16 Μαρ 2020

Τέλος οἱ χαιρετισμοὶ καὶ οἱ προηγιασμένες μὲ ἀπόφαση τῆς Συνόδου! Προτροπὴ πρὸς τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν ἐκκλησιάζονται!

Συνῆλθε ἐκτάκτως σήμερα, 16 Μαρτίου 2020 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικής Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου προκειμένου νὰ ἐπανεκτιμήσει τὶς ἀποφάσεις Τῆς ἐξαιτίας τῆς ἐκθετικῆς αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοΐου. Στὴν Συνεδρία παρέστησαν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τῶν 11 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἀττικῆς. 

Η Δ.Ι.Σ. καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι ἐνημερώθηκαν γιὰ τοὺς κινδύνους διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπὸ τὸν κ. Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητὴ Λοιμωξιολογίας καὶ ἐκπρόσωπο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὁ ὁποῖος προσκλήθηκε ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό.
Μετὰ τὴν ἐνημέρωση ἀκολούθησε ἐκτενὴς διαλογικὴ συζήτηση. Κατόπιν τῆς συζητήσεως ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε: 
1. Οι Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ γιὰ κατ’ ἰδίαν προσευχὴ τῶν πιστῶν. 
2. Παρακαλεί τοὺς πάντες καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καὶ ὅσους ἀνήκουν σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ νὰ παραμένουν στὶς οἰκίες τους, προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ συγχρωτισμός τους μὲ ἄλλους συνανθρώπους τους. Ὁ καθένας πρέπει νὰ...
αἰσθάνεται σὰν νὰ εἶναι φορέας τοῦ συγκεκριμένου ἰοῦ, τὸν ὁποῖο ὀφείλει νὰ μὴν μεταδώσει στον διπλανό του, καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ προφυλάξει τοὺς συνανθρώπους του καὶ τὸν ἑαυτό του.
Μὲ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης λοιπὸν ὑποδεικνύει τὴν λιτὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ (22.3.2020) μέχρι τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου (11.4.2020), ἀπὸ 7:00 ἕως 8:00 π.μ., ὡς καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. 

3. Αναβάλλονται προσωρινῶς ὅλες οἱ καθημερινὲς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ὅλα τὰ προγραμματισμένα Μυστήρια Βαπτίσεως καὶ Γάμου, ἐν περιπτώσει δὲ ἀνάγκης ἡ τέλεση τῶν ἀνωτέρω Μυστηρίων θὰ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν παρουσία ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο τῶν γονέων, τοῦ ἀναδόχου καὶ τοῦ παρανύμφου. 

4. Οι κηδεῖες θὰ πραγματοποιοῦνται ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ μὲ τὴν παρουσία μόνον τοῦ στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος τοῦ κεκοιμημένου. Καθ’ ὅμοιο τρόπο θὰ τελοῦνται καὶ τὰ μνημόσυνα μόνον ἐπὶ τοῦ τάφου τῶν κεκοιμημένων. 

5. Στις Ἱερὲς Μονὲς θὰ τελοῦνται οἱ προβλεπόμενες Ἱερὲς Ἀκολουθίες ὑπὸ τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφότητων ἄνευ τῆς συμμετοχῆς προσκυνητῶν. 

6. Υιοθετεί ὅλα τὰ μέτρα, ποὺ λαμβάνει ἄμεσα ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ καὶ τὸ ἴδιο θὰ πράξει σὲ ὀ,τιδήποτε ἄλλο ὑποδειχθεῖ σὲ σχέση πρὸς τὴν πορεία ἐξέλιξης τοῦ ἰοῦ κατὰ τὸ ἀμέσως ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα. 

7. Συνιστά ἠρεμία, αὐτοσυγκράτηση, ἐμπιστοσύνη στὶς Ὑγειονομικὲς Ἀρχὲς καὶ στὴν Κυβέρνηση καὶ προτρέπει στὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας αἰσθήματος πανικοῦ καὶ ἀνασφάλειας. Τονίζει δὲ καὶ πάλι ὅτι ὑποχρέωση ὅλων εἶναι ἡ συμμόρφωση στοὺς κανόνες ὑγιεινῆς καὶ στὶς ἐντολὲς τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν Δημοσίας Ὑγείας σύμφωνα καὶ μὲ τὶς προηγούμενες Ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

8. Εκτιμά τὴν διακριτικότητα μὲ τὴν ὁποία ἡ Πολιτεία ἐκφράζει τὸν σεβασμό της πρὸς τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα τῶν πιστῶν της Ἐκκλησίας μας. Δηλώνει ἐπίσης ὅτι ἐὰν ἡ ἐξέλιξη στὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα ὁδηγήσει τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς στὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν λήψη ἐπὶ πλέον ἐκτάκτων μέτρων, θὰ ἐπανέλθει προκειμένου νὰ ἐξετασθεῖ καὶ πάλι τὸ θέμα. 

Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κενωτικῆς καὶ ἀγαπητικὴς διαθέσεως τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς βουλήσεώς Της νὰ ἀγκαλιάσει τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων ποὺ κατοικοῦν στὴν Πατρίδα μας. 

Προτρέπει τοὺς χριστιανοὺς μᾶς κάθε βράδυ ἀπὸ τὶς 10:00 μέχρι τὶς 10:15 νὰ προσεύχονται μαζί μας στὰ σπίτια τοὺς ὑπὲρ τῆς καταπαύσεως τοῦ πειρασμοῦ καὶ τῆς νόσου καὶ ὑπὲρ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ θυσιαστικοῦ ἔργου τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν ἐπιστημόνων – ἐρευνητῶν, τοὺς ὁποίους καὶ εὐγνωμόνως εὐχαριστεῖ καὶ εὐλογεῖ. 

Ἤδη στὰ Μοναστῆριά μας ἔχει σημάνει συναγερμὸς ἀδιάλειπτης προσευχῆς. 

Εὐχὴ ὅλων μας εἶναι ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ παράσχει ἀνάπαυση στοὺς ἤδη κεκοιμημένους ἀδελφούς μας ἀπὸ τὸν θανατηφόρο αὐτὸ ἰὸ καὶ τὴν ἐξ ὕψους παρηγορία στοὺς πενθοῦντες συγγενεῖς τους, δεόμεθα δὲ γιὰ τὴν θεραπεία καὶ ταχεία ἀνάρρωση τῶν νοσούντων καὶ πλήρη ἐξάλειψη τῆς φοβερᾶς αὐτῆς δοκιμασίας. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

33 σχόλια:

 1. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ αποφαση!!
  Ο Θεός να μας φυλάει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλούμε οι πιστοί τους επισκόπους να διαφοροποιηθούν από αυτή την αντίθετη με την πατερική διδασκαλία απόφαση!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.
   Η ΥΠΑΚΟΗ ΕΝ ΠΡΟΚΕΜΕΝΩ,ΒΛΑΠΤΕΙ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 3. Προτροπής για μη εκκλησιασμό = προτροπή για να μην κοινωνήσουν οι πιστοί!!

  Ελπίζω κι εδώ Ελλάδα να βρεθούν αναστήματα σαν τον Λεμεσού και τον Μόρφου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. τώρα θα φανούν οι ΔΙΚΑΙΟΙ .... στην "Αρχή ωδίνων " αρχικά λέγει ο Κύριος "καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ " μετά λέγει " τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου" ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Με το μυστήριο της εξομολόγησης τι θα γίνει;
  Κι όχι μόνο αυτό, αλλά αφήνουν κι ανοικτό το ενδεχόμενο να ληφθούν κι άλλα μέτρα. Κρίμα, αλλά σάμπως περιμέναμε και κάτι διαφορετικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λυπάμαι πολύ! Μου το είχαν πει ότι θα γίνει αυτό και δεν το πίστευα. Σήμερα που είδα και άκουσα σοκαρίστηκα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θα έπρεπε να συνέλθει η Ι.Σ.Ι. εξαιτίας της σοβαρότητας του ζητήματος για ν' αποφασίσει και όχι η Δ.Ι.Σ.

  Εκκλησιαστικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Απαράδεκτο!Με ποιο δικαίωμα στερούμαστε την παρηγοριά, την ελπίδα, την Θεία Κοινωνία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν στερουμαστε την Θεια κοινωνια αδερφε μου.διαβασε το ξανα και θα καταλαβεις

   Διαγραφή
 9. Ολα αυτα δυστυχως θα πληρωθουν εν καιρω τω δεοντι.
  Καλη μετανοια σε ολους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εσεις ολοι που εισαστε κριτες των παντων δεν νομιζω να,αγαπατε,τον Χριστο,διοτι κοιτατε το γραμμα,του νομου ,και δεν αγαπαυε τον ανθρωπο και δεν εισαστε ο φυλακας του αδελφού σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΡΕ ΜΠΕΣΥ ΑΝΤΕ ΚΑΝΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΠΑΝΙΟ κ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΗΣΑΙ.
   ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ κ ΣΤΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ κ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ.
   ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΝΑ ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΓΗ κ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ...
   ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΝΟΝΑ....ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΙΦΟΡΟ;;;;
   ΡΕ ΑΝΤΕ ΚΑΝΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΠΑΝΙΟ ΝΑ ΣΥΝΑΛΘΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣ κ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝ ΑΓΑΠΑΜΕ η ΟΧΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ...
   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΙ ΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΦΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΑΤΕΙΣ κ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ...
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  2. ἡ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ,εἶναι τὸ γράμμα τοῦ νόμου,Μπέσσυ;;

   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. Πολύτεκνε πριν ελάχιστες μέρες έλεγες σε άλλη ανάρτηση ότι δεν είσαι άξιος να κρίνεις κανένα...
   Τώρα κρίνεις και κατακρίνεις χωρίς διάκριση τους πάντες...

   Διαγραφή
  4. Το σχόλιο 5:26 πμ αναφέρεται μόνο στην κατάκριση όλων των μητροπολιτών απο τον "Πολύτεκνο" ως Φαρισαίων.

   Διαγραφή
  5. φαίνεται ότι σε ζόρισαι με αυτά που σου λέει....εμ τον ψήφισες τον κούλη φαίνεται..... τώρα ρούφα το αυγό σου...τα περί κατάκρισης κλπ..δε πιάνουν, η μετάνοιά σου πρέπει να φανεί και να μην ξαναψηφίσεις Ν.Δ. ΆΙΝΤΕ......

   Διαγραφή
  6. Προς xryz 9:43 πμ
   Μην πιστεύεις ό,τι φιλοκατήγορο κατεβάσει η κούτρα σου για αληθινό!! ΑΙΝΤΕ φαντασιόκοπε!!

   Διαγραφή
  7. ΑΝΤΕ ΒΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΒΟΛΕΜΕΝΕ ΓΙΑ ΚΑΝΑ ΜΠΑΝΙΙΟ ΝΑ ΞΕΛΑΜΠΙΚΑΡΕΙΣ κ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΡΩΝΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ. ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΑΘΕΙΣ κ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.
   ΒΡΕ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΕ ΘΥΜΙΣΟΥ κ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ...
   ΔΙΑΒΑΣΕ κ ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ ΠΩΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΙ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ..."Εγω ειμί η οδός η ζωή καί η αλήθεια..."ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΝΟΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΜΕ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ...
   ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΑΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΗ κ ΑΝΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΘΩΣΕΙ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑ κ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ κ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ.
   Α ΡΕ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.
   ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ κ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  8. "Πολύτεκνε" ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΣΥ. Δεν καταλαβαίνεις τί διαβάζεις.
   Δεν συνηγόρησαν υπερ της απόφασης της Κυβέρνησης. Απλά εσύ κατακρίνεις, ενώ έλεγες πριν λίγες μέρες δεν κρίνεις κανένα. Για την τρανταχτή ασυνέπεια σου, σου μίλησαν.
   Ξεστραβώσου και διάβαζε καλά τα σχόλια και μην νομίζεις ότι τα σχόλια που κρίνουν τις γενικευμένες κατακρίσεις σου, συνηγορούν υπερ της δυσσεβούς και πρωτάκουστης απόφασης της κυβέρνησης!!! Η δυσσεβής απόφαση της Κυβέρνησης δεν δικαιολογείται, εφ΄ όσον είχε την δυνατότητα να πάρει άλλα προστατευτικά και ασφαλή μέτρα και μάλιστα την στιγμή που λειτουργούν με μέτρα υγιεινής ασφάλειας Τράπεζες, ΣουπερΜάρκετ, Λαϊκές Αγορές, βενζινάδικα κτλ
   Οπότε μην κάνεις σαν μεθυσμένος. Διάβαζε καλύτερα τα σχόλια και όταν σφάλλεις μην μιλάς.

   Διαγραφή
  9. ΒΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ.ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΓΡΑΦΩ ΕΓΩ κ ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ κ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ.
   ΒΡΕ ''ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ'' ΤΟ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ κ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
   ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.ΚΛΕΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΘΕΩΝ κ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΥΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ;;;ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΑΝ κ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ;;;
   ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙ κ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ;;;
   ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ;;;Δηλ ΕΠΙΚΟΠΟΙ κ ΙΕΡΟΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ;;;
   Η Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΑΝ κ ΠΟΣΟ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ κ ΟΤΙ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ.-
   ΑΝ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ κ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ.
   ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ....ΚΡΥΒΕΣΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΟΥ κ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ.ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΩΣ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

   Διαγραφή
  10. "Πολύτεκνε" μην παριστάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις.
   Ξανά τα ίδια θα σου λέμε;;
   Ανάγνωση δεν ξέρεις;;;
   Διάβασες καλά το σχόλιο 4:36 μμ;

   Θες να σου το επαναλάβουμε; "Ξεστραβώσου και διάβαζε καλά τα σχόλια και μην νομίζεις ότι τα σχόλια που κρίνουν τις γενικευμένες κατακρίσεις σου, συνηγορούν υπερ της δυσσεβούς και πρωτάκουστης απόφασης της κυβέρνησης!!! Η δυσσεβής απόφαση της Κυβέρνησης δεν δικαιολογείται, εφ΄ όσον είχε την δυνατότητα να πάρει άλλα προστατευτικά και ασφαλή μέτρα και μάλιστα την στιγμή που λειτουργούν με μέτρα υγιεινής ασφάλειας Τράπεζες, ΣουπερΜάρκετ, Λαϊκές Αγορές, βενζινάδικα κτλ".

   Μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις την ασυνέπεια και την σύγκρουση του ενός σχολίου σου για μην κρίση κανενός με το άλλο σχόλιο σου όπου κρίνεις τους πάντες!!
   Και μην προσπαθείς να κρυφτείς πίσω απο την δυσσεβή κυβερνητική απόφαση!!

   Και δεν υποστηρίξαμε ούτε την Μ. Θεοδώρου, ούτε τα γραφόμενα της. Μην τα μπερδεύεις για να μας βγεις λάδι.
   Καλά μυαλά!

   Διαγραφή
  11. Πολύτεκνε

   Σου είπανε και πιο πάνω ότι το σχόλιο δεν αναφέρεται και δεν υποστηρίζει την Μ.Θεοδώρου, αλλά για τις κατηγορίες για όλους τους μητροπολίτες.
   Δεν το είδες; Δες το.

   "Ανώνυμος17 Μαρτίου 2020 - 9:16 π.μ.
   Το σχόλιο 5:26 πμ αναφέρεται μόνο στην κατάκριση όλων των μητροπολιτών απο τον "Πολύτεκνο" ως Φαρισαίων."

   Διαγραφή
  12. ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ...
   ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ.
   ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗΣ κ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΒΓΗΚΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ κ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ;;;
   ΕΓΩ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΦΩΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΒΑΖΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
   ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΠΡΩΣΟΠΙΚΑ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ
   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΙΚΚΑΣ
   ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
   ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
   ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ
   ΔΥΟΝΥΣΙΟ ΚΥΡΑΤΣΟ
   ΘΕΟΚΛΗΤΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
   ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ κ ΛΕΩ ΠΩΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΗΞΕΙΣ ΑΦΗΞΕΙΣ...
   ΑΡΑΓΕ ΑΝ ΖΟΥΣΕ Ο παπα ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΙ ΘΕΣΗ ΘΑ ΕΠΕΡΝΕ;;;ΑΝ ΖΟΥΣΕ Ο παπα ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ;;;
   ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣ ΣΚΕΨΗ κ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ.
   ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΥ-ΚΥΚΚΟΥ-ΛΕΜΕΣΟΥ...
   ΤΩΡΑ ΑΝ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
   ΑΠΟ ΤΩΡΑ κ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΘΑ ΖΗΤΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΣΑΠΗ κ ΕΝΙΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΑΒΗ ΜΟΥ.ΑΥΤΟΙ ΤΥΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΤΟΥΣ...
   Ο ΚΑΤΑΚΡΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  13. "Πολύτεκνε" 10:46 πμ
   Συνεχίζεις να παριστάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις.
   Μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις την ασυνέπεια και την σύγκρουση του ενός σχολίου σου για μην κρίση κανενός με το άλλο σχόλιο σου όπου κρίνεις τους πάντες!!
   Και μην προσπαθείς να κρυφτείς πίσω απο την δυσσεβή κυβερνητική απόφαση!!

   Αλλο πράγμα να διαφωνείς με την απόφαση της κυβέρνησης και της Δ.Ι.Σ., και άλλο πράγμα να κατακρίνεις όλους τους μητροπολίτες και όλους!!
   Και εμείς συμφωνούμε με τον Λεμεσού και τον Μόρφου.
   Αλλά ούτε ο Λεμεσού, ούτε ο Μόρφου κατέκριναν όλους τους μητροπολίτες, ούτε και αντιφάσκουν με τους εαυτούς τους.
   Αυτοί έχουν συνέπεια.
   Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Παραδέξου το και μην κατηγορείς με άσχετες κατηγορίες τους σχολιαστές που σου δείχνουν τα λάθη σου.
   Καλή συνέχεια με συνέπεια και μυαλωσύνη.

   Διαγραφή
 11. Εγω λεω να δουμε και απο αλλη σκοπια την αποφαση.Αν λεγαν κανουμε του κεφαλιου μας και δεν ακουμε κανεναν φανταζεται κανεις τι μπορουσε να γινει; Νομιζω η αποφαση ειναι διπλωματικη.Μας δινετε η δυνατοτητα να συνεχιζουμε να κοινωνουμε το Σωμα και το Αιμα του Χριστου μας τις Κυριακες και αυτο πρεπει να δουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δὲν κατάλαβες.Ἠ Ι.Σ.ἔκανε ὅτι μποροῦσε-ὑπὸ πίεση- γιὰ νὰ σώσει τὴν Κυριακάτικη Λειτουργία
   καὶ ἡ κυβέρνηση ἀκύρωσε τὰ πάντα !!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 12. Ντροπή και καταισχύνη!
  Εξισώνουν την Ορθοδοξία (που είναι η μόνη Ζωντανή Πίστις εκ Θείας Αποκαλύψεως) με τα λοιπά νεκρά δόγματα και θρησκείες (κατασκευάσματα ανθρώπων). Εάν είχαν έστω και ένα ίχνος πίστεως στον Χριστό, θα έπρεπε όχι να κλείσουν τις Εκκλησίες, αλλά να σπεύσουν χτίσουν και άλλες...

  Και κάτι ακόμη: Δεν άκουσα τίποτα για λιτάνευση εικόνων και ιερών λειψάνων και θυμήθηκα τα λόγια του Αγίου Παϊσίου «θα φύγει η παράδοση και θα μείνει η παράβαση»...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δηλαδή, αδέρφια, το ότι στενοχωρηθηκαμε επειδή παύουν τις λειτουργίες, τα μυστήρια και τα προσκυνήματα στα μοναστήρια, αυτό από μόνο του μας καθιστά ανάλγητους απέναντι στον πλησίον μας; Εμείς είμαστε οι απάνθρωποι, ενώ όλοι οι άλλοι που δεν τους κάηκε καρφί για την απόφαση της ΔΙΣ, είναι γι' αυτόν τον λόγο φιλάδελφοι; Νομίζω ότι προηγούνται και κάποια άλλα κριτήρια έλλειψης αδελφοσυνης, όπως το ν' αδειάζουμε τα ράφια ώστε να μη βρει ο επόμενος τίποτα ή να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον σαν υποψήφιο μίασμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το σχόλιό μου αυτό απευθύνεται σε όσους θεωρούν ότι εμείς που δυσαρεστηθήκαμε με την απόφαση της ΔΙΣ, δεν ενδιαφερόμαστε για την εξάπλωση του κορονοϊού.

   Διαγραφή
 14. Πολύ σωστά ο Χριστός δίδαξε αγάπη και κατανόηση όχι φανατισμους....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΧΩΡΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΘΑ ΑΛΩΝΙΣΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ.
   Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ !! ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
   ΑΜΕΣΩΣ ΚΣΙ ΤΑΧΙΣΤΑ,Ο ΠΑΠΑΣ !!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 15. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ??? ΜΑΓΑΖΑΚΙ Κ ΤΟ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ???? ΕΠΙ-ΣΚΟΠΟΙ ΤΙ ΘΑ ΦΥΛΑΤΕ ΤΩΡΑ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.