26 Απρ 2020

Ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ λόγοι ποὺ διώκεται τόσο λυσσαλέα ἡ Θεία Κοινωνία;

Ἔχουμε ὑποστηρίξει ἐπανειλημμένως, πὼς στὸ ἐπίκεντρό της προκλητικῆς πολεμικῆς ποὺ ἔγινε καὶ συνεχίζει νὰ γίνεται κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, βρισκόταν ἀπὸ τὴν ἀρχή, τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας. 

Ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ λόγοι λοιπόν, γιὰ τοὺς ὁποίους κυνηγήθηκε μὲ τέτοια λύσσα, ἡ Θεία Μετάληψη; 
Ἕνα ὑποθετικὸ σενάριο… 
Ἂν ἐπιχειρήσουμε νὰ ἀναπτύξουμε ἀπὸ πνευματικὴ σκοπιά, τὸ παρακάτω ὑποθετικὸ σενάριο, εἶναι βέβαιο πὼς θὰ μπορέσουμε νὰ βγάλουμε κάποια πολὺ σημαντικὰ καὶ ἐντυπωσιακὰ συμπεράσματα. 
Σὲ αὐτὸ τὸ φανταστικὸ σενάριο, ἂς ὑποθέσουμε πώς, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὴ χώρα μας, ἡ Θεία Κοινωνία, μὲ κάποιον τρόπο, ἔμενε ἔξω ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις. Καὶ ὅτι οἱ χριστιανοὶ σὲ ὅλη τὴ χώρα, συνέχιζαν ἀπρόσκοπτα νὰ μεταλαμβάνουν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, τηρώντας βέβαια εὐλαβικῶς, ὅλες τὶς προφυλάξεις περὶ ἀποστάσεων, μέτρων προστασίας κλπ. 
Ἂς ὑποθέσουμε ἐπίσης, πὼς τὸ ἴδιο ἀκριβῶς θὰ ἴσχυε καὶ σὲ κάθε ἄλλη ὀρθόδοξη χώρα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ὀρθόδοξη ἐκκλησία γενικῶς. Ἀδιάκοπη μετάδοση Θείας Κοινωνίας, μὲ τὸν ἴδιο παραδοσιακὸ τρόπο ποὺ γίνεται ἐδῶ καὶ σχεδὸν...
δύο χιλιετίες. Κοινή λαβίδα καὶ Ἅγιο Ποτήριο. Χωρὶς κουταλάκια μίας χρήσης, ψεκάσματα ἀντισηπτικοῦ καὶ ἄλλες οἰκουμενιστικοὺ τύπου ἀθλιότητες. 

Σταθερά. Συντεταγμένα. Ἑκατομμύρια ὀρθόδοξων χριστιανῶν, σὲ ὅλον τὸν κόσμο, νὰ βρίσκονται σε ἀνεμπόδιστη ἐπαφὴ καὶ κοινωνία με τὸ Ἱερὸ Ποτήριο, ἐν μέσω μίας παγκόσμιας πανδημίας. Χωρὶς διωγμούς, χωρὶς πρόστιμα, χωρὶς ἀποσιωπήσεις, χωρὶς ψεύτικα καὶ κατευθυνόμενα ρεπορτάζ. 

Τί θὰ γινόταν τότε; Θὰ πάθαιναν κάτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ χριστιανοί, ἂν τηροῦσαν αὐστηρὰ τὶς ἀποστάσεις ἀσφαλείας μεταξύ τους; Θὰ νοσοῦσαν ἀπὸ τὸν COVID – 19, λόγω τῆς Θείας Κοινωνίας; Θὰ τοὺς μετέδιδε τὸν ἰὸ ἡ ἱερὴ λαβίδα; ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ. Εἶναι ἀπόλυτη καὶ ἀδιαπραγμάτευτη ἀλήθεια, πὼς τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου, δὲν δύναται νὰ γίνει φορέας κανενὸς εἴδους ἰοῦ ἢ ἀσθένειας. 

Ἂς ὑποθέσουμε πὼς περνοῦσαν 2 ἑβδομάδες… 3 ἑβδομάδες καὶ πράγματι ἡ κοινὴ γνώμη διαπίστωνε ἔκπληκτη πὼς δὲν ὑπήρχε κανενα κροῦσμα σχετιζόμενο μὲ τὴν ἱερὴ λαβίδα. Πῶς δὲν θὰ ὑπῆρχε καμία ἀξιόπιστη ἐπιστημονικὴ παρατήρηση ποὺ νὰ μποροῦσε νὰ στοιχειοθετήσει ἐπαρκῶς τὸν συσχετισμὸ ἄμεσης μετάδοσης τοῦ κορονοϊοῦ, μέσω Θείας Κοινωνίας (ὅπως καὶ ὄντως δὲν ὑπάρχει). Θὰ ἐπικρατοῦσε πλήρης ἀμηχανία καὶ ἐκκωφαντικὴ σιωπή, ἀπὸ ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ ΜΜΕ. 

Ἔχοντας αὐτὸ τὸ (ὑποθετικό, ἀλλὰ ἀπολύτως ρεαλιστικὸ ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ πιστεύει στὴν Ὀρθοδοξία) σενάριο στὸ μυαλό μας, ἂς ζυγίσουμε στὸν ἀντίποδα, τὶς εἰκόνες ποὺ εἴδαμε στὶς τηλεοράσεις, ἀπὸ ἕνα ἔρημο Βατικανό, ἀδειανὲς καθολικὲς ἐκκλησίες, καὶ ἕναν Πάπα νὰ προσεύχεται ἀπὸ ντουβάρι σὲ ντουβάρι καὶ νὰ ξεστομίζει off the record ἀλλὰ on camera ,πὼς ὁ ἀληθινὸς ἁγιασμὸς εἶναι τὸ οὐίσκι. 

Πῶς θὰ ἄρχιζε ἄραγε νὰ φαντάζει το χαπάκι τοῦ Πάπα, στοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους ποῦ ἀσπάζονται τὸν Ρωμαιοκαθολικισμό; 

Πῶς θὰ ἀντιδροῦσαν σὲ ἕνα τέτοιο πνευματικο «crash test» παγκόσμιας ἐμβέλειας, ποῦ θὰ ἀποκάλυπτε μονομιᾶς τὴ συντριπτικὴ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔναντί του Παπικοῦ ψεύδους; 

Κατὰ πόσο θὰ ἦταν ἐπιθυμητὸ καὶ εὐχάριστο, ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο ἀπὸ Οὐνίτες, «ὀρθόδοξους» μεταπατερικοὺς καὶ οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καὶ Θεολόγους – «Θολολόγους»; 

Ἂς ἀντιπαραβάλλουμε ἀκόμη, ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ σενάριό της μὴ διωκόμενης Θείας Κοινωνίας καὶ τὰ κλειστὰ τζαμιά, σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Ἄλλα καὶ τοὺς ἔρημους τόπους λατρείας ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ δογμάτων καὶ αἱρέσεων. 

Ἂς ἀντιπαραβάλλουμε αὐτὸ τὸ ὑποθετικὸ σενάριο, ἀπέναντι στὸ ἀθεϊστικὸ καὶ ἀντιχριστιανικὸ πνεῦμα ποὺ μαστίζει τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας, παγκοσμίως. Ἂς τὸ ἀντιπαραβάλλουμε ἀκόμα, ἀπέναντι στὰ γιγάντια συμφέροντα ἑνὸς Μπὶλ Γκέιτς, ἑνὸς Σόρος, ἑνὸς Κίσινγκερ, μίας λέσχης Μπίλντερμπεργκ, ἑνὸς Π.Ο.Υ, μίας δικτατορίας τῶν Βρυξελλῶν. 

Τέλος, ἂς τὸ ἀντιπαραβάλλουμε ἀπέναντι στὶς ἴδιες τὶς κοινωνίες, τοῦ λαούς. Ἀπέναντι σὲ ὅλα τὰ ἀντιχριστιανικὰ ἢ ἀντιορθόδοξα φιλοσοφικὰ ρεύματα, πολιτικὲς ἰδεολογίες καὶ κοσμοθεωρίες ποὺ ἀσπάζονται καὶ ἀκολουθοῦν ἁπλοὶ πολίτες. 

Γιατί διώκεται λοιπόν, ἡ Θεία Κοινωνία; 

Ἀντιλαμβάνεστε, τί τεράστιος καὶ ἀσύλληπτος ἀντίκτυπος θὰ ὑπῆρχε παγκοσμίως, ἀπὸ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο; Μπορεῖτε νὰ συλλάβετε μὲ τὸ νοῦ σας, τὶ «βόμβα μεγατόνων» θὰ «ἀνατιναζόταν» στὰ θεμέλια του κατεστημένου, τῆς Παγκόσμιας Τάξης Πραγμάτων; 

Ἀντιλαμβάνεστε τὸν τεράστιο ἀριθμό, ἑτερόκλητων σκοτεινῶν συμφερόντων, ποὺ ἔχουν κάθε λόγο καὶ αἰτία γιὰ νὰ διώκουν λυσσαλέα τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας; 

Ἀντιλαμβάνεστε τι τεράστια εὐκαιρία ηταν αὐτὴ γιὰ νὰ λάμψει παγκοσμίως τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τί ἀδιανόητο ἔγκλημα ἔκαναν καὶ κάνουν ὅλοι ὅσοι προσπάθησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ ὑπονομεύσουν τὴ θαυματουργὴ φύση αὐτοῦ του Μυστηρίου; 

Μέσα ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς συλλογισμούς, μποροῦμε νὰ καταλήξουμε στὸ ὄτι δυο εἶναι οἱ κυρίαρχοι λόγοι για τοὺς ὁποίους ἡ Θεία Κοινωνία διώκεται καὶ θὰ συνεχίσει νὰ διώκεται ποικιλοτρόπως: 

O πρῶτος λόγος εἶναι ἡ ἀπιστία καὶ ἡ Ἀθεΐα. Μία μεγάλη μερίδα ἀνθρώπων ποὺ κινοῦν τὰ πολιτικὰ καὶ τὰ ἐπιστημονικὰ νήματα, σκέφτονται, λειτουργοῦν καὶ ἀποφασίζουν, σύμφωνα μὲ τὴν κοσμοθεωρία τοῦ Ἀθεϊσμοῦ. Ἀφοῦ ἔχουν ὡς θεὸ τοὺς τὸ χρῆμα καὶ ἀφοῦ πιστεύουν πὼς ἡ Θεία Κοινωνία δὲν εἶναι τίποτα παραπάνω ἀπὸ κρασὶ καὶ ψωμί, εἶναι φυσικὸ να τρέμει τὸ φυλλοκάρδι τους όταν σκέφτονται τὴ λαβίδα τοῦ Ἱερέα. Μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, εἶναι «φυσικὸ» νὰ δίνουν προτεραιότητες λειτουργίας σὲ super markets, τράπεζες, κομμωτήρια καὶ ντελιβεράδικα, ἀφοῦ ἡ βαθύτερη ἰδεολογία τους, συγκεντρώνεται στὸ «φάγωμεν πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν». 

Πάνω σὲ αὐτὸ τὸ στάτους, εἶναι πλέον χτισμένα ὁλόκληρα κράτη, κυβερνήσεις, πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες. Ὁλόκληρες οἰκονομίες. 

Ὁ δεύτερος λόγος ποὺ διώκεται ἡ Θεία Κοινωνία, εἶναι ἀκόμα χειρότερος. Ἀκόμα πιὸ ἐπικίνδυνος. Ἀκόμα πιὸ ὕπουλος. 

Εἶναι ὁ διωγμὸς ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι πιστεύουν (κρυφὰ) στὴ δύναμη τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀλλὰ τὴν πολεμοῦν καὶ τὴ διαβάλουν μὲ κάθε δυνατὸ μέσο ποὺ διαθέτουν. Αὐτοὶ ποὺ φοβοῦνται, τρέμουν καὶ φρίττουν, ἀπὸ ἕνα ἐνδεχόμενο ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ἕναν παγκόσμιο θρίαμβο τῆς ἀλήθειας τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί θὰ σήμαινε αὐτόματα καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῶν πλανεμένων δογμάτων, θρησκειῶν ἢ ἰδεολογικῶν συστημάτων, ποὺ αὐτοὶ ὑπηρετοῦν. 

Ἡ συγκλονιστικὴ ἀλήθεια ποὺ βρίσκεται μέσα στὸ πιὸ θαυμαστό, θαυματουργὸ καὶ ἱερότερο Μυστήριο τοῦ κόσμου, μπορεῖ νὰ κρύφτηκε ἀπὸ τὰ κατάμαυρα σύννεφα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο τῆς ἱστορίας. Ὅμως, θὰ διώκεται καὶ θὰ λασπολογεῖται, «ἄχρι καιροῦ». 

Ὅ,τι καὶ νὰ κάνουν, ὅσο καὶ νὰ προσπαθοῦν, ὅσο καὶ νὰ ἀσθμαίνουν οἱ μὲν καὶ οἱ δέ, εἶναι σίγουρο πὼς κάποτε θὰ ἔρθει ἡ εὐλογημένη ὥρα, ποὺ ἡ ὕψιστη Σωτηριολογικὴ σημασία αὐτοῦ του Μυστηρίου, θὰ ἀναδυθεῖ στὴν παγκόσμια ἐπιφάνεια καὶ θὰ θριαμβεύσει.

7 σχόλια:

 1. Πολύ σωστά κι ευλογημένα
  όλα ετούτα

  αλλά, νομίζω
  πως αν είχαμε καθαρή
  πίστη

  ούτε αποστάσεις
  ούτε άλλη προφύλαξη
  θα χρειαζόταν.

  Εδώ φαίνεται
  -αρκετά καθαρά νομίζω-

  η τραγικότητα

  της εποχής μας,
  που τα μέσα που μας
  έχει χαρίσει

  η ουσιαστικά άθεη
  επιστημονική
  κοινότητα

  ενώ φαίνεται μεν
  οτι δίνουν λύσεις

  δημιουργούν
  παρενέργειες,
  που ακυρώνουν
  το φαινομενικά καλό
  που προσφέρουν...

  Αυτό είναι το αποτέλεσμα

  της α υ τ ο ν ό μ η σ η ς
  από τον Θεό.

  Χωρίς ευλογία Θεού
  και τα "καλά"
  στραβώνουν
  αργά ή γρήγορα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΠΑΣΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕΙ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

  0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
   Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
   Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
  2. Eυαγγελιον Iωαννου28 Απριλίου 2020 - 11:47 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 4. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται O I δ ι ο ς O Xριστος , O I δ ι ο ς O Θεός , O Oποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , ο π ω ς γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - Ο π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόνο αν το
   επιτρέψει ο Θεός
   αδερφέ.

   Τ υ χ α ί ο, α π λ ά

   δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι !!!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.