12 Μαΐ 2020

Ὄχι κάμερες στὰ σχολεῖα μας!

Ἀφοῦ τὸ παρὸν ἀπολυταρχικὸ καθεστὼς τῆς «Πανδημιοκρατίας» – μὲ πρόσχημα τὴν «ἀπειλῆ» τοῦ κορονοϊοῦ – ἐπιχείρησε καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀλλάξει ριζικά τους τρόπους λειτουργίας, στὴν ἀγορά, στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, στὴ διαχείριση τῆς λαθρομετανάστευσης, στὶς δημόσιες συναθροίσεις, στοὺς τρόπους τῶν πληρωμῶν, στὰ ὡράρια, στὶς μετακινήσεις, στὶς ἐκκλησίες… ἦταν σίγουρα θέμα χρόνου γιὰ νά… ἁπλώσει τὸ ἀντιλαϊκὸ χέρι του καὶ στὴ λειτουργία τῶν σχολείων. 

H οἰκογένεια εἶναι τὸ πρωταρχικὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας. Τὸ σχολεῖο εἶναι τὸ ἀμέσως ἑπόμενο «ἐργαστήρι» ἀνθρώπων, γιὰ τὴν αὐριανὴ κοινωνικὴ κατεύθυνση ποὺ θὰ λάβει ἕνας μελλοντικὸς πολίτης. Άρα, ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς ἐκπαίδευσης ἀποτελεῖ ἕνα πολὺ βασικὸ στάδιο γιὰ νὰ ἐφαρμοστεῖ μὲ ἐπιτυχία τὸ σχέδιο μιᾶς νεοταξικῆς πολιτικῆς. 
Ἂν κάποιος καταφέρει νὰ ἐλέγξει τρεῖς συγκεκριμένους κοινωνικοὺς τομεῖς, δηλαδὴ τὰ νοικοκυριά, τὴν ἐκκλησία καὶ τὰ σχολεῖα, ἔχει καταφέρει νὰ ἐλέγξει τὰ πάντα. 
Ἡ τροπολογία μὲ τὴν ὁποία θὰ ἐπιτρέπεται ἡ βιντεοσκόπηση τῶν μαθημάτων στὶς σχολικὲς τάξεις, κατατέθηκε… ἱεροκρυφίως ἀπὸ τὴν ὑπουργὸ Παιδείας κυρία Κεραμέως, μὲ...
δικαιολογία τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦν τὰ σχολικὰ μαθήματα καὶ οἱ μαθητὲς ποὺ γιὰ διάφορους λόγους – σχετιζόμενους μὲ τὸν κορονοϊὸ – δὲν θὰ μποροῦν νὰ παρευρίσκονται στὴν τάξη. 

Κάμερες στὶς σχολικὲς αἴθουσες ὁραματίζεται ἡ ὑπουργός. 

Ἡ κυρία Κεραμέως που σφράγισε φασιστικὰ τὶς Ἐκκλησίες καὶ ἀπαγόρευσε τὴ Θεία Κοινωνία, συνεπικουρούμενη ἀπὸ τα αυτοκρατορικὰ τιτιβίσματα Μητσοτάκη. 

Ἡ κυρία Κεραμέως ποὺ δήλωσε δημοσίως σὲ τηλεοπτικὴ συχνότητα πως ο ἰὸς μπορεῖ νὰ μεταφερθεῖ ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία, μέσω τοῦ σάλιου. Ἔτσι, ἂν συνδυάσουμε αὐτὴν τὴ δήλωση μαζὶ μὲ τὴν τωρινὴ τροπολογία, μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς στὴν οὐσία εἶναι ὑπουργός βιντεοσκοπημένης Παιδείας και προσβολής Θρησκευμάτων. 

Ἡ κυρία Κεραμέως που θεώρησε ὅτι μᾶς ἔκανε φοβερὴ χάρη, ὅταν ἐπέτρεψε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, νὰ ξεκινήσει ξανὰ τὶς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ τὶς Θεῖες Λειτουργίες, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. 

Ἡ κυρία Κεραμέως ποὺ ἔχει σὲ περίοπτη θέση στὸ βιογραφικό της, τὸ «παράσημο» τῆς συμμετοχῆς της στὴ περιβόητη λέσχη Μπιλντερμπεργκ. 

Ἡ κυρία Κεραμέως λοιπόν, ἐπιχειρεῖ τώρα νὰ εἰσάγει τὸ «μάτι» τοῦ μεγάλου ἀδερφοῦ καὶ στὰ σχολεῖα. Δὲν μποροῦμε νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς μᾶς κάνει καὶ μεγάλη ἐντύπωση. Δὲν σεβάστηκε τὶς ἐκκλησίες, τώρα δὲν σέβεται οὔτε καὶ τὶς σχολικὲς αἴθουσες. Δὲν σεβάστηκε τὸ ἱερὸ λειτούργημα τῶν ἱερέων, τώρα δὲν σέβεται οὔτε καὶ τὸ λειτούργημα τῶν δασκάλων καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν. 

Ἐνῶ ἡ χρήση κινητῶν τηλεφώνων καὶ ἄλλων καταγραφικῶν μέσων, ἀπαγορεύεται διὰ νόμου μεσα στὶς σχολικὲς αἴθουσες, ἡ ὑπουργὸς Παιδείας, ἀσφαλώς με στόχο τὴν προσωπική της ἀνάδειξη, φαίνεται πὼς ἐπιθυμεῖ νὰ μετατρέψει τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα σὲ αἴθουσες του big brother καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς σὲ πολιτικοὺς αἰχμάλωτούς του «καθεστῶτος». 

Ἰσχυρίζονται πὼς αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὸν τρόπο λειτουργίας τῆς ἐκπαίδευσης, θὰ ἰσχύσει μόνο γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ θὰ ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἐφαρμοστεῖ λόγω τῆς ἐπικινδυνότητας μετάδοσης τοῦ ἰοῦ. Ὅμως μὴν ἔχουμε αὐταπάτες και ας μὴ θεωροῦν κάποιοι πὼς τρῶμε «κουτόχορτο». Εἶναι ἕνα μέτρο, γιὰ τὸ ὁποῖο κάποιοι ἔχουν τὴ φιλοδοξία νὰ τὸ καταστήσουν ὡς ἔναν μονιμο τρόπο λειτουργίας τῶν σχολείων. 

Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας, πρέπει νὰ κατανοήσει πὼς ἡ παράδοση μαθήματος σὲ μία σχολικὴ τάξη, δὲν εἶναι σεμινάριο τηλεκατάρτισης (…τύπου Βρούτση), οὔτε πολιτικὴ τηλεδιάσκεψη μεταξύ του «Αὐτοκράτορα» ποὺ ἀπευθύνεται στὰ «στρατιωτάκια ἀκούνητα». 

Ἡ σχολικὴ τάξη, εἶναι ἕνας ζωντανὸς ὀργανισμὸς ἀλληλεπίδρασης, ἔνα κοινωνικο «μικροκλίμα» ποὺ διαθέτει τοὺς δικούς του κώδικες, τοὺς δικούς του τρόπους ἐπικοινωνίας μεταξὺ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ μαθητῶν. Γιὰ νὰ εὐδοκιμήσει αὐτὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ περιβάλλον καὶ νὰ μὴν γίνει ἔνα στημενο οἰκοδόμημα κοινωνικῶν σχέσεων που βασίζονται στο φαίνεσθαι, χρειάζεται ὅ,τι ἀκριβῶς χρειάζεται καὶ μία ἁπλὴ οἰκογένεια: ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

Ἔχετε δεῖ καμία οἰκογένεια νὰ εὐδοκιμεῖ καὶ νὰ ἐξωτερικεύει τὸ ἀληθινό της πρόσωπο, κάτω ἀπὸ τὸ ἄγρυπνο βλέμμα μίας κάμερας; Καὶ βέβαια ὄχι! 

Ἕνας ἐκπαιδευτικὸς – ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἕνας γονέας – ἀναπτύσσει ἕναν δικό του κώδικα ἐπικοινωνίας μὲ τὰ παιδιὰ τῆς τάξης του. Ἕνας κώδικας ὁ ὁποῖος γεννιέται, ἀναπτύσσεται καὶ κατανοείται μονο ἀπὸ μέλη αὐτοῦ του συγκεκριμένου συνόλου καὶ ὄχι ἀπὸ ἕναν πιθανὸ ἐξωτερικὸ παρατηρητὴ – ἀξιολογητή. 

Κανένας δὲν ρώτησε τοὺς ἐκπαιδευτικούς, ἂν ἐπιθυμοῦν νὰ καταγράφονται ἀπὸ κάμερες τὴν ὥρα ποὺ ἐργάζονται. Δὲν θὰ ἔπρεπε; Εἶναι ἀναμφίβολα ἕνα ἄκρως ἀνήθικο μέτρο. Ἕνα μέτρο ποὺ μᾶς παραπέμπει σὲ ἄλλες ἐποχές. Κάποτε, κάποιοι κατέβαζαν τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὶς αἴθουσες καὶ ἔβαζαν τὴν εἰκόνα τοῦ «πατερούλη» Στάλιν. Σήμερα πλέον, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ ἐγκαταστήσεις το ἴδιο τὸ ἄγρυπνο «μάτι τοῦ Στάλιν». 

Ἂν ὑποχρεώσεις τὸν ἐκπαιδευτικὸ νὰ ὑποστεῖ τὴν παρουσία μίας κάμερας στὴν τάξη, τότε – ἀπὸ ἄνθρωπο – τὸν μετατρέπεις αὐτόματα σὲ ἕναν «ἄψυχο» καὶ ψυχρὸ ὑπάλληλο ποὺ θὰ νιώθει συνεχῶς τὸ «μάγκωμα» τῆς παρακολούθησης. 

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ παιδιά. 

Εἶναι ἀπολύτως βέβαιο, πὼς ἡ ἐφαρμογὴ ἑνὸς τέτοιου ἀπαράδεκτου μέτρου, (εἰδικὰ σὲ τάξεις τοῦ δημοτικοῦ) θα ζημιώσει σὲ ἀσύλληπτο βαθμό την παιδικὴ ἀθωότητα τῶν νεαρῶν μαθητῶν. Θὰ χάσουν τὸν τόσο πολύτιμο αὐθορμητισμό τους καὶ ἀκόμα χειρότερα, θὰ ἀρχίσουν νὰ συνηθίζουν τὴν παρουσία μίας κάμερας, ἑνὸς παντεπόπτη ὀφθαλμοῦ ποὺ θὰ τοὺς παρακολουθεῖ γιὰ πολλὲς ὧρες, καθημερινῶς. Ἀπὸ ἀθώα παιδιά, θὰ μετατραποῦν σε υποψήφιους «τηλεαστέρες» ἑνὸς θλιβεροῦ κατεστημένου παρακολούθησης τῶν πάντων. 

Ἂν δέ, συνδυάσουμε αὐτὸ τὸ τρομερὸ δυστύχημα καὶ μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καὶ τῆς κυρίας Κεραμέως, νὰ εἰσάγουν τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγής ακομα καὶ στὰ δημοτικά, τότε μποροῦμε νὰ λάβουμε μία ὁλοκληρωμένη εἰκόνα της ολοκληρωτικὴς καταστροφής που θὰ ἐπιτευχθεῖ στὸν ψυχισμὸ τῶν μικρῶν ἀθώων παιδιῶν. 

Ἂν θέλει ἡ κυρία Κεραμέως νὰ ἀναδείξει τὴν (πολύτιμη γιὰ τὴν ἴδια ἀλλὰ πολὺ ζημιογόνα γιὰ ἐμᾶς ἕως τώρα) καριέρα της, μποροῦμε νὰ τῆς προτείνουμε τὸ ἑξῆς: 

Ἀντὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐγκαταστήσει κάμερες καὶ τηλερουφιανισμὸ σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα, ἂς προτιμήσει νὰ διαθέσει αὐτὰ τὰ χρήματα (ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ ἐφαρμοστεῖ αὐτὸ τὸ ἀπεχθὲς μέτρο) γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸν ὑποβαθμισμένο ἐξοπλισμὸ τῶν σχολείων, σὲ συστήματα πληροφορικῆς, σὲ σχολικὰ ἐργαστήρια καὶ σὲ τόσες ἄλλες σχολικὲς ὑποδομὲς ποὺ κατάντησαν ἐρειπωμένες ἀπὸ τὰ ἰσοπεδωτικὰ χρόνια τῶν μνημονίων. 

ΟΧΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ. ΟΧΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.