3 Δεκ 2017

Ἐπὶ τὸ ἔργον οἱ ἀποδομητὲς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Οἱ ἀποδομητὲς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν συνεχίζουν τὴ δουλειά τους. Ξέρουν καλὰ τὴ μέθοδο ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὸ γκρέμισμα τοῦ οἰκοδομήματος τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης, στὴν πλήρη κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τελευταῖο κροῦσμα τῆς ἐπιχειρούμενης μὲ κάθε τρόπο ἀποδόμησης τῶν Θρησκευτικών το «κατέβασμα» ἀπὸ τὸ Ψηφιακὸ Σχολεῖο τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν
Δύο σχόλια γιὰ τὴν τελευταία αὐτὴ πράξη καὶ μία προτροπὴ πρὸς τοὺς ἐπίδοξους ἀποδομητές. 
Σχόλια: 
1. Γνωρίζουν καλὰ ὅλοι πλέον ὅτι στὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν ἑλληνικῶν σχολείων ὅλων των βαθμίδων δὲν ἐφαρμόζονται τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν οὔτε διδάσκονται οἱ Φάκελοι Μαθήματος γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Δάσκαλοι καὶ Θεολόγοι συνεχίζουν μὲ ὑπομονὴ καὶ κόπο νὰ διδάσκουν ὀρθόδοξο μάθημα χρησιμοποιώντας τὰ παλιὰ βιβλία, βίους ἁγίων, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ θέτουν στὸ περιθώριο τοὺς Φακέλους ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν ἔχουν ἀπορρίψει. Ἔσπευσαν λοιπὸν νὰ «κατεβάσουν» τὰ βιβλία Θρησκευτικῶν γιὰ νὰ δυσκολέψουν τὴ ζωὴ τῶν διδασκόντων καὶ νὰ τοὺς «ἐξαναγκάσουν» σὲ χρήση τῶν Φακέλων Μαθήματος. Σὲ κάθε περίπτωση τὸ ἰστολόγιό μας παρέχει ἤδη στοὺς διδάσκοντες την ψηφιακὴ ἔκδοση τῶν παλιῶν βιβλίων καὶ ἐντός των προσεχῶν ἡμερῶν θὰ «ἀνεβάσουμε» καὶ ἄλλο χρήσιμο ὑλικὸ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς διδασκαλίας ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μαθήματος Θρησκευτικῶν. 
2. Οι συντάκτες τῶν Φακέλων Μαθήματος καὶ σχεδιαστὲς τῶν νέων Θρησκευτικῶν ἰσχυρίζονται ὅτι.... καὶ στὰ παλιὰ βιβλία ὑπάρχουν χρήσιμα στοιχεῖα ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ νέου μαθήματος. Γιατί λοιπὸν «κατέβασαν» τὰ βιβλία αὐτά; Μεθοδευμένες κινήσεις γιὰ ἐξαναγκαστικὴ ἐπιβολὴ δῆθεν νέου μαθήματος Θρησκευτικῶν καὶ τῶν Φακέλων ποὺ τὸ ἀκολουθοῦν ἀπορρίπτονται ἀπὸ διδάσκοντες καὶ διδασκόμενους. Ἀντὶ μιᾶς στείρας ἐμμονῆς στὸ σχέδιο ἀποδόμησης εἶναι καιρὸς νὰ προχωρήσουν ἄμεσα στὴν ἀπόσυρση τῶν Φακέλων Μαθήματος καὶ τὴν ἐπανατύπωση τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ποὺ θὰ σταλοῦν σὲ ὅλα τα σχολεῖα. 
Καὶ μία προτροπή. Ἐὰν οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν Φακέλων Μαθήματος θέλουν νὰ εἶναι πιστοὶ στὶς ἀρχὲς τοὺς ὀφείλουν μετὰ τὸ «κατέβασμα» τῶν βιβλίων ἀπὸ τὸ Ψηφιακὸ Σχολεῖο νὰ προχωρήσουν ἄμεσα σὲ «κατέβασμα» καὶ τῶν παλιῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων ἀλλὰ καὶ τῶν ἑνοτήτων μὲ τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ» ποὺ ὑπάρχουν στὸ μάθημα Θρησκευτικῶν κάθε τάξης γιατί καὶ αὐτὰ ἀναφέρονται στὸ παλιὸ βιβλίο Θρησκευτικῶν. Ὁμοίως θὰ πρέπει νὰ «κατεβάσουν» καὶ ὅλα τα περιεχόμενα τοῦ Φωτοδέντρου ἀφοῦ καὶ αὐτὰ εἶναι ταξινομημένα σύμφωνα μὲ τὰ περιεχόμενα, τὶς ἑνότητες καὶ τὴν ὕλη τῶν παλαιῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν. Καλὸ γκρέμισμα λοιπόν… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.