11 Μαΐ 2020

Ὁ Bill Gates καὶ ὁ «πόλεμος του κατὰ τῶν μετρητῶν» εἶναι ἡ ἀπειλὴ κατὰ τῆς ἐλευθερίας μας, προειδοποιεῖ o οἰκονομολόγος Norbert Ηäring


Ἅγιος Παΐσιος: «Θὰ στριμώξουν τὰ πράγματα καὶ θὰ ποῦν: "Μόνο μὲ τὶς κάρτες θὰ κινεῖσθε, τὰ χρήματα θὰ καταργηθοῦν". Θὰ δίνει κανεὶς τὴν κάρτα στὸ κατάστημα καὶ θὰ ψωνίζει, καὶ ὁ καταστηματάρχης θὰ παίρνει τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν τράπεζα. Ὅποιος δὲν θὰ ἔχει κάρτα, δὲν θὰ μπορεῖ οὔτε νὰ πουλάη οὔτε νὰ ἀγοράζει»!*
Μία σύμπραξη ἰσχυρῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων στὴν ὁποία περιλαμβάνονται ἡ Visa καὶ ἡ Mastercard, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο (ΔΝΤ), ὁ δισεκατομμυριοῦχος Bill Gates καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν της Ἀμερικῆς, ἔχει ἀρχίσει σιγὰ-σιγὰ νὰ ἀσκεῖ παρασκηνιακὴ πολιτικὴ πίεση σχετικὰ μὲ τὰ μετρητά, προκειμένου νὰ καταργηθοῦν παγκοσμίως καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ψηφιακὰ νομίσματα. 

Ο Norbert Haring εἶναι κάτοχος διδακτορικοῦ τίτλου στὰ Οἰκονομικὰ καὶ εἶναι συνιδρυτὴς καὶ συνδιευθυντὴς ἑνὸς παγκόσμιου οἰκονομικοῦ ὀργανισμοῦ, τὸν δεύτερο μεγαλύτερο ὀργανισμὸ οἰκονομολόγων παγκοσμίως. Ὁ Καθηγητὴς Haring εἶναι ἐπίσης δημοσιογράφος οἰκονομικοῦ ρεπορτάζ, δημιουργὸς-συγγραφέας ἑνὸς ἰστολογίου καὶ συγγραφέας διάσημων...
βιβλίων στὰ Οἰκονομικά. 

Τὰ δύο πιὸ πρόσφατα βιβλία τοῦ κάλυψαν οἰκονομικὰ τὴν ἐκστρατεία ἐνάντια στὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν. Τὸ τελευταῖο βιβλίο (“Schones neues Geld ” – “Ὄμορφο καινούριο χρήμα”), ἐκδόθηκε στὴ Γερμανία τὸ 2018 καὶ μόλις κυκλοφόρησε καὶ στὰ κινέζικα. 

Ὁ καθηγητὴς Haring ἔκανε μία ἀγωγὴ τὸ 2015 σχετικὰ μὲ τὸ δικαίωμα νὰ πληρώνει τὸ χρέος του στὶς δημόσιες συχνότητες μὲ μετρητά, ὑπόθεση ἡ ὁποία παραπέμπεται στὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ΔΕΕ). Ἡ ἡμερομηνία γιὰ τὴν προφορικὴ ἀκρόαση στὸ ΔΕΕ ἔχει ὁριστεῖ γιὰ τὶς 15 Ἰουνίου 2020. 

Sputnik: Ἐξηγῆστε παρακαλῶ – γιὰ ὅσους δὲ γνωρίζουν τίποτα σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεση – τί ἀφορᾶ ἡ ἐκστρατεία κατὰ τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ βασικοὶ συμμετέχοντες. 

Norbert Haring: Γύρω στὸ 2005, ὁ «πόλεμος τῶν μετρητῶν» ὅπως τὸν ὀνομάζουν, ἦταν ἁπλὰ μία ἐπιχειρηματικὴ στρατηγικὴ ποὺ ἀνήγγειλαν ἡ Visa καὶ ἡ Mastercard προκειμένου νὰ ἀποκρούσουν τὴν χρήση τῶν μετρητῶν, ἐπειδὴ ἔβλεπαν ὅτι ἡ χρήση (τῶν μετρητῶν) ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ ἀνταγωνιστὴ γιὰ τὶς πιστωτικές τους κάρτες. Ἀπὸ τὸ 2011 περίπου αὐτοῦ του εἴδους ἡ συζήτηση σταμάτησε τελείως. 

Ἀντιθέτως, συμμάχησαν μὲ τὴν κυβέρνηση τῆς Ἀμερικῆς, τὸ ἵδρυμα Bill and Melinda Gates καὶ τὴ Citibank δημιουργώντας τὴ σύμπραξη «καλύτερα ἀπὸ τα μετρητὰ» προκειμένου νὰ ἐπιδιώξουν τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν. Ἀλλὰ τώρα, τὸ πραγματοποιοῦν αὐτὸ κάτω ἀπὸ τὸν προσποιητὸ σκοπὸ ὅτι βοηθοῦν τοὺς φτωχοὺς οἰκονομικά. 

Ὑπάρχουν πολλὰ ἀκαδημαϊκὰ ἱδρύματα, συγκεκριμένα ἰνστιτοῦτα καὶ κυβερνήσεις οἱ ὁποῖες συμπαρατάχθηκαν σὲ αὐτὸν τὸν «πόλεμο ἐνάντια στὰ μετρητά», εἴτε μὲ χρήματα ἀπὸ τὸν Gates ἢ ἀπὸ ἄλλα μέλη τῆς συμμαχίας «καλύτερα ἀπὸ τὰ μετρητὰ» ἢ μὲ διπλωματικὰ μέσα τῆς Ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως ἢ καὶ τῶν δύο. 

Sputnik: Γιατί τὸ κάνουν αὐτό; 

Norbert Haring: Τὸ συμφέρον στὸν οἰκονομικὸ τομέα ἀπὸ πωλήσεις δικῶν τοὺς προϊόντων (δήλ. ἀγοραπωλησίες μέσω ψηφιακοῦ χρήματος) ἀντὶ τῶν μετρητῶν εἶναι προφανές. Οἱ ἐταιρίες πληροφορικῆς θέλουν τὰ δεδομένα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὴν ψηφιοποίηση τῶν μετρητῶν καὶ ἡ κυβέρνηση τῆς Ἀμερικῆς θέλει νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθεῖ καὶ νὰ ἐπιβάλει κυρώσεις στὶς πληρωμές. Οἱ ἄλλες χῶρες οἱ ὁποῖες συνεργάζονται θέλουν ἐπίσης νὰ ἔχουν ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη ἱκανότητα παρακολούθησης τοῦ πληθυσμοῦ τους. 

Sputnik: Ἔχετε γράψει σχετικὰ γιὰ τὸ πῶς ἡ Ἰνδία χρησιμοποιήθηκε ὡς «πειραματόζωο» μεγάλης κλίμακας γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν μετρητῶν. Μπορεῖτε περιληπτικὰ νὰ περιγράψετε τί συνέβη ἐκεῖ καὶ ποιὸς ἦταν ἀπὸ πίσω; 

Norbert Haring: Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016, ὁ πρωθυπουργὸς Narendra Modi βγῆκε στὴν τηλεόραση ἀνακοινώνοντας ὅτι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία ὅλων τῶν χαρτονομισμάτων, ἐκτὸς τῶν μικρῶν, «ἀπονομισματοποιήθηκε», δηλαδὴ δὲν θὰ μποροῦσαν πλέον νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς νόμισμα, μὲ μόλις 4ωρη προειδοποίηση. Αὐτὸ σήμαινε ὅτι δὲν μποροῦσες νὰ πληρώσεις πλέον μὲ αὐτά. Ἔπρεπε νὰ τὰ πᾶς στὴν τράπεζα. Αὐτὸ ὁδήγησε σὲ χάος γιὰ μέρες καὶ μῆνες ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἔλλειψη μετρητῶν, σὲ μία χώρα ὅπου ὁ μισὸς πληθυσμὸς δὲν ἔχει οὔτε τραπεζικὸ λογαριασμὸ καὶ τὸ 90% τῶν πληρωμῶν πραγματοποιεῖται μὲ μετρητά. Ὁ προσποιητὸς στόχος ἦταν νὰ χτυπήσουν αὐτοὺς ποὺ εἶχαν οἰκονομίες (λεφτὰ ἀπὸ τὴ μαύρη ἀγορά). Αὐτὸ ἀπέτυχε ὁλοκληρωτικά. Μέσα σὲ ἑβδομάδες ἡ κυβέρνηση ἄλλαξε τὴ δήλωση σχετικὰ μὲ τὸν σκοπὸ τῆς «οἰκονομικῆς ἔνταξης» καὶ ἐκσυγχρόνισε τὸ οἰκονομικὸ σύστημα. Σκαρφίστηκαν ἱστορίες στὰ ΜΜΕ προκειμένου νὰ τὸ κάνουν νὰ φανεῖ ὅτι ἦταν μία μικρὴ ὁμάδα Ἰνδῶν γύρω ἀπὸ τὸν Modi οἱ ὁποῖοι τὸ σκέφτηκαν αὐτό. 

Ὡστόσο, στὸ ἰστολόγιο καὶ στὸ βιβλίο μου , ἐπισήμανα σ’ ἕνα πλῆθος τῆς πολὺ στενῆς «οἰκονομικῆς ἔνταξης», τὴ συνεργασία μίας Ἰνδικῆς κεντρικῆς τράπεζας μὲ τὸ ἵδρυμα Γκέιτς, τὴν Ἀμερικανικὴ κυβέρνηση καὶ ἄλλα ἀμερικανικὰ ἱδρύματα κατὰ τῶν μετρητῶν. 

Sputnik: Τὸ ἵδρυμα Bill and Melinda Gates ἐμφανίζεται νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς παράγοντες σ’ αὐτὴν τὴν ἄσκηση πίεσης γιὰ ἕναν κόσμο χωρὶς μετρητά. Γνωρίζουμε γιατί δείχνουν τόσο ἀφοσιωμένοι σὲ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα; 

Norbert Haring: Ἂν σκεφτεῖτε τὸν Gates ὡς στέλεχος τῆς Microsoft, ἐκεῖ βρίσκεται τὸ συμφέρον τῆς Microsoft καὶ ἄλλων ἀμερικανικῶν ἐταιριῶν πληροφορικῆς οἱ ὁποῖες ἐμπλέκονται, στὸ νὰ ψηφιοποιήσουν τὰ πάντα προκειμένου νὰ κάνουν μεγαλύτερη ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα καὶ νὰ συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες. Τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ πολύτιμα στοιχεῖα. 

Ἐπίσης, ὁ Bill Gates εἶναι γνωστὸς γιὰ τὴ συμμετοχή του σὲ πολλὲς ὁμάδες ἐθνικῆς ἀσφάλειας καὶ (ἄλλες) ἐπιτροπές. Εἶναι ξεκάθαρα ἕνας πατριώτης, ὁ ὁποῖος κρατᾶ τὰ συμφέροντα τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας τῆς Ἀμερικῆς στὴν καρδιά του. Καὶ αὐτὰ εἶναι λογικὸ νὰ προωθηθοῦν μὲ περισσότερα στοιχεῖα καὶ περισσότερο ἔλεγχο σχετικὰ μὲ τὸ τί κάνει τὸ ὑπόλοιπό του κόσμου. 

Sputnik: Ο COVID-19 καὶ ἡ «πλήρης ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας» χρησιμοποιοῦνται γιὰ περαιτέρω πίεση στὸν «πόλεμο κατὰ τῶν μετρητῶν»; 

Norbert Haring: Ναὶ φυσικά, χρησιμοποιεῖται πάρα πολὺ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πλευρά. Οἱ τράπεζες κάνουν ἐκστρατεῖες ταχυδρομικὰ καὶ διαδικτυακά, λέγοντας στοὺς πελάτες τους πὼς τὰ μετρητὰ δὲν εἶναι καθαρὰ ἐνῶ οἱ κάρτες ἢ ἡ ἐπιλογὴ πληρωμῆς μέσω κινητοῦ εἶναι (καθαρές). Τὸ κάνουν αὐτὸ παρὰ τὴν ἔλλειψη ὁποιουδήποτε ἀποδεικτικοῦ στοιχείου ὅτι ὁ ἰὸς μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ μέσω τῶν μετρητῶν. Οἱ περισσότεροι εἰδικοὶ σὲ θέματα ὑγείας ὑποστηρίζουν πὼς τὰ μετρητὰ δὲν ἔχουν συσχετιστεῖ μὲ τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ. 

Sputnik: Ποιὲς εἶναι οἱ ἀνησυχίες σας γιὰ τὸν κόσμο σχετικὰ μὲ τὴν γρήγορη κατάργηση τῶν μετρητῶν. Δὲν εἶναι πιὸ βολικὸ ἂν ὅλοι μπορούσαμε νὰ ἀντέξουμε καὶ νὰ κάνουμε χρήση τοῦ νομίσματός μας ψηφιακά; 

Norbert Haring: Σίγουρα εἶναι βολικό. Κανένας δὲν ἐμποδίζει κάποιον νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ ψηφιακὸ χρῆμα. Τὸ χρησιμοποιῶ κι ἐγώ. Μόνο κάποιες ἐπιχειρήσεις ποὺ λαμβάνουν ὑπόψη ὅτι ἡ χρέωση τῶν οἰκονομικῶν ἱδρυμάτων εἶναι ὑψηλή, δὲ θὰ δεχτοῦν τὸ ψηφιακὸ χρῆμα. Αὐτὸς εἶναι ἕνας λόγος, γιατί αυτοι οἱ οἰκονομικοὶ μεσάζοντες θέλουν νὰ ἀπομακρύνουν τὰ μετρητά. Ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ αὐξάνουν τὶς τιμές, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι πρὸς ὄφελός μας. 

Τὸ σημαντικότερο: ὁτιδήποτε πληρώνουμε ψηφιακά, καταγράφεται, μπορεῖ νὰ προβληθεῖ καὶ νὰ ἀποθηκευτεῖ ἀπὸ ποικίλους παρόχους ὑπηρεσιῶν καὶ νὰ καταλήξει στὶς πληροφορίες τοῦ τραπεζικοῦ μας λογαριασμοῦ. Ἂν δὲν ὑπάρχει πλέον πιθανότητα χρήσης μετρητῶν, οἱ πληροφορίες τοῦ τραπεζικοῦ μας λογαριασμοῦ θὰ εἶναι ἕνα ἄμεσα ὁλοκληρωμένο ἀρχεῖο καταγραφῆς τῆς ζωῆς μας. Ὁ καθένας ποὺ θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ψάχνει σ’ αὐτὸ τὸ ἀρχεῖο καταγραφῆς, θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει ὄφελος ἀπὸ μᾶς ὁποιαδήποτε στιγμή, θὰ μπορεῖ νὰ δεῖ ποὺ ἔχουμε πάει καὶ τί κάναμε κάθε μέρα καὶ ὥρα, δεκαετίες μέσα στὸ παρελθόν. 

Πολλοὶ ἄνθρωποι σωστὰ πιστεύουν πὼς κανένας ποὺ ἔχει τὴν ἰσχὺ αὐτή, δὲ θὰ εἶναι ποτὲ ἱκανὸς νὰ τοὺς ὠφελήσει. Ὡστόσο, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι αὐτὸ σημαίνει ἐπίσης κάτι καὶ γι’ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους, ἐὰν πρόκειται νὰ ζήσουν σὲ μία κοινωνία, στὴν ὁποία κάθε ἄνθρωπος ἀνεξαρτήτου σημασίας, βρίσκεται εἶναι ἐντελῶς ἐκτεθειμένος σὲ αὐτὴ τὴν δυνατότητα, καὶ μπορεῖ ἐπίσης νὰ κακοποιηθεῖ ἢ νὰ καταστραφεῖ ἀπὸ αὐτοὺς κατὰ βούληση. Αὐτὸ εἶναι ἀντιφατικὸ μὲ τὴ δημοκρατία καὶ τὴν ἐλεύθερη κοινωνία. 

Sputnik: Εἶστε ἄμεσα ἐμπλεκόμενος σὲ μία νομικὴ πρόκληση σχετικὰ μὲ τὴν δυνατότητα νὰ πληρώνετε τὸ ὑποχρεωτικὸ ποσὸ στοὺς δημόσιες συχνότητες στὴν Γερμανία χρησιμοποιώντας μετρητά. Ἡ ἀκροαματικὴ διαδικασία τῆς ὑποθέσεως θὰ λάβει χώρα στὸ στὸ Τμῆμα μείζονος συνθέσεως τοῦ Δικαστηρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ΔΕΕ). Μπορεῖτε περιληπτικὰ νὰ περιγράψετε τὴν σημασία αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως καὶ γιατί προσφεύγετε στὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; 

Norbert Haring: Δὲν προσέφυγα ἐγὼ στὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπὸ μόνος μου. Ἡ ὑπόθεση πῆγε στὸ Ὁμοσπονδιακὸ Διοικητικὸ Δικαστήριο τῆς Γερμανίας (Bundesverwaltungsgericht). Συμφώνησαν μαζί μου σύμφωνα μὲ ὅ,τι προβλέπει ὁ γερμανικὸς νόμος, ἀλλὰ δὲν ἦταν σίγουροι σχετικὰ μὲ τὸ πῶς ὁ γερμανικὸς νόμος συμμορφώνεται μὲ τὸν εὐρωπαϊκό. Κι ἔτσι παρέπεμψαν τὴν ὑπόθεση στὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τὸ κάνω αὐτὸ γιατί θέλω νὰ ὑποστηρίξω τὸ δικαίωμα τῆς χρήσης τῶν μετρητῶν καὶ ἀνακάλυψα ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα λαμβάνονται, κάνουν τὰ μετρητὰ νὰ προκαλοῦν ταλαιπωρία καὶ δυσκολία στὴ χρήση, παραβιάζοντας τὸ κύρος τῶν εὐρωπαϊκῶν χαρτονομισμάτων καὶ νομισμάτων ὡς ἀποδεκτὸ νόμισμα (πληρωμῶν καὶ συναλλαγῶν) 

Ἂν κερδίσω, αὐτοὶ ποὺ διεξάγουν ἐκστρατεῖες κατὰ τῶν μετρητῶν θὰ δυσκολευτοῦν. Οἱ κυβερνητικοὶ ἐκπρόσωποι καὶ τὰ κυβερνητικὰ γραφεῖα- συμπεριλαμβανομένου τῆς φορολογικῆς ἀρχῆς- δὲ θὰ ἐπιτρέπεται πλέον νὰ ἀρνοῦνται νὰ λάβουν μετρητὰ ἢ νὰ χρεώσουν ἐπιπλέον κόστος γιὰ τὴν πληρωμή, ὅπως ὁλοένα καὶ περισσότερο κάνουν. Μέτρα ὅπως ἀνώτερα ὅρια στὶς πληρωμὲς μέσω μετρητῶν θὰ γίνουν ἀρκετὰ ἀμφισβητήσιμα, νομικῶς, ἂν κερδίσω. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ἴσως νὰ μὴν εἶναι δυνατὸν νὰ εἰσαγάγουν νέα μέτρα. 

Sputnik: Πόσο ἐπιτυχὲς ἀποτέλεσμα ἔχει μέχρι τώρα τὸ κίνητρο ποῦ δίνουν σὲ κάποιον νὰ εἶναι χωρὶς μετρητά; Ὑπάρχει ἀντίσταση σ’ αὐτὸ καὶ ἂν ναὶ ἀπὸ ποῦ προέρχεται; 

Norbert Haring: Εἶναι μία ἐπιτυχημένη ἀλλὰ ἀργῆ διαδικασία στὶς περισσότερες πλούσιες χῶρες μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες, ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι φροντίζουν ἀρκετὰ γιὰ τὸ δικαίωμά τους νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ μετρητά. Ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἀντιστάσεως τοῦ πληθυσμοῦ, μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν ἔμμεσα μέτρα, ὅπως κανονισμοὺς γιὰ τὶς τράπεζες οἱ ὁποῖες κάνουν τὴ χρήση τῶν μετρητῶν νὰ προκαλεῖ περισσότερη ταλαιπωρία καὶ νὰ εἶναι ἀκριβότερη γι’ αὐτές, μὲ τὸ (συγκεκριμένο) κόστος νὰ τὸ μεταβιβάζουν στοὺς πελάτες. Ὑπάρχει ἀκόμη ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸ ΔΝΤ, στὸ ὁποῖο συστήνονται παρόμοια ἔμμεσα μέτρα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀντιστάσεως τοῦ πληθυσμοῦ. 

Ἐπειδὴ οἱ ἐχθροὶ τῶν μετρητῶν βαδίζουν προσεκτικά, καὶ οἱ πολιτικοὶ πάντα δηλώνουν ὅτι κανένας δὲ θέλει νὰ κατάσχει τὰ χρήματά μας, ἡ ὀργανωμένη πολιτικὴ ἀντίσταση δὲν εἶναι, ἀκόμα μεγάλος παράγοντας. 

Ἀπὸ τὴ μία πλευρά, εἶναι θετικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι πιὸ καχύποπτοι μὲ τὴν κυβέρνηση, ὑπάρχει κάποια ἀντίσταση, ἐπειδὴ τὸ ἐκλαμβάνουν ὡς ἀπειλῆ τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, δυστυχῶς, εἶναι τελείως ἀφελεῖς ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα.

*(Γέροντος Παϊσίου Λόγοι, Τόμος Β', Πνευματικὴ Ἀφύπνιση, σέλ. 186)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.