24 Απρ 2020

Ο λαός άκουσε την κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα ακούσει τον λαό;

Ἀπὸ ὅτι φαίνεται, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀκολούθησε ευλαβικα τὰ μετρα που ἔθεσε ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ ἐπιστημονικοί της σύμβουλοι γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ. Καὶ αὐτὸ τὸ ἔπραξε πρωτίστως γιατί ἔτσι ἔκρινε ὅτι ἦταν σωστό. Ὄχι γιατί φοβήθηκε τὰ πρόστιμα καὶ τὶς νομικὲς συνέπειες. Ὅμως, αὐτὸ σημαίνει πὼς ὄχι μόνο ἡ πλειοψηφία θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ἐντολὲς τῆς κυβέρνησης καὶ τῶν κρατικῶν θεσμῶν ἀλλὰ καὶ ὅτι καὶ ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ κρατικοὶ θεσμοὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ἐντολὲς τῆς πλειοψηφίας. 
Ἡ σχέση πρέπει νὰ εἶναι ἀμφίδρομη γιὰ ἀλλιῶς προκαλεῖται ἐπικίνδυνη δυσαρμονία ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει καταστροφικὲς συνέπειες σὲ βάθος χρόνου. Αὐτὴ δὲν εἶναι κάποια καινοφανὴς ἄποψη. Ἀντιθέτως, αὐτὴ ἡ ἀμφίδρομη σχέση εἶναι τὸ θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς ἴδιας της ἔννοιας τῆς δημοκρατίας. Ὅτι, δηλαδή, ἡ ἐξουσία ἀσκεῖται ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 

Καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ συντριπτικὸ βάρος στὴ λήψη ἀποφάσεων πρέπει νὰ λαμβάνεται μὲ γνώμονα τὴ βούληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι κάποιων "τεχνοκρατῶν" οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὡς...
φυσικό τους δικαίωμα νὰ λειτουργοῦν ἐρήμην καὶ εἰς βάρος τῆς θέλησης τῶν "ἑτερόκλητων ὄχλων" καὶ νὰ λαμβάνουν ἀποφάσεις γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας. Γιατί οἱ "ἑτερόκλητοι ὄχλοι" εἶναι ἡ πλειοψηφία καὶ ἡ κρίση τοῦ κορονοϊοῦ ἔδειξε ὅτι ἡ λειτουργία τῆς χώρας, ἰδιαίτερα στὶς κρίσιμες στιγμές, βασίζεται ἀκριβῶς σὲ αὐτήν. 

Ἐπιπροσθέτως, ἡ κρίση τοῦ κορονοϊοῦ ἔδειξε πόσο ἐπικίνδυνη μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συμπεριφορὰ περιθωριακῶν ὁμάδων ποὺ κινοῦνται μὲ ἰδεοληπτικᾶ κριτήρια καὶ πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ κοινωνιοκεντρικὴ λειτουργία τῆς χώρας. Καὶ κοινωνία δὲν εἶναι ἕνα σύμφυρμα ἀτόμων καὶ μειονοτήτων ἀλλὰ μία ὁλότητα. Μία σύνθεση ἀνθρώπων ποὺ λειτουργοῦν συλλογικά. Καὶ συλλογικὴ λειτουργία σημαίνει συλλογικὴ ταυτότητα. Καὶ συλλογικὴ ταυτότητα σημαίνει λαὸς καὶ ἔθνος. 

Ἄρα, τὰ πάντα θὰ πρέπει νὰ γίνονται μὲ κριτήριο τὴ θέληση τοῦ λαοῦ καὶ τὸ συμφέρον τοῦ ἔθνους. Τόσο ἁπλά. Ἄρα,"εἰδικοὶ" ποὺ θεωροῦν ὅτι ἔχουν τὴν ἱκανότητα, πολλῶ δὲ μᾶλλον τὸ δικαίωμα, νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴ χώρα, εἰς βάρος τῆς θέλησης τοῦ λαοῦ, δηλαδὴ τῆς πλειοψηφίας, θὰ πρέπει νὰ τεθοῦν στὸ περιθώριο. 

Ἀποκατάσταση λαϊκῆς κυριαρχίας 

Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ μηχανισμοὶ τοῦ κράτους θὰ πρέπει νὰ θυμηθοῦν γιὰ ποιὸν δουλεύουν. Καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ πειθαρχοῦν στὴ βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως αὐτὸς πειθάρχησε στὴ δική τους ὅταν κλήθηκε νὰ τὸ κάνει. Ἀλλιῶς δὲν μιλᾶμε γιὰ δημοκρατία. Συνακόλουθα, παραεξουσίες καὶ ὑπερεξουσίες, ὅπως εἶναι οἱ πάσης φύσεως "μειονοτικὲς" ὁμάδες, πραγματικὲς καὶ φανταστικές, προνομιακὲς κλίκες συμφερόντων καὶ "εἰδικῶν" ἀλλὰ καὶ ἐξωτερικοὶ παράγοντες, ὅπως εἶναι κάποιες ἀπὸ τὶς περιβόητες "διεθνεῖς ὑποχρεώσεις" τῆς χώρας, πρέπει νὰ πᾶνε ἐκεῖ ποὺ ἀνήκουν. Στὸν σκουπιδοτενεκέ. 

Ἐπιπροσθέτως, ἀντιλήψεις καὶ κυρίως κρίσιμες ἀποφάσεις γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, οἱ ὁποῖες ἀντιβαίνουν τὴ θέληση τῆς πλειοψηφίας, εἶναι ἐκτὸς συζήτησης. Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ πολιτικὸ δίδαγμα ποὺ πρέπει νὰ ἐξαγάγουμε ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ κορονοϊοῦ καὶ τὸ πῶς τὸν ἀντιμετώπισε ὁ ἑλληνικὸς λαός. Καὶ αὐτὸ ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε μία πιθανότητα νὰ ἐπιβιώσουμε ὡς χώρα, ἔθνος καὶ κοινωνία. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἡ σχέση μεταξὺ κοινωνίας–κυβερνησης, ἰδιαίτερα μὲ τὴ διάχυτη καχυποψία γιὰ τὶς ἁρμοδιότητες καὶ τὴν ἰσχὺ τοῦ κράτους, ποὺ ἔχει προκύψει ἀπὸ τὰ μέτρα ποὺ ἐλήφθησαν γιὰ τὴ διαχείριση τοῦ κορονοϊοῦ, μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἴδια τὴ συνοχὴ τῆς κοινωνίας καὶ τῆς χώρας. 

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ποὺ θὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ ψυγεῖο τῆς καραντίνας δὲν θὰ εἶναι ὁ ἴδιος μὲ αὐτὸν ποὺ μπῆκε καὶ αὐτὸ ὀφείλει νὰ τὸ κατανοήσει τὸ σύστημα ἐξουσίας ἂν θέλει νὰ ἀποφύγει ἐπικίνδυνες καταστάσεις. Ἐν κατακλείδι, ἡ πλειοψηφία θὰ πρέπει νὰ ἐπανέλθει ὡς τὸ κυρίαρχο ὑποκείμενο στὴν πολιτικὴ λειτουργία τῆς χώρας ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε ἕνα στοιχειωδῶς δημοκρατικὸ πολίτευμα. Ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε χώρα.

14 σχόλια:

 1. Έχει καταπατηθει το σύνταγμα. Έκλεισαν τον κόσμο μέσα 2 μήνες και το κυριότερο που είναι ελληνικη πατεντα να κυκλοφορουμε με χαρτί και μυνημα. Ούτε οι σκληροί Γερμανοί τέτοια μέτρα. Και δεν έχουν βρεθεί δικηγόροι και εισαγγελεις να τους ξεβρακωσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνεται σημαία γαλανόλευκη , οι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς διαμαρτυρονται ότι π ρ ο ω θ ο υ μ ε το ρατσισμο .

   Διαγραφή
  2. ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.ΤΩΡΑ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ,Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

   Διαγραφή
 2. Η ψευτοδημοκρατική κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακούει μονάχα μια κλίκα λοιμωξιολόγων, με επικεφαλής τον επιεικώς ανεκδιήγητο Τσιόδρα και κανέναν άλλο.
  Άνθρωποι άγευστοι της εκκλησιαστικής ζωής μας κυβερνούν, έχοντας επιβάλλει μια στυγνή δικτατορία με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας.
  Έχουν κατακουρελιάσει το σύνταγμα χωρίς ντροπή, με τις ευλογίες προφανώς του προαναφερθέντος λοιμωξιολόγου, και έχουν μετατρέψει έναν περήφανο λαό σε άθροισμα φοβικών
  και ρουφιανοειδών όντων.
  Αυτά παθαίνουν όσοι βλέπουν και ακούν με θρησκευτική ευλάβεια κάθε βράδυ το δίδυμο της αισχυνης, Χαρδαλιά και Τσιόδρα.
  Η θέαση και ακρόαση αυτών των δύο επάγεται κινδύνους για την ψυχική μας υγεία.
  Ο Τσιόδρας, εν τω μεταξύ, ευχαριστεί την Εκκλησία και τους πιστούς γιατί εφάρμοσαν με πιστότητα τα χουντικά μέτρα.
  Και η Εκκλησία υμνεί τον Τσιόδρα!
  Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΟΤΕ ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΣ; ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ;.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πληροφορία: για τουλάχιστον 30 ημέρες ακόμη οι ναοί θα είναι κλειστοί.

   Είναι ειλημενη κυβερνητική απόφαση.

   Το πιθανότερο δε, είναι, αμέσως μετά, να ανοίξουν τους ναούς ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ και όχι για ελεύθερη λατρεία.

   Διαγραφή
  2. Αν είναι όντως έτσι, που μάλλον είναι, τότε μιλάμε για εμπαιγμό,να μην πω για διωγμό. Πού είναι κρυμμένη η ιεραρχία;

   Διαγραφή
  3. ΚΕΡΑΜΕΩΣ : « Δεν υπάρχει εισήγηση των ειδικών για το άνοιγμα των εκκλησιών »

   ΕΛΛΑΔΑ. - 25 Απρ 2020 - 10:35

   Για τις Εκκλησίες δεν υπάρχει προς ώρας εισήγηση των ειδικών για το άνοιγμά τους΄΄ τόνισε σήμερα το πρωϊ η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον ANT1.

   Από ότι φαίνεται από πλευράς Εκκλησίας δεν έγινε καμία κίνηση προς την κυβέρνηση ούτε ακόμα και για το δικαίωμα του πιστού στην ατομική προσευχή, να ανάψει ένα κερί στον Ναό.
   Πότε και πώς θα γίνει η επιστροφή στα σχολεία. Τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες, με τα παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και με εκείνα που νοσήσουν. Τι θα ισχύσει για τις εκκλησίες.

   Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι δεν θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητα όπως την ξέραμε κι αυτό θα ισχύσει και στα σχολεία....

   “Περιμένουμε τις τελικές εισηγήσεις των ειδικών για τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα το Μάιο και μετά θα εξετάσουμε πώς αυτή θα αφορά και τις εκπαιδευτικές δομές” είπε χαρακτηριστικά η κα Κεραμέως.

   “Η πορεία είναι θετική, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια. Επεξεργαζόμαστε τον βέλτιστο τρόπο αυτής της σταδιακής επαναφοράς” πρόσθεσε η ίδια και επανέλαβε ότι προτεραιότητα έχει η Γ’ Λυκείου και οι Πανελλήνιες, προκειμένου αυτές να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο και να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο.

   “Δεν είναι η πρόσθεση μας να πάμε σχολείο τον Ιούλιο” ξεκαθάρισε η υπουργός, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο μικρής(??) παράτασης του σχολικού έτους.

   Σχετικά με το άνοιγμα και των άλλων βαθμίδων η κα Κεραμέως τόνισε ότι υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξουν όλες μαζί. “Δεν αποκλείεται να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες σταδιακά, αλλά όχι όλες μαζί” είπε χαρακτηριστικά.

   Σχετικά με τις Πανελλαδικές και την επάρκεια αιθουσών είπε ότι το υπουργείο έχει επεξεργαστεί σχέδιο για λιγότερους μαθητές μέσα στις αίθουσες. “Συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΥ για την παροχή οδηγιών για τα ατομικά μέτρα προστασίας και στην εκπαιδευτική κοινότητα” σημείωσε.

   Η υπουργός έκανε τέλος γνωστό ότι θα υπάρξει ειδική μέριμνα για ευπαθείς ομάδες, όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα για επαναληπτικές εξετάσεις για παιδιά που νοσήσουν από τον ιό.

   vimaorthodoxias.gr

   Διαγραφή
 4. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , είναι γνωστό ότι όταν ο π ο ι α δ ή π ο τ ε κυβέρνηση δ ε ν είναι δημοφιλής στον λαό , είναι π ρ ο τ ι μ ο τ ε ρ ο για τους δ ι ε θ ν ε ι ς Σ υ ν ω μ ο τ ε ς ν' α λ λ α ξ ο υ ν τον λαο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τι να κάνει λέει;;;; Να ακούσει;;;;
  Χα χα χα, χα χα, α στο καλό σας, γελάσαμε! Να'στε καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το λογικό καί το ευκτέο σε μία δημοκρατία είναι η ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ και ΠΟΛΙΤΩΝ.
  Αυτή είναι και η διαφορετικότητα του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ....
  Όσο διαβάζουμε ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ βλέπουμε πως αυτή η σχέση μεταξύ ΕΞΟΥΣΙΑΣ κ ΛΑΟΥ όποτε λειτουργούσε δημοκρατικά τό ΕΘΝΟΣ ΠΡΩΧΩΡΟΎΣΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΎΣΕ.
  Οταν όμως ένας απο τους δύο έχανε τον δρόμο του και στρεφόταν κατά του άλλου τότε το εθνος ΕΧΑΝΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΚΟΠΟ και ΘΥΣΙΕΣ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ.
  Αν δούμε ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του ΕΘΝΟΥΣ θά βγάλουμε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 απο ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ απο την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στην ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟ 1968 και ξανα στην ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ...
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΗ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΣΠΑΡΑΓΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
  Ειδικά όμως από την περίοδο της ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ'' όπου μία κλίκα μαφιόζων αναρηχήθηκε στην εξουσία και από τότε ο τόπος τελεί κυριολεκτικά υπο ΚΑΤΟΧΗ.
  ΤΕΛΕΙ υπό ΚΑΤΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΞΩΘΕΝ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ αλλά Ο ΕΧΘΡΟΣ - ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ -ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΌς ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ.
  Δυστυχώς ο ΕΛΛΗΝΑΣ τελών εν συγχίση δυσκολεύεται να κατανοήσει την εχθρότητα και δολιότητα όλων αυτών που αναλαμβάνουν τήν σωτηρία της πατρίδος και υμών όπου είναι και επιλογή μας.
  Τον έχουν βάλει τον ΕΛΛΗΝΑ στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ τους και με διάφορους τρόπους τον εκβιάζουν οδηγώντας τον στο ΣΤΟΜΑ του ΛΥΚΟΥ ΑΡΓΑ και ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΑ.
  ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟ ΥΓΙΗ ΚΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΥΝ.
  Μένει όμως το πορωμένο το βολεμένο το αδιάφορο κομάτι της κοινωνίας τό οποιο και ανέκαθεν αποτελούσε τό δεκανίκι αυτών των μαφιόζων.
  Αυτοί οχι μόνο αδιάφοροι αλλά και πολεμιοι είναι του ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ...
  Εχοντας λοιπόν στό πλάι τους αυτήν την ΚΡΕΑΤΟΜΑΖΑ οι πάσης φύσεως πολιτικάντηδες νοιώθουν ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ νοιωθουν ΗΓΕΤΕΣ και ασκούν πολιτική χειρότερη απο αυτήν ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ σε βάρος ολόκληρου του λαού και του ΕΘΝΟΥΣ.
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ...ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΝΑΝ.
  Αυτά τα ανθρωποειδή ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΕΓΩΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ έχουν γαντζωθεί στην εξουσία και το μόνο που κάνουν ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ....ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ.
  ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ...ΙΕΡΟΙΣ...ΠΙΣΤΟΥΣ και τους εσυραν σαν κοινους εγκληματίες στα δηκαστήρια...
  Οπου δέν σεβάστηκαν την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ όπου δέν σεβάστηκαν ΤΟ ΦΡΌΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΙΩΝΩΝ...όπου δεν σεβάστηκαν ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ας μην έχουμε ψευδαυσθήσεις.
  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΠΕΔΩΣΗΣ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και της ορθοδοξιας.
  Θα μας πουλήσουν θα μας προδώσουν θα μας κλείσουν τους Ναούς ξανά και ξανά.
  ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ....
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΑ ΤΗ ΕΠΑΘΑΝ 80 ή 90 ΙΕΡΑΡΧΕΣ τη τούς πότισαν ? και το σφράγισαν το στόμα αυτός ο καιρός του λαλήν πότε θα έρθει ???...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΌΤΙ ΘΑ ΚΟΙΝΩΝΙΣΩΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ;ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κάπου τότε πέφτει η Απόδοση του Πάσχα

  οπότε παύει και
  ο αναστάσιμος ύμνος
  "Χριστος Ανέστη"

  (αλλά και ο χαιρετισμός
  που οι παλαιώτεροι
  το προλάβαμε ως
  καθιερωμένο
  χαιρετισμό
  και
  που αν δεν κάνω λάθος
  στην τηλεόραση

  το κουτσούρεψαν
  σιγά σιγά
  μέχρι που το
  κατάργησαν!)

  Φυσικά, δεν το πολυβλέπω

  να επιτρέψουν άνοιγμα των
  εκκλησιών,
  γιατι μετά πως θα μας
  τις ξανακλείσουν τον
  15Αύγουστο;
  Και οι πιό ανυποψίαστοι,
  θ'αρχίσουν ν'αναρωτιούνται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.