10 Ιαν 2020

Πρωτόγνωρες δωρεὰν παροχὲς στοὺς μετανάστες! Δεύτερης κατηγορίας πολίτες οἱ Ἕλληνες…

Δωρεὰν λοὺξ διαμερίσματα πλήρως ἐπιπλωμένα μὲ 2 ὑπολογιστές, wi-fi, κουζίνες, πλυντήρια, γραφεῖα, καναπέδες, τηλεοράσεις, μοκέτες κ.λπ.
Ἀπίστευτη ἀπόφαση τῆς Δόμνας γιὰ παράνομους μετανάστες ἄνω τῶν 16 ἐτῶν. Τοὺς χαρίζουν ἐπίσης μετρητὰ καὶ εἰσιτήρια γιὰ θέατρα καὶ ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις
Πέρασαν στὰ κρυφὰ παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς τὶς παροχὲς-σκάνδαλο!
Κάθε ὅριο προκλητικότητας ἀπέναντι στὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ὑπομένουν ἀγόγγυστα τὶς ἰσλαμικὲς ὀρδές, οἱ ὁποῖες φτάνουν μὲ ἀμείωτη ἔνταση στὴν πατρίδα τους, ξεπέρασε ἡ ὑφυπουργὸς Ἐργασίας Δόμνα Μηχαηλίδου. Μένοντας μακριὰ ἀπὸ τὸ πρόβλημα καὶ ὑπὸ τὴ ζεστασιὰ τοῦ γραφείου της στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, φαίνεται ὅτι ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν γολγοθὰ τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν ὑπερπληθυσμὸ προσφύγων καὶ παράνομων μεταναστῶν στὰ παραμεθόρια νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ φέρνει στὶς τοπικὲς κοινωνίες ἕναν νέο βραχνὰ καὶ ἑστία ἀνησυχίας.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφασή της ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως στὶς 31 Δεκεμβρίου 2019, ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Μάρτιο ἀνήλικοι ἀσυνόδευτοι ἄνω τῶν 16 ἐτῶν θὰ μποροῦν νά… σουλατσάρουν ἐλεύθερα στὶς πόλεις τῆς χώρας μας καὶ νὰ διαμένουν σὲ διαμερίσματα, ἀπολαμβάνοντας παροχὲς ποὺ πολλοὶ Ἕλληνες θὰ δοῦν μόνο στὰ ὄνειρά τους. Μάλιστα, οἱ ἔφηβοι ἀλλοδαποὶ θὰ παίρνουν σὲ τακτικὴ βάση οἰκονομικὸ βοήθημα μὲ.... μετρητὰ ἢ προπληρωμένη κάρτα καὶ ἔτσι θὰ μποροῦν μὲ ἄνεση νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν καθημερινότητά τους χωρὶς τὸ ἄγχος τῆς ἐπιβίωσης ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν.
Πονηρὴ κίνηση

Ἡ ἐξωκοινοβουλευτικὴ ὑπουργός, τὴν ὁποία δὲν νομιμοποίησε μὲ τὴν ψῆφο τοῦ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὄχι μόνο πῆρε αὐτὴ τὴν ἄκρως προκλητικὴ ἀπόφαση, ἀλλὰ προχώρησε καὶ σὲ μία ἄλλη πονηρὴ κίνηση, καθώς, θέλοντας προφανῶς νὰ μὴν προκαλέσει ἀντιδράσεις, πέρασε στὰ «μουλωχτὰ» τὸ ΦΕΚ τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς.
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν ὑπουργικὴ ἀπόφαση, σὲ κάθε ἐποπτευόμενο διαμέρισμα θὰ φιλοξενοῦνται ἕως τέσσερις ἀνήλικοι, ἀπὸ δύο σὲ κάθε δωμάτιο. Ἀνάμεσα στὶς παροχὲς ποὺ θὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ἀλλοδαποὶ ἔφηβοι εἶναι οἱ ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστές, ἡ ἀπεριόριστη σύνδεση στὸ διαδίκτυο, ἡ ἐπαρκὴς ἐπίπλωση, ὁ πλήρης ἐξοπλισμὸς κουζίνας, ὅλες οἱ ἀπαραίτητες ἠλεκτρικὲς συσκευὲς νοικοκυριοῦ, ὅπως πλυντήριο ρούχων, ψυγεῖο, τηλεόραση, ἠλεκτρικὴ κουζίνα, ἀπορροφητήρας, καθὼς καὶ μικρότερες οἰκιακὲς συσκευές, ὅπως βραστήρας νεροῦ.

Ποιοὶ ἀναλαμβάνουν

Τὴ λειτουργία τῶν διαμερισμάτων μποροῦν νὰ ἀναλάβουν ἐθνικές, περιφερειακὲς καὶ τοπικὲς Ἀρχές, Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου παροχῆς ὑπηρεσιῶν κοινωνικῆς φροντίδας, διεθνεῖς ὀργανισμοί, μὲ ἕδρα ἢ παράρτημα στὴν Ἑλλάδα, καθὼς καὶ Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις. Κάθε φορέας μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ ἕνα ἢ περισσότερα ἐποπτευόμενα διαμερίσματα καὶ θὰ ἀναλαμβάνει ὅλα τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα κάθε σπιτιοῦ, ὅπως τὴν πληρωμὴ τοῦ ἐνοικίου καὶ τῶν πάγιων ἐξόδων, τὶς κοινόχρηστες δαπάνες ποὺ βαρύνουν τὸ διαμέρισμα, τὸν ὑλικοτεχνικὸ ἐξοπλισμὸ καθὼς καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν, φθορῶν καὶ βλαβῶν ποὺ προκαλοῦνται στὸ διαμέρισμα, στὶς ἐγκαταστάσεις καὶ τὸν ἐξοπλισμό του.
Καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς παρεχόμενης φιλοξενίας στὰ διαμερίσματα αὐτὰ οἱ ἀσυνόδευτοι ἀνήλικοι θὰ λαμβάνουν, ἐκτὸς ἀπὸ νοσοκομειακὴ καὶ φαρμακευτικὴ περίθαλψη, ὑπηρεσίες ψυχοκοινωνικῆς στήριξης, καθὼς καὶ πρόσβαση σὲ ψυχαγωγικὲς ἢ ἀθλητικὲς δραστηριότητες. Ἐπίσης, θὰ τοὺς παρέχεται καὶ πρόσβαση σὲ νομικὴ συμβουλευτική, ἐνῶ ἰδιαίτερη μέριμνα θὰ δοθεῖ στὴν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καθὼς καὶ σὲ προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης, μὲ βάση τὰ προσόντα καὶ τὶς ἐπιθυμίες κάθε ἀνηλίκου.
Κάθε ἀλλοδαπὸς θὰ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ ἕναν ἐπίτροπο, ποὺ θὰ διορίζεται ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα καὶ ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πρόσβαση τῶν ἐφήβων στὴν ἐκπαίδευση καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἔνταξή τους στὴν ἑκάστοτε τοπικὴ κοινότητα. Ἐκτὸς αὐτοῦ, θὰ ὑπάρχουν καὶ ὑπηρεσίες συνοδείας καὶ μεταφορᾶς σὲ ὑπηρεσίες, ὅπου ἀπαιτεῖται.

Μὲ τὴν ἐνηλικίωσή τους ὁλοκληρώνεται ἡ παρεχόμενη φιλοξενία στὰ διαμερίσματα, ἐνῶ ἡ διαδικασία προετοιμασίας τῆς ἀποχώρησής τους ξεκινάει ἕνα τουλάχιστον τετράμηνο νωρίτερα.

Ἀφοῦ ἀξιολογεῖται τὸ ἐπίπεδο αὐτονόμησης τοῦ ἀσυνόδευτου ἀνηλίκου, λαμβάνοντας ὑπόψη παράγοντες ὅπως ἡ παρακολούθηση τυπικῆς ἐκπαίδευσης ἢ προγράμματος ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης, ἡ τρέχουσα ἔνταξη τοῦ φιλοξενούμενου στὴν ἀγορὰ ἐργασίας ἢ οἱ προοπτικὲς ἀνεύρεσης ἐργασίας σὲ εὔλογο χρονικὸ διάστημα, ἡ ὕπαρξη ὑποστηρικτικοὺ πλαισίου στὴν κοινότητα, παραδίδεται στὸν νεαρὸ ἐνήλικο ὁ φάκελος μὲ ὅλα τὰ πρωτότυπα ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὑγεία του, τὸ νομικό του καθεστὼς καὶ τὴν ἐκπαίδευσή του.
Προκλητικὴ μεταχείριση τῶν λαθραίων

Ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὴ σχετικὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, σκοπὸς ὅλων τῶν ἀνωτέρω εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, «ἡ ὑποστήριξη καὶ ἡ ἐνδυνάμωση τῶν ἀσυνόδευτων ἐφήβων γιὰ τὴ μετάβαση στὴν ἐνηλικίωση, ἡ χάραξη στόχων, ἡ ἐνίσχυση τῆς αὐτοπεποίθησης καὶ τῆς δυνατότητας αὐτοσυντήρησης, ἡ ἀνάπτυξη δεξιοτήτων, ἡ ἐνίσχυση τῆς ἱκανότητας λήψης ἀποφάσεων καὶ τῆς ἱκανότητας τῶν ἀνηλίκων νὰ ἀναπτύσσουν τὴν προσωπικότητά τους».
Διαβάζοντας κανείς, πάντως, τὴν ἀπόφαση τῆς κ. Μιχαηλίδου στὴν ὁποία ἀναφέρονται ὅλα ὅσα θὰ ἀπολαμβάνουν στὴ χώρα μας οἱ ἀσυνόδευτοι μετανάστες, διαπιστώνει ὅτι ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες πολίτες δὲν ἔτυχαν ποτὲ τέτοιας εὐνοϊκῆς μεταχείρισης ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ θὰ πληρώσουν καὶ ἀπὸ τὴν τσέπη τοὺς τὰ διαμερίσματα αὐτά. Ἂς ἐλπίσουμε, τουλάχιστον, ὅτι στὸ τέλος δὲν θὰ μᾶς ζητήσουν νὰ τοὺς φιλοξενήσουμε καὶ στὰ σπίτια μας...
dimokratianews

13 σχόλια:

 1. ΔΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΛΗΔΕΣ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ.
  ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΩΝΑΖΑΜΕ ΑΛΛΑ...ΑΚΟΥΓΟΤΑΝ ΕΝΑ ΜΑΚΡΟΣΥΡΤΟ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ.
  ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΟΡΟΙΔΑ.ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΤΙ ΦΤΑΙΜΕ.
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ κ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ.
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΗΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
  ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΝΙΓΕΙ.
  ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ 600 ΕΥΡΩ κ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ.
  ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΝΗΧΤΑ.ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΝΑ ΣΕ ΘΥΜΙΖΕΙ ΑΠΛΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το παράρτημα της τοπικής ντπ ετοιμάζει τους αυριανούς πραιτωριανούς
  -τσιρακια- για να ασφαλιστεί από την δίκαια οργή του λαού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΑ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΒΙΛΛΑ 1.ΟΟΟ.ΟΟΟ ΕΥΡΩ ..ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ , ΑΝ ΦΥΓΟΥΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΡΟ ΚΟΥΝΙΣΟΥΝ , ΜΕ ΩΡΑΙΕς ΑΝΑΜΝΗΣΕΙ , ΕΤΣΙ ΔΗΛΩΣΕ _ΕΦΗΜ, ΟΡΘΛ ΤΥΠΟΣ} ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΕΙΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΕ ΟΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ..ΕΔΩ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ...ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΡΑΚΗΣ...ΕΛΕΟΟΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 4. ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
  Οι καινούριοι σας συμπολίτες από την Μόρια και οσονούπω και Έλληνες Ιθαγενείς [αφού ο Κούλης δεν έχει ακυρώσει τον Νόμο περί απόδοσης Ιθαγένειας σε όποιον γραφτεί για τρία χρόνια σε σχολείο (Από Δημοτικό και πάνω...).
  Υπόψην δεν χρειάζεται να περάσει τις τάξεις, απλά να γραφτεί το Σεπτέμβριο και ας μην πάει ποτέ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΘΑ ΘΡΕΨΟΥΜΕ ΓΑΜΠΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΜΑΣ,ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ !!
  ΜΩΡΕ,ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΡΟΜΟ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ !! ΜΗΝ ΡΩΤΑΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ !!
  Καλλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμείς θα πάρουμε δρόμο.
   Και ελπίζω να καταλήξουμε σε μέρος που δεν θεωρείται "Ευρώπη".

   Διαγραφή
  2. ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΑΩ ΠΟΥΘΕΝΑ.
   ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΦΥΓΕΙ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 6. όταν όμως πριν λίγο καιρό ήρθε πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας να μην εκδοθεί κονδύλιο για την ίδρυση hot spot, o ....πατριώτης Καραμπελιάς με τον καπερνάρο (1%) που εξελέγησαν κλέπτοντας ψήφους ρωμιολάγνων και όχι πραγματικών ρωμιών με σημαία κατα της λαθρομετανάστευσης, ψήφισαν υπέρ της ανθελληνικής πρότασης Μπακογιάννη....αυτό λέγεται ....συνέπεια από τον μεγάλο πατριώτη καραμπελιά.....βέβαια την πρόταση έφερε η Ελληνική Αυγή....και ως ......Ναζί σιγά που θα την ψήφιζε ο κυρ Γιώργος, όταν διεμήνυσαν στον καπερνάρο να ΄φερουν αυτοί παρόμοια πρόταση κατα της ίδρυσης hot spot κλπ και να την στηρίξουν οι της Αυγής....πάλι στήριξαν Μπακογιάννη...για να μη τρέφουν οι διαχειριστές φρούδες ελπίδες για τον πατριωτισμό κάποιων....αν θέλετε...υπάρχουν και οι σχετικές αποδείξεις....Χρόνια Πολλά γεμάτα Χριστό και Ελλάδα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το σκυλί δε δαγκώνει το χέρι που το ταΐζει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. > ἡ ὑποστήριξη καὶ ἡ ἐνδυνάμωση τῶν ἀσυνόδευτων ἐφήβων γιὰ τὴ μετάβαση στὴν ἐνηλικίωση, ἡ χάραξη στόχων, ἡ ἐνίσχυση τῆς αὐτοπεποίθησης καὶ τῆς δυνατότητας αὐτοσυντήρησης, ἡ ἀνάπτυξη δεξιοτήτων, ἡ ἐνίσχυση τῆς ἱκανότητας λήψης ἀποφάσεων καὶ τῆς ἱκανότητας τῶν ἀνηλίκων νὰ ἀναπτύσσουν τὴν προσωπικότητά τους

  Αυτούς που πέρασαν μέσα από 10 χώρες και 2 ηπείρους για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα!
  Κλαίω από τα γέλια...
  Ναι, δεν λυπάμαι καθόλου.
  Αξίζουμε χειρότερα από αυτά που παθαίνουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Θελεις φαπες αλλα ποιος να στις δωσει...απιστευτε τυπε.
  Να κλαις με τα χαλια σου βαρεμενε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ωπα ρε ζόρικε!

  Στην τρέλλα που ζούμε
  και στις απίστευτες
  καταστάσεις που
  κορυφώνονται γεωμετρικά

  άμα δεν τις πάρουμε
  και λίγο στην πλάκα

  η τραγικότητά τους
  θα μας γίνει θηλιά!

  Άσ'το το παλλικάρι να
  εκφραστεί ελεύθερα...

  Μην εχει κι άδικο δηλαδή;

  Αυτά τα απίστευτα καψόνια
  μας ξυπνήσανε απο τον
  λήθαργο της ευμάρειας
  και καταλαβαίνουμε πια

  τι ψέμα ζούσαμε υπηρετούσαμε
  και προσκυνούσαμε
  στην Ευρωελλάδα

  της φουσκωμένης τσέπης
  -με δανεικά-
  και της ηθικής παρακμής
  -χωρίς στάλα ιδανικά-.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ετσι οπως τα λες συμφωνω 12:19 π.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.