21 Απρ 2020

Ἐπαρχιώτικος διεθνισμός... ἀλλιῶς: Τσιόδρας ἢ Ἰωαννίδης

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Κακὰ τὰ ψέμματα.... Ἡ ἐπίκληση στὴν ἐπιστημονικὴ αὐθεντία καὶ μάλιστα τὴν διεθνῆ εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ ὅπλο προπαγάνδας στὸν νεωτερικὸ κόσμο. Στὴν χώρα μας δὲ ἀκόμη ἰσχυρότερο ἀπὸ ὅ,τι στὶς περισσότερες ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης. Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς καταβολὲς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἔμφυτη συμπάθεια τοῦ Ἕλληνα γιὰ τὴν γνώση.
Ὅποιος, λοιπόν, εἶναι καθηγητὴς πανεπιστημίου στὴν Ἑλλάδα ἔχει ἕνα κύρος ἀδιαμφισβήτητο. Καί, ὅταν, ὅπως ὁ κ. Τσιόδρας βγαίνει νὰ μιλήσει γιὰ κάτι τόσο σοβαρό, ὅσο εἶναι ὁ ἐγκλεισμὸς καὶ τὸ σταμάτημα τῆς οἰκονομίας λόγω κορωνοϊοῦ, αὐτὸ τὸ κύρος εἶναι ἀπαραίτητο. Τὸ πρόβλημα ξεκινάει ὅταν κάποιοι ἄλλοι ἐπιστήμονες μὲ πολὺ μεγαλύτερο ἐπιστημονικὸ κύρος, μὲ πολὺ μεγαλύτερη ἀποδοχὴ στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία (αὐτὸ εἶναι ἴσως τὸ πιὸ ἀντικειμενικὸ κριτήριο γιὰ τὸ ἐπίπεδο ἑνὸς ἐπιστήμονα, δηλαδὴ πόσοι ἄλλοι ἐπιστήμονες στὸν τομέα τοῦ παραπέμπουν σὲ αὐτόν, χρησιμοποιοῦν τὶς δημοσιεύσεις του στὶς δικές τους δημοσιεύσεις) διαφωνοῦν μὲ τὴν ἀντίληψη τοῦ κ. Τσιόδρα γιὰ τὴν κατάσταση, διαφωνοῦν γιὰ τὰ μέτρα ποὺ χρειάζονταν καὶ χρειάζονται καὶ τέλος ἐκτιμοῦν τελείως διαφορετικὰ τὴν ὅλη ὑπόθεση τοῦ κορωνοϊοῦ.
Τότε τί βλέπουμε; Βλέπουμε μία ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση ἀπὸ τὰ ἀνθελληνικὰ ΜΜΕ στὸν διεθνῶς καταξιωμένο ἐπιστήμονα, ὥστε νὰ πληγεῖ τὸ κύρος του στοὺς.... πολλούς, ποὺ δὲν γνωρίζουν καὶ οὔτε μποροῦν νὰ κρίνουν ἢ ἔστω ὑποψιάζονται τί σημαίνει νὰ ἔχει κανεὶς κάποιες ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες ἐτεροαναφορὲς περισσότερες ἀπὸ κάποιον ἄλλον. Τὸ ἄσπρο γίνεται μαῦρο ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ ΕΚΠΑ γίνεται ὁ παντογνώστης, ἐνῶ ἐκεῖνος μὲ τὴν διεθνῆ καταξίωση εἶναι ὁ ἀνίδεος, ὁ συνωμοσιολόγος καὶ ὁ ἐπικίνδυνος.
Καὶ μὴν νομίζετε ὅτι αὐτὸ ἰσχύει μόνο στὸν χῶρο τῆς ἰατρικῆς.... Σὲ ὅλους τους ἐπιστημονικοὺς κλάδους συμβαίνει... Ἐπιστήμονες μὲ μηδενικὲς ἀναφορὲς στὸ ἔργο τους στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία γίνονται καθηγητὲς πρώτης βαθμίδας στὰ ἑλληνικὰ ΑΕΙ, ἐνῶ ἄλλοι μὲ ἑκατοντάδες ἢ χιλιάδες τέτοιος ἀναφορὲς ἀποκλείονται συστηματικὰ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια, τὰ ὁποῖα προτιμοῦν στὴν θέση τοὺς συνήθως ἐπιστημονικὰ ἀνύπαρκτους... Καὶ γιατί γίνεται αὐτό; Μὰ γιατί εἴπαμε ἡ θέση τοῦ καθηγητῆ ΑΕΙ ἔχει κύρος.... Κύρος ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας κάθε εἴδους...
Γιὰ παράδειγμα ἕνας καταξιωμένος στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία ἱστορικός, ποὺ δὲν γράφει ὅμως διεθνιστικὰ παραμύθια, εἶναι διττῶς ἐπικίνδυνος....Πρῶτα γιατί εἶναι καταξιωμένος καὶ ἄρα εἶναι πολὺ δυσκολοτερο νὰ πειθαρχεῖ πρὸς τὰς ὑποδείξεις καὶ δεύτερον γιατί δὲν γράφει ὅ,τι θέλει ἡ παγκοσμιοποιητικὴ ἐλίτ, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς πηγές. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὁ κ. Τσιόδρας ἐπελέγη γιὰ αὐτὴν τὴν κρίσιμη θέση, ἐπειδὴ καὶ συμμορφούμενος πρὸς τὰς ὑποδείξεις φαίνεται καὶ τὸ γενικὸ κλείσιμο τῆς χώρας βρῆκε ὡς λύση (ἴσως αὐτὸ πράγματι νὰ ἦταν τὸ καλύτερο ποὺ μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ ὁ ἄνθρωπος, δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ ὑπάρχει κάποιος δόλος σὲ αὐτό).
Οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρικτὲς τῆς παγκοσμιοποίησης ὁποιασδήποτε εἰδικότητας καὶ ἂν εἶναι, ἔχουν ἐπίσης ἕνα ἄλλο κοινὸ χαρακτηριστικό... τὸν ἐπαρχιώτικο διεθνισμό... ὅσο λιγότερο γνωστοὶ εἶναι στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία, τόσο περισσότερο τὴν ἐπικαλοῦνται... καὶ ἀπὸ αὐτὴν βέβαια μνημονεύουν μόνο τὶς ἀπόψεις ὅσων ἐπιστημόνων ὑποστηρίζουν τὶς ντιρεκτίβες τοῦ Γκαίητς, τοῦ Σόρος καὶ τῶν ὑπολοίπων παγκοσμιοποιητῶν ποὺ πληρώνουν καλὰ γιὰ νὰ κάνουν τὸν κόσμο ὁλόκληρο περιουσιακό τους στοιχεῖο (ὅπως ὁ κ. Τσιόδρας, ὁ ὁποῖος ὡς ἐκπρόσωπος τύπου τῶν Δημοκρατικῶν στὶς ΗΠΑ ἔσπευσε τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Τρὰμπ μίλησε γιὰ κατασκευασμένο ἰό, νὰ χαρακτηρίσει αὐτὴν τὴν ἄποψη συνωμοσιολογία....τί κι ἂν τὸ ἴδιο μὲ τὸν Τρὰμπ ὑποστηρίζουν καταξιωμένοι ἐπιστήμονες σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο μὲ σπουδαιότερο ἴσως τὸν Γάλλο ποὺ ἀνακάλυψε τὸν ἰὸ τοῦ Ἔιτζ).  Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ καταξιωμένοι διεθνῶς ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Ἰωαννίδης στὴν ἰατρικὴ ἢ ὁ Βρυώνης στὴν ἱστορία δὲν ἔχουν τὸ ἄγχος νὰ ἐπικαλοῦνται συνεχῶς στὶς τοποθετήσεις τοὺς τὴν διεθνῆ βιβλιογραφία.... τοὺς ἐπικαλεῖται αὐτή....Ἀκόμη περισσότερο, ὅμως, καταλήγουν σὲ συμπεράσματα στὰ ὁποῖα οἱ ἐπιστημονικὲς μέθοδοι, ποὺ χρησιμοποιοῦν, τοὺς ὁδηγοῦν.... καὶ ὄχι τὰ συμφέροντα τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου ὀλιγάρχη.

4 σχόλια:

 1. ...ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση ἀπὸ τὰ ἀνθελληνικὰ ΜΜΕ.... Δυστυχώς !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι πλέον εμετική η προβολή του Τσιόδρα από τα καθεστωτικά ΜΜΕ.
  Στο τέλος θα μας ενημερώνουν για το πότε... έβηξε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βρέ πάμε καλά!!!
  Ο Κος τροδρασ ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ;;;ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ;;;ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ;;;ο ΜΕΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ;;;
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο! Ευχαριστούμε το ιστολόγιο! Όσοι έχουμε σπουδάσει κάποια (σοβαρή και υπαρκτή, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και σχολές που δεν ισχύει αυτό δυστυχώς) επιστήμη καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει και νομίζω και οι υπόλοιποι μπορούν. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την μία ...παρένθεση του αρθρογράφου κου Μηνάογλου:Και ο κ. Τσίοδρας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος-κατά τη γνώμη μου- δεν είναι απαραίτητα κακοί, πουλημένοι, αιρετικοί κλπ. Μπορεί απλώς να είναι υπερ του δέοντος ''αγαθοί'' και πάντως όχι κατάλληλοι για τη θέση που έχουν. Αυτό δε σημαίνει ότι τους δικαιολογώ. Πρέπει να ακούσουν τις φωνές των άλλων και είτε να διορθωθούν είτε να παραιτηθούν. Απλώς αυτοί θα μπορούσαν να είναι καλοί λογισμοί για εμάς. Το θέμα είναι να αναδειχθεί η ...Αλήθεια, όχι να αποδειχθεί ότι εμείς είμαστε οι καλοί και την καταλάβαμε πρώτοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.