18 Ιαν 2020

Ἡ ἀρνητικὴ ἀπάντηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Σεραφεὶμ σὲ πρόσκληση τοῦ Πάπα

2 Ὀκτωβρίου 1991
« Ἁγιώτατε,Ἐπικοινωνοῦμεν μεθ' Ὑμῶν ἐξ ἀφορμῆς τῆς Ὑμετέρας προσκλήσεως τὴν ὁποίαν ἀπηυθύνατε εἰς ἠμᾶς προκειμένου ὅπως ἀποστείλωμεν «ἀδελφικὸν ἀπεσταλμένον» ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἠμῶν ἴνα συμμετάσχη εἰς τὴν εἰδικὴν Συνέλευσιν τῶν Ἐπισκόπων της καθ' Ὑμᾶς Ἐκκλησίας, συνερχομένην ἐν Ρώμη ἀπὸ 28.11 ἕως 14.12.1991, μὲ θέμα «ὁ ἐπανευαγγελισμὸς τῆς Εὐρώπης».
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τὴ Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 2ας Ὀκτωβρίου ἐ.ε., κατόπιν ἐνδελεχοῦς μελέτης, ἀπεφάσισεν ὅτι δὲν δύναται νὰ μετάσχη ἡ Ἐκκλησία ἠμῶν εἰς τὴν ὡς εἴρηται Συνέλευσιν διὰ λόγους συνειδήσεως. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπεχρεώθη νὰ λάβη σοβαρῶς ὑπ' ὄψιν τὸ γεγονὸς ὅτι, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ἐκκλήσεις αι ὁποῖαι ἀπηυθύνθησαν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἁγιότητα ὑφ' ἠμῶν ἀλλὰ καὶ ὑφ' ἑτέρων ἀρχηγῶν ὀρθοδόξων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὁ ἐπιθετικὸς φανατισμὸς τῶν Οὐνιτῶν ἐν τὴ Κεντρικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη συνεχίζει νὰ ὑφίσταται ἀδιαπτώτως, δημιουργῶν, οὕτως, μίαν ἐμφανεστάτην ἀντίθεσιν μεταξὺ τῶν ὅσων ἡ Ἕδρα τῆς Ρώμης ἐπισήμως διακηρύσσει καὶ ὅσων ἐν τοῖς πράγματι πράττει ἢ.... ἐπιλέγει νὰ μὴ πράξη.
Αι ἀδελφαὶ ἠμῶν Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἐν Ρωσία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία καὶ Πολωνία ὑπέφερον καὶ συνεχίζουν νὰ ὑποφέρουν μὲ ἕνα συνεχῶς αὐξανόμενον ρυθμὸν ἀπὸ ἀπροκαλύπτους προσηλυτιστικᾶς ἐνεργείας, ἀπὸ τὴν μισαλλοδοξίαν, καί, πλειστάκις, τὴν βίαν τῶν καθολικῶν του ἀνατολικοῦ ρυθμοῦ, ἀφοσιωμένων εἰς τὴν Ρώμην.
Τοῦτο ἐν συνδυασμῶ μὲ τὴν ὄντως ἀνεξήγητον σιγὴν Ὑμῶν κατὰ τὰς προσφάτους διαδηλώσεις ὑφ' ὁμάδος φανατικῶν Τούρκων κατὰ τὴν πολιορκίαν τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔχει ἀπογοητεύσει καὶ ἀποθαρρύνει τὴν Ἐκκλησίαν ἠμῶν καὶ ἐδημιούργησεν σοβαροτάτας ἀμφιβολίας διὰ τὴν εἰλικρίνειαν τῶν ὅσων ἔχουν λεχθῆ ἐπανειλημμένως εἰς ἀναριθμήτους εὐκαιρίας καὶ εἰς ἀμετρήτους Οἰκουμενικᾶς ἐκδηλώσεις, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν εἰλικρινῆ ἐπιθυμίαν διὰ τὴν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ὅθεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τασσομένη ἀλληλέγγυος μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, δὲν θὰ μετάσχη εἰς τὴν προσεχῆ Συνέλευσιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι...
...ἡ ἀπουσία αὔτη θὰ εἶναι ἀπείρως εὐγλωττοτέρα ἀπ' ὅ,τι θὰ ἠδύνατο νὰ ἀναπτύξη ἐντὸς πενταλέπτου ὁ «ἀδελφικὸς ἀπεσταλμένος» Αὐτῆς.

Μετ' ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν
† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
Σεραφεὶμ

14 σχόλια:

 1. Όταν ο πάπας ήρθε στην
  Ελλάδα

  σε αντίθεση με τις
  εισηγήσεις των ηγουμένων
  όλων των μονών του
  Αγίου όρους

  αλλά και ιερέων όπως
  ο π. Γεώργιος Μεταλληνός
  ο π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος
  και άλλων πολλών, που με προσωπικό κόστος
  πήραν θέση (και έπεσαν σε
  δυσμένοια -όχι πως είχαν
  την ανάγκη της εύνοιας των ανθρώπων-),

  όμως τελικά επικράτησε
  η άποψη της...κουρίας
  των ψυχολόγων κοινωνιολόγων
  και κυρίως των
  ε π ι κ ο ι ν ο ν ι ο λ ό γ ω ν,

  και κανονίστηκε η συνάντηση στον
  ...ιερό(!) βράχο της
  Ακροπόλεως με τα όσα
  ειπώθηκαν και με την "συγγνώμη" του παπα για
  για τον ...συνωστισμό στην Κωνσταντινούπολη
  απο τους σταυροφόρους
  (Ολα αυτά μετά τους
  ...συνωστισμούς των βομβών στην Γιουγκοσλαβία
  με τις ευλογίες του πάπα,
  αν θυμάμαι καλά).

  (...Εοκ και ΝΑΤΟ στο ίδιο
  συνδικάτο,στα λόγια,
  αλλά στα έργα...).

  Την αλήθεια να μην την φοβόμαστε γιατί πολύ
  σύντομα φοβάμαι,
  θα είναι το

  μ ό ν ο μ α ς

  α π ο κ ο ύ μ π ι !

  (Ευτυχώς...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τον Πάπα να καταράσθε διότι αυτός είναι η αιτία του κακού. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
  Ο Σεραφείμ απ ότι βλέπω τον αποκαλεί (Ἁγιώτατε)
  και συνεχίζει παρά κάτω.
  (ἴνα συμμετάσχη εἰς τὴν εἰδικὴν Συνέλευσιν τῶν Ἐπισκόπων της καθ' Ὑμᾶς Ἐκκλησίας, συνερχομένην ἐν Ρώμη).
  Δηλαδή έχει Επισκόπους και Εκκλησία ο πάπας;;;
  Κι εγώ ο κακομοίρης νόμιζα ότι ήταν, είναι, και θα είναι, το Δικέφαλο Τέρας της Αποκάλυψης.
  Κωνσταντίνος Μόναχο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μα και ο Αγ. Μάρκος ο Ευγενικός στην προσφωνησή
   του (στην σύνοδο Φερράρας
   Φλωρεντίας)
   μιλάει στους
   παπικούς απευθυνόμενος με βάση τα δεδομένα της εθιμοτυπίας

   και μάλιστα κάποιοι στις
   μέρες μας αυτό το χρησιμοποίησαν πονηρά, αποκόπτωντάς την εισηγητική αυτή ομιλία
   από την όλη στάση και δραση του Μεγάλου Αγίου.

   Διαγραφή
  2. Ξέρεις τι φοβάμαι ανώνυμε 1:42 π.μ.;
   Ότι αυτό το "τον πάπα να καταράσθε", δεν απευθύνονταν τόσο πολύ στον γνωστό πάπα της Ρώμης.
   Πολύ φοβάμαι ότι απευθύνονταν στον δικό μας πάπα, της Ανατολής...
   Ο οποίος αναμφισβήτητα θα μας γίνει αιτία πολλών κακών, χώρια αυτών που αντιμετωπίζουμε ήδη για χάρη του.
   Δεν μπορώ να είμαι μέσα στο μυαλό του αγίου, αλλά βλέποντας τις συμφορές να μας έρχονται μαζεμένες από την παπική εκκλησία της Κωνσταντινούπολης (για τον βαρθολομαίο και την συμμορία του μιλάω), αλλά και από την αντίστοιχη της Ελλάδος, αυτό σκέφτομαι.

   Διαγραφή
 3. Συγγνώμη, έκανα γκάφα

  Έχοντας την εικόνα του
  υπέργηρου Σεραφείμ κατά
  νού

  μου φάνηκε από την φωτογραφία
  πως αναγνώρισα τον
  Χριστόδουλο

  ...οπότε το σχόλιο ήταν για άλλον.

  Συγγνώμη που σας έβαλα σε κόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τρεις ειναι οι πτωσεις στην ιστορια του ανθρωπου. Του Αδαμ,του ιουδα κ του πάπα. (αγ.Ιουστινος Ποποβιτς)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τώρα και του βαρθολομαίου.
   Αν και αυτός είναι ζήτημα αν ήταν ποτέ "σηκωμένος"...

   Διαγραφή
 5. Μετά τον θάνατο του, ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ εμφανίστηκε μέσα σε Θεϊκό Φως, σε κάποιο γνωστό του Εκκλησιαστικό άνδρα.
  Όταν ερωτήθηκε τότε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, γιατί εμφανίστηκε μέσα στο Φως, απάντησε ότι αυτό οφείλεται στην θαρραλέα υποστήριξη που έδειξε προς την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη (εναντίον των αιρέσεων).

  Ας προσέξουν πολύ οι "αγαπούληδες" Οικουμενιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διότι παίζουν πάρα πολύ επικίνδυνα, με την φωτιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είπε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης:

  "Θα υπάρξει και αποστασία του κλήρου, και μακάρι να μην ζω τότε".

  * * *

  Τα προηγούμενα λόγια του Αγίου, είναι ιδιαίτερα βαρυσήμαντα, και σαφώς προαναγγέλλουν άσχημες καταστάσεις μέσα στον Εκκλησιαστικό βίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ε ΡΕ ΜΟΡΦΕΣ κ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ!!!!ΚΑΠΠΟΤΕ ΟΜΩΣ.
  ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΕΝΕΙΝΕ ΤΟ ΚΑΤΑΚΑΘΙ...Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ ...Ο ΓΑΒΡΗΙΛ....Ο ΑΝΘΙΜΟΣ....Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ....Ο ΙΕΡΟΘΕΟΣ...ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΟΠΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΨΩΣΑΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΑΠΙΛΑ κ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.
  ΚΡΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΡΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 40 ΤΟΥ 21 ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ....ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ...
  Ο ΠΟΝΤΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανιστόρητε "Πόντιε" αντιοργανωσιακό θρεφτάρι πάλι οι Οργανώσεις σου φταίνε κακόμοιρε;;;; Σύνελθε ανιστόρητε!!!

   Διαγραφή
  2. ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΓΚΟΥΦΗΗΗ....
   Ο ΠΟΝΤΙΟΣ

   Διαγραφή
  3. ΓΕΙ ΣΟΥ ΡΕ ΓΚΟΥΦΗ!!!

   Διαγραφή
 8. ΜΕΓΑΣ ! ΛΕΒΕΝΤΗΣ !
  ΠΑΛΛΙΚΑΡΙ !
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.