε καὶ ἀρρωσταίνουμε ἐκ τῶν ἐπιλογῶν καὶ ἀποφάσεὼν μας που περιφρονοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἐκ τοῦ ἀσπασμοῦ ἤ τῆς συναθροίσεως ἐντὸς τῶν Ἁγιασμένων Ναῶν μας.

Μας Περιμένει ὅμως ὁ Φιλεύσπλαχνος Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς ὅλους μας, νὰ καταστήσουμε ἑαυτοὺς Ναοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος από «δυνάμει» σε «ἐνεργείᾳ», με το νὰ Του δείχνουμε τὴν «μεμεριμνημένη καὶ ἀληθῶς ἐναργὴ» μετάνοιὰ μας γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε ὅλοι τῆς Οὐρανίου Βασιλείας Του.

Μακάρι ὅλοι μας, μὲ ὁδηγὸ μας τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὶς ἐντολὲς Του, Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ, νὰ γίνουμε «μιμηταὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων»*, καθώς και «τὸν ἀγώνα τὸν καλὸν ἀγωνίσασθαι, καὶ τόν δρόμον τῆς εὐσεβείας τελέσαι καὶ τὴν πίστην τῆς ἀληθοῦς ὁμολογίας φυλάξαι»*.

Γένοιτο!
Ἀληθῶς Ἀνέστη!
π. Ἀ.Κ.

* ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων στὸ Μέγα Εὐχολόγιο

12 σχόλια:

 1. Ο γνωστός Αγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ, μιλά για τον κορωναϊό, για την μετάνοια των ανθρώπων και τις κλειστές εκκλησίες. (25-4-2020).

  https://www.youtube.com/watch?v=K3ye77TvgHY

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αληθής ο λόγος σου
  πάτερ

  όμως, οι συμμετέχοντες
  σε άνομα συλλείτουργα
  και
  έχοντας ήδη συναινέσει
  στο κολυμπάρειο άγος,

  (και κατά
  τη λαϊκή ρύση,
  ...όποιος έχει
  τη μυίγα...)

  με τί θ ά ρ ρ ο ς
  να σταθούν, τώρα

  στέρεοι στην αλήθεια;  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φέτος θα ξεφτυλιστουν πολλοί χομπιστες χριστιανοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ετσι ακριβώς αδελφε.
   Και οχι μόνο αλλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα εως ότου ο Θεός επέμβει προς λύση της ανωμάλου καταστάσεως.
   ΩΡΑΊΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ...ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ.
   Είχαν γίνει η ενορίες ΚΑΠΗ και μόλις έπεσε ο τρόμος του θανάτου επάνω απο τις κεφαλές πολλών οι εκκλησίες ΑΔΕΙΑΣΑΝ.
   Ειχαν μετατρέψει οι επίσκοποι τα επισκοπικά σε ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ αρνούμενοι να δεχθουν την επικοινωνια και τους προβληματισμους των πιστων.
   ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΙ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ.
   ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙΩΠΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΗ.
   Και σωστά αναρωτιουνται πολλοί.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ;;;
   ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΘΑ ΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙΡΟ;;;
   ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΑ ΤΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ;;;Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ!!!
   ΣΤΟ ΜΥΣΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΥΡΩΘΟΥΜΕ;;;
   ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟ ΧΕΡΙ του ΙΕΡΕΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΑΣΠΑΣΤΟΥΜΕ;;;
   ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΣΟ ΠΕΡΝΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ.
   ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΡΑΣΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ...ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ Ο ΠΑΠΑΣ ΤΟ ΡΑΣΟ...
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ


   Διαγραφή
 4. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται O I δ ι ο ς O Xριστος , O I δ ι ο ς O Θεός , O Oποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , ο π ω ς γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - Ο π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πατήρ Iλαριων2 Μαΐου 2020 - 12:20 π.μ.

   Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
   Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
   Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
  2. Πάτερ ευλογείται την ευχή σας

   Σας ευχαριστώ που το μοιραστήκατε μαζί μας , σας ευχαριστώ που μιλάτε να σας δίνει περίσσεια την χάρη του ο Κύριος να βροντοφωνάζεται τις θείες εμπειρίες και όποιος θέλει να ακούσει θα ακούσει και ένας θεός ξέρει κάποια στιγμή τα λόγια σας θα πιάσουν τόπο

   Ευχαριστούμε θερμά

   Διαγραφή
  3. Eυαγγελιον Iωαννου2 Μαΐου 2020 - 11:33 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 5. Δεν θυμάμαι πού είναι γραμμένο, αλλά ο άγιος Παΐσιος έλεγε πως, όταν ασπάζεστε τις εικόνες, να τις φιλάτε και να ακούγεται το "ματς" "μουτς", ο ήχος δηλαδή από το φίλημα των χειλέων. Βλέπαμε χριστιανούς που ακόμη και πριν από την επιδημία δεν ακουμπούσαν τα χείλη στην εικόνα, παρά έκαναν το σταυρό τους και ίσα που την πλησίαζαν με τα χείλη τους. Εμείς πάντως, ό,τι κι αν μας λένε θα συνεχίσουμε να ασπαζόμαστε, να κολλάμε τα χείλη μας στις ΑΓΙΕΣ εικόνες. Εξάλλου, γι` αυτές έγινε η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος και αυτήν γιορτάζουμε την Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής, ως Κυριακή της Ορθοδοξίας! Δεν μας σταματάει κανείς, εκτός από τον ίδιο τον εαυτό μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ακριβώς έτσι αδελφέ!
  Χριστός Ανέστη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥ,ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΛΕ===ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,ΓΙΟΡΤΕΣ,ΧΡΗΜΑΤΑ,ΔΙΑΚΟΠΕΣ,ΠΑΡΤΥ,ΣΧΟΛΕΙΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ.ΔΗΛΑΔΗ=ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΑΛΑΡΓΑ.ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΚΕ-ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ,ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΒΡΕΙ Ο ΙΟΣ !Ο ΙΟΣ !! ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΠΛΕΟΝ,ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ !!

  ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ,ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΦΕΡΕΤΖΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΜΕ ΟΣΤΙΑ=ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ.
  ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ! ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΡΕΘΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ !ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ,ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΔΩΡΟΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.