14 Ιουλ 2018

Ὁ Χριστὸς θεράπευε μὲ ἔλαιο κάνναβης;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 12η Ιουλίου 2018 
Προφανῶς δὲν ὑπάρχει ἄλλο πρόσωπο στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, τὸ ὁποῖο νὰ δέχτηκε τὰ περισσότερα πυρά, νὰ συκοφαντήθηκε καὶ νὰ πολεμήθηκε τόσο, ὅσο ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτὴς μᾶς Ἰησοῦς Χριστός. Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα οἱ ἐχθροί του Τὸν πολεμοῦν λυσσαλέα, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ σβήσουν τὴ μνήμη Του ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα, τῆς ὁποίας ἡ πλειοψηφία, ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες τῆς σ’ Αὐτόν. 
Αὐτὴ ἡ ἀσίγαστη πολεμικὴ ἔχει προφητευτεῖ ἀπὸ τον θεοδόχο Συμεών, ὅταν Τὸν κράτησε στὴ γεροντική του ἀγκαλιὰ ὡς βρέφος σαράντα ἡμερῶν στὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων. Ὁ ἅγιος προφήτης, ὂ «κεχρηματισμένος ὑπὸ τοῦ Πνεύματος» (Λούκ.2,26), εἶπε: «ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ...
εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον»(Λούκ.2,34). Πράγματι ὁ μισόθεος καὶ μισάνθρωπος διάβολος, βλέποντας ὅτι ὁ Σαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦρθε στὸν κόσμο νὰ σώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἀνάλαβε τιτάνιο ἀγώνα νὰ ματαιώσει τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας. Πασχίζει νὰ πείσει τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ὁ Σαρκωμένος Θεός, ἀλλὰ ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ δύναμη τοῦ Σατανᾶ ἔκανε καὶ κάνει θαύματα. Ὅτι τὰ θαύματά Του ἦταν πανουργίες καὶ «ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια» (Μάτθ.9,34). 

Ὁ Χριστός «περιῆγεν τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πάσαν νόσον καὶ πάσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῶ» (Μάτθ.9,35). Τὰ θαύματά Του ἦταν ἡ ἐπισφράγιση τῶν λόγων Του. Ἦταν ἀνάγκη ὁ σκληροτράχηλος ἰουδαϊκὸς λαὸς νὰ δεῖ μὲ τὰ μάτια του ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ συχνὰ αὐτόκλητους ραβίνους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νὰ σφετεριστοῦν τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀναμενόμενου Μεσσία, ἀλλὰ ὂ «ἰσχυρὸς Θεός», ὅπως προφήτευσε ὂ Ἠσαΐας, ὀκτακόσια χρόνια πρὶν (Ἤσ.9,6), ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας «ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραὴλ» (Λούκ.24,21). Ἔκανε θαύματα ὡς ἀπόδειξη τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, «ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Σημεία τῆς ἦταν τὰ θαύματα «ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε» (Μάτθ.10,7-8). Σύμφωνα μὲ τὶς εὐαγγελικὲς διηγήσεις ὁ ἁπλὸς λαὸς δέχτηκε τὰ θαύματα ὡς δόξα τοῦ Θεοῦ «Ἰωάν.9,3). Συχνὰ «ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραὴλ» (Μάτθ.10,34). Ἀντίθετα, οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, δὲν πίστεψαν στὴν θεϊκή Του ὑπόσταση καὶ δύναμη, διερωτώμενοι, μὲ ποιὰ δύναμη καὶ ἐξουσία κάνει θαύματα (Λούκ.4,36). Μάλιστα, ἀφοῦ ἀπέρριψαν τὴν θεϊκή Του ὑπόσταση καὶ τὴν μεσσιανική Του ἰδιότητα, ἄρχισαν νὰ τὸν συκοφαντοῦν. 

Ἡ ἄρνηση καὶ οἱ συκοφαντίες πρὸς τὸ θεανδρικὸ Τοῦ πρόσωπο θὰ συνεχιστοῦν σὲ ὅλο τὸ δισχιλιόχρονο διάβα τῆς ἱστορίας. Οἱ ἀρχαῖες συκοφαντίες, τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν ἐθνικῶν θὰ ἀναμασῶνται καὶ θὰ προσφέρονται ὠς «χρυσωμένα χάπια» ἀπὸ τοὺς ἀρνητές Του στοὺς πιστούς. Ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μία σταυρικὴ πορεία, μία πορεία πνευματικοῦ πολέμου, μὲ τὶς ἀντιθέες δυνάμεις, γιὰ τὴν ἀναστολὴ τοῦ σωστικοῦ της ἔργου. 

Στὶς τραγικές, ἀποκαλυπτικὲς καὶ ἐσχατολογικὲς ἡμέρες μας, ποὺ ἡ ἀνομία καὶ ἡ ἁμαρτία ἔχουν ὑπερπερισσεύσει, ἡ πάλη τῶν ἀντιθέων δυνάμεων πρὸς τὸ Θεῖο Πρόσωπο τοῦ Λυτρωτῆ μᾶς Χριστοῦ, ἔχει ξεφύγει ἀπὸ κάθε ὅριο καὶ κάθε λογική. Βλέποντας ὁ διάβολος ὄτι «ὀλίγον χρόνον ἔχει» (Ἀποκ.17,12), ἐπιστρατεύει τὰ δύστυχα καὶ ἀξιολύπητα ἐπὶ γὴς ὄργανά του, γιὰ νὰ πλανήσει, εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς (Μάτθ.24,24). Ἀπίστευτοι ἄνθρωποι, ντύνονται τὸ μανδύα τῆς ἐπιστήμης καὶ πασχίζουν νὰ πολεμήσουν καὶ νὰ νικήσουν τονΑνίκητο τῆς ἱστορίας. Ἔχοντας δὲ ἐξαντλήσει τὰ δῆθεν «σοβαρὰ» ἐπιχειρήματά τους κατὰ τοῦ Χριστοῦ, μεταχειρίζονται πλέον εὐτελῆ καὶ ἐν πολλοῖς γελοία ἐπιχειρήματα, γιὰ νὰ Τὸν πολεμήσουν, σὰν καὶ τὸ παρακάτω. 

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὁ ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικὸς τύπος δημοσιοποίησε μία «συνταρακτικὴ» ἀποκάλυψη, ἑνὸς ἀπίθανου Βρετανοῦ «ἐπιστήμονα»: ὄτι «ὁ Χριστὸς ἔκανε θαύματα μὲ λάδι κάνναβης»! Ὅτι δὲν θεράπευε μὲ τὴν δική Του δύναμη, ἀλλὰ μὲ τὴ χρήση βοτάνων καὶ ἐν προκειμένω τοῦ χασίς! Ἀποκαλυπτικὸ εἶναι τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «ESPRESSO» (4-7-2018): «Μέγιστη βλασφημία ἀπὸ ἀμφιλεγόμενο ἱστορικό, ὁ ὁποῖος, κόντρα στὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν συναδέλφων του, ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς χρησιμοποιοῦσε “λάδι κάνναβης” σὲ ἀσθενεῖς γιὰ νὰ τοὺς γιατρέψει καὶ νὰ φαίνεται σὰν θαῦμα. Τὸ παραλήρημα τοῦ Ντέιβιντ Μπίνενστοκ, ποὺ ἔχει γράψει μία σειρὰ βιβλίων στὰ ὁποῖα προτρέπει τοὺς ἀναγνῶστες νὰ κάνουν χρήση κάνναβης, γίνεται ἀκόμη πιὸ βλάσφημο, καθὼς ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ λάδι κάνναβης χρησιμοποιήθηκε καὶ στὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ. Ὁ Μπίνενστοκ δήλωσε στὴν “Daily Star” ὅτι τὰ ἔλαια κάνναβης ἦταν πολὺ διαδεδομένα στὴ Μεσοποταμία πρὶν ἀπὸ 2.000 χρόνια. Ἰσχυρίζεται δὲ ὅτι ὅπου στὴ Βίβλο ἀναφέρεται ἡ χρήση ἐλαίων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀσθενειῶν τὸ μεῖγμα περιεῖχε ἕνα συστατικὸ μὲ τὸ ὄνομα kaneh-bosem. Σύμφωνα μὲ τὸν Μπίνενστοκ, πρόκειται γιὰ ἐκχύλισμα κάνναβης, οἱ περισσότεροι ἱστορικοὶ ὡστόσο διαφωνοῦν κάθετα. Ὅπως ἀναφέρει ρεπορτὰζ τῆς “Daily Mail”, πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἔλαιο προέρχεται ἀπὸ τὸ φυτὸ “ἄκορος κάλαμος”. Τονίζουν, μάλιστα, ὅτι οἱ ἐνδείξεις πὼς τὸ kaneh-bosem προέρχεται ἀπὸ τὴν κάνναβη εἶναι τόσο ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὶς ἀναζητήσει κανείς. Ὁ Ντέιβιντ Μπίνενστοκ φαίνεται νὰ μὴν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἱστορικὴ τεκμηρίωση τῶν στοιχείων ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς θεράπευε ἀρρώστους, κυρίως ὅσους ἔπασχαν ἀπὸ ψυχικὲς ἀσθένειες, μὲ λάδι κάνναβης. “Κάποιος ποὺ εἶναι θρησκευόμενος καὶ δὲν κατανοεῖ τὶς ἐπιστημονικὲς ἐξηγήσεις πολὺ πιθανὸν νὰ τὸ ἔβλεπε σὰν θαύμα” λέει. “Όταν ἀναλύσει κανεὶς ὅλες τὶς ἀναφορὲς γιὰ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Ἰησοῦς ἔλαβε τὸ χρίσμα, ὅταν τὸν ἄλειψαν μὲ λάδι, ἐμφανίζεται σὰν νὰ ἔχει συμπτώματα ἀπὸ τὴ χρήση ψυχοτρόπου οὐσίας, καθὼς περιγράφεται σὰν μία ἐμπειρία ποὺ Τὸν ἄλλαξε ἐκ βάθους» ἰσχυρίζεται”». Αλλά, ἀπὸ τὴν ἔρευνα ποὺ κάναμε, ἡ «τρελὴ» αὐτὴ θεωρία ἀνήκει σὲ κάποιον ἄλλο «ἐπιστήμονα», τον Κρις Μπένετ, ὁ ὁποῖος τὴ διατύπωσε πρῶτος τὸ 2003, τονίζοντας: « “Ἡ κάνναβη ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἦταν ἀποτελεσματικὴ στὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ὄχι μόνο τῆς ἐπιληψίας ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων ἀσθενειῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ Χριστὸς καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ θεράπευαν τοὺς ἀνθρώπους”, λέει ὁ Μπένετ, ὁ ὁποῖος ἐπισημαίνει ὅτι τὸ νὰ θεραπεύει κανεὶς ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τέτοιες ἀσθένειες, ἔστω καὶ μὲ τὴ βοήθεια ὁρισμένων βοτάνων, ἐθεωρεῖτο ἐξορκισμὸς ἢ θαῦμα» (Ἰστ.ta nea.gr). Ἐπανερχόμενοι στὸ θέμα μας, οἱ ἐν λόγω «ἐρευνητὲς» καὶ «ἐπιστήμονες», χωρὶς νὰ παραθέτουν τὸ παραμικρὸ τεκμήριο, προσπαθοῦν νὰ ἀποδώσουν τὴ θεραπευτικὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ στὸ χασισέλαιο! Δὲ μποροῦμε νὰ ξέρουμε ἂν στὴν ἐποχὴ Τοῦ οἱ ἄνθρωποι γνώριζαν τὴ χρήση καὶ τὶς ἰδιότητες τοῦ χασίς, ἴσως καὶ νὰ τὴ γνώριζαν, ἀλλὰ δὲν μᾶς λένε σὲ ποιὰ πηγὴ ἀνέτρεξαν καὶ βρῆκαν ὅτι ὁ Χριστὸς ἔκανε χρήση τῶν ἰδιοτήτων του. Προφανῶς εἶναι ἀποκύημα τῆς φαντασίας τους. Μάλιστα, διαφαίνεται ἀπὸ τὴν προσπάθειά τους αὐτὴ νὰ «ἀποδείξουν» ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ὁ σαρκωμένος Θεός, ἀλλὰ ἕνας κοινὸς ἄνθρωπος καὶ δὴ ἀγύρτης, διότι μεταχειρίζονταν διάφορα μέσα, ὅπως τὸ χασισέλαιο, γιὰ νὰ πλανήσει τὸ λαό, ὅτι ἦταν Θεός. Θέλουν νὰ Τὸν ὑποβιβάσουν σὲ ἕναν περιοδεῦον σαμάνο θεραπευτή! Τὸ πρόβλημα, κατ’ αὐτοὺς εἶναι νὰ ἀπογυμνωθεῖ ἀπὸ τὴ θεία φύση Του, ἕνα πρόβλημα, τὸ ὁποῖο κατακαίει διαχρονικὰ ὅλους τους ἐχθρούς Του. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἂν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καλὸς καὶ ξεχωριστὸς ἄνθρωπος, μοναδικὸς δάσκαλος καὶ νομοθέτης, εἰρηνιστὴς καὶ ἀνθρωπιστής, φτάνει νὰ μὴν θεωρηθεῖ Θεός! Διότι αὐτὸ ἐνοχλεῖ, ὅπως εἴπαμε, πρωτίστως τὸ διάβολο, ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς σώζει ὡς Θεάνθρωπος! Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημά τους καὶ γιὰ τοῦτο προσπαθοῦν νὰ Τὸν ἀπογυμνώσουν ἀπὸ τὴ θεότητά Του! 

Κλείνοντας τὴν ἀναφορά μας στὸ νέο αὐτὸ φθηνὸ καὶ ἐν πολλοῖς γελοῖο «πυροτέχνημα» κατὰ τοῦ Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ μᾶς Χριστοῦ, θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν πνευματικὴ πενία τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ὁποία δὲν εἶναι τυχαῖο σύμπτωμα. Κάποιοι φρόντισαν, ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια, νὰ φτάσουμε σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση, νὰ μᾶς καταντήσουν πνευματικὰ λοβοτομημένους, γιὰ νὰ μποροῦν εὔκολα οἱ κατευθυνόμενοι πλάνοι νὰ ἁλώνουν ἀνυποψίαστες ψυχές. Νὰ τὶς ἀποσποῦν ἀπὸ τὴ σωτήρια πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ σωστικὴ ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὶς κάνουν ἕρμαια τῆς ἀμφιβολίας. Κι’ αὐτό, διότι γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ χριστιανομάχοι, πὼς ἡ σωτηρία εἶναι ἀποτέλεσμα στερεᾶς πίστης στὸ Χριστὸ καὶ ὄχι προϊὸν ἀμφιβολιῶν καὶ ἀμφιταλαντεύσεων. Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος καὶ τοῦ ἐν λόγω δημοσιεύματος, νὰ σπείρει ἀμφιβολίες στοὺς ἔχοντες ρηχὴ πίστη, ὅτι δῆθεν ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν (κατὰ πάσα πιθανότητα) Θεὸς καὶ ἄρα νὰ τοὺς στερήσουν τὴν σωτηρία! Καλοῦμε λοιπὸν τοὺς πιστούς μας νὰ κλείσουν ἑρμητικὰ τὰ ἀφτιά τους σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς κακόηχες σειρῆνες τοῦ διαβόλου, οἱ ὁποῖες, παρὰ τὴν ἐπιστημονική τους ἐπίφαση, κρύβουν τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ὄλεθρο! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, παρ’ ὅλες τὶς τιτάνιες ἐπιχειρήσεις τους, παραμένει «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰώνας» (Ἑβρ.13,8), ἀπρόσβλητος, σώζων καὶ ὁδηγώντας τὴν ἱστορία στὸ τελεολογικό της προορισμό! 

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν 

1 σχόλιο:

 1. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ θεραπευσε με ελαιο κανναβης;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;;; ;;;

  Ισως αυτος ο "Χριστος", των "μεσων κοινωνικης αποβλακωσεως", να "θεραπευε" και με ασπιρινη...

  Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΜΩΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

  ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ!!!
  ...χωρις να εχει αναγκη απο υλικα βοηθηματα του κοσμου τουτου...

  ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!!!

  ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΚΕΠΕ ΗΜΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.