16 Δεκ 2017

Νέα βιβλία μὲ βάση τὸ Κοράνι στὰ μειονοτικὰ σχολεῖα Θράκης

Τὰ προγράμματα σπουδῶν καὶ τὰ νέα διδακτικὰ βιβλία καὶ ὑλικὰ θὰ ἐμπεριέχουν παιδαγωγικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα μὲ βάση τὸ Κοράνιο καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, κατάλληλα ἀναπλαισιωμένα στὴν πραγματικότητα τῶν μουσουλμανικῶν Ἱεροσπουδαστηρίων Γυμνασίου.
Στὴν ἀναβάθμιση τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων καὶ στὴν παιδαγωγικὴ ὑποστήριξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου στοὺς μαθητὲς μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης προχωρᾶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ). Αὐτὸς εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ἔργου, ποὺ ὑλοποιεῖ τὸ διάστημα αὐτὸ ὁ ἐπιτελικὸς ἐπιστημονικὸς φορέας ποὺ ὑποστηρίζει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων σὲ θέματα πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης καὶ ἐποπτεύεται ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο ὑπουργό.
Ἀντικείμενο τοῦ συγκεκριμένου ἔργου, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Γεράσιμος Κουζέλης ἐξέδωσε....
προχθὲς τροποποιητικὴ ἀπόφαση γιὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα του, εἶναι ἡ συγγραφὴ 10 ἐκπαιδευτικῶν πακέτων (Προγράμματα Σπουδῶν, καὶ διδακτικὸ ὑλικό, ὅπως βιβλία, πολυτροπικὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό, κλπ) τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων (Γυμνασίου) καὶ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν διδασκόντων στὰ Ἱεροσπουδαστήρια καὶ τῶν Ἱεροδιδασκάλων ποὺ ἀπασχολοῦνται στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Θράκης, γιὰ τὴ χρήση καὶ ἀξιοποίησή τους στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία μὲ στόχο τὴν ἀναβάθμιση τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων καὶ τὴν παιδαγωγικὴ ὑποστήριξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου στοὺς μαθητὲς μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης.

Τὰ προγράμματα σπουδῶν καὶ τὰ νέα διδακτικὰ βιβλία καὶ ὑλικὰ θὰ ἐμπεριέχουν, ὅπως ἀναφέρεται, παιδαγωγικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα μὲ βάση τὸ Κοράνιο καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, κατάλληλα ἀναπλαισιωμένα στὴν πραγματικότητα τῶν μουσουλμανικῶν Ἱεροσπουδαστηρίων Γυμνασίου, δίχως ἀντιγραφὴ τῶν γνωστικῶν αὐτῶν ἀντικειμένων στὸ ἐπίπεδό των Ἰσλαμικῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς ἀλλοδαπῆς. «Κάθε προτεινόμενο μάθημα θὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ ἕνα ρεαλιστικὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν (ΠΣ) μὲ στόχο νὰ εἰσαγάγει τοὺς Μουσουλμάνους μαθητὲς/τριες σὲ ἕναν συμμετοχικὸ καὶ δημιουργικὸ τρόπο σπουδῆς καὶ μάθησης, δίχως νὰ ἐξαντλεῖ τὴ μαθησιακὴ διαδικασία σὲ μιὰ τυπικὴ καὶ μετωπικὴ διδασκαλία καὶ ἐκμάθηση θεμάτων, ἐκτὸς ἐὰν τοῦτο ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά το μαθήματος».
Ἡ ὑλοποίηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ περιλαμβάνει δύο δράσεις, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται: (α) στὴν ἐκπόνηση τοῦ διδακτικοῦ ὑλικοῦ καὶ (β) στὴν ἐπιμόρφωση τῶν διδασκόντων στὰ Ἱεροσπουδαστήρια καὶ τῶν Ἱεροδιδασκάλων ποὺ ἀπασχολοῦνται στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Θράκης γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀξιοποίησή τους.

Γιὰ τὸν σχεδιασμό, τὸν συντονισμὸ καὶ τὴν παρακολούθηση ὑλοποίησης τῆς πράξης ἔχει συγκροτηθεῖ εἰδικὴ Ἐπιστημονικὴ Ὁμάδα Ἔργου, ἀποτελούμενη ἀπὸ τὴν Ὑπεύθυνη Πράξης (στέλεχος τοῦ ΙΕΠ) καὶ 2 μέλη ΔΕΠ. «Ὡστόσο προβλέπεται ἡ συμμετοχὴ ἑνὸς ἀκόμη ἐμπειρογνώμονα στὴν Ἐπιστημονικὴ Ὁμάδα Ἔργου, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ/τῆς ὁποίου/ὁποίας θὰ γίνει μετὰ ἀπὸ σχετικὴ πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος (ἐνδεικτικὰ κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν ὑποψηφίων ἀναφέρονται: νὰ εἶναι μέλος τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας, πτυχίο μουσουλμανικῶν σπουδῶν Ἀνώτατης Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς, πτυχίο ἢ/καὶ μεταπτυχιακὸς τίτλος σπουδῶν μὲ ἀντικείμενο τὴ μελέτη τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν γλωσσῶν στὶς ὁποῖες καταγράφεται μουσουλμανικὴ παράδοση, πιστοποιημένη γνώση ἢ ἐπαγγελματικὴ ἐπάρκεια διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς, τῆς ἀραβικῆς καὶ τῆς τουρκικῆς γλώσσας, θρησκευτικὴ ἰδιότητα σὲ Μουφτεία τῆς Θράκης, προϋπηρεσία ὡς καθηγητὴς μουσουλμανικῆς θεολογίας σὲ μουσουλμανικὸ ἱεροσπουδαστήριο τῆς Θράκης κλπ)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.