14 Μαρ 2020

Στὰ ἅγια δισκοπότηρα ὀφείλουμε τὴν λευτεριά μας

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκὶς
Στὴν ἄκρη μιᾶς μικρῆς λίμνης ξεδιψοῦσαν κάποια περιστέρια. Λίγο πιὸ πέρα, ἀναπηδοῦσαν ἔξω ἀπὸ τὸ νερό, παίζοντας, λίγα βατράχια. Ξαφνικὰ κάποιος ἔριξε μιὰ μεγάλη πέτρα. Τὰ νερὰ αναταράχτηκαν. Τότε, τὰ μὲν περιστέρια ὑψώθηκαν στὸν οὐρανό, οἱ δὲ βάτραχοι ὅρμησαν καὶ βούτηξαν στὴ λάσπη, κοάζοντας, καὶ δὲν ξαναφάνηκαν. Ὁ μῦθος εἶναι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ οὐρανοφάντορος....

Συμβαίνει αὐτὸ ποὺ συμβαίνει, μὲ τὸν λεγόμενο κορονοϊό. Ἔπεσε μιὰ τρανὴ κοτρόνα στὴν λίμνη τῆς ἀφασίας καὶ τῆς περιρρέουσας εὐδαιμονίας. Ταράχτηκαν πολλοὶ καὶ πολύ. Ταράχτηκαν οἱ εκκλησιομάχοι τῆς αγραβάτωτης θολοκουλτούρας. Ταράχτηκαν καὶ οἱ ἁβροδίαιτοι τζιτζιφιόγκοι τῶν τηλεοπτικῶν ἀναθυμιάσεων, οἱ βάτραχοι τῆς τιποτολογίας. Πῶς ἀντιδροῦν; Βούτηξαν στὴ λάσπη καὶ κοάζουν: φταίει ἡ Θεία Κοινωνία. Τὰ περιστέρια ὅμως, τὰ παιδιὰ τοῦ Χριστοῦ μας, πετοῦν ψηλά, ὑψιπέτες ἀετοί.
Τὰ ἴδια λασπώδη βατράχια βάλλουν καὶ κατὰ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Πατρίδας ποὺ τὴν ὑπερασπίζονται καὶ...
ἀποκρούουν τὰ μαινόμενα ταγκαλάκια τοῦ τουρκοερτογάν στὸν Ἕβρο. Χωμένοι στὸν βοῦρκο τους ψελλίζουν τὶς συνήθεις μαγαρισιές: οἱ φασίστες -οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας- δὲν ἀφήνουν τοὺς ταλαίπωρους Πακιστανούς καὶ Αφγανούς νὰ κυριεύσουν τὴν Πατρίδα... Πιάνουμε τὴν μύτη, μᾶς πνίγει ἡ δυσωδία τους.... Καὶ ἀναρωτιέσαι περίλυπος: μὰ ὑπάρχουν Ἕλληνες ποὺ στηρίζουν καὶ ψηφίζουν αὐτὸ τὸ καρκίνωμα;
Θυμᾶμαι, εἶχα διαβάσει, ὅτι ρώτησαν τὸν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς: «Τί θὰ κάνεις Γέροντα, ἂν ἀκούσεις ὅτι γίνεται πόλεμος;» Ἀπάντησε: «θὰ μπῶ στὸ ναὸ καὶ θὰ κάνω μιὰ Θεία Λειτουργία παιδί μου!!».
Ναί, οἱ Θεῖες Λειτουργίες, τὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας κράτησε καὶ κρατᾶ καὶ θὰ κρατήσει πατρίδα μας. Τὰ ἅγια δισκοπότηρα ἀπελευθέρωσαν τὴν Ἑλλάδα.
Διαβάζω στὸν β' τόμο τῶν «Ἁπάντων» τοῦ Γ. Τερτσέτη, σελ. 322, ἀπὸ ὁμιλία του στὶς 25 Μαρτίου 1869.
«Κύριοι ἀκροαταί, εἰς τὰ 1822 πολεμιστὴς στρατιώτης περίφημος ἐπῆγε εἰς σεβάσμιον πνευματικὸν νὰ ξομολογηθεί, νὰ μεταλάβει. Ἐξωμολογήθη, ὁ πνευματικός τον εὐχήθη, τὸν ἐχάϊδευεν, ἀλλὰ τοῦ εἶπε: δὲν μπορῶ νὰ σὲ δώσω μεταλαβιά. -Διατί;- Χύνεις αἷμα ἀνθρώπινον! Ὠργίσθη ὁ στρατιώτης καὶ ἔτρεξε παραπονούμενος εἰς τὸν ἐπίσκοπον Μεθώνης. Τὴν Κυριακήν, τοῦ λέγει, νὰ εἶσαι εἰς τὴν λειτουργίαν, νὰ εἶσαι πλησίον μου. Ἦλθε ἡ Κυριακή, ψάλλεται ἡ λειτουργία. Ὁ Δεσπότης εἰς τὴν μεσινήν θύρα, εἰς τὴν ὥρα τῆς μεταλαβιάς κρατῶντας τὸ δισκοπότηρο, φωνάζει τὸν στρατιώτη, ἔλα τοῦ λέγει, πᾶρε, κράτει τὸ δισκοπότηρο∙ μετάλαβε μὲ τὰ ἴδια σου τὰ χέρια. Τὰ χέρια σου εἶναι πλέον ἀθῶα καὶ πλέον εὐεργετικὰ εἰς τὴν πατρίδα ἀπὸ τὸ εδικά μας. Ἡμεῖς οἱ ἱερεῖς δεόμεθα τὸν Ὕψιστο μὲ τὴ φωνή, ἐσὺ σταίνοντας τὰ στήθη σου εἰς τὰ βόλια τοῦ ἐχθροῦ».
(Αὐτοὶ εἶναι ἐπίσκοποι, καπεταναῖοι τοῦ Γένους, ποὺ ὅταν οἱ περιστάσεις τὸ ἀπαιτοῦσαν, ὑψώνονταν σὰν περιστέρια ψηλὰ ἀπὸ ἐντολὲς καὶ ἐντάλματα ἀνθρώπων. Τέτοιοι μᾶς ἀπελευθέρωσαν, ἐνῶ σήμερα ἀκοῦμε "ἱερὲς μουρμοῦρες" κάποιων ὑποταγμένων στὰ σκύβαλα τοῦ κόσμου. Εἶναι προδοσία, κατὰ τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, ἡ ὑποχώρηση στὶς τσιρίδες τῶν χριστομάχων).
Βαλτέτσι, 12 Μαΐου 1821. Τὸ γιαταγάνι τοῦ Νικηταρά τοῦ Τουρκοφάγου, γονατίζει τὴν ὑπερφίαλη Τουρκιά. «Ἐκείνην τὴν ἡμέρα» ὑπαγορεύει ὁ Κολοκοτρώνης στὰ Ἀπομνημονεύματά του, «ἦταν ἡμέρα Παρασκευὴ καὶ ἔβαλα λόγον, ὅτι: Πρέπει νὰ νηστεύσωμεν ὅλοι διὰ δοξολογίαν ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ νὰ δοξάζεται αἰῶνας αἰώνων ἕως οὗ στέκει τὸ ἔθνος, διατὶ ήτον ἡ ἐλευθερία τῆς Πατρίδος».
20 Ἰουνίου 1913. Μάχη τοῦ Κιλκίς. Διαβάζω στὸ βιβλίο «Ἀθάνατη Ἑλλὰς» τοῦ Δ. Καλλιμάχου, ἐθελοντοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἔ' Μεραρχίας: «Ἐπέρασεν ὡραία ἡ νυχτιά κατόπιν ἑνὸς μεγαλειώδους θριάμβου. Καὶ τὴν ἐπαύριον τὴν αὐγήν της 20 Ἰουνίου, ἐνῶ οἱ πρῶτες ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου ερρόδιζον τὰς κορυφὰς τῶν μενεξεδένιων ὀροσειρῶν τοῦ Μπέλες, ἤκουσα καὶ τὸ τραγούδι τῶν παλληκαριῶν μας. Ἦτο ἡ ἑωθινή των προσευχή. Ἐσταυροκοπήθησαν καὶ ἔψαλλον, βαδίζοντες, τὴν ὡραία λεβεντιὰ καὶ τὴν πατρίδα ποὺ ἐγιγαντώνετο μὲ τὸ θριαμβευτικὸ τῶν διάβα.
- Παπούλη, θέλω νὰ φιλήσω τὸν σταυρό σου γιὰ βοήθεια, κι ἂν πάγω, νὰ πάγω σὰν Χριστιανός...
- Ὁ σταυρὸς μαζί σας, παλληκάρια μου».
Καὶ ὅταν ἔφτασαν στὴν Δοϊράνη ἔσπευσαν νὰ λειτουργηθοῦν στὸν ναὸ τοῦ προφήτου Ηλιού. «Εἶπα ἐνώπιον πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ὅ,τι ἦτο δυνατὸν νὰ λεχθῆ ὑπὸ τὸ κράτος τοιούτων ἰσχυροτάτων ἐντυπώσεων, προσπαθησας νὰ ἑρμηνεύσω τὰ ἀνεξερεύνητα τῆς Θείας Πρόνοιας ἥτις ηὐδόκησε νὰ ἐπιταχύνει τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐθνικῶν χρησμῶν... 500 χρόνων». Καὶ πάλι Θείᾳ Κοινωνίᾳ ἀπὸ τοὺς ἀθάνατους μαχητὲς τοῦ Κιλκίς, τὰ λαμπρὰ παλληκάρια ποὺ ἀπελευθέρωσαν τὴν Μακεδονία, αὐτὴν ποὺ ἔπνιξαν «οἱ βάτραχοι» στὸν βοῦρκο τῶν Πρεσπῶν.
«9 Μαρτίου 1940. Ἡμέρα Κυριακή. Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ μνήμῃ τῶν ἁγίων Σαράντα.
Στὸ μέτωπο τῆς Ἀλβανίας εἶναι παρὼν ὁ ἴδιος ὁ Μουσολίνι καὶ κατευθύνει προσωπικὰ τὴν περίφημη ἐαρινὴ ἐπίθεση.
Νιώθω μία ψυχικὴ ἀγαλλίαση, συνδυασμένη μὲ ἔντονη νευρικότητα.
Ἐνῶ δηλαδὴ νωρὶς τὸ πρωὶ ἑτοιμαζόμασταν γιὰ νὰ τελέσουμε στὸ σπίτι ποὺ μέναμε τὴ θεία Λειτουργία, ξαφνικὰ ἄρχισε καταιγισμὸς πυρὸς ἀπὸ ὅλμους τοῦ ἀντίπαλου πυροβολικοῦ.
Παππούλη μου, μοῦ λέει ὁ διοικητής, πῶς νὰ κάνουμε σήμερα Λειτουργίᾳ;
Σήμερα ἀκριβῶς ἐπιβάλλεται νὰ λειτουργήσουμε, ἀπάντησα ἐγώ, γιὰ νὰ μποῦμε κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ διοικητὴς τελικὰ ὑποχώρησε, κι ἔτσι ἀπολαύσαμε τὴ θεία μυσταγωγία μὲ μία ὡραία χορωδία ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες, ἐνῶ ὁ γύρω χῶρος εἶχε μεταβληθεῖ σὲ κόλαση φωτιᾶς.
Στὴ Λειτουργία αὐτὴ ζήσαμε τὴ θαυμαστὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
Δύο φορὲς στὴν διάρκεια της ὀβίδες πυροβολικοῦ ἔγλειψαν τὴν ἄκρη τοῦ τοίχου τοῦ σπιτιοῦ μας καὶ ἔπεσαν στὸν ἀπέναντι χῶρο καὶ βυθίστηκαν στὸ χῶμα χωρὶς νὰ ἐκραγοῦν.
Ἄν ἔσκαζαν, θὰ σκοτωνόμασταν ὅλοι μέσα στὸ σπίτι... Τὴν μέρα αὐτὴ κοινώνησαν ὁ ὑποδιοικητής, ὁ ὑπασπιστὴς καὶ πολλοὶ στρατιῶτες τοῦ συντάγματος».
Διηγεῖται ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Ἀργολίδος Χρυσόστομος Δεληγιαννόπουλος ποὺ ἐκοιμήθη στὶς 4 Ἰουλίου τοῦ 1985. Ὑπηρέτησε ὡς στρατιωτικὸς ἱερέας κατὰ τὴν γιγαντομαχία τοῦ '40. Στὶς αετοράχες τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Διηγήσεις ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ἡ Θεία Κοινωνία ἦταν ἡ μεγάλη δύναμη, ἡ ἐξ ὕψους βοήθεια, ποὺ θωράκιζε καὶ ἐνθάρρυνε τοὺς Ἕλληνες στὸ μέτωπο.
Παρέθεσα τρεῖς μαρτυρίες ἀπὸ τὰ τρία ψηλώματα τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας, ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση 1821, τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους τοῦ 1912-13 καὶ τὸ Ἔπος του 1940. Ἐπαναλαμβάνω: Τὰ ἅγια δισκοπότηρα ἀπελευθέρωσαν τὴν Πατρίδα. Ἡ Ἑλλάδα μεταλαμβάνει σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ καὶ πολεμᾶ γιὰ τὴν λευτεριά της.
Ἄς τὸ βάλουν ὅλοι καλὰ στὸ νοσηρὸ μυαλό τους, ὅσοι βλασφημοῦν κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας:
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «πολεμουμένη λαμπρότερα καθίσταται».

11 σχόλια:

 1. Συντομα η γαλανολευκη θα κυματιζει μαζι με την βυζαντινη σημαια με τον δικεφαλο αετο εξω απο την
  ΑΓ.ΣΟΦΙΑ.

  Στην Θεια λειτουργια που θα γινει μεσα στην Αγ.Σοφια θα κοινωνησουν απο το Αγιο Ποτηριο της Ζωης ολοι οι παρευρισκομενοι ελληνες στρατιωτικοι,αξιωματικοι,
  κρυπτοχριστιανοι καθως και ρωσοι, ενω μαζι αυτους θα κοινωνησουν πατριαρχες, ιεραρχες,ηρωες,βυζαντινοι αυτοκρατορες και πολλοι αλλοι που θα εχουν ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ..!!!
  Επισης θα γινει μεσα στην Αγ.Σοφια η ΣΤΕΨΙΣ του βασιληα ΙΩΑΝΝΗ,ενω δεξια και αριστερα του θα υπαρχουν δυο αγγελοι που θα τον συμβουλευουν σε ολη την ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ τι θα κανει.Η ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ θα εμφανιστει με θαυματουργικο τροπο μεσα στο ιερο ενω πανω ακριβως απο την Αγ.Σοφια θα εμφανιστει ενας τεραστιος φωτεινος ΣΤΑΥΡΟΣ.
  Συγκλονιστηκα γεγονοτα θα συμβουν αλλαζοντας και αναμορφωνοντας ολοκληρο τον πλανητη.
  Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
  ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
  ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ.
  ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 2:19 Έλεος πια. Σταματήστε να πιστεύετε στον πατριωτικό χώρο αυτές τις ανοησίες. Δεν γίνεται πολιτική με προφητείες. Σύντομα η γαλανόλευκη όχι μόνο δεν θα κυματίζει στην ΑΓ Σοφιά αλλά ούτε και στην Αθήνα όπως το βλέπω, διότι όλες οι κυβερνήσεις πολεμούν την βυζαντινή μας ταυτότητα δίνοντας προνόμια στους ισλαμιστές λαθρομετανάστες που γεννοβολούν συνεχώς και η νεολαία μας είναι άθεη και δεν ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Ξυπνήστε και ελάτε στην πραγματικότητα

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμε 3:46 πμ μην σκέφτεσαι ορθολογιστικά.

   Διαγραφή
  3. 9:17 μμ Σκέφτομαι με βάση την πραγματικότητα. Ενώ εσείς σκέφτεστε νομοτελειακά. Αυτό είναι παγίδια του συστήματος για να μας ναρκώσει. Δηλαδή θέλουν να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα διότι η νομοτέλεια είναι με το μέρος μας. Πολύ γρήγορα ξεχάσατε τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας από τα οποία δεν έχουμε συνέλθει ακόμη και μάλλον δεν πρόκειται να συνέλθουμε ποτέ.

   Διαγραφή
  4. Αυτο που διαπιστωνω 3:04 π.μ.
   ειναι δεν προκειται να ΣΥΝΕΛΘΕΙΣ
   ΕΣΥ,αμετανοητε,ξεροκεφαλε
   ορθολογιστη της κακιας ωρας.

   Διαγραφή
  5. 10:09
   Μια φιλική συμβουλή.
   Έτσι όπως μιλάς εκθέτεις τους ανθρώπους της Ορθοδοξίας παρουσιάζοντας τους ως σκοταδιστές. Το σύστημα μπορεί να μη συμφωνεί μαζί σας, αλλά σας ανέχεται επειδή κάτι τέτοιοι εξυπηρετούν το σύστημα, διότι με το σκοταδισμό τους αποπροσανατολίζουν του πιστούς από την από την αντίσταση. Η ουτοπία σας λειτουργεί ως αναλγητικό για τους πιστούς και τους παρασύρει στην αδράνεια

   Διαγραφή
  6. 10:09
   Πέρα από κατηγορίες, έχεις το πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο να μας πεις κάτι χρήσιμο; Μόνο αοριστολογίες μας λες.
   Εντάξει το καταλάβαμε είσαι πολύ καλός Χριστιανός, έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό (και μπράβο σου) και πιστεύεις σε όλες τις προφητείες.
   Πέρα από τη θεολογία, έχεις να μας πεις κάτι άλλο για την κατάσταση της χώρας μας σήμερα; Πως από τη σημερινή κατάσταση παρακμής θα περάσουμε στην άλλη;

   Διαγραφή
  7. οἱ ἅγιοι,παρηγοριὰ μᾶς δίνουν μὲ τὶς προρήσεις ποὺ τοὺς ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσουν.
   φυσικὰ καὶ ὁ Χριστὸς νικᾶ,κι αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε ποτέ !! νομοτελειακά,θὰ γίνει ἡ ἀναλαμπὴ τῆς ὀρθοδοξίας,ἀλλιῶς πᾶμε γιὰ Δευτέρα Παρουσία ! ποὺ καὶ πάλι ὁ Χριστὸς νικᾶ !!ἐδῶ ποὺ φτάσαμε,ἐλπίδα ἄλλη καμμιά.
   Καλιόπη

   Διαγραφή
  8. Έχεις δίκιο Καλλιόπη. Ο Χριστός νομοτελειακά θα νικήσει.
   Αλλά εγώ μίλησα για πολιτική, δηλαδή πρακτικά πράγματα και κυρίως σημερινά
   Το πρόβλημα είναι όταν στον πατριωτικό χώρος και οι πιστοί επαναπαύονται από αυτή τη νομοτέλεια και δεν αντιδρά και δεν σκέφτεται πρακτικά για να αντιμετωπίζει το σήμερα. Έτσι αφήνει τους αντίχριστους ανθέλληνες να εξουσιάζουν τα πάντα.

   Δεν είναι σωστό να αρνούμαστε τη σημερινή πραγματικότητα επειδή έχουμε προεξοφλήσει ότι στο τέλος εμείς θα νικήσουμε. Αυτή τη λογική την προωθεί και το σύστημα για να κρατά τους ανθρώπους, που γνωρίζουν και μπορούν και πρέπει να αντιδράσουν, αδρανείς.

   Ξέρεις πόσοι πιστοί που διαβάζουν προφητείες και πιστεύουν σε αυτή τη νομοτέλεια ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Το έκαναν με τη λογική ότι, δεν βαριέσαι, όποιος και να κυβερνήσει στο τέλος όλα θα πάνε καλά και θα επικρατήσει το σχέδιο του Θεού. Οπότε ας ψηφίσουμε και έναν αντίχριστο, δεν πειράζει, που ξέρεις μπορεί να είδε και όραμα να γίνει και Χριστιανός και τελικά να σώσει την Ελλάδα προωθώντας το σχέδιο του Θεού.
   Αυτά άκουγα συνέχεια και ότι και να τους έλεγα αυτοί πίστευαν στην νομοτέλεια ότι ο Θεός δεν θα αφήσει την Ελλάδα σε έναν άθεο αρχηγό. Και τελικά όταν άρχισαν να βιώνουν τα αποτελέσματα των επιλογών τους, τότε χτυπούσαν τα κεφάλια τους αλλά ήταν αργά. Η νομοτέλεια και το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία της Ελλάδας που πίστευαν πήγαν περίπατο

   Διαγραφή
  9. 9:17 Τα μπερδεύεις.
   Η ανορθολογικότητα δεν σημαίνει άρνηση της πραγματικότητας και έλλειψη ρεαλισμού.
   Αλλά αντίδραση στην αναγωγή της νόησης ως θεότητα

   Διαγραφή
 2. Ο δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός πάντα ελληνορθόδοξα τα γράφει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.