20 Μαρ 2020

Πρώην ἀξιωματοῦχος CIA: «Εὐεργετικός ὁ COVID-19 γιὰ τὴν οἰκονομία τῶν ΗΠΑ καὶ παγκοσμίως θά διαγραφοῦν τά χρέη»


Ὁ Robert David Steele, εἶναι πρώην ἀξιωματοῦχος τῆς CIA καὶ σύν-δημιουργὸς τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν τοῦ Ναυτικοῦ καὶ προχώρησε σὲ πολὺ σημαντικὲς ἀποκαλύψεις σχετικὰ μὲ τὴν χρησιμότητα τοῦ κορωνοϊοῦ καθὼς ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Ν.Τραμπ μπορεῖ νὰ τὸν χρησιμοποιήσει γιὰ νὰ κλείσει τὰ ἀμερικανικὰ σύνορα, νὰ δυναμώσει τὴν ἀμερικανικὴ παραγωγὴ καὶ νὰ θέσει τέρμα στὴν Παγκοσμιοποίηση, ἐνῶ θεωρεῖ βέβαιη τὴν παγκόσμια διαγραφὴ χρεῶν.
«Θὰ σᾶς μεταφέρω ἕνα θετικὸ μήνυμα γιὰ τὸ πόσο καλὴ εἶναι ἡ πανδημία γιὰ τὶς ΗΠΑ εἰδικὰ καὶ γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία γενικότερα.
Ὁ Patrick Buchanan (πρώην διευθυντὴς ἐπικοινωνίας τοῦ Λευκοῦ Οἴκου), ἕνας ἀπὸ τοὺς ἥρωές μου, ἔχει κάνει κάποιες ἐπισημάνσεις. Αὐτὸς ὁ ἰὸς ποὺ πιστεύω ὅτι ὁ πρόεδρος τώρα γιὰ δικούς του λόγους ἐπιτρέπει νὰ ἐξαπλωθεῖ, ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἐπιβραδύνει τὴν παγκόσμια οἰκονομία , ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ ὑπάρξει ὑποστήριξη γιὰ κάποια πράγματα ποὺ ἐν τέλει θὰ ἀποβοῦν πολὺ πολὺ θετικά.
Ὁ Patrick Buchanan ἐπεσήμανε πὼς κλείνουμε τὰ σύνορα, ἐπαναφέρουμε τὴν...
παραγωγή, ἑπαναπροσδιορίζουμε ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὴν ἰατρική».

Αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ Steele ἔχει μεγάλη δόση ἀλήθειας καθὼς ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος μὲ δασμοὺς προσπαθοῦσε νὰ σταματήσει τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ ἀγοράζουν ξένα προϊόντα καὶ νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἀμερικανικὴ παραγωγή. Ἐπιδιώκει ἔτσι νὰ σταματήσει τὸ τύπωμα δολαρίων. 

Καὶ συνεχίζει ἀναφερόμενος στὸ τέλος τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν ἐθνικῶν συνόρων: «Ἡ Παγκοσμιοποίηση τελείωσε. Προσωπικὰ τὸ πιστεύω, ἔχω ὑπάρξει ὑποστηρικτὴς τοῦ Τράμπ ἀπὸ τὸν Αὔγουστο του 2015 ὁπότε καὶ ἔγραψα τὸ πρῶτο μου ἄρθρο σχετικὰ μέ το πῶς ὁ Τράμπ θὰ μποροῦσε νὰ νικήσει, ἀλλὰ προφανῶς ὑπάρχουν πολλὰ πράγματα ποὺ δὲν γνωρίζω». 

«Ἔχω τὴν αἴσθηση πὼς κάτι ἐπικὸ πρόκειται νὰ συμβεῖ .Νομίζω ὅτι θὰ δοῦμε μία παγκόσμια οἰκονομικὴ ἐπανεκκίνηση καὶ ἕνα ἐνδιαφέρον θέμα ποὺ ἦρθε στὴν ἐπιφάνεια σήμερα εἶναι ὅτι ὁ Chuck Schumer (Δημοκρατικὸς γερουσιαστής), ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι ἐχθρὸς τῶν ΗΠΑ, βασικὰ ἐκπροσωπεῖ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ὄχι τὴ Νέα Ὑόρκη, μίλησε γιὰ Ιωβιλαῖο χρέους (διαγραφὴ χρεῶν- καὶ γιὰ τὴν ἱστορία: Στὸν ἑβραϊκὸ Μωσαϊκὸ Νόμο, κατὰ τὸ Σαββατικό ἔτος, κάθε ἑπτὰ χρόνια δηλαδή, διαγράφονταν ὅλα τὰ χρέη. Κάθε 49 , δηλαδὴ κάθε ἑπτὰ Σαββατικά ἔτη, ἦταν τὸ «Ἰωβηλαῖο Ἔτος» κατὰ τὸ ὁποῖο διαγράφονταν τὰ χρέη καὶ ἀπελευθερώνονταν οἱ σκλάβοι.) καὶ μιλᾶ γιὰ 750 δὶς δολλάρια σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια.» 

Θεωρεῖ λοιπὸν πὼς θὰ ὑπάρξουν παγκόσμιες διαγραφγές χρεῶν κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει καθὼς τώρα οἱ χῶρες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν τοῦ κορωνοϊοῦ ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια καὶ εὐρώ, χρήματα ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ζητήσουν πίσω ἀπὸ τὶς ἤδη ταλαιπωρημένες κοινωνίες τους. 

Χρήματα ποὺ δὲν ὑπόκεινται πλέον σὲ ἐλέγχους συμφώνων σταθερότητας ὅπως γίνονταν μέχρι τώρα στὴν ΕΕ. 

Ἀναγκαστικὰ θὰ ὑπάρξει ἕνα εἶδος «new deal» γιὰ νὰ πάρει μπροστὰ πάλι ἡ παγκόσμια οἰκονομία καὶ εἰδικότερα οἱ ἐθνικὲς οἰκονομίες τῶν χωρῶν τῆς Δύσης ποὺ ἔχουν «βαλτώσει» 

«Πιστεύω πὼς ὁ Kορωνοϊὸς εἶναι μία καλὴ προπαγάνδα. Εἶναι μιὰ ψεύτικη πανδημία. Δεκάδες χιλιάδες ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ καρδιακὲς νόσους, καρκίνο, τροχαία. Ἀλλὰ ζύγισα τὰ δεδομένα καὶ πιστεύω πὼς αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τώρα εἶναι μιὰ ἐπανεκκίνηση κι ἐπίσης παρατηρῶ πὼς μολονότι οἱ ἄνθρωποι εἶναι φοβισμένοι καὶ κατὰ κάποιο τρόπο πανικοβλημένοι, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔρχεται ὁ ἕνας κοντὰ στὸν ἄλλον. 

Δὲ νομίζω πὼς θὰ ξεμείνουμε ἀπὸ τρόφιμα, δὲ νομίζω πὼς θὰ ξεμείνουμε ἀπὸ νερό, δὲ νομίζω πὼς θὰ πέσει τὸ ρεῦμα. Καὶ μόλις καταλαγιάσει ὁ πανικός, θὰ ὁδηγηθοῦμε στὸ νὰ ἐπαναξιολογήσουμε τὴν κατάσταση. 

Ἐπίσης, πιστεύω πὼς ὅλο αὐτὸ δημιουργεῖ τὴν ὑποδομὴ γιὰ τὸν Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ ὥστε νὰ ἔχει ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειάζεται ὥστε νὰ κάνει πράγματα ποὺ δὲν θὰ ἦταν ἐφικτὰ νὰ γίνουν κάτω ἀπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες. Ὅπως μιὰ διαγραφὴ τῶν φοιτητικῶν χρεῶν καὶ ἄλλα πολλά. 

Ἐπιτρέψτε μοῦ νὰ κλείσω μὲ αὐτὴ τὴν ἐπισήμανση: 

Ὁ Κορωνοϊός εἶναι μιὰ ἀπάτη, ἀλλὰ ὅλο αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ καταλήξει σὲ ἕναν ἀριστοτεχνικὸ χειρισμὸ καὶ ἐγὼ πρόκειται νὰ ἐμπιστευθῶ τὸ Σχέδιο. 

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ, ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὴν Ἀμερική, ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ.» 

Ὁ πρώην ἀξιωματοῦχος τῆς CIA ὑποστηρίζει αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἴχαμε κατανοήσει καὶ στὸ pronews.gr ὅτι ὁ ἰὸς εἶναι μιὰ πολὺ «βολικὴ» εὐκαιρία γιὰ νὰ ἐπανεκινηθεῖ ἡ παγκόσμια οἰκονομία καὶ νὰ γίνει ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ διαγραφὴ χρεῶν. Χωρὶς παγκόσμια διαγραφὴ χρέους ὁ πλανήτης δὲν ἔχει σωτηρία. 

Ἔχει τυπωθεῖ τόσο χρῆμα, ποὺ στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ δανεισμὸ τῆς Ἀνθρωπότητας γιὰ τὰ ἑπόμενα 200, μὲ δανειστὴ τόν... ἀέρα. Δὲν μπορεῖ ἔτσι νὰ εὐμερήσει κανείς. 

Χρειαζόταν ὅμως κάτι δυνατὸ γιὰ νὰ ὑπάρξει τὸ «reset» ἀλλὰ ὄχι ἐξοντωτικὸ ὅπως ἕνας πυρηνικὸς παγκόσμιος πόλεμος τοῦ ὁποίου οἱ συνέπειες θὰ ἦταν ἀνεπανόρθωτες.

2 σχόλια:

  1. Eυρωπαικη Evωση : To άντρο των δ ι ε θ ν ω ν N τ α β α τ ζ η δ ω ν , κ υ ν ι κ ο ι και Σ τ υ γ ν ο ι A π ο ι κ ι ο κ ρ α τ ε ς , T υ χ ο δ ι ω κ τ ε ς και g a n g s t e r s , σ υ μ μ ε τ ε ι χ α ν από κ ο ι ν ο υ με τους A λ λ ο υ ς g a n g s t e r s - τους Aμερικανους - σε A v ε λ ε η τ ο \" A v θ ρ ω π ι σ τ ι κ ο \" B o μ β α ρ δ ι σ μ ο στη μ α ρ τ υ ρ ι κ η Σερβία και το μ α ρ τ υ ρ ι κ ο Koσσοβο , Z n τ ο υ ν Eυρωστρατο για τη B ι α ι η π α τ α ξ η των δ ι κ ω ν T o υ ς A v τ ι φ ρ ο ν ο υ ν τ ω ν , κ α ρ χ α ρ ι ε ς της Στεριάς , κ α ρ χ α ρ ι ε ς της Ξηράς ,
    φ ι δ ι α φαρμακερά , είναι λ υ κ ο \" σύμμαχοι \" , A γ ρ ι α Σ υ μ μ ο ρ ι α των π ο λ υ ε θ ν ι κ ω ν και των μ ο ν ο π ω λ ι ω ν , είναι π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ ο A π α ν θ ρ ω π ο ι και μ ι σ α ν θ ρ ω π ο ι από ότι πιστεύαμε , π ρ ο ω θ ο υ ν το σ ο δ ο μ ι σ μ ο , το κ ι ν α ι δ ι σ μ ο , την ε υ θ α ν α σ ι α , τη κ τ η ν ο β α σ ι α . B o θ ρ ο ς T ε ρ α σ τ ι ω ν διαστάσεων γ ε μ α τ ο ς με σ κ α τ α .

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι άρχοντες της παγκοσμιοποίησης θέλουν να ελέγχουν τα πάντα με το βιοτσιπ στους ανθρώπους πού θα επιβάλεται μέσω εμβολιασμού ή μέσω ακτινοβολίας με λέιζερ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.