10 Ιαν 2018

Παρέμβαση Γέροντος Χριστοδούλου: Ἡ ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» καὶ ὁ ἄρχων τῶν Ἑλλήνων #Μacedonia

Τοῦ Γέροντος Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου
Εἶναι δεδομένο ὅτι «τὸ πολίτευμα ἠμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει», καὶ ὡς γέγραπται: «14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. ιγ΄), καὶ «13 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι παντες (ἐνν. οἱ ἅγιοι), μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτᾶς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὄτι ξένοι καὶ παρεπίδημοι εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14 (καὶ εἶναι σαφὲς ὅτι) οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητούσι. 15 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον, ἀφ’ ἧς ἐξῆλθον, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι· 16 νῦν δὲ κρείττονος (ἐνν. πατρίδος) ὀρέγονται, τουτ’ ἔστιν ἐπουρανίου» (Ἑβρ. ια΄). 
Τὸ παρὸν ἄρθρο μας ἀφορᾶ τὴν ὀνομασία τῶν Σκοπίων ὡς «Μακεδονία». Καὶ σ’αὐτὸ τὸ θέμα τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀλήθεια. ΜΜΕ, πολιτικοὶ κ.λ.π., ἀναλώνονται στὸ ποιὸς θὰ χρεωθεῖ τὸ πολιτικὸ κόστος τοῦ ξεπουλήματος τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημά τους· ἔχουν πωλήσει τὴν Ἑλλάδα, ἔχουν ἐκχωρήσει τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, πτώχευσαν τὴν πατρίδα, πτώχευσαν τοὺς Ἕλληνες, τοὺς παίρνουν τὰ σπίτια καὶ ἄλλαξαν τὴν ἱστορία, ἄλλαξαν τὰ...
θρησκευτικά, μᾶς ἄλλαξαν «τὰ φῶτα». Ἔχουν προγραμματίσει 1,7 ἑκατομμύρια κατασχέσεις γιὰ τὸ 2018, ἔχουν… ἔχουν… Τὸ πρόβλημά τους, λοιπόν, δὲν εἶναι τὸ ξεπούλημα τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία», ἀλλὰ ἐνῶ ὅλοι ἔχουν ἀποφασίσει καὶ αὐτὸ τὸ ξεπούλημα, κοιτοῦν ποιὸς θὰ χρεωθεῖ τὸ πολιτικὸ κόστος. 

Ἂν καὶ τόση ἀλλοίωση ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαός, δὲν τὸν νοιάζει πλέον οὔτε κόστος, οὔτε ἡ ἀλλαγὴ φύλου, οὔτε ἡ ἀλλαγὴ θρησκευτικῶν, οὔτε ἡ ἀλλαγὴ ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, οὔτε ἂν οἱ μουσουλμάνοι λένε τὰ χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Ἕνα ἑκατομμύριο ἑπτακόσιες χιλιάδες εἶναι ὑποψήφιοι γιὰ κατάσχεση τῶν σπιτιῶν τους, τῶν ἐπιχειρήσεών τους, τῶν οἰκοπέδων τους, καὶ κάθε Τετάρτη στὸ Εἰρηνοδικεῖο Θεσ/νίκης ἀγωνίζονται κατὰ τῶν πλειστηριασμῶν περὶ τὰ 100 ἄτομα, καὶ ἄλλα 100 ἄτομα στὴν Ἀθήνα. Οἱ δὲ 1.700.000 ὑποψήφιοι γιὰ κατάσχεση, ποῦ εἶναι; Κάθονται ἀπαθεῖς στὸν καναπὲ ἕως ὅτου δικαίως βγεῖ καὶ ὁ καναπές τους στὸν πλειστηριασμό, μαζὶ μὲ τὸ σπίτι τους. Καὶ ξέρω ὅτι τότε θὰ βγοῦν στὶς πλατεῖες ἐξ’ ἀνάγκης, ὄχι γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν τὸν καναπέ τους μὲ τὸ παγκάκι καὶ νὰ ψάξουν ποῦ θὰ ὑπάρχει συσσίτιο!! Ποιὸ πολιτικὸ κόστος; Ποιὸς λαός; 

Γεννᾶται ἕνα εὔλογο ἐρώτημα: Ποιὰ εἶναι ἡ διεθνὴς δύναμη πού πιέζει τοὺς πολιτικοὺς μας να ἀναγνωρίσουν τὰ Σκόπια ὡς «Μακεδονία»; Ποιὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ λόγος πού πιέζουν γι’ αὐτὴ τὴν ἀναγνώριση; Γιατί πολιτικοὶ καὶ ΜΜΕ, δὲν ἐνημερώνουν τὸν λαὸ γιὰ τὸ ποιὸς ἀπαιτεῖ νὰ ἐκχωρήσουμε τὸ ὄνομα «Μακεδονία»; Ποιὰ διεθνὴς ὀντότητα θέλοντας νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ δικά της οἰκονομικά, πολιτικὰ καὶ γεωπολιτικὰ συμφέροντα, ἀσκεῖ πιέσεις; Γιατί κρύβουν ἐπιμελῶς αὐτὴν πού πιέζει; 

Ἡ Ἀλήθεια εἶναι μία: Ἂν γεννήθηκες γυναίκα, ἐκ φύσεως εἶσαι γυναίκα. Ἡ ἀλλαγὴ φύλου διὰ νόμου, δὲν ἀλλάζει τὴν φύση σου, ἀλλὰ κοροϊδεύεις τὸν ἑαυτό σου. Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ εἶναι ἑλληνική· καὶ αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγώ, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας τοῦ Θεοῦ. 

Δεῖτε τί ἀναφέρει τὸ στόμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «6… κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεῦματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν Ἀσία, 7 ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα... 9 καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ Παύλῳ· ἀνὴρ τὶς ἢν Μακεδὼν ἐστῶς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· διαβᾶς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἠμίν. 10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἠμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 11Ἀναχθέντες οὒν ἀπὸ τῆς Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν, 12 ἐκεῖθεν τε εἰς Φιλίππους, ἤτις ἐστὶ πρώτη τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις» (Πράξ. ιστ΄). Καὶ «1Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην,..10.. ἐξέπεμψαν τὸν τὲ Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν..» (Πράξ. ιζ΄). Ἐκ δὲ τῆς Βεροίας μετέβη στὴν Ἀθήνα. Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν Μακεδονία, ποὺ φαίνεται καὶ στὸν κάτωθι χάρτη τῆς ἐποχῆς. 


Εἶναι σαφὲς λοιπόν, ποιὰ εἶναι ἡ Μακεδονία καὶ ἀκόμα πιὸ σαφὲς εἶναι ὅτι φέρει ἐπάνω της μία πολὺ μεγάλη πολιτισμικὴ πνευματικὴ κληρονομιά. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος εὐαγγελισμὸς ἐπὶ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους, ἔγινε ἡ πρώτη βάπτιση στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔχουμε τὴν πρώτη σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος χριστιανή, τὴ Λυδία, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ πρώτη Ἁγία ἐπὶ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους· ἔγινε ἡ πρώτη ἀποστολικὴ περιοδεία σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος, καὶ ὑπὸ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ διενεργήθηκε τὸ πρῶτο θαῦμα στὴν παιδίσκη, τὴν ἔχουσα πνεῦμα πύθωνος. Ἐπίσης στὴ Μακεδονία βρίσκεται ἡ φυλακὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπου διὰ θαύματος ἐλευθερώθηκε ὁ Ἀπόστολος, γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν περιοδεία του στὴ γῆ τῆς Μακεδονίας. 


Πλῆθος Μακεδόνων ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ Βεροίας, πίστεψαν καὶ ἱδρύθηκαν οἱ δύο πρῶτες τοπικὲς ἐκκλησίες σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος «11..ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας…12 πολλοὶ μὲν οὒν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι» (Πρξ. ιζ΄). 
Ἡ Μακεδονία μας φέρει λοιπόν, μία τεράστια πνευματικὴ πολιτισμικὴ κληρονομιά. Σήμερα ὅμως ἔκαναν τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀποποιοῦνται τὴν Διαθήκη Κληρονομιᾶς ποὺ τοὺς ἀφήνουν οἱ γονεῖς τους, λόγω δυσβάστακτης φορολογίας. Τώρα, ἀφοῦ ἔκλεισαν τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ τὶς ἔστειλαν στὰ Σκόπια, στὴ Βουλγαρία κ.λ.π., θέλουν νὰ ἀναγνωρίσουμε στὰ Σκόπια τὸ ὄνομα, καὶ μαζὶ μ’ αὐτὸ τὴν μετοχή τους στὴν πνευματικὴ πολιτισμικὴ κληρονομιά. 

Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ θέμα μας. Ἡ Μακεδονία πρὸ Χριστοῦ, ἦταν κρατίδιο ἑλληνικὸ καὶ εἶχε βασιλέα τὸν μεγαλύτερο στρατηλάτη ὅλων τὸν ἐποχῶν, τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο. Τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, διὰ τοῦ Προφήτου Δανιὴλ προφήτευσε ποιὸς θὰ καταλύσει τὴν αὐτοκρατορία τῶν Περσῶν. Ἔτσι γέγραπται: «19…Ἰδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσόμενα ἐπ’ ἐσχάτων τῆς ὀργῆς· ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις. 20 ὁ κριός, ὂν εἶδες, ὁ ἔχων τὰ κέρατα βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν. 21 ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεῦς Ἑλλήνων· καί τό κέρας τὸ μέγα, ὁ ἢν ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτὸς ἐστιν ο βασιλεὺς ὁ πρῶτος. 22 καὶ τοῦ συντριβέντος, οὐ ἔστησαν τέσσαρα κέρατα ὑποκάτω, τέσσαρες βασιλεῖς ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ. 23 καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τῆς βασιλείας αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ καὶ συνίων προβλήματα» (Δανιὴλ κεφ. Η΄). 

Καὶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι σαφής· ὁ βασιλιὰς τῶν Μακεδόνων εἶναι «βασιλεὺς Ἑλλήνων». Ὁ Προφήτης Δανιὴλ προφητεύει, προβλέποντας ὅτι αὐτὸς ὁ βασιλιὰς θὰ εἶναι βασιλιὰς τῶν Ἑλλήνων (δηλ. δὲν θὰ ἡγηθεῖ τῆς ἐκστρατείας κατὰ τῶν Περσῶν μόνο ὡς βασιλιὰς τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ λόγω τῆς συνθήκης τῆς Κορίνθου τὸ φθινόπωρο τοῦ 336 π.Χ. ὅλες οἱ πόλεις - κράτη πλὴν Λακεδαιμονίων, θὰ ἠνώνοντο καὶ θὰ ἀνέθεταν τὴν ἡγεμονία τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἀλεξάνδρου, μεταβάλλοντας ἔτσι τὴν Ἑλλάδα σὲ μεγάλη ὁμόσπονδη πολιτεία ὅπου κάθε πόλη διατηροῦσε τὴν ἐλευθερία καὶ αὐτονομία της, ἀλλὰ ἐδεσμεύοντο πρὸς τοὺς Μακεδόνες διὰ συνθήκης συμμαχίας, γιὰ τὴν κατὰ τῶν Περσῶν ἐκστρατεία. Ἔτσι πλέον ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἐπίσημα ἠγεῖτο ὠς «βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων». Προβλέπει ἐπίσης ὅτι ὁ βασιλιὰς ὁ πρῶτος ποὺ θὰ ἠγεῖτο, θὰ ἦτο «τὸ κέρας τό μέγα». Ἒτσι πράγματι ἦταν ὀ Μέγας Αλεξανδρος. 

Προβλέπει ἐπίσης ὅτι συντριβέντος τοῦ πρώτου αὐτοῦ βασιλέως «τέσσαρες βασιλεῖς ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ», ὅπως καὶ ἔγινε. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἡ βασιλεία διεμοιράσθη στοὺς τέσσερις Μακεδόνες στρατηγοὺς του α) τόν Πτολεμαῖο, βασιλέα γῆς Αἰγύπτου, β) τόν Σέλευκο, βασιλέα Συρίας, γ) τόν Κάσσανδρο, βασιλέα Μακεδονίας καὶ δ) τόν Λυσίμαχο, Θράκης), οἱ ὁποῖοι ὄντως δὲν εἶχαν τὴν ἰσχὺ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ γι’ αὐτὸ παρήκμασε ἡ αὐτοκρατορία ποὺ ἐκεῖνος ἵδρυσε καὶ σμικρύνθηκε. Ἐπίσης ὁ Προφήτης Δανιὴλ προβλέπει ὅτι: «καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τῆς βασιλείας αὐτών (ἐνν. τῶν τεσσάρων), πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ καὶ συνίων προβλήματα…». Ὅπως καὶ ἔγινε καὶ βασίλευσε ὁ Ἀντίοχος, προτύπωση κατὰ τοὺς Πατέρες τοῦ βδελύγματος τῆς ἐρημώσεως. Ἀφοῦ βεβήλωσε τὸ ἱερό τοῦ Ναοῦ καὶ δημιούργησε τεράστια προβλήματα στοὺς εὐλαβεῖς τότε Ἑβραίους (λ.χ. ὅπως οἱ Ἅγιοι Μακκαβαῖοι, ἡ μητέρα τους Σολομονή, ὁ ἱερεὺς Ἐλεάζαρος, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Ἀντιόχου, μαρτύρησαν). 

Ὁ ἄρχων τῶν Ἑλλήνων σήμερα βλέπει τὸν Τοῦρκο σουλτάνο νὰ πηγαίνει στὴν Θράκη καὶ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Θράκη εἶναι τουρκική, καὶ πέραν τῆς ἀπάθειάς του, σπεύδει νὰ τοῦ ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημά του νὰ ἐκλέγεται ὁ μουφτής! Ὁ ἄρχων τῶν Ἑλλήνων σήμερα βλέπει τὰ Σκόπια νὰ θέλουν νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς Μακεδονία, ὥστε νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὴν πνευματικὴ πολιτισμικὴ κληρονομιά μας, καὶ σπεύδει νὰ τοὺς ἐκχωρήσει τὸ ὄνομα. Βλέπει τὴν Ἀλβανία νὰ γκρεμίζει τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ δημοσιεύει χάρτες τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας μὲ ὅρια τὴ Λάρισα, καὶ «ὁ μήνας ἔχει ἐννιά»· ἀπεμπολεῖ καὶ ἐκχωρεῖ τὰ πάντα γιὰ τὴ διατήρηση μίας καὶ μόνο «καρέκλας», ποὺ κι αὐτὴ τὴν ἔχει καταστήσει «σκαμπό». 

Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική, καὶ αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγώ· τὸ λέει ἡ Ἁγία Γραφή, τὸ λέει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, τὸ λέει τό Εὐαγγέλιο, τὸ λένε οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Προφῆτες· τὸ λέει τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἰς Ὂν ὀμνύει ὁ Συνταγματικὸς νομοθέτης, ποὺ στὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος ἀναγνωρίζει Αὐτὸν ὡς Κύριο, καὶ ὁρίζει ὅτι πρέπει νὰ τηροῦμε ἀπαρασάλευτα τὶς Ἀποστολικὲς παραδόσεις. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Εἶναι σεβαστὸς ὁ διακαὴς πόθος τῶν Σκοπιανῶν νὰ αἰσθανθοῦν Μακεδόνες, ἀπόγονοι τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ Ἀριστοτέλη… Ἡ μόνη ὅμως σχέση ποὺ ὑπάρχει, εἶναι μία καὶ εἶναι ἡ ἑξῆς: Μετὰ τὸ Συνέδριο τῆς Κορίνθου τὸ 336 π.Χ., ἀναλαμβάνοντας ὁ Μ. Ἀλέξανδρος τὴν ἡγεμονία τῆς Ἑλλάδος καὶ θέλοντας νὰ ξεκινήσει γιὰ τὴν ἐκστρατεία, ὡς ἀληθινὸς στρατηγὸς θέλησε νὰ διασφαλίσει τὰ νῶτα του ἀπὸ τοὺς τότε βαρβάρους τῶν Βαλκανίων. 

Ἔτσι διεξήγαγε τὸ 335 π.Χ. προληπτικὸ πόλεμο ἐναντίον τῶν Ἰλλυριῶν (μία περιοχὴ ποὺ καταλάμβανε τὴ σημερινὴ Ἀλβανία, τὰ Σκόπια, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο, Κροατία κ.λ.π), τοὺς ὁποίους ὑπέταξε καὶ ἀνάγκασε ἐλαφρὸ πεζικὸ τῶν Ἰλλυριῶν νὰ συμμετάσχει στὴν ἐκστρατεία του κατὰ τῶν Περσῶν, ἐπεκτείνοντας ἔτσι τὰ σύνορα τῆς Μακεδονίας καὶ Ἑλλάδος, καὶ κατὰ τὸ 323 π.Χ. ἡ ἔκταση τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ αὐτοκρατορίας ὑπολογίζεται σὲ 5.200.000 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα καὶ περιελάμβανε πέραν τῶν ἄλλων, τὶς περιοχές Ἀλβανίας, Σκοπίων, Μαυροβουνίου, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Τουρκίας, Κύπρου, Αἰγύπτου, Ἀφγανιστᾶν, Ἰράκ, Ἰρᾶν, Ἰσραήλ, Ἰνδίας, Ἰορδανίας, Καζακστᾶν, Κουβέϊτ, Κιργιστᾶν, Λίβανου, Πακιστᾶν, Σαουδικῆς Ἀραβίας, Συρίας, Τατζικιστᾶν, Οὐζμπεκιστᾶν, Τουρκμενιστᾶν. 

Οἱ Σκοπιανοί, λοιπόν, μόνο αὐτὴ τὴν σχέση ἔχουν μὲ τὴν Μακεδονία μας καὶ λόγω τῆς ἑλληνικότητας αὐτῆς τῆς περιοχῆς καὶ λόγω ἐποικισμοῦ της ἀπὸ Ἕλληνες Κορινθίους κ.λπ., γι’ αὐτὸ ἑλληνικὲς ἐπιρροὲς ἐντοπίζονται σὲ διακοσμητικὰ μοτίβα παραστάσεων σὲ ζωοφόρους, ἀγγεῖα, κοσμήματα, μεταλλικὰ ἀντικείμενα ἑλληνικῆς προέλευσης ἀπὸ Ἀττική, Ἰωνία κ.λ.π., καὶ ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη φέρνει συνέχεια στὸ φῶς ἀντικείμενα εἴτε ἑλληνικῆς κατασκευῆς προσαρμοσμένα σὲ ἰλλυρικὲς αἰσθητικὲς ἀπαιτήσεις, εἴτε ἰλλυρικῆς κατασκευῆς, ἀλλὰ μιμητικὰ ἑλληνικῶν τεχνοτροπιῶν (ὅπως ζῶνες, βραχιόλια, περικεφαλαῖες, εὐρήματα ποὺ ἐντοπίζονται κυρίως κοντὰ στὴ λίμνη Ἀχρίδα). 

Γιὰ φανταστεῖτε τώρα οἱ Πακιστανοί, οἱ Ἀφγανοί, οἱ Ἰρανοί, οἱ Ἰρακινοί, οἱ Ἰνδοί, οἱ Αἰγύπτιοι λαθρομετανάστες, νὰ ἀπαιτοῦσαν ἑλληνικὴ - μακεδονικὴ ὑπηκοότητα, διότι τὸ 323 π.Χ. ἦταν Ἕλληνες ὑπήκοοι τῆς ἑλληνιστικῆς αὐτοκρατορίας!! καὶ διότι εἶχαν ὡς βασιλιά, τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων, Μ. Ἀλέξανδρο. 

Τελειώνοντας, θέλω νὰ παραθέσω μία πρακτικὴ ἀπόδειξη ὅτι οἱ σημερινοὶ Σκοπιανοὶ δὲν ἔχουν DNA ἐκ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. 
Ἡ ἐν λόγω φωτογραφία εἶναι στὰ σύνορα τῶν Σκοπίων μέ τὴν Εἰδομένη. Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ποτὲ δὲν θὰ ἔκλεινε τὰ σύνορα τῆς ἐπικράτειάς του σὲ προσφυγόπουλα ἀσυνόδευτα, θύματα πολέμου. Ἐσεῖς οἱ Σκοπιανοὶ τὰ κλείνετε· ψάξτε τὴν συγγένειά σας. Βορειοτέρα τὸ DNA σας δείχνει συγγένεια μὲ φυλὲς ὅπως Οὖνοι, Βάνδαλοι, Γότθοι κ.λ.π. 

1 σχόλιο:

  1. Πολύ ωραίο άρθρον,π. Χριστο΄δουλε, την ευχή σας και καλή κι ευλογημένη χρονιά. Να ζήσετε και να είστε καλά και να ξαναγράψετε. Ευλογείτε

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.