14 Ιουλ 2018

Ἡ νέα «εἰκόνα» τοῦ οἰκουμενισμοῦ

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ μέσα ἀπὸ τὰ λόγια του Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἀπὸ τὸ «Ἑορτοδρόμιο», ὅπου ἑρμηνεύει τὸν ἰαμβικὸ κανόνα τῆς Πεντηκοστῆς: «Τὰ κακόδοξα φρονήματα καὶ τὰ παράνομα ἔθη τῶν Λατίνων καὶ τῶν ἄλλων αἱρετικῶν πρέπει νὰ μισῶμεν καὶ νὰ ἀποστρεφόμεθα, εἰ τί δὲ εὑρίσκεται ἐν αὐτοῖς ὀρθῶς ἔχον καὶ ὑπὸ τῶν Κανόνων τῶν Ἱερῶν Συνόδων βεβαιούμενον, τοῦτο δὲν πρέπει νὰ μισῶμεν.

Ὁ Πάπας ἐπεσκέφθη τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν εἰς Γενεύην, διὰ νὰ συνεορτάση τὰ 70 ἔτη ἐργασιῶν του. Προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου ἐτελέσθη συμπροσευχὴ παρόντων καὶ Ὀρθοδόξων. Εἰς τὸ Bossey ὁ Ὀρθόδοξος Ρουμάνος διευθυντὴς τοῦ ἰνστιτούτου π. Ioan Sauca καὶ ἀναπληρωτὴς γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΠΣΕ ἐφίλησε τὸ χέρι τοῦ Πάπα καὶ παρέδωσεν εἰς αὐτὸν εἰκόνα, ἡ ὁποία ὁμοιάζει πρὸς τὴν παράστασιν «ἡ ἄμπελος», ἀλλὰ περιλαμβάνει 20 πρόσωπα. Τὸ ΠΣΕ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ εἰκόνα εἶναι «σὰν σύμβολο τοῦ Bossey καὶ ἀπεικονίζει τὸν παγκόσμιο Χριστὸ νὰ φέρνει σὲ ἕνωση ὅλο τὸν κόσμο καὶ τὴ δημιουργία, μεταξὺ διαφορετικῶν πολιτισμῶν, ἐθνῶν καὶ ἡλικιῶν»! Εἰς τὴν φωτογραφίαν διακρίνεται ὁ Σέβ. Σασσίμων ποὺ κρατᾶ τὴν εἰκόνα μαζὶ μὲ τὸν Πάπαν, διὰ νὰ τὸν παροτρύνη νὰ ἀναγνώση τὴν ἀφιέρωσιν ὄπισθεν αὐτῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.