16 Απρ 2018

Διακοπή τοῦ δελτίου εἰδήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα στὴν Κορυτσὰ

Στὴν ἀντεπίθεση φαίνεται νὰ περνᾶ ἡ Ἀλβανία καὶ ξεκίνησε ἤδη μὲ τὸ πρῶτο κροῦσμα ἐναντίον τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας στὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς. Ὁ νόμος περὶ Μειονοτήτων ποὺ πρόσφατα ψηφίστηκε ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Βουλὴ ἀποτελοῦσε γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ραμα σημαία τῆς προόδου καὶ ἐκπλήρωσης ἑνὸς ἐκ τῶν ὅρων γιὰ τὸ καθεστὼς ἔνταξης στὴν ΕΕ ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ ΥΠΕΞ καὶ γενικότερα ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ προπαγάνδα.  Τὸ πρῶτο κροῦσμα ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ ἀλβανικὸ κατεστημένο ἄλλα ἐπαγγέλλεται καὶ ἐγγυᾶται κι ἄλλα πράττει στὴν οὐσία, ἔρχεται ἀπὸ τὴν Κορυτσά. 

Πρὶν ἀπὸ δύο μῆνες στὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς οἱ ΥΠΕΞ τῶν δύο χωρῶν, Μπουσάτι καὶ Κοτζιᾶς ἤπιαν κρασὶ καὶ εὐχήθηκαν στὴν πρόοδο τῶν...
σχέσεων ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπίλυση ὅλων ἐκκρεμὼν θεμάτων, μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. 

Σὲ κάποια ἀπὸ τὶς ἀποστροφὲς ποὺ ἀναφέρονταν στὴν κοινωνικὴ σύμπνοια καὶ συνύπαρξη τῶν διαφορετικῶν κοινοτήτων στὴν πόλη, ἔγινε ἀναφορὰ καὶ στὴ μετάδοση τοῦ δελτίου εἰδήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ὡς δεῖγμα σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας. 

Δὲν πέρασαν οὔτε τρεῖς μῆνες καὶ σήμερα ἀπὸ τὴν Κορυτσά, ὡς πρώτη εἴδηση ἔρχεται ἡ διακοπὴ τοῦ δελτίου εἰδήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. 

Ἄμεση ἦταν ὅμως ἡ ἀντίδραση τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος τῆς Ὁμόνοιας στὴν Κορυτσά, τὸ ὁποῖο ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Γενικὸ Διευθυντὴ τῆς Ἀλβανικῆς Ραδιοτηλεόρασης, ὅπου ζητᾶ τὴν ἐπανέναρξη τῆς ἐκπομπῆς. 

Δημοσιεύουμε τὴν ὅλη ἐπιστολὴ τοῦ πρόεδρου τῆς Ὁμόνοιας γιὰ τὴν Κορυτσὰ καὶ πρώην βουλευτὴ τοῦ ΚΕΑΔ, Γρηγόρη Καραμέλιου. 

ΔΕΕΕΜ « ΟΜΟΝΟΙΑ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
Κορυτσά, στὶς 13.04.2018 

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 
Πρός: κ. Θωμὰ Γκέλτση, Γενικὸ Διευθυντὴ Ἀλβανικῆς Ραδιοτηλεόρασης 
Ὑπόψη: Κρατικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὶς Μειονότητες, Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀλβανικῆς Ραδιοτηλεόρασης, ΑΜΑ, Διεύθυνσης Μειονοτήτων ΥΠΕΞ, Διευθυντὴ τῆς Ἀλβανικῆς Ραδιοτηλεόρασης Κορυτσᾶς 

Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντή, 
Σᾶς μεταφέρουμε τὴν ἀγανάκτηση καὶ τὴ βαθιὰ ἀνησυχία μας γιὰ τὴν ἀπροειδοποίητη καὶ ἄνευ αἰτίας διακοπῆ τοῦ δελτίου εἰδήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ποὺ μεταδίδονταν σὲ ἑβδομαδιαία βάση ἀπὸ τὴν Κρατικὴ Ραδιοτηλεόραση Κορυτσᾶς. Ἡ ἀντιδημοκρατικὴ καὶ ἄκρως ἀντιδημοκρατικὴ αὐτὴ ἐνέργεια ἀποτελεῖ αὐθαίρετη παραβίαση τοῦ δικαιώματος τῆς ἐνημέρωσης στὴ μητρικὴ γλώσσα τῶν μειονοτήτων, δικαίωμα ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν Ἐλευθεριῶν καὶ τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Πρόκειται γιὰ ἐνέργεια ποὺ ἀντιβαίνει τῶν Διεθνῶν Θεμελιωδῶν Πράξεων, τῆς Σύμβασης Πλαισίου τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Μειονότητες, τοῦ Συντάγματος τῆς Ἀλβανικῆς Δημοκρατίας κι ἀποτελεῖ αὐθαίρετη παραβίαση μὲ τὸ Νόμο περὶ Μειονοτήτων ποὺ ψήφισε τελευταία ἡ Ἀλβανικὴ Βουλή. Νὰ προβεῖ κανεὶς σὲ μία τέτοια ἐνέργεια, σὲ μία χρονικὴ συγκυρία ὅπου ὅλοι προσδοκοῦν τὴν ὅσο νωρίτερα γίνεται ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων πρὸς ἔνταξη στὴν ΕΕ, τὴ βελτίωση τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο γειτονικῶν χωρῶν Ἀλβανίας κι Ἑλλάδας, τὴ δημιουργία ἑνὸς θετικοῦ κλίματος κατανόησης, συνεργασίας καὶ συνυπάρξεως μεταξὺ τῶν κοινοτήτων στὶς κοινωνίες τῶν λαῶν τῶν Βαλκανίων, σημαίνει νὰ ναρκοθετεῖς ἀνοικτὰ αὐτὲς τὶς προσδοκίες. Δὲ θὰ θέλαμε νὰ πιστέψουμε ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἔχει πολιτικὸ ὑπόβαθρο, οὔτε νὰ ἀποτελεῖ ἀπόρροια τῶν προκαταλήψεων τοῦ παρελθόντος καὶ ὀμηρεία ἀρχαϊκοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁποιασδήποτε φύσεως. Γὶ αὐτὸ τὸ λόγο ἀπαιτοῦμε ἀπό Σας, ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ τὴ Γενικὴ Διεύθυνση τῆς Ἀλβανικῆς Ραδιοτηλεόρασης, σύμπνοια μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ προσδοκία τῆς κοινότητάς μας, σεβασμὸ τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας μας, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου Περὶ Ἐθνικῶν Μειονοτήτων στὴν Ἀλβανικὴ Δημοκρατία. Συνεπῶς, εἴμαστε ἐν ἀναμονὴ τῆς ἐπανέναρξης τῆς μετάδοσης τοῦ δελτίου εἰδήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἀπὸ τὸ παράρτημα τῆς Κρατικῆς Ραδιοτηλεόρασης στὴν Κορυτσά. Ἡ θετικὴ ἐπίδραση καὶ αἴσθηση ποὺ εἶχε ἡ ἔναρξη τῆς μετάδοσης αὐτοῦ του δελτίου εἰδήσεων στὶς γραμμὲς τῆς δικῆς μας κοι9νότητας καὶ ὄχι μόνον, δὲν πρέπει νὰ σβήσουν. Ἀπεναντίας, θὰ πρέπει νὰ ἐντατικοποιηθοῦν σὲ ὄφελος τῆς ἀνάπτυξης καὶ τῆς προόδου τῆς περιφέρειας τῆς Κορυτσᾶς, μέσα ἀπὸ τὸ σεβασμὸ τῆς ἐθνικῆς, γλωσσικῆς, θρησκευτικῆς, πολιτιστικῆς, ἐκπαιδευτικῆς διαφορετικότητας καὶ μέσα σὲ μία κοινωνικὴ συνύπαρξη καὶ σύμπνοια, ὡς μαρτυρία τῆς ἱστορίας καὶ τῶν παραδόσεων, ἀλλὰ καὶ ὡς προσδοκία τῶν Κορυτσαίων νὰ ἀνήκουν πάντα στοὺς πρωτεργάτες τῆς προόδου. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴ θεσμικὴ κατανόησή σας 
Ὁ πρόεδρος τῆς Ὁμόνοιας, παραρτήματος Κορυτσᾶς 
Γρηγόρης Καραμέλιος 

Πηγή: himara

2 σχόλια:

  1. που εισαι τωρα Κε Κοτζια να υπερασπιστεις τα δικαια συμφεροντα των Ελληνων της Β.Ηπείρου .ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΣΟΥ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

  2. > ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ .. ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ , ΤΗ ΜΟΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ,

    ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ..

    /ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ / ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.