22 Απρ 2020

Ἕντεκα χρόνια «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό»!

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες,
Οἱ παροῦσες γραμμὲς γράφονται ἐν μέσω πρωτόγνωρων γιὰ ὅλους μας καταστάσεων. Ἡ «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις γιὰ ἐπιβολὴ ἀνήκουστων περιορισμῶν τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν καὶ ὁποιαδήποτε ἀντίθετη φωνὴ στιγματίζεται ἀπὸ τοὺς παπαγάλους τοῦ συστήματος ὡς συνωμοσιολογική.
Εἰδικὰ στὴ χώρα μας τὸ κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν μὲ πρόσχημα τὸν κορωνοϊὸ ἔχει προκαλέσει τὴν δικαιολογημένη μήνη τῶν ἁπλῶν πιστῶν. Στερηθήκαμε τὴν Θεία Κοινωνία! Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ Ἱεράρχες μας προέβησαν σὲ ἀνεπίτρεπτες δηλώσεις προσπαθώντας νὰ ντύσουν μὲ θεολογικὸ ἔνδυμα τὴν δειλία καὶ τὴν φυγομαχία τους. Ἂν δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸ Μυστήριο τῶν Μυστηρίων πού συνιστᾶ τὴν κυρίαρχη ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας τί θὰ πράξουν ἄραγε στὰ δύσκολα ποῦ πλησιάζουν; Θὰ πολεμήσουν τὸν νεοταξικὸ ὁλοκληρωτισμὸ καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ σφραγίσματος; Ὅμως, οἱ εἰκόνες τοῦ ἐκκλησιαζομένου ὀρθόδοξου λαοῦ σὲ Σερβία, Γεωργία, Μολδαβία, Βουλγαρία καὶ ἀλλοῦ θὰ ἀποτελοῦν γιὰ πάντα τὴν πιὸ δυνατὴ καὶ πειστικὴ φωνὴ ἔμπονης διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ἔνοχη σιωπὴ σχεδὸν τοῦ συνόλου τῶν Ἱεραρχῶν.
Ὡς σελίδα κάναμε ὅλο τὸ διάστημα αὐτὸ τεράστιο ἀγώνα ἐνημέρωσης καὶ ἡ ἀνταπόκρισή σας ἦταν ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Μαζὶ μὲ πολλὲς ἄλλες ἰστοσελίδες καὶ μὲ τὴν βοήθεια πολλῶν ἐνεργῶν ἀναγνωστῶν μας, σπάσαμε τὸ μονοπώλιο τῆς προπαγάνδας τῶν καθεστωτικῶν μέσων ποὺ λοιδωροῦν βάναυσα τὴν Θεία Κοινωνία καὶ τὴν Ἐκκλησία μας. Ἀντίλογο δὲν...

εἶχαν δυστυχῶς ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία ἀλλὰ ἀπὸ τὸν λαὸ ὅπως αὐτὸς ἀκόμα μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου. Ἡ κρίση ποὺ περνοῦμε τὸν τελευταῖο μήνα θὰ εἶχε ἐντελῶς ἄλλα χαρακτηριστικὰ ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ ἐλεύθερος λόγος τοῦ διαδικτύου!
Εἶναι ἄλλωστε τοῖς πάσι γνωστό, ὅτι τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὴν οὐσία τῆς παραδόσεώς μας εἶναι δηλαδὴ δυτικοτραφῆ. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὶς διεθνιστικὲς πολιτικὲς ἀντιλήψεις τοῦ φραγκευμένου ἤθους, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Γὶ΄ αὐτό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, ὥστε νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς Ρωμηοσύνης.
Ἡ κοινωνία μας ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τοὺς ὑφέρποντες ἀσυνειδήτως κακοποιοῦντες ἄρχοντες, εἶναι μπολιασμένη μὲ στοιχεῖα ἀναιρετικά της ταυτότητος τοῦ Γένους. Ὁ φιλοδυτικισμὸς πού ἐνίσχυσε ἀσυγκράτητη ξενοφιλία καὶ ξενομανία, συνέβαλε στὸ νὰ γίνει ἡ χώρα μας «δορυφόρος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ».
Ὅταν χρειάζεται, μὲ τὸ φραγγέλιο στὸ χέρι, χτυπᾶμε ἀλύπητα τὸν καιροσκοπισμό, τὶς μικρότητες, τοὺς προσκυνημένους, τὴν ἐθνικὴ ἀναξιοπρέπεια, τὰ λαμπυρίζοντα ἀθύρματα τῆς Φραγκίας! Ἀντιτάσσουμε ρωμαίικο ὅραμα στὸ πλαίσιο τῆς Κολλυβαδικῆς ἡσυχαστικῆς καὶ φιλοκαλικὴς ἀναγεννήσεως.
Προβάλλουμε αὐτὰ ποῦ μᾶς στήριξαν ἐπὶ αἰῶνες: εἶναι οἱ ζωντανὲς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, οἱ ἐνορίες καὶ τὰ μοναστήρια μας. Ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς κράτησε τὸ Γένος μὲ τὴν ἐθνικὴ καὶ ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ ἀνέδειξε τοὺς μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Αὐτὸς δημιούργησε τὶς ὀργανωμένες Κοινότητες καὶ διεφύλαξε τὴν ἐσωτερικὴ ψυχικὴ ἐλευθερία καὶ αὐτὸς δημιούργησε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Εἶναι αὐτὰ ποῦ δὲν χάσαμε ἀκόμη, τὰ «ἐργαστήρια παραγωγῆς ἁγίων», ὅ,τι πιὸ πετυχημένο μέσα στὴν Ἐκκλησία μας τὰ ὁποία διατηροῦνται ἀκόμη. Σὲ αὐτὰ λοιπὸν μένουμε καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε!
Εὔστοχα ἀναφέρει ὁ πάπα-Γιάννης ὁ Ρωμανίδης: Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι πολιτισμός, δὲν εἶναι θρησκεία. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποῦ θεραπεύει τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὅλοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι ἡ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ Ἡσυχαστικὴ παράδοση, αὐτὴν ἐπιζητοῦμε νὰ ἀναδείξουμε. Διότι, ὅποιος ἔχει τὴν νοερὰ προσευχὴ στὴν καρδιά του δὲν φοβᾶται τίποτα, καθὼς ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πληροφορεῖ τὴν ἀληθινή του Πίστη καὶ τὰ ὀρθὰ τοῦ φρονήματα.
Συναντᾶμε ἔντονες ἀντιδράσεις ἂπ΄ τοὺς καιροσκόπους καὶ τοὺς μικροπρεπεῖς. Οἱ ραδιοῦργοι ποῦ ἐργάζονται στὸ παρασκήνιο, ἐπιδιώκουμε νὰ μὴ κατορθώσουν τίποτε στὸ τέλος. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ παρεμβάσεις στὰ δύσκολα καὶ ἀκανθώδη ζητήματα ποῦ προκύπτουν. Ἡ σύγχρονή τους εἰρωνικὴ ἀφιλαδελφία κατονομάζει συχνὰ «ἀκραῖο» τὸν ἀγώνα μας διότι καταρρίπτουμε παγιωμένους μύθους καὶ παραδοσιακὲς πλάνες καὶ ἐνιστάμεθα παραδοσιακῶς ἐνώπιον τῶν συγχρόνων κινδύνων καὶ προκλήσεων.
Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μέχρι σήμερα μὲ ποικίλα μέσα, ἐπιδιώκουν τὴν ἐκρίζωση καὶ ἐκθεμελίωση τῆς Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Παράδοση. Ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ ἀγωγὴ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δὲν ἐκθεμελιώνεται τόσο εὔκολα, καθὼς εἶναι καθαρὰ θετικὴ ἐπιστήμη, χρησιμοποιεῖ θεραπεία, δηλαδὴ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη.
Ἡ «μοντέρνα Ὀρθοδοξία» (μὲ δυστυχῶς ἔντονη ἐπιρροὴ στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου) βρίσκεται σὲ κάποιο στάδιο ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν Πατερική μας Παράδοση καὶ Ὀρθοδοξία. Δηλαδὴ οἱ Χριστιανοὶ σήμερα, δύσκολα μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τοὺς πνευματικοὺς γιατροὺς ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες, διότι ἀντικαταστήσαμε τὴν Πατερικὴ Θεολογία μὲ Δυτικοῦ τύπου θεολογία ἡ ὁποία δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη. Καταδιώξαμε τὴν Ἡσυχαστικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀνατικαταστήσαμε μὲ τὰ δόγματα ἢ μὲ τὴν ἠθικὴ (εὐσεβισμό), γι΄ αὐτὸ χρειάζεται ὁ Ὀρθόδοξος νὰ ξεδιπλώσει τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας βάσει τῆς Πατερικῆς μεθοδολογίας.
Ἐὰν δὲν ξανατεθεῖ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ νοὸς στὰ θεμέλια της μοντέρνας Ὀρθοδοξίας, ἐὰν δὲν ἐπανέλθει τὸ Πατερικὸ θεμέλιο, τότε ὄχι μόνο τὸ δόγμα θὰ μείνει ἀποκομμένο ἀπὸ τὰ θεμέλιά του ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κύριο σκοπὸ καὶ ἔργο της.
Σήμερα εἶναι περισσότερο προφανὴς ἡ ἀνάγκη ἀναθέρμανσης τῆς παραδόσεως, καθὼς ἡ σταδιακὴ παραίτηση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ὁλοθυμη ὑπακοὴ στοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ ἡ ἐπικράτηση νέου ἀκηδιαστικοῦ φρονήματος, δημιουργοῦν κινδύνους. Ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο μιᾶς νέας νεκρωτικῆς τυποποίησης τῆς ζωογόνου παραδόσεως ἢ μιᾶς τελείως ἀποστροφῆς πρὸς αὐτήν.
Συνεχίζουμε δυναμικὰ γιὰ τὸν ἀληθῆ ἁγιοπατερικὸ καὶ ρωμαίικο διαφωτισμὸ τοῦ Γένους!

Οἱ διαχειριστὲς τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ», Ἀπρίλιος 2020

20 σχόλια:

 1. Σας διαβάζω κάθε μέρα εδώ και τρία χρόνια!!
  Σας ευχαριστούμε για τους κόπους σας να αναδείξετε θέματα που δύσκολα εντοπίζει κανείς σε άλλες σελίδες!
  Ο Θεός να σας ευλογεί!

  π. Δημήτριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας γνώρισα από έναν συνάδελφο στην εργασία μου!
  Μου αρέσει που είστε μαχητικοί και δυναμικοί στις θέσεις σας!
  Συνεχίστε ακάθεκτοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο. Ενα κείμενο πνευματικό.... Σας παρακολουθούμε και εχουμε παρηγοριά. Χρειάζεται η εποχή κατήχηση. Να ξεφύγουμε απο τη δυτική φιλοσοφία... Και να σκεφτόμαστε σαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Τι λενε οι δυτικοί για τον Χριστό που πήρε το βουρδουλα? Σας ευχαριστούμε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ.

  Γεμίσατε το σπιτικό μας και τις καρδιές μας.

  ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ και ΕΛΛΆΔΑ.

  Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο Αληθινός Θεός, και η Μητέρα Του η Παναγία μας.
  Να σας φωτίζει, να σας σκεπάζει, και να σας ενδυναμώνει στον Καλόν Αγώνα. Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Από την παλαιότερη ενασχόληση με ένα απλό ιστολόγιο αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τον κόπο σας... Τα βράδια πάνω στο πληκτρολόγιο... Τον πόλεμο από το σύστημα...
  Στήκετε και κρατείτε!
  Ελπίζουμε σε σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλή συνέχεια!

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Βαράτε Οικουμενισμό, Γνωστικισμό, Μασωνοκαταστάσεις, τους νεοταξίτες των κομμάτων, την σαπίλα όπου υπάρχει!
  Σας αγαπάμε και σας στηρίζουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θερμή παράκληση
  Το ιστολόγιο να δημοσιεύει κατά καιρούς και αρθρα για το Γνωστικισμό, ο οποίος επηρεάζει την καθημερινότητα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ο κόσμος έχει πλήρη μεσάνυκτρα για τη δράση του στην πολιτική,κοινωνική και οικονομική ζωή μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πνευματική παρηγοριά και δύναμη που μας δίνετε στους σύγχρονους καιρούς της αποστασίας. Είστε μια πνευματική όαση μέσα σε έναν ζοφώδη, χωρίς Χριστό, κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ο υλιστής φιλόσοφος Ludwig Feuerbach που επηρέασε τον Μαρξ «προφήτευσε» το θάνατο του Χριστιανισμού ως εξής:

  «Δεν θα είναι μέσω ενός διωγμού που θα σκοτωθεί ο Χριστιανισμός που αν μη τι άλλο, ο διωγμός τον τροφοδοτεί και τον ενισχύει, θα είναι μέσω μίας μη αναστρέψιμης εσωτερικής μεταμόρφωσης του χριστιανισμού σε άθεο ουμανισμό, με την βοήθεια των ίδιων των χριστιανών καθοδηγούμενων από μία έννοια της φιλανθρωπίας που δεν θα έχει καμία σχέση με το ευαγγέλιο…»

  Αυτή τη δουλειά την έχουν αναλάβει οι νεορθόδοξοι, οι μεταπατερικοί θεολόγοι, το περιοδικό Σύναξη, και η «Χριστιανική». Όλοι τους προωθούν μια αριστερή θεολογία εισάγοντας προτεσταντικά, «ανθρωπιστικά», ανεθνικά, υλιστικά και παραβατικά(=αμαρτίες) στοιχεία στην Ορθοδοξία. Κατέχουν υψηλές θέσεις, είναι ακαδημαϊκοί, ενώ τα βιβλία τους (που έχουν μεγάλη ακτινοβολία στους νέους και στους «επιστήμονες»), εκδίδονται κυρίως από τις δήθεν «χριστιανικές» εκδόσεις Αρμός, Εν Πλω και Άρτος Ζωής.

  Καταλάβετε το, ΔΕΝ πρόκειται να καταργήσουν τον Χριστιανισμό και την Εκκλησία, αλλά θα τον αλλοιώσουν, θα αφαιρέσουν ουσιαστικά τον Χριστό και θα τον χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για να φέρουν τη Νέα Εποχή. Έτσι οι πιστοί του μέλλοντος θα νομίζουν ότι είναι Χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι (εν αγνοία τους) μαρξιστές, φιλελεύθεροι κλπ
  Άλλωστε, ειδικά ο προτεσταντισμός που οφείλεται περισσότερο για την παρακμή της Δύσης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πολύ μεγάλη αλλοίωση του Χριστιανισμού με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ουσιαστικά χωρίς Χριστό. Οι προτεστάντες νομίζουν ότι είναι Χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα είναι άθεοι, υλιστές, ατομιστές, χωρίς ηθικές αρχές και πνεύμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. να σας βαθμολογησω; 97 στα 100. Συνεχιστε, αλλα προς το 100.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Να σας έχει καλά ο Θεός να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 13. > ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!

  > ΜΕΘ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ

  Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
  Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς,
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
  Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
  Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
  (Καὶ ἣν ἂν βουλὴν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός,)
  Καὶ λόγον, ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν,
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
  Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ' οὐ μὴ ταραχθῶμεν.

  > https://www.youtube.com/watch?v=asAbZ5Mdgms

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Χριστός Ανέστη
  αδερφοί
  και πεπτώκασι
  δαίμονες!

  Ο Θεός να σας στεριώνει
  εκεί στο μετερίζι σας

  εσάς

  και όσους γίνονται
  μικρές ίσως
  οάσεις ενημέρωσης

  αλλά

  τόσο απαραίτητες

  και πολύ δροσιστικές!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Χριστός Ανέστη! Καλή δύναμη στο έργο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΚΟΠΙΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΑΣ, ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ-ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ- ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ, ΕΙΣΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Χριστός Ανέστη!Συνεχίστε έτσι και να είστε σίγουροι πως ο αγώνας σας, όπως και των άλλων ιστολογίων με το αυτό πνεύμα, θα ευοδωθεί. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατήχηση και επανευαγγελισμό. Σας ευχαριστούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΕΥΧΕΣ...ΕΥΧΕΣ...ΕΥΧΕΣ....
  ΚΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.
  ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΝΑ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΔΟΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΜΩΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ.
  ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΘΕΟΥΣ ΑΝΤΙΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ...
  ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΖΗΛΟ,ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Χριστός Ανέστη!
  Καλή δύναμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.