15 Μαΐ 2018

Τὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ τὴν ἀναδοχὴ παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους μετὰ πολλῆς καὶ βαθείας θλίψεως ἐπληροφορήθη τὴν, παρὰ τὰς πολλαπλάς καὶ τεκμηριωμένας ἀντιδράσεις ὑπὸ πολλῶν καὶ ποικίλων φορέων τῆς πατρίδος μας, ψήφισιν τοῦ νόμου «Μέτρα γιὰ τὴν προώθηση τῶν Θεσμῶν τῆς Ἀναδοχῆς καὶ Υἱοθεσίας». Εἶναι πλέον φανερὸν ὅτι μὲ τὴν ψήφισιν τελευταίως νόμων ὅπως ἡ θεσμοθέτησις τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως», ἡ «νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου» ἀκόμη καὶ ἀνηλίκων, καὶ προσφάτως ἡ δυνατότης ἀναδοχῆς τέκνων...
καὶ εἰς «ὁμόφυλα ζεύγη», βάλλεται εὐθέως ὁ θεόσδοτος θεσμὸς τῆς οἰκογενείας. 

Ἡ οἰκογένεια εἶναι «κατ' οἶκον Ἐκκλησία», κατὰ τὸν ἀπόστολον Παῦλον. Ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας ἀπετέλεσε μίαν ἀπὸ τὰς θεμελειώδεις ἀξίας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως τῆς πατρίδος μας καὶ ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς βιώνει εἰς τὰς ἡμέρας μας τὴν μεγαλυτέραν δημογραφικὴν κρίσιν τῆς ἱστορίας της, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία καταφέρει συνεχῶς βαρέα νομοθετικὰ πλήγματα κατὰ τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ θεσμοῦ. 

Εἶναι ἀκόμη θλιβερώτεραι αι θέσεις μερίδος ἐκπροσώπων τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸ Κοινοβούλιον κατὰ τὴν ψήφισιν τοῦ προσφάτου νομοθετήματος, οἱ ὁποῖοι τὸ προέβαλον ὡς «προοδευτικὸ νομοσχέδιο», «μεγάλη κοινωνικὴ τομή», «πράξη μέγιστης κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης», «αὐτονόητη προοδευτικὴ κατάκτηση» κ.λπ. 

Διερωτώμεθα ἐὰν λαμβάνωνται υπ΄ ὄψιν τὰ δικαιώματα τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν, ὅταν νομοθετῆται «ἡ διεύρυνση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν», κατὰ τὴν ἁρμοδίαν ὑπουργόν, μίας μικρῆς μερίδος συνανθρώπων μας. 

Εἶναι δυνατόν, ἡ ὁποιαδήποτε στήριξις εἰς τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ εἰς τὴν ἑλληνορθόδοξον παράδοσιν τοῦ λαοῦ μας, νὰ χαρακτηρίζεται «ἀναχρονιστικὲς ἀντιλήψεις καὶ συντηρητικὰ στερεότυπα», ἡ ἀκόμη «φοβικὰ σύνδρομα, στὸ ὄνομα μίας θρησκείας πού εἶναι δομημένη στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο», ὅπως ἐδήλωσεν ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός; 

Ἀπευθυνθήκαμε, ὡς Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἐκφράζοντες τὸν προβληματισμὸν καὶ ἀνησυχίαν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐλπίδας καὶ προσδοκίας τόσον ἠμῶν τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, ὅσον καὶ τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, εἰς πάντας τοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργοὺς καὶ τοὺς Βουλευτάς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, πρὸς ἀποτροπὴν ὅλων τῶν ἀνωτέρω νομοθετημάτων, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ἄνευ καμίας διαθέσεως πολιτικῆς ἀναμείξεως, θεωροῦμεν ὅτι εἶναι ἴσως καιρός, νὰ ἀναλάβουν ὅλοι οἱ πολίται τὰς εὐθύνας τῶν καὶ νὰ ἐξετάζουν ἐπιμελῶς τὰς ἐπιλογὰς τῶν διὰ τὴν ἐκπροσώπησιν τῶν εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων, ὅταν πλέον συστηματικῶς ψηφίζωνται νόμοι ἀντικείμενοι εἰς βασικάς ἀρχὰς τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. 

Ἀπευθυνόμενοι πλέον εἰς τὸν Ὀρθόδοξον πιστὸν λαόν, παρακαλοῦμεν θερμῶς νὰ μείνωμεν στερροὶ εἰς τὰς Ὀρθοδόξους Παραδόσεις μας. Ὁ ἱερὸς θεσμὸς τῆς οἰκογενείας, ὅπως τὸν βιώνομεν κοντὰ εἰς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, δὲν εἶναι «ἀναχρονισμὸς» καὶ «συντήρησις», ἀλλὰ πρόοδος καὶ ἐλπίδα. Τηροῦντες τὰς Παραδόσεις μας, οὐσιαστικῶς μένουν ἀνενεργὰ καὶ ἄκυρα ὅλα τὰ ἄνομα νομοθετήματα. 

Εὐχόμεθα ὁ Ἀναστάς Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία Μητέρα Του, ἡ Ἔφορος τοῦ ἱεροῦ ἠμῶν τόπου καὶ Προστάτις τοῦ Γένους ἠμῶν, νὰ στηρίζουν τὴν Ὀρθόδοξον Πατρίδα μας εἰς τοὺς δυσκόλους καιροὺς ποὺ διέρχεται καὶ νὰ φωτίζουν τοὺς ἄρχοντας ἠμῶν, ὥστε νὰ ἀφουγκράζωνται τὴν θέλησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας καὶ νὰ νομοθετοῦν ἀναλόγως. 

Ἅπαντες οἱ ἐν τὴ κοινὴ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι 
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν το Ἁγίου Ὄρους Ἄθω. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.