30 Μαΐ 2020

Ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ στὴ Μητρόπολη Λουξεμβούργου, μὲ σύσταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη !

Εἰσαγωγικὸ σχόλιο Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ: Δὲν ἔχει τελειωμὸ ἡ κατρακύλα τῶν ἡγετῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Μητροπόλεων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Στὴ λίστα τῶν ἀπαγορευσάντων τὴν ἱερὰ λαβίδα προστέθηκε καὶ ἡ Μητρόπολη Λουξεμβούργου, μὲ μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρα. Στὸ μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισημαίνει τὸ ἑξῆς: "Ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τῆς ἱερᾶς λαβίδος γιὰ τὴν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας στοὺς πιστοὺς" καὶ συνεχίζει "Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μᾶς Πατριάρχης μᾶς καλεῖ νὰ ὑπακούσουμε στοὺς νόμους τῶν χωρῶν ὅπου ζοῦμε καὶ νὰ ἐπιδείξουμε ὑπομονὴ ἕως νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ μία κανονικὴ ζωή. Δὲν εἶναι ἕνα ζήτημα ἐπέμβασης σὲ ἐσωτερικὰ θέματα τῆς θρησκείας, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν Κυβέρνηση εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας." 
Διαβάστε παρακάτω τὸ μήνυμα...

Πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
εἰς τὸ Μέγα Δουκᾶτον τοῦ Λουξεμβούργου.
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ εὐσεβεῖς Χριστιανοί,
Χριστὸς Ἀνέστη!
Μὲ τὸ παρόν μήνυμα σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι μετά ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τοῦ Λουξεμβούργου, οἱ τόποι λατρείας τῆς χώρας ἀνοίγουν πάλιν γιὰ τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 29 Μαΐου 2020.
Γνωρίζετε ὅτι λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ κατόπιν σχετικῶν ὁδηγιῶν τῆς Κυβέρνησης οἱ ἐκκλησίες μας ἦταν...
κλειστές γιὰ πάνω ἀπὸ δύο μῆνες. Ἦταν μία δύσκολη ἀλλὰ ἀναγκαία ἀπόφαση ποὺ ἀναγκασθήκαμε νὰ λάβουμε. Τώρα, κατόπιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Κυβέρνησης, μᾶς δίνεται πλέον ἡ δυνατότητα νὰ ἀνοίξουμε τὶς ἐκκλησίες μας ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 29 Μαΐου 2020, ἀλλὰ μὲ ἀρκετοὺς περιορισμούς, λόγω τοῦ κινδύνου μετάδοσης τῆς ἀσθένειας. Ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε λοιπὸν τὰ παρακάτω μέτρα, τὰ ὁποῖα, ἄν καὶ προσωρινά, λαμβάνουν καὶ νομικὴ ἰσχὺ μέχρι τὴν κατάργησή τους:
1. Θὰ πρέπει νὰ τηροῦνται ὅλα τὰ συνήθη πλεόν μέτρα ὑγιεινῆς, καθαρισμοῦ καὶ ἀπολύμανσης τοῦ χώρου τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν ἀντικειμένων.
2. Τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ εὑρίσκονται στὸ Ναὸ θὰ πρέπει νὰ ἀπέχουν τὸν ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο τουλάχιστον 2 μέτρα. Δὲν τίθεται ὅριο ἀριθμοῦ προσώπων ἐντὸς τοῦ Ναοῦ.
3. Ἡ χρήση μάσκας ποὺ καλύπτει τὸ στόμα καὶ τη μύτη εἶναι υποχρεωτικὴ γιὰ ὄλους ἐκτὸς ἀπὸ τὸν λειτουργό, καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια παραμονῆς τους στὸ Ναό.
4. Ἀπαγορεύεται η χρήση τῆς ἱερᾶς λαβίδος γιὰ τὴν μετάδοση της Θείας Κοινωνίας στους πιστούς.
Ὅπως καταλαβαίνετε, ἡ χαρά μας γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν μετριάζεται διότι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τηρήσουμε το σύνολο τῶν περιορισμῶν ποὺ ἡ Κυβέρνηση κρίνει ἀναγκαίους γιὰ νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ἐπαναλειτουργία των Ναῶν.
Τὸ πλέον ἐπώδυνο ὅμως εἶναι τὸ ὅτι, προσωρινά ασφαλώς, πρέπει νὰ τηρήσουμε καὶ τὸ μέτρο περὶ ἀπαγόρευσης τῆς ἱερᾶς λαβίδος γιὰ τὴν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης μᾶς καλεῖ νὰ ὑπακούσουμε στοὺς νόμους τῶν χωρῶν ὅπου ζοῦμε καὶ νὰ ἐπιδείξουμε ὑπομονὴ ἕως νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ μία κανονικὴ ζωή. Ζοῦμε μέσα σὲ ἐξαιρετικὲς καταστάσεις καὶ ὀφείλουμε νὰ ὑπακούσουμε στοὺς κανονισμοὺς ποὺ μᾶς ἐπιτάσσει τὸ κράτος δικαίου. Δὲν εἶναι ἕνα ζήτημα ἐπέμβασης σὲ ἐσωτερικὰ θέματα της θρησκείας, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν Κυβέρνηση εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας. Καθ’ ὅσον καὶ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἐκδίδεται νομοθετικὸ διάταγμα καὶ μὴ ἔχοντας ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐναλλακτικὴ λύση, εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ δώσω τὴν ὁδηγία νὰ μὴν παρέχεται ἡ Θεία Κοινωνία κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία στοὺς πιστούς, ἀλλὰ νὰ κοινωνεῖ μόνον ὁ λειτουργός ἱερεύς. Δίδω τὴν προσωρινὴ αὐτὴ ὁδηγία μὲ πόνον ψυχῆς καὶ συμμεριζόμενος τὴν λύπη ποὺ προκαλεῖ στὰ πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶμαι πεπεισμένος – μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ – τὸ συντομότερο δυνατὸν νὰ ἐπανέλθουμε στὴν κανονικὴ ζωή.

Ἐλπίζω καὶ προσεύχομαι, τὸ ταχύτερον δυνατόν, νὰ εἶμαι στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀλλἀξω τὴν προσωρινὴ αὐτὴ ὁδηγία ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ μπορέσουν καὶ πάλιν νὰ μετάσχουν στη Θεία Μετάληψη.

Μὲ ὅλη μου τὴν πατρικὴ ἀγάπη ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι!

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 25ῃ Μαΐου 2020.

† ὁ Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

3 σχόλια:

 1. Κύριε ελέησον!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιατι οι κληρικοι μας δεν αξιζουν να φορουν το ρασο,ειναι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,
  ειναι ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ,ειναι "ΑΧΡΗΣΤΟΙ" για το θειο λειτουργημα που (δεν) επιτελουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιατι οι κληρικοι μας δεν αξιζουν να φορουν το ρασο,ειναι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,
  ειναι ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ,ειναι "ΑΧΡΗΣΤΟΙ" για το θειο λειτουργημα που (δεν) επιτελουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.