17 Απρ 2018

Σχόλιο στὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν!

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἡ ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη ἔδειξε γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ ὅτι στέκεται στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ συνεχίζει νὰ ἀναδεικνύεται στοὺς ἐσχάτους χρόνους ποὺ ζοῦμε τὸ βάθρο τῆς διάσωσης τῆς ἐθνοθρησκευτικῆς μας ἰδιοπροσωπίας καὶ παραδόσεως. Ἀποτελεῖ τὸ ἀποκούμπι καὶ τὸ καταφύγιο τῶν ἐξαθλιωμένων πολιτῶν ἀπὸ τὶς ἄφρονες πολιτικὲς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ὅλων τῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων καὶ τὶς ποικιλότροπες ἐπιθέσεις κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπὸ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς. Ὁ λόγος γιὰ τὴν πρόσφατη ἱστορικὴ ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας νὰ ἀκυρώσει τὴν ὑπ' ἀριθμ. 14375/Δ2/7-9-2016 ἀπόφαση τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη μὲ τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο». Ὅπως εἶναι γνωστὸ μὲ τὴν παρὰ πάνω ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας οὐσιαστικὰ καταργήθηκε τὸ προηγούμενο γιὰ...
πολλὲς δεκαετίες ἰσχύσαν «Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα», στὸ ὁποῖο τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶχε σαφῶς Ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ καὶ εἰσήχθη στὰ Σχολεῖα τὸ «Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν», μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιχειρήθηκε ἡ διαθρησκειακὴ μετάλλαξη τοῦ μαθήματος μὲ ἔντονο τὸν χαρακτήρα τοῦ θρησκειολογικοῦ συγκρητισμοῦ. 

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπὸ ὁρισμένους, (ἐλάχιστους δυστυχῶς), Μητροπολίτες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας, τὴν Π.Ε.Θ., τὴν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Διοργανώθηκαν συλλαλητήρια, Ἡμερίδες, Συνέδρια καὶ δημοσιεύθηκε μία πληθώρα ἄρθρων καὶ μελετῶν ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες σὲ ἐφημερίδες, περιοδικὰ καὶ διαδίκτυο, ἐνῶ παράλληλα πολλοὶ γονεῖς τῶν παιδιῶν ἐπέστρεφαν τοὺς φακέλους τοῦ μαθήματος ὡς ἀπαράδεκτους. Τὸ  ἀποκορύφωμα ὅλων αὐτῶν ὑπῆρξε ἡ  προσφυγὴ στὸ Σ.τ.Ε. τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας τῆς Π.Ε.Θ. καὶ τῆς «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν» μὲ τὸ αἴτημα τῆς ἀκυρώσεως τῆς ὡς ἄνω ὑπουργικῆς ἀποφάσεως ὡς ἀντισυνταγματικῆς. Πράγματι τὸ Σ.τ.Ε., τὸ ἀνώτατο ἀκυρωτικὸ δικαστήριο τῆς χώρας μας, ἐξέδωσε τὴν ὑπ' ἀριθμ. 660/2018 ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειάς του, μὲ τὴν ὁποία, μὲ ἰσχυρὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα, ἀκύρωσε τὴν ὡς ἄνω Ὑπουργικὴ ἀπόφαση.

Πιὸ συγκεκριμένα ἡ ἀπόφαση - Φίλη θεωρήθηκε ὡς ἀντισυνταγματικὴ ἐπειδή:
α) «ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 16, παρ. 2 καὶ 13, παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, διότι, μὲ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ εἰσάγει γιὰ τὶς Γ' - ΣΤ' τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ καὶ γιὰ τὸ Γυμνάσιο, φαλκιδεύεται ὁ ἐπιβεβλημένος ἀπὸ τὴ συνταγματικὴ αὐτὴ διάταξη σκοπός, ἡ σύμπτυξη δηλαδὴ τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν, ποὺ ἀνήκουν στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», καὶ ἐπὶ πλέον «διότι προκαλεῖ σύγχυση στοὺς ὀρθόδοξους μαθητὲς καὶ κλονίζει τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ συνείδηση».
β) «ἐπεμβαίνει στὸν εὐαίσθητο ψυχικὸ κόσμο τῶν μαθητῶν αὐτῶν ποὺ δὲν διαθέτουν τὴν ὡριμότητα καὶ τὴν κριτικὴ ἀντίληψη τῶν ἐνηλίκων καὶ εἶναι ἱκανὴ νὰ τοὺς ἐκτρέψει ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ συνείδηση».
γ) «ἔρχεται σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν διάταξη τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Π.Π.Π. τῆς Ε.Σ.Δ.Α. διότι προσβάλλει τὸ εὐθέως καθιερούμενο ἀπὸ τὴν διάταξη αὐτὴ δικαίωμα τῶν ἀνηκόντων στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία ὀρθόδοξων χριστιανῶν γονέων νὰ διασφαλίσουν τὴ μόρφωση καὶ ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τοὺς σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους θρησκευτικὲς πεποιθήσεις».
δ) «ἔρχεται σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν συνταγματικῶς κατοχυρωμένη ἀρχὴ τῆς ἰσότητας καὶ πρὸς τὸ ἄρθρο 14, (σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἄρθρο 9), τῆς Ε.Σ.Δ.Α. διότι στερεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ δόγματος τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται ἀποκλειστικῶς τὰ δόγματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἡ νομοθεσία ὅπως ἔχει ἐκτεθεῖ προβλέπει γιὰ μαθητὲς ρωμαιοκαθολικούς, ἑβραίους καὶ μουσουλμάνους τὴ δυνατότητα νὰ διδάσκονται ἀποκλειστικῶς τὰ δόγματα τῆς πίστεώς τους, (ὄχι δὲ καὶ τὰ δόγματα ἄλλων θρησκειῶν), μάλιστα δὲ ἀπὸ δασκάλους προτεινόμενους ἀπὸ τὴν οἰκεία θρησκευτικὴ κοινότητα».

Ἡ παρὰ πάνω ἱστορικὴ ἀπόφαση προκάλεσε μεγάλη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση στοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ σθεναρὰ ἀντιστάθηκαν καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἀντίθεσή τους στὴν ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος,  στὴν Π.Ε.Θ., στὴν «Ἑστία Πατερικῶν μελετῶν», σὲ χριστιανικοὺς συλλόγους καὶ σωματεῖα, ἀλλὰ καὶ στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ ἐκφράσουν τὴν ἱκανοποίησή τους μὲ πλῆθος δημοσιευμάτων.

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ὁ συντονιστὴς στὸν ἀγώνα γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ πρωτεργάτης τῆς προσφυγῆς στὸ Σ.τ.Ε., δήλωσε σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ ἀπόφαση μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «…σὲ μία εὐνομούμενη Πολιτεία δὲν μπορεῖς νὰ καταστρατηγεῖς τὰ δικαιώματα τῆς πλειονοψηφίας καὶ τήν ιδια στιγμὴ νὰ ἀναγνωρίζεις τὰ καταστρατηγημένα δικαιώματα τῆς πλειοψηφίας, στὶς μειοψηφίες γιατί αὐτὸ προσβάλλει τὸν πυρήνα τῆς Δημοκρατίας, ποὺ εἴναι η ἰσότητα τῶν πολιτών ἒναντι τοῦ Νόμου καί ἰδιαίτερα τοῦ θεμελιώδους Νόμου τοῦ Κράτους ποὺ εἶναι τὸ Σύνταγμα… Παρέλκει νὰ τονιστεῖ ὅτι καὶ αὐτές, [οἱ ὑπουργικὲς ἀποφάσεις τοῦ κ. Γαβρόγλου] ἔχουν ἤδη προσβληθεῖ ἀκυρωτικῶς, ἀλλὰ τὸ κυριώτερο, ἔχουμε προσφύγει ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναστολῶν καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Συμμορφώσεως τοῦ Σ.τ.Ε., διότι ὑφίσταται δεσμία ὑποχρέωση τῆς Διοικήσεως νὰ συμμορφωθεῖ, διότι ἄλλως παραβιάζει εὐθέως τὸ ἄρθρο 95 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καὶ ἡ μὲν Διοίκησι τιμωρεῖται μὲ ἡμερήσιο πρόστιμο, ὁ δὲ αὐθαιρετῶν Ὑπουργὸς ἐνέχεται γιὰ τὸ ἀδίκημα τῆς κατάχρησης ἐξουσίας. Κατὰ ταῦτα εὐγενῶς προτείνομε, στοὺς ἐπικριτὲς τῆς Ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ Σ.τ.Ε. νὰ ἐπανασταθμίσουν τὰ δημοκρατικά τους αἰσθητήρια καὶ νὰ προσπαθήσουν νὰ ἀπεμπλέξουν τὴν κρίση τους ἀπὸ τὰ ἰδεολογήματα ποὺ τοὺς κατατρύχουν, ἐὰν θέλουν νὰ ὑπολογίζονται ἐντός του δημοκρατικοῦ τόξου, στὸ κράτος δικαίου καὶ ἰσονομίας, ποὺ θέλουμε νὰ εἶναι ἡ Χώρα μας».

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, συμφωνώντας πλήρως μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε., παρατηρεῖ σχετικὰ ὅτι «τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν εἶναι συγκρητιστικό, διαθρησκειακό, καὶ ὑπονομεύει ὅλη τὴν παράδοσή μας, ἡ ὁποία στηρίζεται στὴν γνώση τοῦ δικοῦ μας πολιτιστικοῦ προτύπου, μὲ τὸν παράλληλο σεβασμὸ κάθε ἑτερότητας…

Ἀπὸ ὅσα ἀνεφέρθησαν προηγουμένως εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ προηγούμενο Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα ἦταν σύμφωνο μὲ τὸ Σύνταγμα, τὴν Διεθνῆ Σύμβαση τῆς Ρώμης καὶ τὴν νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἐνῶ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν εἶναι ἀντισυνταγματικό… Ἐπειδὴ ζοῦμε σὲ εὐνομούμενη Πολιτεία, δὲν εἶναι δυνατὸν τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων νὰ μὴν ἐφαρμόση τὴν ἀπόφαση αὐτή, οὔτε φυσικὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ τὴν ἀγνοήση».

Ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς τῆς Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. καὶ πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ., παρατηρεῖ σχετικὰ ὅτι: «Τὸ πρόβλημα τοῦ ὀρθόδοξου Μαθήματος εἶναι πλασματικό, δηλαδὴ κατασκευασμένο ἀπὸ συγκεκριμένους ἀνθρώπους, εἰδικοὺς στὸ νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν προπαγάνδα καὶ τὴν ἀλλοίωση τῆς πραγματικότητας, προκειμένου νὰ ἀποδομοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ πετυχαίνουν τοὺς στόχους τῆς πολεμικῆς τους. Τὸ ὀρθόδοξο μάθημα βασίζεται στὴ θεολογική, ὀρθόδοξη καὶ παιδαγωγικὰ ἔγκυρη διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν στὰ ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα καὶ ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὸν νομικό μας πολιτισμό. Ἀλλαγὲς στὴ μεθοδολογία τοῦ Μαθήματος μποροῦν καὶ εἶναι εὔλογο νὰ γίνονται στὸ πλαίσιο τοῦ ὑγιοῦς ἐκσυγχρονισμοῦ του.  Ὅμως, στὸ περιεχόμενο καὶ στὸν χαρακτήρα του δὲν χωρᾶνε ἀλλαγές, διότι, ἔτσι, ἀπειλεῖται τὸ ἀναλλοίωτό της διδασκαλίας τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Ὡστόσο, τὸ νεωτερικὸ Πρόγραμμα, ποὺ ἐμφανίστηκε στὸν ἑλληνικὸ πνευματικὸ ὁρίζοντα ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἑξῆς, ἀλλάζει τὴν ἐσωτερικὴ ὀντολογία καὶ δομὴ τοῦ Μαθήματος, διότι καταργεῖ τὴ μονοθρησκειακῆ διδασκαλία καὶ εἰσάγει τὸν πολυθρησκειακὸ – πολυθεϊστικὸ προσανατολισμό της».

Μόνον οἱ πρωτεργάτες τῆς ἐκτρωματικῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως ἐλυπήθησαν σφόδρα, γιατί δὲν ἄντεχαν νὰ βλέπουν νὰ καταρρέουν σὰν χάρτινος πύργος τὰ νεοεποχίτικα σχέδιά τους καὶ οἱ δόλιες μεθοδεύσεις τους. Ἄρχισαν πανικόβλητοι νὰ ἐπιτίθενται ἐναντίον τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Σ.τ.Ε. μὲ φαιδρὰ δημοσιεύματα, μὲ τὰ ὁποῖα ὄχι ἁπλῶς ἐξέφρασαν τὴν διαφωνία τους καὶ τὴν ἀντιδημοκρατική τους συνείδηση, ἀλλὰ καὶ μὲ πολὺ αὐθαιρεσία διεκήρυξαν, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐφαρμόσουν τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ ἀπόφαση. Μὲ πολλὴ θλίψη πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ νῦν Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου ἐδήλωσε σχετικὰ ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. ἐλάχιστα ἐπηρεάζει τὸ τρέχον πρόγραμμα σπουδῶν, (τὸ ὁποῖο σημειωτέον εἶναι σχεδὸν πιστὸ ἀντίγραφο τοῦ προηγουμένου), καὶ ὅτι ἑπομένως τίποτε τὸ οὐσιαστικὸ δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει. 

Ὁ πρώην Ὑπουργὸς κ. Ν. Φίλης χαρακτήρισε τὴν ἀπόφαση ὡς «σκοταδιστικὸ πισωγύρισμα»! Μὲ τὴν διαγωγὴ τους αὐτὴ ἔδειξαν πόσο σέβονται τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς, γιὰ τοὺς ὁποίους κόπτονται ὅτι τοὺς ὑπηρετοῦν πιστά. Τὶς συνταγματικὲς διατάξεις καὶ τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις ξέρουν νὰ τὶς σέβονται καὶ νὰ τὶς ἐφαρμόζουν μόνον ὅταν συμφωνοῦν μὲ τὶς ἰδεοληψίες των. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλήθηκε νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν περίπτωση τῶν ὀκτῶ τούρκων ἀξιωματικῶν, ποὺ ζήτησαν νὰ βροῦν ἄσυλο στὴν πατρίδα μας, διεκήρυξε ὅτι «δὲν εἶναι ὑπεράνω της δικαιοσύνης». Ἀντίθετα τώρα, στὴν περίπτωση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, οὐσιαστικὰ ἡ κυβέρνηση τοποθετεῖ ἑαυτὴν «ὑπεράνω της δικαιοσύνης» καὶ τοῦ Συντάγματος. Τέτοιου εἴδους συμπεριφορὲς μᾶς θυμίζουν τὰ πάλαι ποτὲ διαλάμψαντα μαρξιστικὰ καθεστῶτα στὶς χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ὅπου ὡς γνωστὸν κυριάρχησε ἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου.

Στὴν προκειμένη περίπτωση ἀμείλικτα τίθενται τὰ ἐρωτήματα: Γιατί ἄραγε δὲν προσέφυγε σύμπασα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ Σ.τ.Ε. παρὰ μόνο ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης μας κ.κ. Σεραφείμ, ἡ Π.Ε.Θ. καὶ ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν»; Τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀφορᾶ μόνο μία Μητρόπολη, ἢ ἕνα σωματεῖο; Γιατί δὲν διοργάνωσε ἡ ἴδια συλλαλητήρια κατὰ τῆς ἐπιχείρησης ἀλλαγῆς στὸ μάθημα, μὲ τὴν ὁποία ἡ κυβέρνηση, ντὲ φάκτο πλέον, ἀγνόησε τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία, συμμετέχοντας ἔτσι στὸν πόνο, τὴν ἀγωνία καὶ τὴν ἀγανάκτηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ; Πῶς ἐξηγεῖται ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ κρατάει ἴσες ἀποστάσεις εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, μεταξύ τῆς μικρῆς μειοψηφίας τῶν θεολόγων τοῦ «Καιροῦ» (ποὺ εἰσηγοῦνται τὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολογικό), καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν θεολόγων τῆς Π.Ε.Θ., ἡ ὁποία ἀγωνίζεται καὶ ἀντιστέκεται στὴν ἐπιχειρηθεῖσα ἀνατροπή; Γιατί τέλος ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ζήτησε ξεκάθαρα καὶ ἀπερίφραστα τὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε. ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ὅταν αὐτὸ τὸ ἔχουν ἐπιτύχει ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἱεραρχία, τὸ Κ.Ι.Σ. καὶ οἱ Μουφτίες;

Θὰ κλείσουμε μὲ τὴν εὐστοχώτατη παρατήρηση τοῦ Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας σχετικὰ μὲ τὸ χρέος τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὴν παροῦσα φάση: «Ὄσον ἀφορά στήν ἁγία μας Ἐκκλησία καλεῖται νὰ διεκδικήσει ὄχι ἕνα ‘φιλολογικὸ διάλογο’ μὲ τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δικαιωματικὰ τῆς ἀνήκει καὶ ποὺ παρανόμως καί ἀντιδημοκρατικὰ τῆς ἀφαιρεῖται, νὰ συγγράφει ἡ ἴδια μέσω τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καὶ Νεότητος καὶ Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τὰ βιβλία θρησκευτικῶν ποὺ θὰ διδάσκονται στοὺς Ὀρθοδοξους Ελληνόπαιδες καὶ νὰ προτείνει τοὺς διδάσκοντες αὐτὰ κατὰ τὰ ἰσχύοντα στὶς λοιπὲς θρησκευτικὲς κοινωνίες τῆς Χώρας, Μουσουλμάνους, Ρωμαιοκαθολικοὺς καί Ἑβραίους». Τέλος θὰ θέλαμε νὰ παρακαλέσουμε τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες ποὺ πονοῦν γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὅλες τὶς ὑγιεῖς θεολογικὲς δυνάμεις τῆς πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, νὰ συνεχίσουν τὸν καλὸ ἀγώνα ποὺ ξεκίνησαν μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔστω καὶ μόνοι τους, χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 16ῃ Ἀπριλίου 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.