31 Ιαν 2019

Ἅγιος Πορφύριος: Ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας εἶναι ἡ κυριότερη αἰτία διαζυγίου

Ὁ  Ὅσιος Πορφύριος ἐτόνιζεν ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας εἶνε ἡ κυριωτέρα αἰτία διαζυγίου. «Ἡ βασικωτέρα αἰτία ποὺ χωρίζουν (τὰ ἀνδρόγυνα)», ἐδίδασκεν, «εἶνε ποὺ παίρνουν προφυλάξεις διὰ νὰ μὴ κάνουν παιδιά. Αὐτὸ εἶνε πολὺ κακὸν καὶ τσακίζονται τὰ νεῦρα τῶν γυναικῶν». (Λαμπροπούλου Παρασκευᾶ, Ὅσα ἔζησα κοντὰ στὸν Ἅγιο Πορφύριο, Ἐκδόσεις Ἡ  Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2015, σελ. 74). 
Ἐδίδασκε δηλαδὴ ὁ Ἅγιος ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς συλλήψεως, ἐνῷ ὑπάρχουν συζυγικαὶ σχέσεις, δημιουργεῖ ἀναστάτωσιν καὶ δυσλειτουργίαν - βλάβην εἰς τὸ νευρικὸν σύστημα τῶν γυναικῶν, ἀφοῦ ἀντιστρατεύεται τὴν ἰδίαν τὴν φύσιν καὶ τὴν φυσιολογικὴν λειτουργίαν τῆς μητρότητος. Ἡ ἀσθένεια εἰς τὸ νευρικὸν σύστημα τῶν γυναικῶν δημιουργεῖ ἐντάσεις, δυσαρμονίαν, τσακωμοὺς μὲ τὸν....
σύζυγον, ὁπότε ἐπέρχεται συχνάκις τὸ διαζύγιον. Συμφώνως μὲ τὸν Ἅγιον, ἡ καταστολὴ τῆς - φυσιολογικῆς διὰ τὴν ἔγγαμον γυναῖκα - λειτουργίας τῆς μητρότητος, εἶνε ἡ κυρία αἰτία τῶν διαζυγίων. Ἡ μόνη κατὰ Θεὸν νόμιμος ἀντισύλληψις εἶνε ἡ πλήρης ἀποχὴ ἀπὸ τὰς συζυγικὰς σχέσεις, κατόπιν ἀμοιβαίας συμφωνίας τῶν συζύγων.»

(Ἐν Χριστῷ Ἀγάπη ἢ Μεταπατερικὴ Ἀγαπολογία; Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀπαντᾷ..., Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, 2018, σελίδες 186-187)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.