17 Μαρ 2020

Κύκκου Νικηφόρος: ''Τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέν σταμάτησε οὔτε στούς χειρότερους διωγμούς''

Αποτέλεσμα εικόνας για Κύκκου Νικηφόρος

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Τοῦτες τίς δύσκολες κρίσιμες ὧρες πού περνοῦμε, ὡς λαός καί ὡς ἀνθρωπότητα, ἀπό τή θανατηφόρα πανδημία τοῦ COVID-19, γνωστοῦ ὡς Κορωνοϊοῦ, πού ἔχει ἤδη ἐκδηλωθεῖ καί καλπάζει καί στή δική μας Πατρίδα, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω καί πάλι μαζί σας, γιά νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη μου καί νά σᾶς καλέσω ὅλους νά συμμορφώνεσθε μέ ὅλους τούς κανόνες προφύλαξης, σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τῶν Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας, γιά τήν ἀντιμετώπιση καί περιορισμό τῆς ἐξάπλωσης τοῦ Κορωνοϊοῦ.
Τούτη τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, σᾶς καλῶ ὅλους σέ ἐντονότερη πνευματική ζωή, σέ μετάνοια καί συντριβή καί σέ στενότερη ἐπικοινωνία μέ τόν Θεῖο μας Λυτρωτή, γιατί μόνο ἔτσι ὁ Πανάγαθος Θεός θά φανεῖ ἵλεως καί θά μᾶς ἀπαλλάξει...
ἀπό τή σκληρή δοκιμασία τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, πού τόσο πολύ ἀπειλεῖ τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη.
Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ ὅσους διακηρύττουν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἐπιδείξει ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη πρός τόν ἄνθρωπο, κατά τίς κρίσιμες αὐτές ὧρες πού περνᾶ, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη, ἡ αὐθόρμητη πρός τόν πλησίον ἀγάπη, ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος.
Γι’ αὐτό καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἱστορικοῦ της βίου, ἐνδιαφέρθηκε μέ συνέπεια καί ἀγάπη πολλή γιά ὅλα τά προβλήματα, πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο.
Ἔτσι καί σήμερα, στίς δύσκολες αὐτές ὧρες, ὀφείλει, καί αὐτό πράττει, νά ἐκδηλώνει συνέχεια τήν ἔμπρακτη ἀγάπη της πρός τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμά της, ἀλλά καί πρός τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπό τή φυλή, τό χρῶμα, τή γλῶσσα καί τή θρησκεία του.
Ὀφείλουμε, ὅμως, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά ὑπενθυμίσουμε μία μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι, δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο σῶμα ἀλλά καί ψυχή, πού ζωογονεῖ τό σῶμα.
Καί, ὅπως, γιά νά ζήσει ἕνα σῶμα χρειάζεται τό ὀξυγόνο, ἔτσι καί ἡ ψυχή, γιά νά ζήσει χρειάζεται τό δικό της ὀξυγόνο, πού εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτό τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς τό παίρνει ὁ ἄνθρωπος στό μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Αὐτό τό πανίερο καί φρικτό καί πανάγιο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, αὐτό τό Κυριακό Δεῖπνο τό παρέδωσε ὁ Χριστός στούς Ἀποστόλους καί στήν Ἐκκλησία, λίγο πρίν ἀπό τή φρικτή θυσία τοῦ Γολγοθᾶ, γιά νά τελεῖται συνέχεια, χωρίς διακοπή, ὅσο θά ὑπάρχει ὁ παρών κόσμος.
Γι’ αὐτό καί, κατά τούς χειρότερους διωγμούς τῶν χριστιανῶν ἀπό τούς εἰδωλολάτρες αὐτοκράτορες τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέν ἔπαυσε ποτέ νά τελεῖται.
Συνεχίστηκε νά τελεῖται μέσα στίς κατακόμβες. «Φάρμακον ἀθανασίας καί ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν» ἀποκαλεῖ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος τή Θεία Εὐχαριστία.
Καί πράγματι ἡ κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἀντίδοτο τοῦ θανάτου, τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας, γιατί ἡ Θεία Κοινωνία μεταγγίζει μέσα μας τήν ἀφθαρσία καί τήν ἀθανασία, τό ἀθάνατο Σῶμα τοῦ Σωτῆρα μας Χριστοῦ.
Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό ἀληθινό Πάσχα, ἡ ἀτελεύτητη καί ἡ συνεχής διάβαση ἀπό τήν πτώση στήν ἀνόρθωση, ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ἀπό τή νέκρωση στήν ἀνάσταση, στήν ἀνάληψη, στή Θεία Βασιλεία καί αἰώνια ἀθανασία.
Εἶναι γι’ αὐτόν, ἀκριβῶς, τόν λόγο, πού ὁ λειτουργῶν ἱερέας καλεῖ σέ κάθε Θεία Λειτουργία ἀπό τήν ὡραία Πύλη τούς πιστούς, νά πλησιάσουν «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης», γιά νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί νά λάβουν «ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον».
Καί ὁ κάθε πιστός ὀφείλει νά προσέρχεται ἐλεύθερα καί ἀβίαστα καί χωρίς δισταγμούς καί ἀμφιταλαντεύσεις, γιατί κανένας ἰός δέν μεταδίδεται μέσα ἀπό τή Θεία Κοινωνία.
Ἡ ἐμπειρία αἰώνων τῆς Ἐκκλησίας αὐτό ἀποδεικνύει. Γι’ αὐτό, ἀκριβῶς, καί κανένας δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀπαγορεύσει τή μετάδοση στούς πιστούς τῆς Θείας Κοινωνίας, τοῦ ὀξυγόνου αὐτοῦ τῆς ψυχῆς, γιά νά μήν πάθει ἡ ψυχή ἀσφυξία καί ἐπέλθει ὁ αἰώνιος πνευματικός θάνατος, πού εἶναι ἀσυγκρίτως χειρότερος ἀπό τόν σωματικό.
Καλοῦμε, λοιπόν, ὅλους τούς Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας νά κρατήσουν καθημερινά ἀνοικτούς τούς ἱερούς ναούς, τά λιμάνια αὐτά τῆς γαλήνης καί τῆς οὐράνιας ἀτμόσφαιρας, ὅπως τούς ὀνομάζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, γιά νά προσέρχονται οἱ πιστοί καί κατ’ ἰδίαν, ἀτομικά, νά προσεύχονται.
«Ἀγνοεῖτε, λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὅτι καθάπερ λιμένας ἐν πελάγει, οὕτω τάς Ἐκκλησίας ἐν ταῖς πόλεσιν ἔπηξεν ὁ Θεός, ἵνα ἀπό τῆς ζάλης τῶν βιοτικῶν θορύβων ἐνταῦθα καταφεύγοντες, γαλήνης μεγίστης ἀπολαύσωμεν».
Κρατεῖστε καθημερινά ἀνοικτούς τούς ἱερούς ναούς μας, μέσα στούς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος ξεχνᾶ γιά λίγο τόν θόρυβο τῆς κοσμικῆς τρικυμίας καί βρίσκει τήν ψυχική του ἠρεμία.
Μήν κλείσετε τούς ἐνοριακούς ναούς μας, γιατί μέσα σ’ αὐτούς ἡ προβολή, διά τῶν εἰκονογραφιῶν τῆς θεανδρικῆς ὑποστάσεως τοῦ Κυρίου, τῆς Γεννήσεως καί τῆς σαρκώσεώς του, τοῦ ἐπί γῆς βίου του, τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς του καί τῆς Ἀναλήψεώς του στούς οὐρανούς, οἱ εἰκονιζόμενες μορφές τῆς Παναγίας, τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων καί τῶν Ἀσκητῶν, δημιουργοῦν μυστική ἀτμόσφαιρα περισυλλογῆς καί κατανύξεως τῆς ψυχῆς.
Ἀναμφίβολα, οὐδόλως παραθεωροῦμε τόν κίνδυνο μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καί ἀπό τίς κοινές λατρευτικές συγκεντρώσεις, γι’ αὐτό καί, κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, παρακαλοῦμε θερμά, ὅπως ἀπό τούς πιστούς νά προσέρχονται στούς ναούς μόνο ὅσοι θέλουν νά κοινωνήσουν, οἱ ὁποῖοι στούς ἐνοριακούς ναούς τῶν μικρῶν χωριῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας, εἶμαι βέβαιος, ὅτι δέν ὑπερβαίνουν τόν ἀριθμό τῶν 75 πιστῶν, ἀριθμό, πού ἔθεσε τό Κράτος ὡς ἀνώτατο ἐπιτρεπτό ὅριο συγκεντρώσεως σέ μεγάλους ἐσωτερικούς χώρους.

Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅσο καί κατά τήν ὥρα τῆς Θείας Κοινωνίας, παρακαλοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ναοῦ νά κρατοῦν τούς πιστούς σέ ἀπόσταση δύο μέτρων τόν ἕνα ἀπό τόν ἄλλο.
Ὅπως εἴχαμε πεῖ καί στήν προηγούμενη, πρόσφατη Ἐγκύκλιό μας, οἱ ἄνθρωποι, πού ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, οἱ ἄνθρωποι, δηλαδή, ὑψηλοῦ κινδύνου, μποροῦν καί πρέπει νά μένουν στά σπίτια τους καί, ὅταν θέλουν νά κοινωνήσουν, νά καλοῦν τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας τους νά μεταφέρει τή Θεία Κοινωνία ἐκεῖ καί νά τούς κοινωνήσει.

Καλεῖσθε, ἐπίσης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν νά φροντίσετε γιά τήν τακτική ἀπολύμανση, τόσο τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου τοῦ ναοῦ, ὅσο καί τοῦ περιβάλλοντος αὐτόν χώρου. Ὅλως δέ πατρικῶς συμβουλεύομεν ἅπαντας νά εἶστε ἰδιαίτερα προσεκτικοί καί νά τηρεῖτε ἐπισταμένως τούς ἐνδεδειγμένους κανόνες προστασίας, γιατί μόνο ἔτσι θά καταπολεμηθεῖ ὁ ἐπάρατος καί θανατηφόρος αὐτός ἰός.
Περαίνοντας τόν λόγο, σᾶς καλοῦμε καί πάλι ὅλους νά κρατήσετε θερμή καί ζωντανή τήν πίστη σας στόν Θεό καί νά ἔχετε ἐμπιστοσύνη στήν ἰατρική ἐπιστήμη, γιατί, κατά τό παλαιοδιαθηκικό, «καί γάρ αὐτόν (τόν ἰατρό) ἔκτισε Κύριος» (Σοφίας Σειράχ λη’, 1).
Ἐπιδαψιλεύοντας, τέλος, πρός ὅλους τίς πατρικές μας εὐχές, δεόμεθα, ὅπως ὁ Δομήτορας τῆς Ἐκκλησίας μας Χριστός, ὁ «ἰατρός (Αὐτός) τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν», χαρίζει σέ ὅλους ὑγεία σώματος καί πνεύματος καί μᾶς ἀξιώσει νά γιορτάσουμε καί ἐφέτος τοῦ Χριστοῦ τή Θεία Ἀνάσταση.
Μέ ἄπειρες εὐχές
καί ἀγάπη πολλή

Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας
Νικηφόρος

8 σχόλια:

 1. "Αὐτό τό πανίερο καί φρικτό καί πανάγιο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, αὐτό τό Κυριακό Δεῖπνο τό παρέδωσε ὁ Χριστός στούς Ἀποστόλους καί στήν Ἐκκλησία, λίγο πρίν ἀπό τή φρικτή θυσία τοῦ Γολγοθᾶ, γιά νά τελεῖται συνέχεια, χωρίς διακοπή, ὅσο θά ὑπάρχει ὁ παρών κόσμος.
  Γι’ αὐτό καί, κατά τούς χειρότερους διωγμούς τῶν χριστιανῶν ἀπό τούς εἰδωλολάτρες αὐτοκράτορες τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέν ἔπαυσε ποτέ νά τελεῖται.
  Συνεχίστηκε νά τελεῖται μέσα στίς κατακόμβες. «Φάρμακον ἀθανασίας καί ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν» ἀποκαλεῖ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος τή Θεία Εὐχαριστία."

  Ας προσεχθεί ιδιαίτερα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
   Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!ΚΡΙΜΑ,ΚΡΙΜΑ

   Διαγραφή
 2. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ω της υποκρισιας! Ποσο συγκλονιστικα επιβεβαιωνεται η προφητεια οτι οι αρχιερεις θα ειναι ασεβεστεροι ολων! Ξεπερναει ο ενας τον αλλον σε δαιμονικη υποκρισια και καθε φορα θαυμαζω το μεγεθος της πονηριας του σατανα. Αχ αδελφοι μου , χωρις Χριστό θα πλανηθουμε ''και οι εκλεκτοι''...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντι να βλέπεις υποκρισίες, μείνε στα σωστά και αυτονόητα που λεει ο μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος για την θεία Λειτουργία και την αναγκαιότητα τγς, για να μάθεις πού βαδίζουμε...

   Διαγραφή
  2. αδελφε δεν πειραζει που εισαι τυφλος, αλλα που θελεις να μεταδωσεις την τυφλα σου και σε αλλους.

   Διαγραφή
 4. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 8:33 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.