2 Μαρ 2019

Έχουμε δικαστήριο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ἑβδομαδιαῖο φυλλάδιο, Ἀριθμ. 10
1. Θά σᾶς γράψω, ἀγαπητοί μου, γιά ἕνα γεγονός, πού θά μᾶς συμβεῖ καί πρέπει νά ἑτοιμαζόμαστε γι᾽ αὐτό. Καί τό γεγονός αὐτό εἶναι ὅτι θά περάσουμε ἀπό δικαστήριο! Ὄχι μόνο ἐμεῖς πού ζοῦμε τώρα, ἀλλά καί αὐτοί πού ἔζησαν σ᾽ ὅλα τά προηγούμενα χρόνια καί αὐτοί πού πρόκειται νά γεννηθοῦν μέχρι τήν συντέλεια τῶν αἰώνων. Τό δικαστήριο αὐτό θά εἶναι παγκόσμιο. Αὐτό τό δικαστήριο θά τό κάνει ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν δεύτερή Του παρουσία. Ἦρθε μέ τήν πρώτη Του παρουσία νά μᾶς σώσει, ἀλλά θά ἔρθει πάλι στόν κόσμο, γιά νά μᾶς κρίνει μέ βάση τόν νόμο πού μᾶς ἔδωσε. Στό «Πιστεύω» μας λέμε γιά τόν Χριστό «καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς». Θά κριθοῦμε γιά τά ἔργα μας καί γιά τά λόγια μας καί γιά τίς ἀκάθαρτες σκέψεις μας, μέ τίς ὁποῖες μολύνουμε τήν.... ψυχή μας, πού εἶναι «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένη.

2. Τί θά γίνει, χριστιανοί μου; Πρέπει νά νοιαστοῦμε γιά τό δικαστήριο αὐτό, πού θά στηθεῖ γιά ὅλους μας. Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ προσ­ευχές τῆς Ἐκκλησίας μας καί τά τροπάρια τῆς θείας λατρείας μᾶς τό λένε αὐτό συχνά καί δέν πρέπει λοιπόν νά ἀδιαφοροῦμε. Πῶς, ὅταν ἔχουμε πολιτικό διαστήριο εἴμαστε ἐναγώνιοι καί φροντίζουμε γιά νά ἀπαλλαγοῦμε σ᾽ αὐτό; Πολύ περισσότερο πρέπει νά συμβαίνει αὐτό γιά τό δικαστήριό μας ἐνώπιον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τί ἀπολογία θά δώσουμε γιά τά πεπραγμένα μας; Ἄς τό μάθουν ὅσοι ἔχουν πλούτη πολλά καί ἀξιώματα μεγάλα, ὅτι αὐτά δέν ὑπολογίζονται στό δικαστήριο αὐτό. Γιατί λένε τά ἱερά μας βιβλία ὅτι στό δικαστήριο τῆς δεύτερης Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ θά παρουσιασθοῦμε «γυμνοί»! Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι πολλοί τώρα εἶναι ντυμένοι. Ἄλλος μέ στέμματα, ἄλλοι μέ τά χρυσαφικά τους, ἄλλος μέ τούς τίτλους τῶν σπουδῶν του, ἀλλά τότε θά μᾶς τά ἀφαιρέσει ὁ Χριστός ὅλα τά ἀνθρώπινα μεγαλεῖα καί θά κριθοῦμε ὡς ἁπλοί θνητοί.
3. Στό φοβερό, λοιπόν, θεῖο δικαστήριο, ἀδελφοί, δέν μετροῦν τά ἀξιώματα, ἀλλά τά ἔργα μας: Τό ἄν καθαρίσαμε τήν ψυχή μας ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, ἄν κρατηθήκαμε ἁγνοί καί καθαροί ἀπό τά μιάσματα τοῦ κόσμου, ἄν μιλήσαμε γιά τόν λυτρωτή Χριστό σέ ἀνθρώπους πού δέν Τόν ξέρουν, ἄν ἐλεήσαμε τήν χήρα καί τό ὀρφανό κι ἄν βοηθήσαμε τόν ἀνήμπορο.
Γιά νά τά λέμε σωστά τά πράγματα, ἀδελφοί χριστιανοί, καί νά μήν ζοῦμε μέ ψέματα, ἡ ψυχή μας εἶναι φορτωμένη μέ ἁμαρτίες καί δέν εἶναι στολισμένη μέ ἀρετές. Καί ἄν ἔχουμε κάνει κάποιο καλό ἔργο, τό μολύναμε καί αὐτό, γιατί τό ἀνακατέψαμε μέ τόν ἐγωισμό μας, ἀφοῦ θέλουμε νά διαφημιστεῖ γιά νά ἀκούσουμε τά εὖγε τῶν ἀνθρώπων. Λοιπόν, ἀδελφοί αὐτό πού θά μᾶς σώσει καί θά εἶναι ἡ καλύτερη ἀπολογία μας στόν Ἰησοῦ Χριστό τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, εἶναι νά μετανοήσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας καί νά πᾶμε σέ πνευματικό πατέρα νά τίς ἐξομολογηθοῦμε. Καί μαζί μέ αὐτό θά μᾶς σώσει τό νά δείξουμε στόν Χριστό τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως τά κόκκινα χείλη μας! Ὅσες πόρτες Ἰουδαίων ἦταν βαμμένες μέ τό αἷμα τοῦ ἀμνοῦ σώζονταν ἀπό τόν ὀλοθρευτή ἄγγελο. Καί ὅσοι χριστιανοί ἔχουν βαμμένα τά χείλη τους μέ τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι, δηλαδή, κοινωνοῦν μέ πόθο τά Ἄχραντα Μυστήρια, θά σωθοῦν τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως.
4. Χριστιανοί μου, Τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως ὅλοι θά δοῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού θά ἔρθει μέ ὅλη τήν δόξα Του. Θά τόν δοῦν καί οἱ δίκαιοι καί οἱ ἁμαρτωλοί. Ἀλλά οἱ μέν δίκαιοι καί καθαροί στήν ψυχή θά ἀλαλάξουν ἀπό χαρά, γιατί θά τό δέχεται ἡ ψυχή τους σάν καθαρή πού εἶναι. Αὐτό εἶναι Παράδεισος! Οἱ ἁμαρτωλοί ὅμως πού δέν μετενόησαν γιά τά ἁμαρτήματά τους θά καίγονται ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Θά τούς εἶναι κολαστικό. Αὐτό εἶναι κόλαση!... Οἱ κολασμένοι θά ἀντικρίζουν τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί θά τό ἀποκρούουν, γιατί δέν θά τό ἀντέχουν. Αὐτό τό Φῶς, πού θά εἶναι ἀπολαυστικό γιά ὅσους ἔζησαν τήν μετάνοια καί θά ζοῦν τόν παράδεισό τους σ᾽ αὐτό.
Χριστιανοί μου! Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέγει ὅτι ὅλους τούς ἀν­θρώπους τούς περιμένει ὁ θάνατος καί μετά ἀπό αὐτό ἡ κρίση:«Ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετά δέ τοῦτο κρίσις» (Ἑβρ. 9,27).
Σᾶς εὔχομαι καί εὐχηθεῖτε, παρακαλῶ, καί σεῖς τό ἴδιο γιά μένα, νά ἔχουμε ὅλοι καλή ἀπολογία τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Ὅλοι νά πᾶμε στόν γλυκό Παράδεισο, γιατί ἡ κόλαση δέν εἶναι γιά ᾽μᾶς. Εἶναι γιά τόν Διάβολο. Γιά ᾽μᾶς εἶναι ὁ Παράδεισος. Καλό Παράδεισο, ἀδελφοί, ΑΜΗΝ!
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

3 σχόλια:

 1. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ, ΠΟΥ ΥΠΟ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΑ ΛΕΓΟΤΑΝ… ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

  Ως γνωστόν, τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε την Ελλάδα ο «πολύς» Πιέρ Μοσκοβισί, υπό την ιδιότητα του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως – και χαρακτηρίστηκε στο κοινοβούλιο «ανεπιθύμητος» από την εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια.

  Ποιος είναι αλήθεια ο περί ου ο λόγος;

  Μεγαλούργησε στην Γαλλία, αλλά πραγματικός Γάλλος δεν είναι. Και οι δύο γονείς του – ο Σερζ Μοσκοβισί και η Μαρί Μπρομπέργκ – Μοσκοβισί- ήταν Εβραίοι της Ρουμανίας, που μετανάστευσαν στην Γαλλία και πήραν την γαλλική υπηκοότητα.

  Βέβαια, προσάρμοσαν και το επώνυμό τους, που στην Ρουμανία ήταν Μοσκοβίτσι, στο πιο γαλλικό Μοσκοβισί. Ένα επώνυμο που προέρχεται από το βιβλικό όνομα Μωυσής (Μόσκο στα ρουμανικά…). Άρα, αν τύχαινε να γεννηθούν στην Ελλάδα, το οικογενειακό επώνυμο θα ήταν… Μωυσιάδης.

  Και κάτι τελευταίο… Πριν την αλματώδη άνοδό του σε διάφορες πολιτικές και κυβερνητικές θέσεις στην Γαλλία, ο Μοσκοβισί ανήκε στην «Επαναστατική Κομμουνιστική Ένωση», που ήταν μια τροτσκιστική συμμορία, σαν την ΑΝΤΑΡCIA!

  Συμπερασματικά, το πέρασμα από την ακροαριστερά προκειμένου κάποιος να γίνει μεγάλος και τρανός, δεν είναι μόνο ελληνική πατέντα. Συμβαίνει και εις Παρισίους και παντού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για όσους ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ του Θεού.

  Είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ισαπόστολος και Ιερομάρτυρας:

  "Ο Θεός είναι εύσπλαχνος. Ναι.
  Μα είναι και δίκαιος. Έχει και ράβδον σιδηράν."

  Πηγή:
  http://mkka.blogspot.com/2019/03/blog-post_3.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το αγνόησαν το σύμβολο της πίστεώς μας, ο αιρεσιάρχης Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι Μητροπολητες, στην ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου της Κρήτης,που ονόμασαν της αιρέσεις, Παπισμός, προτεσταντισμός, μονοφυσιτισμός, ώς Εκκλησίες.

  Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος σε αναθεματισμένους Μητροπολητες της Ουκρανίας,τους έκανε κανονικούς Μητροπολήτες και τους έδωσε τόμο αυτοκεφαλίας εκκλησίας στον Μητροπολήτη Επιφάνιο Κιέβου Ουκρανίας,κάνοντας εισπήδηση σε δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Ρωσίας και δημιούργησε σχίσμα μεταξύ των δυο Πατριαρχείων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.