7 Νοε 2019

Ἐρώτηση βουλευτῶν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν ἀκύρωση μαθητικοῦ διαγωνισμοῦ μὲ θέμα: «Οὔπς! Ἀλλάζω φύλο γιὰ μία μέρα»

Οἱ 14 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπισημαίνουν ὅτι «ἐνῶ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας εἶχε ἀποστείλει, στὰ Γυμνάσια καὶ τὰ Λύκεια, ἐγκύκλιο μὲ τὴν ὁποία ἔκανε γνωστὸ ὅτι ἐνέκρινε τὸν ἐν λόγω Μαθητικὸ Διαγωνισμό, λίγες ἡμέρες μετά, μὲ νέα ἐγκύκλιο ἡ ὑφυπουργὸς Παιδείας προχώρησε στὴν ἀνάκλησή του»
Νὰ ἐνημερωθεῖ ἡ Βουλὴ γιὰ τοὺς λόγους ἀκύρωσης πανελλήνιου μαθητικοῦ διαγωνισμοῦ δημιουργικῆς γραφῆς μὲ θέμα «Οὔπς! Ἀλλάζω φύλο γιὰ μία μέρα» τῆς Γενικῆς Γραμματείας Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καὶ Ἰσότητας φύλων, ζητοῦν ἀπὸ τὴν ὑφυπουργὸ Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, 14 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ πρώτη ὑπογράφουσα τὴ Ραλλία Χρηστίδου.
«Πρόκειται γιὰ ἕναν προαιρετικὸ διαγωνισμὸ δημιουργικῆς γραφῆς στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, ποὺ ὡς σκοπὸ εἶχε οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους, νὰ τοποθετηθοῦν μὲ τὸν δικό τους προσωπικὸ τρόπο σχετικὰ μὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ φύλο καὶ τὸν τρόπο ποὺ οἱ νέοι/ νέες σήμερα τὸ βιώνουν καὶ τὸ ἀντιλαμβάνονται, νὰ προβληματιστοῦν γιὰ ζητήματα ἔμφυλης ἰσότητας καὶ διαφορετικότητας, νὰ.... ἀσκήσουν κριτικὴ γιὰ τὸν σεξισμό, τὰ ἔμφυλα στερεότυπα, τὴν ἔμφυλη βία καὶ ταυτόχρονα νὰ ἐκφραστοῦν δημιουργικὰ μέσω τῆς λογοτεχνικῆς γραφῆς», ἀναφέρουν οἱ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
Οἱ ἴδιοι ἐπισημαίνουν ὅτι ἐνῶ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας εἶχε ἀποστείλει, στὰ Γυμνάσια καὶ τὰ Λύκεια, ἐγκύκλιο μὲ τὴν ὁποία ἔκανε γνωστὸ ὅτι ἐνέκρινε τὸν ἐν λόγω Μαθητικὸ Διαγωνισμό, λίγες ἡμέρες μετά, μὲ νέα ἐγκύκλιο ἡ ὑφυπουργὸς Παιδείας προχώρησε στὴν ἀνάκλησή του.

Ἀναλυτικὰ ἡ ἐρώτηση τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων μὲ ἐγκύκλιο ( Α.Π: Φ15/163111/Δ2/18-10-2019)  ποὺ ἀπέστειλε στὰ Γυμνάσια καὶ Λύκεια στὶς 18 Ὀκτωβρίου,  ἔκανε γνωστὸ στοὺς/στὶς ἐκπαιδευτικοὺς πώς, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ εἰσήγηση τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, ἐνέκρινε τὸν Πανελλήνιο Μαθητικὸ Διαγωνισμὸ Δημιουργικῆς Γραφῆς μὲ τίτλο «Οὔπς! Ἀλλάζω φύλο γιὰ μία μέρα» τῆς Γενικῆς Γραμματείας Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων.
Μία ἑβδομάδα μετά, στὶς 25 Ὀκτωβρίου, μὲ νέα ἐγκύκλιο ( Α.Π: Φ15/167648/Δ2/25-10-2019), ἡ ὁποία ὑπογράφεται ἀπὸ τὴν Ὑφυπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, ἀνακλήθηκε ὁ ἐν λόγω  Πανελλήνιος Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς Δημιουργικῆς Γραφῆς , χωρὶς στὴν νέα ἐγκύκλιο νὰ ἐξηγοῦνται οἱ λόγοι αὐτῆς τῆς ἀνάκλησης.

Ἐπειδὴ στόχος τοῦ συγκεκριμένου διαγωνισμοῦ ἦταν  νὰ δοθεῖ τὴ δυνατότητα στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθήτριες μέσω τῆς δημιουργικῆς γραφῆς, νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους, νὰ τοποθετηθοῦν μὲ τὸν δικό τους προσωπικὸ τρόπο σχετικὰ μὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ φύλο καὶ τὸν τρόπο ποὺ οἱ νέοι/ νέες σήμερα τὸ βιώνουν καὶ τὸ ἀντιλαμβάνονται, νὰ προβληματιστοῦν γιὰ ζητήματα ἔμφυλης ἰσότητας καὶ διαφορετικότητας, νὰ ἀσκήσουν κριτικὴ γιὰ τὸν σεξισμό, τὰ ἔμφυλα στερεότυπα, τὴν ἔμφυλη βία

Ἐπειδή, ἐπίσης, στόχος τοῦ διαγωνισμοῦ ἦταν ἡ εὐαισθητοποίηση τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας καὶ τῆς κοινῆς γνώμης σὲ θέματα ἰσότητας τῶν φύλων

Ἐπειδή, ἐπιμέρους στόχοι τῆς διαγωνιστικῆς διαδικασίας ἦταν, ὅπως ἀναφέρεται στὴν προκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ,  οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες : «νὰ κατανοήσουν ὅτι τὸ φύλο ὑπεισέρχεται σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς μας, προσωπικῆς καὶ δημόσιας, νὰ διερευνήσουν τὴ σχέση φύλου καὶ γραφῆς, νὰ στιγματίσουν τὸν σεξισμό, τὸν ρατσισμό, τὶς διακρίσεις ποὺ προκύπτουν ἐξαιτίας τοῦ φύλου, τῆς σεξουαλικῆς ἐπιλογῆς τῶν ἀνθρώπων, τῆς φυλῆς κ.α., νὰ προασπίσουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὴν ἔμφυλη ἰσότητα, τὸ δικαίωμα στὴ διαφορετικότητα, νὰ οἰκοδομήσουν σχέσεις ποὺ θὰ στηρίζονται στὴν ἀμοιβαιότητα, τὴν ἰσότητα καὶ τὸν ἀλληλοσεβασμό, νὰ ἐκφραστοῦν δημιουργικά, νὰ καλλιεργήσουν πρωτότυπη σκέψη, αὐτενέργεια καὶ φαντασία μέσω τῆς γραφῆς, νὰ συνειδητοποιήσουν μὲ ἄμεσο τρόπο ὅτι μέσω τῆς λογοτεχνικῆς γραφῆς, καὶ γενικά της καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης, τὰ ἄτομα δὲν περιγράφουν ἁπλῶς τὸ περιβάλλον τους, ἀλλὰ παρεμβαίνουν δυναμικὰ  σὲ αὐτὸ καὶ τὸ ἀναδημιουργοῦν»

Ἐπειδή, ἡ βιωματικὴ μάθηση ἀποτελεῖ ἕνα βασικὸ παιδαγωγικὸ ἐργαλεῖο τῶν ἐκπαιδευτικῶν στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία μὲ στόχο τὴν ἐνσυναίσθηση τῶν μαθητῶν/τριῶν καὶ ἡ δημιουργικὴ γραφὴ ἀξιοποιεῖται ὡς ἐργαλεῖο βιωματικῆς πρόσληψης καὶ γιὰ ζητήματα ἔμφυλης ἰσότητας

Ἐπειδή, δὲν ὑπάρχει καμία ἐξήγηση ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τοὺς λόγους τῆς ἀνάκλησης τοῦ συγκεκριμένου Πανελληνίου Μαθητικοῦ? Διαγωνισμοῦ? Δημιουργικῆς Γραφῆς

Ἐπειδή, ἡ συμμετοχὴ τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν στὸν διαγωνισμὸ θὰ ἦταν  προαιρετική, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει μὲ ὅλους τους διαγωνισμοὺς

Ἐπειδή, παρόμοιοι διαγωνισμοὶ πραγματοποιήθηκαν τὰ προηγούμενα τρία χρόνια, κατόπιν προτάσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότητας τῶν Φύλων, μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία καὶ μεγάλη συμμετοχὴ μαθητῶν καὶ μαθητριῶν τῆς Δευτεροβάθμιας  καὶ τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης

Ἐπειδή, γιὰ τὸν  συγκεκριμένο διαγωνισμὸ ὑπῆρξε  θετικὴ σχετικὴ εἰσήγηση ἐκ μέρους τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

Ἐρωτᾶται ἡ κ. Ὑπουργός:

    Γιὰ ποιὸ λόγο ἀνακλήθηκε ὁ Πανελλήνιος Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς Δημιουργικῆς Γραφῆς μὲ τίτλο «Οὔπς! Ἀλλάζω φύλο γιὰ μία μέρα» τῆς Γενικῆς
    Γραμματείας Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων ποὺ ἀπευθυνόταν στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθήτριες τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης;

Οἱ ἐρωτῶντες Βουλευτὲς

Χρηστίδου Ραλλία
Ἀγαθοπούλου Εἰρήνη
Ἀναγνωστοπούλου Ἀθανασία( Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρῆστος
Γκαρὰ Ἀναστασία
Δρίτσας Θοδωρὴς
Ἠγουμενίδης Νικόλαος
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντῖνος
Μουζάλας Ἰωάννης
Πούλου Παναγιώτα
Τζούφη Μερόπη
Φίλης Νικόλαος
αυγη

6 σχόλια:

 1. Στην Ελλάδα η «αριστερά» που γέννησε το ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην πρωτοπορία της «επανάστασης» των «ανωμαλιών» και των διαστροφών.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ δυσφήμισε και εξαφάνισε την Αριστερά σχεδόν όλων των αποχρώσεων, κατέβασε τον πήχη της Ηθικής κα το χειρότερο όλων, δημιούργησε τον Ανθρωπότυπο του Homo Syrizeikus, δηλαδή το απαύγασμα του Χαρακτήρα της Παρακμής με επιλεκτικές προτιμήσεις Κοινωνικών/Εθνολογικών Ομάδων.

  Ακόμη και σήμερα το 95% των αντιπολιτευτικών του αναφορών μιλάνε κυρίως – ή αποκλειστικά– για Μετανάστες/Λαθρομετανάστες, Γκέι ή Τρανσέξουαλ και όλα τα παράγωγα.
  ΠΈΜΠΤΗ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 Ηλίας Παπαναστασίου ΡΕΣΑΛΤΟ…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε 9:54 π.μ.
   Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δυσφήμισε και δεν εξαφάνισε την Αριστερά σχεδόν όλων των αποχρώσεων.
   Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η Αριστερά σχεδόν όλων των αποχρώσεων!

   Διαγραφή
 2. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΠΙΑ!ΘΑΡΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ!ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΣΗ ΑΔΙΚΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ναι, και εμείς θέλουμε να μάθουμε.
  Σίγουρα δεν το έκαναν επειδή έγιναν χριστιανοί ξαφνικά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ξεχάσατε στον τίτλο να προσθέσετε την λέξη ΣΥΡΙΖΑ.
  "Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ...."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απο πρίν την πτώση της,
  η σοβιετία,
  είχε κάνει φανερό
  και ξεκάθαρο
  (εισβολή στην Πράγα, κ.α.)

  οτι ήταν μεγαλύτερο
  Θηρίο και πιό επικίνδυνο

  από τον καπιταλισμό
  που "πολεμουσε".

  Αντιθέτως ο καπιταλισμός,
  μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ά ,
  έπένδυσε
  ολα του τα "αποθεματα",
  παριστάνοντας
  τον επίγειο παράδεισο.

  Σ' αυτό το περιβάλλον
  η αριστερά έπρεπε να
  βρεί
  έναν καινούριο ρόλο
  η να αυτοκαταργηθεί.

  Ο καινούριος της ρόλος
  είναι αυτό το

  τραγικό
  ανέκδοτο

  που ζ ή σ α μ ε ,
  τελευταία.


  Επειδή όμως,
  φαίνεται,
  και το
  άλλο θηρίο
  έπαιξε τα ρέστα του
  κι έχασε,

  από κοινού πλέον
  σαν φιλαράκια

  προωθουν την ίδια

  α π ά ν θ ρ ω π η

  α τ ζ έ ν τ α !  Ο Θ ε ό ς βοηθός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.