4 Μαρ 2020

Ὁ ἐπικήδειος τῶν Θρησκευτικῶν Γιαγκάζογλου, Φίλη καὶ Γαβρόγλου

Γράφει τὸ ἰστολόγιο Θρησκευτικὰ
«Ἦταν μία πειραματικὴ προσπάθεια ποὺ δὲν ἀπέδωσε… γιὰ λόγους νομικοὺς καὶ συμμόρφωσης πρὸς τὸ Σύνταγμα». Με τὰ λόγια αὐτὰ ἡ Ἑπταμελὴς Ἐπιτροπὴ τοῦ ΙΕΠ, ποὺ ὁρίστηκε γιὰ νὰ εἰσηγηθεῖ γιὰ τὴ μεταβατικὴ περίοδο στὴν ὁποία θὰ μπεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετὰ τὶς σχετικὲς δικαστικὲς ἀποφάσεις, κλείνει τὴ μελανὴ σελίδα τῶν πολυθρησκειακῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν, ποῦ ταλαιπώρησαν τὴν κοινότητα Θεολόγων καὶ Δασκάλων ἀλλὰ καὶ τοὺς γονεῖς καὶ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων. Τὰ Θρησκευτικὰ Φίλη - Γαβρόγλου, ὅπως συνηθίσαμε νὰ τὰ λέμε, μᾶλλον ὅμως τὰ Θρησκευτικά της ὁμάδας Γιαγκάζογλου, τίθενται σταδιακὰ στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἱστορίας τοῦ τόπου σὰν ἕνα πείραμα τόσο κακοσχεδιασμένο ποὺ ἀναγκαστικὰ θὰ ὁδηγοῦνταν σὲ ἀποτυχία. 

Ὅσοι μοχθήσαμε τὰ τελευταία χρόνια γιὰ νὰ ἀποδείξουμε σὲ ὅλους τὴν ἀκαταλληλότητα αὐτῶν τῶν Θρησκευτικῶν, μαζὶ καὶ ἐμεῖς ὡς ἰστολόγιο, δὲν πανηγυρίζουμε ἀλλὰ νιώθουμε ἱκανοποίηση γιατί ὁ ἀγώνας μας δὲν πῆγε χαμένος. Δὲν ἐφησυχάζουμε. Τὸ ἀντίθετο. Παρακολουθοῦμε στενὰ κάθε ἐξέλιξη. Γνωρίζουμε ὅτι...
σὲ κρίσιμα πόστα στὸ ΙΕΠ καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας παραμένουν κάποιοι ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς καὶ ὑποστηρικτὲς τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἀκυρώθηκαν. Ξέρουμε καλὰ ὅτι οἱ τωρινὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἀνακοινώθηκαν ἀπὸ τὸ ΙΕΠ εἶναι ἀναγκαστικὲς γιὰ τὸ ΙΕΠ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο λόγω τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων καὶ δὲν ἀποτελοῦν καρπὸ τοῦ δικοῦ τους σχεδιασμοῦ οὔτε εἶναι σύμφωνες μὲ τὸ φρόνημά τους. Γι’ αὐτὸ ἐπαγρυπνοῦμε. Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ παραβλέψουμε, πὼς ἔστω καὶ ἀναγκαστικά, δρομολογεῖται μία ἀλλαγὴ στὸ μάθημα καὶ τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» Γιαγκάζογλου, Φίλη καὶ Γαβρόγλου ἀποσύρονται. 

Σὰν παρηγοριὰ στοὺς συγγενεῖς του θανόντος πολυθρησκειακοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἠχοῦν τὰ δακρύβρεχτα λόγια ποὺ ἡ Ἑπταμελὴς Ἐπιτροπὴ τοῦ ΙΕΠ ἀπευθύνει πρὸς τοὺς συντάκτες τῶν ἀκυρωθέντων Θρησκευτικῶν. Μολονότι προκαλοῦν τουλάχιστον θυμηδία εἶναι κατανοητὰ λόγω τῆς συμμετοχῆς στὴν Ἐπιτροπὴ αὐτὴ προσώπων ποὺ συμμετεῖχαν στὰ Θρησκευτικὰ αὐτά. Μὲ λίγη σκέψη μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ συμπεράνει ποιὸς συνέταξε αὐτὰ τὰ λόγια παρηγοριᾶς καὶ ἐπέμεινε νὰ συμπεριληφθοῦν στὴν Εἰσήγηση τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Τὰ μεταφέρουμε παρακάτω γιὰ ὅσους συμπάσχουν μὲ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν ἀκυρωθέντων Θρησκευτικῶν. 

Ἐπὶ τῆς οὐσίας, σημαντικὴ ἐξέλιξη ποὺ ἀναμένουμε εἶναι ἡ δημοσιοποίηση τοῦ περιεχομένου τῶν Βιβλίων μαθητὴ ποὺ θὰ σταλοῦν στὰ σχολεῖα τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο. Εὐελπιστοῦμε ὅτι τὸ ΙΕΠ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ τὰ δώσει στὴ δημοσιότητα καὶ θὰ τὰ ἀποστείλει ἐπισήμως στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς καὶ τὴν ΠΕΘ πρὶν τὴν ἀποστολή τους γιὰ ἐκτύπωση, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν ἐκ τῶν ὑστέρων νέες ἀντιδράσεις. Ὑπάρχει ἄλλωστε κάτι ποὺ καὶ τώρα πρέπει νὰ κρύψουν; Ἡ μὴ δημοσιοποίηση τῶν Βιβλίων εὔλογα γεννᾶ ἐρωτηματικὰ γιὰ τὸ κατὰ πόσο ἔχουν ἐνσωματωθεῖ σὲ αὐτὰ ὅσα περιγράφονται στὰ μεταβατικὰ Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά. 

Τέλος, ἀναμένουμε τὴν εἰσήγηση τῆς Ἑπταμελοῦς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ νέο καθεστὼς τῶν ἀπαλλαγῶν ἐπισημαίνοντας καὶ πάλι ὅτι μαζὶ μὲ τὴν κατοχύρωση τοῦ δικαιώματος ἀλλοθρήσκων, ἑτεροδόξων καὶ ἀθέων νὰ ἀπαλλάσσονται, θὰ πρέπει νὰ διασφαλιστεῖ ὁ ὑποχρεωτικὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ νὰ ἀποκλειστεῖ ἡ πιθανότητα κατάχρησης τοῦ δικαιώματος ἀπὸ μαθητὲς ποὺ δὲν ἀνήκουν στὶς ὁμάδες ποὺ ἔχουν τὸ δικαίωμα αὐτό. 

Τὸ ἀπόσπασμα της Εισήγησης της Ἐπιτροπῆς τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ποὺ ἀναφέρεται στοὺς συντάκτες τῶν ἀκυρωθέντων Θρησκευτικῶν 

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπογραμμίσει ὅτι σέβεται τὸ ἔργο τῶν ἐμπειρογνωμόνων καὶ τῶν συντακτῶν τοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὸν μαθητὴ ποὺ ἐργάστηκαν μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση γιὰ τὰ ΠΣ τοῦ 2016 καὶ τοῦ 2017. Ἀναγνωρίζεται τὸ ἔργο τοὺς ἐξ ἐπόψεως θεολογικῆς, διδακτικῆς καὶ παιδαγωγικῆς προσέγγισης. Ἡ ὀργάνωση καὶ ἀνάπτυξη τῶν περιεχομένων κρίθηκε ἀντίθετη μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ὀρθόδοξων μαθητῶν καὶ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ ἐπιτροπὴ ὁδηγήθηκε στὴν οὐσιαστικὴ ἀναθεώρηση τῶν περιεχομένων. Οἱ ἀποφάσεις 660/2018, 926/2018, 1749/2019 καὶ 1750/2019 τοῦ ΣτΈ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΕΔΔΑ (συνεκδικασθεῖσες προσφυγὲς ἀριθ. 4762/18 καὶ 6140/18) καὶ τῆς 28/2019 τῆς ΑΠΔΠΧ κατέδειξαν τὶς προκλήσεις τῆς συγγραφῆς καὶ διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ δικαιώνεται ἡ ἀγωνία τῶν ἐμπειρογνωμόνων καὶ τῶν συντακτῶν τοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὸν μαθητὴ γιὰ τὸν σχεδιασμὸ ἑνὸς ὑποχρεωτικοῦ μαθήματος ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ διδάσκεται σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς μαθητὲς τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Ἦταν μία πειραματικὴ προσπάθεια ποὺ δὲν ἀπέδωσε, ὄχι γιὰ λόγους ἐπιστημονικοὺς/παιδαγωγικοὺς/θεολογικούς, ἀλλὰ γιὰ λόγους νομικοὺς καὶ συμμόρφωσης πρὸς τὸ Σύνταγμα (ὅπως ἔκρινε τὸ Σ.τ.Ε.). Συνέβαλε, ὅμως, καθοριστικὰ στὴ συνειδητοποίηση καὶ βαθύτερη κατανόηση τῶν δυσκολιῶν τοῦ ἐγχειρήματος ἀνοίγοντας νέους δρόμους ἀναζήτησης καὶ συζήτησης ὄχι μόνο ἐντός της κοινότητας τῶν ἐπιστημόνων (θεολόγων, παιδαγωγῶν, νομικῶν καὶ ἄλλων) ἀλλὰ εὐρύτερα στὴν κοινωνία. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ καταδεικνύεται, ἐπίσης, ἡ ἀνάγκη μίας πολυφωνικῆς προσέγγισης τοῦ ζητήματος, τόσο ὅσον ἀφορᾶ τὶς ὀπτικὲς γωνίες προσέγγισης τοῦ μαθήματος, ὅσο καὶ τῆς ἀνάγκης, ἀκόμη καὶ στὸ ὁριοθετημένο πλαίσιο ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., νὰ καταστεῖ ἑλκυστικὸ πρὸς ὄφελος τοῦ ἀνοίγματός του πρὸς ὅλους τους μαθητὲς τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.