3 Οκτ 2019

Ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά: Συνοπτικὴ ἀνάλυση στατιστικῶν στοιχείων

Τοῦ μάχιμου ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»
Σύμφωνα μὲ ἐπίσημο ἔγγραφό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ποὺ ἐστάλη πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν Μάρτιο τοῦ 2018, οἱ ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κατὰ τὰ σχολικὰ ἔτη 2014-2015 ἕως καὶ 2017-2018 διαμορφώθηκαν ὡς ἑξῆς:
Σχολικὸ ἔτος 2014-2015 – ἀπαλλαγές: 13.903
Σχολικὸ ἔτος 2015-2016 – ἀπαλλαγές: 6.043 – ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν: 0,5 %
Σχολικὸ ἔτος 2016-2017 – ἀπαλλαγές: 10.566 - ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν: 0,87 %
Σχολικὸ ἔτος 2017-2018 – ἀπαλλαγές: 6.186 - ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν: 0,51 % 
Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ προκύπτουν μερικὰ λογικὰ συμπεράσματα:
1. Οἱ ἀπαλλαγές, ἀκόμη καὶ πρὶν τήν ἐγκύκλιο Λοβέρδου τὸ 2015 πού προέβλεψε τὴν ρητὴ ἀναφορὰ «δὲν εἶμαι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος» στὴν Αἴτηση ἀπαλλαγῆς, δὲν ἀφοροῦσαν περισσότερο ἀπὸ τὸ 1% τοῦ συνολικοῦ μαθητικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας.

2. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, ποὺ γενικεύθηκε σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τὸ σχολικὸ ἔτος 2016 - 2017, ὄχι ἁπλῶς δὲν ὁδήγησε σὲ μείωση τῶν ἀπαλλαγῶν ἀλλὰ σχεδὸν τὶς διπλασίασε σὲ σχέση μὲ τὸ ἀκριβῶς προηγούμενο σχολικὸ ἔτος. Τὰ «νέα Θρησκευτικὰ γιὰ ὅλους τούς μαθητὲς» ποὺ οἱ συντάκτες τους ἔλεγαν πὼς θὰ ὁδηγοῦσαν σὲ ὁριστικὴ κατάργηση τῶν ἀπαλλαγῶν σταδιακά, ὁδήγησαν σὲ αὔξησή τους, ἰδιαίτερα κατὰ τὸ πρῶτο ἔτος ἐφαρμογῆς τους!

3. Τό σχολικὸ ἔτος 2017-2018 καὶ ἐνῶ ἀναμένονταν οἱ πρῶτες δικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὶς προσφυγὲς στὸ ΣτΕ ἐναντίον τῶν «Θρησκευτικῶν Φίλη», οἱ ἀπαλλαγὲς μειώθηκαν καὶ περιορίστηκαν στὸ σύνηθες ποσοστὸ τῆς μισῆς περίπου μονάδας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸ στὸ σύνολο τῶν μαθητῶν. Νὰ σημειωθεῖ πὼς γονεῖς Ὀρθοδόξων μαθητῶν ποὺ ρωτοῦσαν ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ ζητήσουν ἀπαλλαγὴ τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὰ πολυθρησκειακὰ Θρησκευτικὰ δὲν τὸ ἔπραξαν, λόγω τῶν εὔστοχων ἐνεργειῶν τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων καὶ ἐν ἀναμονὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ ποὺ τελικῶς τὴν ἄνοιξη τοῦ 2018 ἀκύρωσαν τὰ «Θρησκευτικὰ Φίλη».

4. Ὅπως γνωρίζουν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς διδάσκοντες τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὶς τάξεις τῶν ἑλληνικῶν σχολείων ὑπάρχει μία μεγάλη ὁμάδα ἀλλοθρήσκων καὶ ἑτεροδόξων μαθητῶν ποὺ δὲν κάνουν χρήση τοῦ δικαιώματος ἀπαλλαγῆς, παρακολουθοῦν κανονικὰ τὸ μάθημα καὶ βαθμολογοῦνται ὅπως ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ συμμαθητές τους. Ἀτυχῶς λόγω τῶν νέων ρυθμίσεων τοῦ Ὑπουργείου ποὺ προβλέπουν τὴν μὴ καταγραφὴ τοῦ θρησκεύματος τῶν μαθητῶν στὸ πληροφοριακὸ σύστημα myschool δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δοθεῖ στὴν δημοσιότητα τὸ ἐνδιαφέρον στατιστικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀλλόθρησκων καὶ ἑτερόδοξων μαθητῶν ποὺ δὲν παίρνει ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά!

5. Τό μεῖζον θέμα στὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τῆς κατάχρησης τοῦ δικαιώματος ἀπαλλαγῆς ἀπὸ ὀρθόδοξους μαθητὲς ποὺ στοχεύουν στὴν μείωση τῶν μαθημάτων ποὺ πρέπει νὰ παρακολουθοῦν, τὴν «ξεκούρασή» τους, ἐν τέλει τὴν «ἐλεύθερη ὥρα» γιὰ τὴν ὁποία πάντως οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ρητὰ προβλέπουν ὅτι πρέπει νὰ ἀποφευχθεῖ.

6. Ὅσοι μιλοῦν αὐτὲς τὶς μέρες ἐπιπόλαια γιὰ ἐπερχόμενη δραματικὴ αὔξηση τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦν ἀφενὸς ὅτι ἡ ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος εἶναι κατοχυρωμένη συνταγματικὰ καὶ προβλεπόμενη ρητὰ ἀπὸ τὴν νομολογία ἀφετέρου ὅτι οἱ ἀπαλλασσόμενοι μαθητές, ὅποια ρύθμιση κι ἂν ὑπάρξει, δὲν θὰ μποροῦν πλέον νὰ «ἀπολαμβάνουν» τοῦ «προνομίου» κενῆς ὥρας ἀντὶ μαθήματος Θρησκευτικῶν.

7. Τέλος, τὸ μεῖζον στὶς πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ εἶναι ὁ χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ αὐτός, ὅπως καθορίστηκε ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανικός. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν μαθητῶν, σὲ ποσοστὸ ποὺ ξεπερνᾶ τὸ 99%, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν ἀπαλλαγῶν ποὺ προαναφέρθηκαν, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπισκιαστεῖ ἀπὸ ἕνα διάλογο γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ποὺ ἀφορᾶ ἀριθμητικὰ πολὺ μικρὸ ἀριθμὸ μαθητῶν. Ἀλλὰ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο πρωτίστως ὀφείλει νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ κατὰ τὸ μέρος ποὺ ἀφοροῦν στὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, δευτερευόντως δὲ νὰ ρυθμίσει τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν μὲ τρόπο ποὺ νὰ ἀποφεύγεται ἡ κατάχρηση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.